Mateo 12:1-50

12  Sadto nga tion sang adlaw nga inugpahuway, nag-agi si Jesus sa tunga sang mga uma sang uyas. Ang iya mga disipulo gingutom kag nagpangutol sang mga uhay sang uyas kag nagkaon sini.  Sang makita ini ang mga Fariseo nagsiling sa iya: “Yari karon! Ang imo mga disipulo nagahimo sang indi tugot sa kasuguan nga himuon sa adlaw nga inugpahuway.”  Nagsiling sia sa ila: “Wala bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang gingutom sia kag ang mga lalaki nga kaupod niya?  Indi bala nga nagsulod sia sa balay sang Dios kag nagkaon sila sang mga tinapay nga dulot sa Dios, nga wala ginatugot sang kasuguan nga kaunon niya, ukon sang mga kaupod niya, kundi sang mga saserdote lamang?  Ukon wala bala ninyo mabasahi sa Kasuguan nga sa mga adlaw nga inugpahuway wala ginatamod sang mga saserdote sa templo ang adlaw nga inugpahuway subong sagrado, apang wala sila gihapon nakasala?  Apang ginasiling ko sa inyo nga ang isa nga daku pa sa templo yari diri.  Apang, kon nahangpan ninyo ang kahulugan sini, ‘Luyag ko ang kaluoy, kag indi ang halad,’ wala ninyo kuntani ginpakamalaut ang mga wala nakasala.  Kay ang Anak sang tawo amo ang Ginuo sang adlaw nga inugpahuway.”  Sang nagbiya sia didto nagsulod sia sa ila sinagoga; 10  kag, yari karon! may tawo nga naitus ang kamot! Gani agod may isumbong sila batok sa iya, ginpamangkot nila sia, “Tugot bala sa kasuguan ang pagpang-ayo sa adlaw nga inugpahuway?” 11  Nagsiling sia sa ila: “Sin-o sa inyo nga may isa ka karnero kag kon mahulog ini sa buho sa adlaw nga inugpahuway, indi niya ini pag-uyatan kag hakwaton pagua? 12  Kon amo, mas importante ang isa ka tawo sangsa isa ka karnero! Gani tugot sa kasuguan ang paghimo sing maayo nga butang sa adlaw nga inugpahuway.” 13  Nian nagsiling sia sa tawo: “Untaya ang imo kamot.” Kag gin-untay niya ini, kag naulian ini kag nangin subong sang pihak niya nga kamot. 14  Apang naggua ang mga Fariseo kag nagsinapol agod mapatay nila sia. 15  Sang mahibaluan ini ni Jesus, nagbiya sia didto. Madamo man ang nagsunod sa iya, kag gin-ayo niya sila tanan, 16  apang nagtugon gid sia sa ila nga indi sia pag-ipanugidsugid; 17  agod matuman ang pinamulong paagi kay Isaias nga manalagna, nga nagsiling: 18  “Yari karon! Ang akon alagad nga ginpili ko, ang akon hinigugma, nga nahamut-an sang akon kalag! Ibutang ko sa iya ang akon espiritu, kag ipahibalo niya kon ano ang katarungan sa mga pungsod. 19  Indi sia makigbais, ukon magsinggit, kag wala sing bisan sin-o nga makabati sang iya tingog sa malapad nga mga dalan. 20  Indi niya pagbalion ang tabun-ak nga nahapay, kag indi niya pagpalungon ang lino nga pabilo nga nagaaso na lang, tubtob pahanabuon niya nga magmadinalag-on ang katarungan. 21  Sa pagkamatuod, sa iya ngalan magalaum ang mga pungsod.” 22  Nian gindala nila sa iya ang isa ka bulag kag apa nga tawo nga ginsudlan sang demonyo; kag gin-ayo niya sia, amo nga ang apa nakahambal kag nakakita. 23  Kag ang bug-os nga kadam-an nahayanghag kag nagsiling: “Amo ayhan ini ang Anak ni David?” 24  Pagkabati sini, ang mga Fariseo nagsiling: “Ini nga tawo nagatabog sang mga demonyo paagi kay Beelzebub, ang manuggahom sang mga demonyo.” 25  Sang mahibaluan niya ang ila ginahunahuna, nagsiling sia sa ila: “Ang tagsa ka ginharian nga nabahinbahin mahapay, kag ang tagsa ka siudad ukon panimalay nga nabahinbahin indi magtindog. 26  Gani, kon si Satanas nagatabog kay Satanas, nabahinbahin sia; nian, paano makatindog ang iya ginharian? 27  Kag kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi kay Beelzebub, paagi kay sin-o nagatabog sa ila ang inyo mga sumulunod? Amo kon ngaa hukman kamo sang inyo mga sumulunod nga sayop kamo. 28  Apang kon nagatabog ako sang mga demonyo paagi sa espiritu sang Dios, ang ginharian sang Dios nag-abot na sa inyo. 29  Ukon paano makasulod ang isa sa balay sang makusog nga tawo kag kuhaon ang iya pagkabutang, kon indi anay niya paggapuson ang tawo? Kag dayon atihon niya ang balay sang tawo. 30  Sia nga indi dampig sa akon batok sa akon, kag sia nga wala nagapanipon upod sa akon nagapaaplaag. 31  “Bangod sini nagasiling ako sa inyo, Ang tanan nga sahi sang sala kag pasipala sang mga tawo mapatawad, apang ang pasipala sa espiritu indi mapatawad. 32  Halimbawa, ang bisan sin-o nga maghambal batok sa Anak sang tawo patawaron; apang ang bisan sin-o nga maghambal batok sa balaan nga espiritu indi mapatawad, indi sa sining sistema sang mga butang ukon sa palaabuton. 33  “Himua ninyo nga maayo ang kahoy kag ang bunga sini maayo ukon himua ninyo nga malain ang kahoy kag ang bunga sini malain; kay ang kahoy makilala sa bunga sini. 34  Kaliwat sang mga man-ug, paano kamo makahambal sang maayo nga mga butang, samtang malaut kamo? Kay gikan sa kabuganaan sang tagipusuon nagahambal ang baba. 35  Ang maayo nga tawo nagapagua sang maayo nga mga butang gikan sa iya maayo nga bahandi, apang ang malain nga tawo nagapagua sang malain nga butang gikan sa iya malain nga bahandi. 36  Nagasiling ako sa inyo nga ang tagsa ka pinamulong nga wala sing pulos nga ginahambal sang mga tawo, manabat sila nahanungod sini sa Adlaw sang Paghukom; 37  kay paagi sa imo mga pulong ipahayag ka nga matarong, kag paagi sa imo mga pulong pakamalauton ka.” 38  Nian bilang sabat sa iya ang pila sa mga escriba kag mga Fariseo nagsiling: “Manunudlo, luyag namon makakita sang isa ka tanda gikan sa imo.” 39  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “Ang isa ka malaut kag makihilahion nga kaliwatan padayon nga nagapangita sang isa ka tanda, apang wala sing tanda nga ihatag sa sini luwas sa tanda ni Jonas nga manalagna. 40  Kay subong nga si Jonas yara sa tiyan sang daku nga isda sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i, subong man ang Anak sang tawo mangin yara sa alibutod sang duta sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i. 41  Ang mga tawo sang Ninive mabanhaw sa tion sang paghukom upod sini nga kaliwatan kag magapakamalaut sini; kay naghinulsol sila bangod sa ginbantala ni Jonas, apang, yari karon! ang isa nga daku pa kay Jonas yari diri. 42  Ang reyna sang bagatnan banhawon sa tion sang paghukom upod sini nga kaliwatan kag magapakamalaut sini; bangod nagkari sia gikan sa mga ukbong sang duta agod pamatian ang kaalam ni Solomon, apang, yari karon! ang isa nga daku pa kay Solomon yari diri. 43  “Kon ang di-matinlo nga espiritu makagua sa tawo, nagaagi sia sa wala sing tubig nga mga duog sa pagpangita sing duog-palahuwayan, apang wala sia sing makita. 44  Nian nagasiling sia, ‘Mabalik ako sa akon balay nga ginhalinan’; kag pag-abot niya masapwan niya nga wala sing nagapuyo sa sini apang matinlo ini nga nasilhigan kag napunihan. 45  Nian malakat sia kag mag-upod sang pito ka espiritu nga malaut pa sa iya, kag pagsulod nila, magapuyo sila didto; kag ang ulihi nga kahimtangan sini nga tawo mangin malain pa sa nahauna. Amo man ini ang mahanabo sa sining malaut nga kaliwatan.” 46  Samtang nagahambal sia sa kadam-an, yari karon! ang iya iloy kag mga utod yara sa gua nga luyag makighambal sa iya. 47  Gani may nagsiling sa iya: “Yari karon! Ang imo iloy kag ang imo mga utod nagatindog sa gua, nga luyag makighambal sa imo.” 48  Bilang sabat nagsiling sia sa nagsugid sa iya: “Sin-o ang akon iloy, kag sin-o ang akon mga utod?” 49  Kag sang gin-untay niya ang iya kamot sa iya mga disipulo, sia nagsiling: “Yari karon! Ang akon iloy kag ang akon mga utod! 50  Kay ang bisan sin-o nga nagahimo sang kabubut-on sang akon Amay nga yara sa langit, sia amo ang akon utod nga lalaki, kag utod nga babayi, kag iloy.”

Footnote