Mateo 4:1-25

4  Nian si Jesus gintuytuyan sang espiritu sa kahanayakan agod sulayon sang Yawa.  Pagkatapos sia nakapuasa sing kap-atan ka adlaw kag kap-atan ka gab-i, gingutom sia.  Kag nag-abot ang Panulay kag nagsiling sa iya: “Kon ikaw anak sang Dios, sugua ining mga bato nga mangin mga tinapay.”  Apang bilang sabat nagsiling sia: “Nasulat na, ‘Ang tawo mabuhi, indi sa tinapay lamang, kundi sa tagsa ka pulong nga nagagua sa baba ni Jehova.’”  Dayon, gindala sia sang Yawa sa balaan nga siudad, kag ginpahamtang niya sia sa ibabaw sang pamakod sang templo  kag nagsiling sa iya: “Kon ikaw anak sang Dios, maglukso ka; kay nasulat na, ‘Magasugo sia sang iya mga anghel may kaangtanan sa imo, kag sal-on ka nila sa ila mga kamot, agod indi gid masumpo ang imo tiil sa bato.’”  Nagsiling si Jesus sa iya: “Sa liwat nasulat na, ‘Indi mo pag-ibutang sa pagtilaw si Jehova nga imo Dios.’”  Gindala sia liwat sang Yawa sa mataas katama nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan kag ang ila himaya,  kag nagsiling sia sa iya: “Ini tanan nga butang ihatag ko sa imo kon magyaub ka kag maghimo sang isa ka buhat sang pagsimba sa akon.” 10  Nian nagsiling si Jesus sa iya: “Palayo ka, Satanas! Kay nasulat na, ‘Si Jehova nga imo Dios ang dapat mo simbahon, kag sa iya ka lamang dapat maghimo sang sagrado nga pag-alagad.’” 11  Gani ginbayaan sia sang Yawa, kag, yari karon! nag-abot ang mga anghel kag nag-alagad sa iya. 12  Karon sang mabatian niya nga gindakop si Juan, nagkadto sia sa Galilea. 13  Kag sang naghalin sia sa Nazaret, nag-abot sia kag nagpuyo sa Capernaum sa higad sang dagat sa mga distrito sang Zebulon kag Neptali, 14  agod matuman ang pinamulong paagi kay Isaias nga manalagna, nga nagasiling: 15  “O duta sang Zebulon kag duta sang Neptali, sa dalan nayon sa ubay sang dagat, sa tabok sang Jordan, Galilea sang mga pungsod! 16  ang mga tawo nga yara sa kadudulman nakakita sang daku nga kapawa, kag tuhoy sa mga yara sa duog sang landong sang kamatayon, ang kapawa nagsilak sa ila.” 17  Sugod sadto ginsugdan ni Jesus ang pagbantala kag nagsiling: “Maghinulsol kamo, kay malapit na ang ginharian sang langit.” 18  Samtang nagalakat sia sa higad sang dagat sang Galilea,* nakita niya ang duha ka mag-utod, si Simon nga ginatawag Pedro kag si Andres nga iya utod, nga nagaladlad sang pukot sa dagat, kay mga mangingisda sila. 19  Kag nagsiling sia sa ila: “Magsunod kamo sa akon, kag himuon ko kamo nga mga mangingisda sing mga tawo.” 20  Ginbayaan nila gilayon ang mga pukot kag nagsunod sa iya. 21  Sang nagpadayon sia sa paglakat, nakita niya sa sakayan ang duha pa ka mag-utod, si Santiago nga anak ni Zebedeo kag si Juan nga iya utod, nga nagapuna sang ila mga pukot upod sa ila amay nga si Zebedeo, kag gintawag niya sila. 22  Ginbayaan nila gilayon ang sakayan kag ang ila amay, kag nagsunod sila sa iya. 23  Dayon naglibot sia sa bug-os nga Galilea, nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga* kag nagabantala sang maayong balita sang ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag tanan nga sahi sang kasablagan sa lawas sang mga tawo. 24  Kag ang balita tuhoy sa iya naglapnag sa bug-os nga Siria; kag gindala nila sa iya ang tanan nga may malain nga kahimtangan, nga nagaantos sang nagkalainlain nga balatian kag kasakit, ang mga ginsudlan sang demonyo kag kuyapon kag paralisado nga mga tawo, kag gin-ayo niya sila. 25  Gani nagsunod sa iya ang daku nga kadam-an gikan sa Galilea kag Decapolis* kag Jerusalem kag Judea kag gikan sa tabok sang Jordan.

Footnote

Mat 4:18 * Isa ka linaw; gintawag man ini sa Biblia nga Linaw sang Genesaret, Dagat sang Galilea, kag Dagat sang Tiberias.
Mat 4:23 * Ukon, duog nga ginatipunan.
Mat 4:25 * Ukon, “napulo ka siudad.”