Mateo 1:1-25

1  Amo ini ang libro sang maragtas ni Jesucristo, nga anak ni David, nga anak ni Abraham:   Si Abraham amay ni Isaac; si Isaac amay ni Jacob; si Jacob amay ni Juda kag sang iya mga utod;   si Juda amay ni Perez kag ni Zera kay Tamar; si Perez amay ni Hezron; si Hezron amay ni Ram;   si Ram amay ni Aminadab; si Aminadab amay ni Nason; si Nason amay ni Salmon;   si Salmon amay ni Boaz kay Rahab; si Boaz amay ni Obed kay Rut; si Obed amay ni Jesse;   si Jesse amay ni David nga hari. Si David amay ni Solomon sa asawa ni Urias;   si Solomon amay ni Rehoboam; si Rehoboam amay ni Abias; si Abias amay ni Asa;   si Asa amay ni Jehosapat; si Jehosapat amay ni Jehoram; si Jehoram amay ni Uzias;   si Uzias amay ni Jotam; si Jotam amay ni Ahaz; si Ahaz amay ni Ezequias; 10  si Ezequias amay ni Manases; si Manases amay ni Amon; si Amon amay ni Josias; 11  si Josias amay ni Jeconias kag sang iya mga utod sa tion sang pagkatapok sa Babilonia. 12  Sa tapos sang pagkatapok sa Babilonia, si Jeconias nangin amay ni Sealtiel; si Sealtiel amay ni Zorobabel; 13  si Zorobabel amay ni Abiud; si Abiud amay ni Eliakim; si Eliakim amay ni Azor; 14  si Azor amay ni Zadok; si Zadok amay ni Aquim; si Aquim amay ni Eliud; 15  si Eliud amay ni Eleazar; si Eleazar amay ni Matan; si Matan amay ni Jacob; 16  si Jacob amay ni Jose nga bana ni Maria, nga nag-anak kay Jesus, nga ginatawag Cristo. 17  Gani, ang tanan nga kaliwatan, kutob kay Abraham tubtob kay David napulog-apat ka kaliwatan, kag kutob kay David tubtob sa pagkatapok sa Babilonia napulog-apat ka kaliwatan, kag kutob sa pagkatapok sa Babilonia tubtob kay Cristo napulog-apat ka kaliwatan. 18  Ang pagkabun-ag ni Jesucristo amo sini nga paagi. Sang tion nga ang iya iloy nga si Maria kalaslon kay Jose, nasapwan nga nagabusong sia paagi sa balaan nga espiritu antes pa sila mag-upod. 19  Apang, si Jose nga iya bana,* bangod sia matarong kag indi niya luyag nga mahuy-an sia, nagbuko nga diborsiohan* sia sing tago. 20  Apang sang nahunahuna na niya ining mga butang, yari karon! ang anghel ni Jehova nagpakita sa iya sa damgo, nga nagasiling: “Jose, anak ni David, indi ka magkahadlok nga dalhon sa imo balay si Maria nga imo asawa, kay nagapanamkon sia paagi sa balaan nga espiritu. 21  Magabun-ag sia sang anak nga lalaki, kag pagahingalanan mo sia nga Jesus, kay luwason niya ang iya katawhan gikan sa ila mga sala.” 22  Ini tanan natabo agod matuman ang pinamulong ni Jehova paagi sa iya manalagna, nga nagasiling: 23  “Yari karon! Ang isa ka ulay magabusong kag magabun-ag sang anak nga lalaki, kag pagahingalanan nila sia nga Emmanuel,” nga kon badbaron nagakahulugan, “Kaupod Naton ang Dios.” 24  Nian nagbugtaw si Jose kag ginhimo niya ang ginsugo sa iya sang anghel ni Jehova, kag gindala niya sa iya balay ang iya asawa. 25  Apang wala sia makighulid sa iya tubtob nga nagbun-ag sia sang anak nga lalaki; kag ginhingalanan niya sia nga Jesus.

Footnote

Mat 1:19 * Suno sa kustombre sang mga Judiyo, ginatawag nga bana ang nobyo.
Mat 1:19 * Suno sa kustombre sang mga Judiyo, ginatapos sang diborsio ang pagnobyahanay.