Mateo 18:1-35

18  Sa amo nga tion nagpalapit kay Jesus ang mga disipulo kag nagsiling: “Sin-o gid ang labing daku sa ginharian sang langit?”  Gani, gintawag niya ang isa ka bata kag gindala sa tunga nila  kag nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Kon indi kamo magliso kag mangin subong sang mga bata, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit.  Busa, ang bisan sin-o nga magpaubos sang iya kaugalingon kaangay sini nga bata amo ang labing daku sa ginharian sang langit;  kag ang bisan sin-o nga nagabaton sang subong sini nga bata sa akon ngalan nagabaton man sa akon.  Apang ang bisan sin-o nga nagapasandad sa isa sining mga kubos nga nagatuo sa akon, maayo pa sa iya nga bitayan sa liog sing galingan nga bato subong sang ginapatiyog sang asno kag lunuron sia sa malapad kag madalom nga dagat.  “Kailo ang kalibutan bangod sang mga kasandaran! Sa pagkamatuod, kinahanglan gid nga mag-abot ang kasandaran, apang kailo ang tawo nga paagi sa iya nagaabot ang kasandaran!  Gani, kon ang imo kamot ukon tiil nagapasandad sa imo, utda ini kag ihaboy; maayo pa nga magbaton ka sang kabuhi nga ikaw kumpol ukon piang sangsa idap-ong ka nga may duha ka kamot ukon duha ka tiil sa kalayo nga wala sing katapusan.  Kag kon ang imo mata nagapasandad sa imo, lukata ini kag ihaboy; maayo pa nga magbaton ka sang kabuhi nga isa lang ang imo mata sangsa idap-ong ka nga may duha ka mata sa kalayuhon nga Gehenna.* 10  Pat-ura nga indi ninyo pagtamayon ang isa sining mga kubos; kay nagasiling ako sa inyo nga makita pirme sang ila mga anghel sa langit ang nawong sang akon Amay nga yara sa langit. 11*  —— 12  Ano sa banta ninyo? Kon ang isa ka tawo may isa ka gatos ka karnero kag magtalang ang isa sini, indi bala bayaan niya ang kasiaman kag siam sa mga bakulod kag maglakat agod pangitaon ang isa nga nagtalang? 13  Kag kon makita niya ini, nagasiling gid ako sa inyo, magakasadya sia sa sini sing labi pa sangsa kasiaman kag siam nga wala magtalang. 14  Subong man indi luyag sang akon Amay nga yara sa langit nga ang isa sining mga kubos malaglag. 15  “Dugang pa, kon ang imo utod makahimo sang sala, kadtui sia kag isugid ang iya sala nga kamohanon lang. Kon magpamati sia sa imo, napasag-uli mo ang imo utod sa matarong nga dalanon. 16  Apang kon indi sia magpamati, mag-upod ka sang isa ukon duha pa, agod sa baba sang duha ukon tatlo ka saksi ang tagsa ka butang mapalig-on. 17  Kon indi sia magpamati sa ila, isugid mo sa kongregasyon. Kon indi sia magpamati bisan sa kongregasyon, kabigon mo sia subong tawo sang mga pungsod kag subong manugsukot sing buhis. 18  “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Ang bisan ano nga mga butang nga inyo gapuson sa duta mangin mga butang nga nagapos sa langit, kag ang bisan ano nga mga butang nga inyo hubaran sa duta mangin mga butang nga nahubaran sa langit. 19  Sa liwat nagasiling ako sa inyo, kon ang duha sa inyo magsugtanay sa duta sa pagpangabay sing bisan anong importante nga butang, himuon ini sa ila sang akon Amay sa langit. 20  Kay kon diin may duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.” 21  Nian nagpalapit si Pedro kag nagsiling sa iya: “Ginuo, pila ka beses makasala ang akon utod sa akon kag patawaron ko sia? Tubtob bala sa pito ka beses?” 22  Si Jesus nagsiling sa iya: “Nagasiling ako sa imo, indi, Tubtob sa pito ka beses, kundi, Tubtob sa kapituan kag pito ka beses. 23  “Amo kon ngaa ang ginharian sang langit kaangay sa isa ka tawo, isa ka hari, nga luyag magsukot sang mga utang sang iya mga ulipon. 24  Sang ginsukot na niya sila, gindala sa iya ang isa ka tawo nga nakautang sa iya sang napulo ka libo ka talanton [=60,000,000 ka denario].* 25  Apang bangod wala sia sing inugbayad sa sini, nagmando ang iya agalon nga ibaligya sia kag ang iya asawa kag ang iya mga anak kag ang tanan niya nga pagkabutang agod makabayad. 26  Busa ang ulipon nagluhod kag nagyaub sa iya, nga nagasiling, ‘Angan-angana lang ako anay kay bayaran ko ikaw sang tanan.’ 27  Bangod sang kaluoy, ginpalakat sang agalon ini nga ulipon kag ginkanselar ang iya utang. 28  Sang naglakat na ini nga ulipon, nakita niya ang isa sang iya mga masigkaulipon nga nakautang sa iya sang isa ka gatos ka denario; kag ginliab niya sia kag ginkuga, nga nagasiling, ‘Bayari ang utang mo sa akon.’ 29  Gani nagluhod ang iya masigkaulipon kag nagpakiluoy sa iya, nga nagasiling, ‘Angan-angana lang ako anay kay bayaran ko ikaw.’ 30  Apang, wala sia magpasugot kundi naglakat kag ginpabilanggo sia tubtob mabayaran niya ang utang. 31  Gani, sang makita sang iya mga masigkaulipon ang natabo, ginsubuan gid sila, kag nagkadto sila sa ila agalon kag ginpaathag ang tanan nga natabo. 32  Nian ginpatawag sia sang iya agalon kag nagsiling sa iya, ‘Malaut nga ulipon, ginkanselar ko ang tanan mo nga utang sang nagpakiluoy ka sa akon. 33  Indi bala nga dapat mo kaluuyan kuntani ang imo masigkaulipon, subong nga ako nagkaluoy man sa imo?’ 34  Bangod sini naakig gid ang iya agalon kag gintugyan sia sa mga manugbilanggo, tubtob nga mabayaran niya ang tanan niya nga utang. 35  Sa amo man nga paagi magapakig-angot sa inyo ang akon langitnon nga Amay kon ang tagsa sa inyo indi magpatawad sing tinagipusuon sa iya utod.”

Footnote

Mat 18:9 * Tan-awa ang Apendise 9.
Mat 18:11 * Tan-awa ang nota sa 17:21.
Mat 18:24 * Ang denario isa ka sensilyo nga pilak sang mga Romano. Ang isa ka denario amo ang bayad sa manugpangabudlay sa uma para sa bug-os nga adlaw (tan-awa ang 20:2). Tan-awa ang Apendise 12.