Mateo 28:1-20

28  Sa tapos sang adlaw nga inugpahuway, sang nagapamanagbanag sa nahaunang adlaw sang semana, nagkadto si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria sa pagtan-aw sa lulubngan.  Kag, yari karon! may mabaskog nga linog; kay ang anghel ni Jehova nagpanaug gikan sa langit kag nagpalapit kag ginpaligid ang bato, kag naglingkod sa sini.  Ang iya dagway subong sang kilat, kag ang iya panapton puti subong sang niebe.  Huo, bangod sa kahadlok sa iya nagkurog ang mga bantay kag nangin subong sang patay nga mga tawo.  Apang bilang sabat ang anghel nagsiling sa mga babayi: “Indi kamo magkahadlok, kay nakahibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus nga ginlansang sa usok.  Wala sia diri, kay ginbanhaw sia, subong sang iya ginsiling. Dali kamo, tan-awa ninyo ang duog diin nahamyang sia.  Kag lakat kamo sing dalidali kag sugiri ang iya mga disipulo nga ginbanhaw sia gikan sa mga patay, kag, yari karon! mauna sia sa inyo sa Galilea; didto makita ninyo sia. Yari karon! Nasiling ko na sa inyo.”  Gani, dalidali sila nga naghalin sa lulubngan, nga may kahadlok kag daku nga kalipay, kag nagdalagan sa pagbalita sa iya mga disipulo.  Kag, yari karon! si Jesus nagsugata sa ila kag nagsiling: “Maayong adlaw!” Kag nagpalapit sila kag nag-uyat sa iya mga tiil kag nagyaub sa iya. 10  Nian nagsiling si Jesus sa ila: “Indi kamo magkahadlok! Lakat kamo, sugiri ninyo ang akon mga utod, agod magkadto sila sa Galilea; kag didto makita nila ako.” 11  Sang nagapakadto sila, yari karon! ang iban sa mga bantay nagkadto sa siudad kag nagsugid sa puno nga mga saserdote sang tanan nga nahanabo. 12  Kag sang nagtipon sila kag nagsinapol upod sa mga tigulang nga lalaki, naghatag sila sang bastante nga mga binilog nga pilak sa mga soldado 13  kag nagsiling: “Isiling ninyo, ‘Ang iya mga disipulo nagkari sa kagab-ihon kag ginkawat sia samtang nagakatulog kami.’ 14  Kag kon mabatian ini sang gobernador, buyukon namon sia kag indi na kamo magkahangawa.” 15  Gani ginbaton nila ang mga binilog nga pilak kag ginhimo ang ginsiling sa ila; kag ini nga pinamulong ginpalapnag sa mga Judiyo tubtob karon nga adlaw. 16  Apang, ang napulog-isa ka disipulo nagkadto sa Galilea sa bukid nga ginsiling ni Jesus sa ila,  17  kag sang makita nila sia nagyaub sila sa iya, apang ang iban nagduhaduha. 18  Kag si Jesus nagpalapit kag naghambal sa ila, nga nagasiling: “Ginhatag sa akon ang bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta. 19  Busa lakat kamo kag maghimo sang mga disipulo sa mga tawo sang tanan nga pungsod, nga nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu, 20  nga nagapanudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo. Kag, yari karon! ako kaupod ninyo sa tanan nga adlaw tubtob sa katapusan sang sistema sang mga butang.”

Footnote