Mateo 16:1-28

16  Nian nagpalapit sa iya ang mga Fariseo kag mga Saduceo agod tilawan sia, kag ginpangabay nila sia nga pakitaan sila sing isa ka tanda gikan sa langit.  Bilang sabat nagsiling sia sa ila: “[Kon magsirom naanad na kamo sa pagsiling, ‘Mangin maayo ang tiempo, kay ang langit pula kaangay sang kalayo’;  kag kon aga, ‘Mangin matugnaw kag maulan ang tiempo karon nga adlaw, kay ang langit pula kaangay sang kalayo, apang magal-um.’ Makahibalo kamo maghangop sa dagway sang langit, apang indi kamo makahangop sa mga tanda sang mga tion.]*  Ang isa ka malaut kag makihilahion nga kaliwatan padayon nga nagapangita sang isa ka tanda, apang wala sing tanda nga ihatag sa sini luwas sa tanda ni Jonas.” Gani naglakat sia kag ginbiyaan sila.  Nagtabok ang mga disipulo kag nalipat sila sa pagdala sing mga tinapay.  Si Jesus nagsiling sa ila: “Magbantay kamo kag mag-andam sa lebadura sang mga Fariseo kag mga Saduceo.”  Gani nangatarungan sila, nga nagasiling: “Wala kita magdala sang tinapay.”  Sang mahibaluan ini ni Jesus, nagsiling sia: “Ngaa nagapangatarungan kamo sing subong sina, bangod wala kamo sing tinapay, kamo nga diutay sing pagtuo?  Wala bala ninyo mahangpan ang punto, ukon wala bala ninyo madumduman ang lima ka tinapay may kaangtanan sa lima ka libo kag kon pila ka alat ang natipon ninyo? 10  Ukon ang pito ka tinapay may kaangtanan sa apat ka libo kag kon pila ka alat ang natipon ninyo? 11  Ngaa wala ninyo mahantop nga indi nahanungod sa tinapay ang akon ginsiling sa inyo? Mag-andam kamo sa lebadura sang mga Fariseo kag mga Saduceo.” 12  Nian nahangpan nila nga nagsiling sia nga mag-andam, indi sa lebadura sang tinapay, kundi sa panudlo sang mga Fariseo kag mga Saduceo. 13  Karon sang makaabot na sia sa mga duog sang Cesarea Filipos, ginpamangkot ni Jesus ang iya mga disipulo: “Sin-o ang Anak sang tawo suno sa ginasiling sang mga tawo?” 14  Nagsiling sila: “Ang iban nagasiling si Juan Bautista, ang iban si Elias, ang iban pa si Jeremias ukon isa sa mga manalagna.” 15  Nagsiling sia sa ila: “Kamo naman, sin-o ako suno sa inyo?” 16  Si Simon Pedro nagsabat: “Ikaw ang Cristo, ang Anak sang buhi nga Dios.” 17  Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Malipayon ikaw, Simon nga anak ni Jonas, kay wala ini ginpahayag sa imo sang unod kag dugo, kundi sang akon Amay nga yara sa langit. 18  Nagasiling man ako sa imo, Ikaw si Pedro, kag sa sini nga igang tukuron ko ang akon kongregasyon, kag ang mga gawang sang Lulubngan* indi makadaug sa sini. 19  Ihatag ko sa imo ang mga yabi sang ginharian sang langit, kag ang bisan ano nga imo gapuson sa duta mangin butang nga nagapos sa langit, kag ang bisan ano nga imo hubaran sa duta mangin butang nga nahubaran sa langit.” 20  Nian nagtugon gid sia sa iya mga disipulo nga indi nila pag-isugid kay bisan sin-o nga sia amo ang Cristo. 21  Sugod sadto ginsugdan ni Jesucristo ang pagpahayag sa iya mga disipulo nga dapat sia magkadto sa Jerusalem kag mag-antos sang madamo nga butang gikan sa mga tigulang nga lalaki kag puno nga mga saserdote kag mga escriba, kag patyon sia, kag banhawon sa ikatlo nga adlaw. 22  Bangod sini gindala sia ni Pedro sa higad kag ginsabdong sia, nga nagasiling: “Maluoy ka sa imo kaugalingon, Ginuo; indi gid ini matabo sa imo.” 23  Apang, gintalikdan niya kag ginsilingan si Pedro: “Palayo sa akon, Satanas! Kasandaran ka sa akon, bangod nagahunahuna ka, indi sang panghunahuna sang Dios, kundi sang iya sang mga tawo.” 24  Nian si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, ipanghiwala niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos* kag padayon nga magsunod sa akon. 25  Kay ang bisan sin-o nga luyag magluwas sang iya kalag* madulaan sini; apang ang bisan sin-o nga madulaan sang iya kalag tungod sa akon makatigayon sini. 26  Kay ano ang mabenepisyo sang isa ka tawo kon maangkon niya ang bug-os nga kalibutan apang madula ang iya kalag? ukon ano ang ihatag sang isa ka tawo bilang kabaylo sang iya kalag? 27  Kay ang Anak sang tawo gintalana nga magaabot sa himaya sang iya Amay upod sa iya mga anghel, kag dayon magahatag sia sang balos sa tagsa ka tawo suno sa iya paggawi. 28  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga may pila sa mga nagatindog diri nga indi na mapatay tubtob nga makita anay nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa iya ginharian.”

Footnote

Mat 16:3 * Ginapakita sang mga braket ang mga pulong nga indi makita sa pila ka dumaan nga mga manuskrito apang makita sa iban.
Mat 16:18 * Sa literal, “Hades.” Tan-awa ang Apendise 8.
Mat 16:24 * Tan-awa ang Apendise 6.
Mat 16:25 * Ukon, “kabuhi.” Tan-awa ang Apendise 7.