Mateo 21:1-46

21  Sang malapit na sila sa Jerusalem kag nag-abot sa Betfage sa Bukid sang mga Olibo, ginpadala ni Jesus ang duha ka disipulo,  kag nagsiling sa ila: “Kadto kamo sa minuro nga yara sa unhan, kag sa gilayon makita ninyo ang isa ka asno nga nagaid kaupod sang polyino; hubari ninyo sila kag dalha sila sa akon.  Kag kon may magmuno sa inyo, isiling ninyo, ‘Kinahanglan sila sang Ginuo.’ Kag gilayon ipadala niya sila.”  Natabo ini tanan agod matuman ang pinamulong paagi sa manalagna, nga nagasiling:  “Isiling sa anak nga babayi sang Sion, ‘Yari karon! Ang imo Hari magakari sa imo, nga malulo kag nagasakay sa asno, huo, sa polyino, nga tinday sang isa ka sapat nga pangtrabaho.’”  Gani naglakat ang mga disipulo kag ginhimo ang ginsugo ni Jesus sa ila.  Kag gindala nila ang asno kag ang polyino, kag ginhampiluan nila ini sang ila mga kunop, kag naglingkod sia sa sini.  Ginhumlad sang kalabanan sang kadam-an ang ila mga kunop sa dalan, samtang ang iban naman nag-utod sang mga sanga sang mga kahoy kag nagladlad sini sa dalan.  Ang kadam-an nga nagauna kag nagasunod sa iya nagasinggitan: “Luwasa, nagapangamuyo kami, ang Anak ni David! Pakamaayuhon sia nga nagakari sa ngalan ni Jehova! Luwasa sia, nagapangamuyo kami, sa kahitaasan!” 10  Sang nagsulod sia sa Jerusalem, nagkinagula ang bug-os nga siudad, nga nagasiling: “Sin-o sia?” 11  Ang kadam-an nagsiling: “Sia ang manalagna nga si Jesus, gikan sa Nazaret sang Galilea!” 12  Kag nagsulod si Jesus sa templo kag gintabog ang tanan nga nagapamaligya kag nagapamakal sa templo, kag ginpamaliskad ang mga lamesa sang mga manugbaylo sing kuarta kag ang mga bangko sang mga nagabaligya sang mga salampati. 13  Kag nagsiling sia sa ila: “Nasulat na, ‘Ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan,’ apang ginahimo ninyo ini nga lungib sang mga kawatan.” 14  Ang mga bulag kag mga piang nagkadto man sa iya sa templo, kag gin-ayo niya sila. 15  Sang nakita sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba ang makatilingala nga mga butang nga ginhimo niya kag ang mga bata nga lalaki sa templo nga nagasinggit: “Luwasa, nagapangamuyo kami, ang Anak ni David!” naakig sila 16  kag nagsiling sa iya: “Nabatian mo bala kon ano ang ila ginasiling?” Nagsiling si Jesus sa ila: “Huo. Wala gid bala ninyo mabasahi ini, ‘Gikan sa baba sang mga bata kag mga nagasuso nagbaton ka sang pagdayaw’?” 17  Kag ginbiyaan niya sila kag naggua sa siudad pakadto sa Betania kag didto nagpaligad sang gab-i. 18  Sang kaagahon, samtang nagapabalik sa siudad, gingutom sia. 19  Kag nakita niya ang isa ka higuera sa higad sang dalan kag ginpalapitan ini, apang wala sia sing nakita sa sini kundi mga dahon lamang, kag ginsilingan niya ini: “Indi ka na gid makapamunga tubtob san-o.” Kag nalaya gilayon ang higuera. 20  Apang sang makita ini sang mga disipulo, natingala sila kag nagsiling: “Ngaa nalaya gilayon ang higuera?” 21  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon may pagtuo lamang kamo kag wala nagaduhaduha, indi lamang ninyo mahimo ang akon nahimo sa higuera, kundi kon isiling man ninyo sa sini nga bukid, ‘Alsa kag saylo sa dagat,’ mahanabo ini. 22  Kag ang tanan nga butang nga inyo ginapangayo sa pangamuyo, nga may pagtuo, mabaton ninyo.” 23  Karon sang nakasulod sia sa templo, ang puno nga mga saserdote kag ang mga tigulang nga lalaki sang katawhan nagpalapit sa iya samtang nagapanudlo sia kag nagsiling: “Sa ano nga awtoridad ginahimo mo ini nga mga butang? Kag sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?” 24  Bilang sabat nagsiling si Jesus sa ila: “Pamangkuton ko man kamo sing isa ka butang. Kon isugid ninyo ini sa akon, isugid ko man sa inyo kon sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang: 25  Ang pagbawtismo ni Juan, diin ini naggikan? Gikan sa langit ukon gikan sa mga tawo?” Apang nangatarungan sila sa tunga nila, nga nagasiling: “Kon isiling naton, ‘Gikan sa langit,’ isiling niya sa aton, ‘Nian, ngaa wala kamo nagpati sa iya?’ 26  Apang kon isiling naton, ‘Gikan sa mga tawo,’ mahadlok kita sa kadam-an, kay ginkabig nila tanan si Juan subong isa ka manalagna.” 27  Gani bilang sabat kay Jesus sila nagsiling: “Wala kami makahibalo.” Nagsiling sia sa ila: “Indi man ako magsugid sa inyo kon sa ano nga awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang. 28  “Ano sa banta ninyo? Ang isa ka tawo may duha ka anak. Nagpalapit sia sa nahauna kag nagsiling, ‘Anak, kadto ka karon sa ulubasan kag mag-obra.’ 29  Bilang sabat sia nagsiling, ‘Huo, Ginuo,’ apang wala sia nagkadto. 30  Ginpalapitan niya ang ikaduha kag ginsiling ang amo man. Bilang sabat nagsiling sia, ‘Indi ako.’ Pagkatapos naghinulsol sia kag nagkadto. 31  Diin sa duha ang naghimo sang kabubut-on sang ila amay?” Nagsiling sila: “Ang ikaduha.” Si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi magauna sa inyo sa ginharian sang Dios. 32  Kay si Juan nagkari sa inyo nga nagatudlo sang dalan sang pagkamatarong, apang wala kamo magpati sa iya. Apang, ang mga manugsukot sing buhis kag ang makihilawason nga mga babayi nagpati sa iya, kag bisan nakita ninyo ini, wala kamo maghinulsol kag magpati sa iya. 33  “Pamatii ang isa pa ka ilustrasyon: May isa ka tawo, isa ka agalon sang panimalay, nga nagtanom sang mga ubas kag ginpalibutan sing kudal ang ulubasan kag nagkutkot sang linasan sang ubas sa sini kag nagpatindog sang torre, kag ginpaagsa ini sa mga mangunguma, kag naglakbay sa iban nga kadutaan. 34  Sang tion na sang pagpamupo sing mga bunga, ginpakadto niya ang iya mga ulipon sa mga agsador agod kuhaon ang iya parte sa patubas. 35  Apang, gindakop sang mga agsador ang iya mga ulipon, kag ang isa ginbunal nila, ang isa pa ginpatay nila, ang isa pa gid ginbato nila. 36  Sa liwat ginpakadto niya ang iban pa nga mga ulipon, mas madamo pa sangsa nauna, apang amo man ang ginhimo nila sa ila. 37  Sang ulihi ginpakadto niya sa ila ang iya anak nga lalaki, nga nagasiling, ‘Tahuron nila ang akon anak.’ 38  Sang makita sang mga agsador ang anak nga lalaki, nagsiling sila, ‘Amo ini ang manunubli; kari kamo, patyon naton sia kag kuhaon ang iya palanublion!’ 39  Gani gindakop nila sia kag ginganoy pagua sa ulubasan kag ginpatay sia. 40  Busa, kon ang tag-iya sang ulubasan magkari, ano ang iya himuon sa mga agsador?” 41  Nagsiling sila sa iya: “Bangod malaut sila, laglagon gid niya sila kag ipaagsa ang ulubasan sa iban nga mga agsador, nga magahatag sa iya sang mga bunga kon tigpamupo na.” 42  Nagsiling si Jesus sa ila: “Wala gid bala ninyo mabasahi sa Kasulatan, ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod nangin panguna nga pamusod nga bato. Naggikan ini kay Jehova, kag makatilingala ini sa aton mga mata’? 43  Amo kon ngaa nagasiling ako sa inyo, Ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo kag ihatag sa isa ka pungsod nga nagapatubas sang mga bunga sini. 44  Sa amo man, ang tawo nga mahulog sa sini nga bato mabalibali. Ang bisan sin-o nga matup-an sini, dugmukon sia sini.” 45  Karon sang ang puno nga mga saserdote kag ang mga Fariseo nakabati sang iya mga ilustrasyon, natalupangdan nila nga nagahambal sia tuhoy sa ila. 46  Apang, bisan pa nagatinguha sila sa pagdakop sa iya, nahadlok sila sa kadam-an, bangod ginkabig nila sia nga isa ka manalagna.

Footnote