Mateo 15:1-39

15  Ang mga Fariseo kag mga escriba nga halin sa Jerusalem nagpalapit kay Jesus kag nagsiling:  “Ngaa ginalapas sang imo mga disipulo ang tradisyon sang mga tawo sang una? Halimbawa, wala nila ginahinawan ang ila mga kamot antes magkaon.”  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Ngaa ginalapas man ninyo ang sugo sang Dios bangod sang inyo tradisyon?  Halimbawa, ang Dios nagsiling, ‘Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy’; kag, ‘Sia nga nagatamay sa amay ukon sa iloy patyon.’  Apang kamo nagasiling, ‘Ang bisan sin-o nga nagasiling sa iya amay ukon iloy: “Ang bisan ano nga yara sa akon nga mahimo ninyo panginpuslan isa ka dulot nga ginhalad sa Dios,”  indi na niya dapat padunggan ang iya amay.’ Gani ginpakawala-pulos ninyo ang pulong sang Dios bangod sang inyo tradisyon.  Mga salimpapaw kamo, si Isaias sibu nga nagtagna tuhoy sa inyo, sang sia nagsiling,  ‘Ini nga katawhan nagapadungog sa akon sa ila mga bibig, apang ang ila tagipusuon malayo sa akon.  Wala sing pulos ang ila padayon nga pagsimba sa akon, bangod ginatudlo nila subong mga doktrina ang mga sugo sang mga tawo.’” 10  Nian ginpapalapit niya ang kadam-an kag nagsiling sa ila: “Magpamati kamo kag hangpa ang kahulugan sini: 11  Indi ang nagasulod sa baba sang tawo ang nagadagta sa iya; kundi ang nagagua sa iya baba ang nagadagta sa iya.” 12  Nian nagpalapit ang mga disipulo kag nagsiling sa iya: “Nakahibalo ka bala nga nasandad ang mga Fariseo sang nabatian ang imo ginsiling?” 13  Bilang sabat nagsiling sia: “Ang tagsa ka tanom nga wala gintanom sang akon langitnon nga Amay gabuton. 14  Pabay-i ninyo sila. Bulag sila nga mga manugtuytoy. Kon ang tawo nga bulag magtuytoy sa tawo nga bulag, lunsay sila mahulog sa buho.” 15  Bilang sabat si Pedro nagsiling sa iya: “Ipaathag sa amon ang ilustrasyon.” 16  Nagsiling sia: “Wala man bala kamo makahangop? 17  Wala bala kamo makahibalo nga ang tanan nga nagasulod sa baba nagaagi sa tinai kag ginapagua sa imburnal? 18  Apang, ang mga butang nga nagagua sa baba nagagikan sa tagipusuon, kag ini nga mga butang nagadagta sa tawo. 19  Halimbawa, gikan sa tagipusuon nagagikan ang malaut nga pangatarungan, pagpatay, panghilahi, pagpakighilawas, pagpangawat, di-matuod nga pagpanaksi, pagpasipala. 20  Ini ang mga butang nga nagadagta sa tawo; apang ang magkaon nga wala nakapanghinaw sang mga kamot wala nagadagta sa tawo.” 21  Pagbiya didto, nagkadto si Jesus sa mga sakop sang Tiro kag Sidon. 22  Kag, yari karon! isa ka babayi nga taga-Fenicia halin sa amo nga mga rehiyon ang naggua kag mabaskog nga nagsinggit: “Kaluuyi ako, Ginuo, Anak ni David. Ang akon anak nga babayi malubha bangod ginsudlan sia sang demonyo.” 23  Apang wala gid sia magsabat sa iya. Gani nagpalapit ang iya mga disipulo kag nagpangabay sa iya: “Palakta sia; kay padayon sia nga nagasunod sa aton kag nagasinggit.” 24  Bilang sabat nagsiling sia: “Wala ako ginpadala para kay bisan sin-o kundi para sa nadula nga mga karnero sang panimalay sang Israel.” 25  Sang nagpalapit ang babayi nagyaub sia sa iya, nga nagasiling: “Ginuo, buligi ako!” 26  Bilang sabat nagsiling sia: “Indi husto nga kuhaon ang tinapay sang mga anak kag ihaboy sa gamay nga mga ido.” 27  Nagsiling sia: “Huo, Ginuo; apang ang gamay nga mga ido nagakaon sang mga usik nga nagakahulog halin sa lamesa sang ila mga agalon.” 28  Nian nagsiling si Jesus bilang sabat sa iya: “O babayi, daku ang imo pagtuo; mahanabo ini sa imo suno sa luyag mo.” Kag ang iya anak nag-ayo sa amo nga tion. 29  Sang pagbiya niya didto, nagkadto si Jesus malapit sa dagat sang Galilea, kag nagtaklad sia sa bukid kag naglingkod didto. 30  Nian nagpalapit sa iya ang daku nga kadam-an, nga kaupod ang mga tawo nga piang, baldado, bulag, apa, kag madamo nga iban pa, kag ginpahamtang nila sila sa iya tiilan, kag gin-ayo niya sila; 31  amo nga natingala gid ang kadam-an sang makita nila ang mga apa nga nagahambal kag ang mga piang nga nagalakat kag ang mga bulag nga nakakita, kag ginhimaya nila ang Dios sang Israel. 32  Apang gintawag ni Jesus ang iya mga disipulo kag nagsiling: “Naluoy ako sa kadam-an, kay tatlo ka adlaw na nga kaupod ko sila kag wala sila sing bisan ano nga makaon; kag indi ko luyag nga palakton sila nga gutom. Basi kon mapunaw sila sa dalan.” 33  Apang, ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Diin kita makuha sang bastante nga tinapay sa sining baw-ing nga duog agod mabusog ang amo sini kadaku nga kadam-an?” 34  Bangod sini si Jesus nagsiling sa ila: “Pila ka tinapay ang yara sa inyo?” Nagsiling sila: “Pito, kag pila lamang ka gamay nga isda.” 35  Gani, sa tapos niya ginsugo ang kadam-an nga magsaliay sa duta, 36  ginkuha niya ang pito ka tinapay kag mga isda kag sa tapos makapasalamat sa Dios, gintipiktipik niya ini kag ginhatag sa mga disipulo, kag ginpanagtag ini sang mga disipulo sa kadam-an. 37  Kag nagkaon sila tanan kag nabusog, kag gintipon nila ang nabilin nga mga tinipik kag napuno ang pito ka alat. 38  Apang ang mga nagkaon apat ka libo ka lalaki, wala labot ang mga babayi kag kabataan. 39  Sang ulihi, sa tapos napalakat ang kadam-an, nagsakay sia sa sakayan kag nagkadto sa mga rehiyon sang Magadan.

Footnote