Mateo 25:1-46

25  “Ang ginharian sang langit mangin kaangay sa napulo ka ulay nga nagkuha sang ila mga suga kag naggua sa pagsugata sa nobyo.  Ang lima sa ila mga buangbuang, kag ang lima mainandamon.  Kay gindala sang mga buangbuang ang ila mga suga apang wala sila magdala sang lana,  samtang ang mga mainandamon nagdala sang lana sa ila mga suludlan lakip sang ila mga suga.  Sang nagpalantang ang nobyo, sila tanan gintuyo kag natulugan.  Sang tungang gab-i na may nagsinggit, ‘Yari na ang nobyo! Gua kamo agod sugataon sia.’  Gani nagbugtaw ang tanan nga ulay kag naghanda sang ila mga suga.  Ang mga buangbuang nagsiling sa mga mainandamon, ‘Hatagi kami sang inyo lana, kay nagapiraw na ang amon mga suga.’  Ang mga mainandamon nagsabat, ‘Basi indi ini mag-igo para sa amon kag sa inyo. Sa baylo, kadto kamo sa mga nagabaligya sini kag magbakal para sa inyo kaugalingon.’ 10  Samtang nagapakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo, kag ang nakahanda nga mga ulay nagsulod upod sa iya sa punsion sa kasal; kag ginsira ang ganhaan. 11  Pagkatapos nag-abot man ang iban nga mga ulay, nga nagasiling, ‘Ginuo, Ginuo, buksi kami!’ 12  Bilang sabat sia nagsiling, ‘Ginasiling ko sa inyo ang kamatuoran, wala ako makakilala sa inyo.’ 13  “Busa, magpadayon kamo sa pagbantay, bangod wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang oras. 14  “Kay ang ginharian kaangay sa isa ka tawo nga buot maglakbay sa iban nga kadutaan, nga nagtawag sa iya mga ulipon kag gintugyan sa ila ang iya mga ginapanag-iyahan. 15  Kag sa isa naghatag sia sang lima ka talanton,* sa isa pa duha, sa isa pa gid isa, sa tagsa ka ulipon suno sa iya ikasarang, kag naglakbay sia sa iban nga kadutaan. 16  Sa gilayon ang isa nga nakabaton sang lima ka talanton naglakat kag nagpatikang sini kag nagganar sang lima pa. 17  Sa amo man nga paagi ang isa nga nakabaton sang duha nagganar sang duha pa. 18  Apang ang isa nga nakabaton sang isa lamang naglakat, kag nagkutkot sa duta kag gintago ang kuarta nga pilak sang iya agalon. 19  “Pagligad sang malawig nga tion nag-abot ang agalon sang mga ulipon kag nakighusay sa ila. 20  Gani ang isa nga nakabaton sang lima ka talanton nagpalapit kag nagdala sang dugang nga lima pa ka talanton, nga nagasiling, ‘Agalon, gintugyan mo sa akon ang lima ka talanton; tan-awa, nakaganar ako sang lima pa ka talanton.’ 21  Ang iya agalon nagsiling sa iya, ‘Maayo gid, ulipon nga maayo kag matutom! Matutom ka sa diutay nga mga butang. Itangdo ko ikaw sa madamo nga butang. Magkalipay upod sa imo agalon.’ 22  Pagkatapos sini ang isa nga nakabaton sang duha ka talanton nagpalapit kag nagsiling, ‘Agalon, gintugyan mo sa akon ang duha ka talanton; tan-awa, nakaganar ako sang duha pa ka talanton.’ 23  Ang iya agalon nagsiling sa iya, ‘Maayo gid, ulipon nga maayo kag matutom! Matutom ka sa diutay nga mga butang. Itangdo ko ikaw sa madamo nga butang. Magkalipay upod sa imo agalon.’ 24  “Sang ulihi ang isa nga nakabaton sang isa ka talanton nagpalapit kag nagsiling, ‘Agalon, kilala ko ikaw nga estrikto nga tawo, nga nagaani sa indi mo sinab-ugan kag nagatipon sa indi mo pinahanginan. 25  Gani hinadlukan ako kag naglakat kag gintago ang imo talanton sa duta. Yari batuna kon ano ang imo.’ 26  Bilang sabat nagsiling ang iya agalon sa iya, ‘Malaut kag uyaya nga ulipon, indi bala nahibaluan mo nga nagaani ako sa indi ko sinab-ugan kag nagatipon sa indi ko pinahanginan? 27  Busa, dapat mo kuntani ginpatago ang akon mga kuarta nga pilak sa mga manugbangko, agod sa akon pag-abot mabaton ko kon ano ang akon nga may saka. 28  “‘Gani kuhaa ninyo sa iya ang talanton kag ihatag ini sa iya nga may napulo ka talanton. 29  Kay ang tagsatagsa nga may yara, hatagan sia sing dugang kag magabugana sia; apang sia nga wala, bisan pa ang yara sa iya kuhaon sa iya. 30  Kag ihaboy ang ulipon nga wala sing pulos sa kadudulman sa gua. Didto magahibi sia kag magapabagrot sang iya mga ngipon.’ 31  “Kon ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya, kag ang tanan nga anghel kaupod niya, nian magalingkod sia sa iya mahimayaon nga trono. 32  Kag tipunon sa atubangan niya ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya ang katawhan, subong sang manugbantay nga nagapain sang mga karnero sa mga kanding. 33  Kag ipahamtang niya ang mga karnero sa iya tuo, apang ang mga kanding sa iya wala. 34  “Nian ang hari magasiling sa mga yara sa iya tuo, ‘Kari, kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay, panublia ninyo ang ginharian nga gin-aman sa inyo kutob sa pagtukod sa kalibutan. 35  Kay gingutom ako kag ginhatagan ninyo ako sing makaon; gin-uhaw ako kag ginhatagan ninyo ako sing mainom. Estranghero ako kag ginbaton ninyo ako sing maabiabihon; 36  hubo, kag ginpanaptan ninyo ako. Nagmasakit ako kag gin-atipan ninyo ako. Nabilanggo ako kag ginduaw ninyo ako.’ 37  Nian ang mga matarong magasabat sa iya, ‘Ginuo, san-o ka namon nakita nga gutom kag ginpakaon ka namon, ukon nauhaw, kag ginhatagan ka sing mainom? 38  San-o ka namon nakita nga estranghero kag ginbaton ka sing maabiabihon, ukon hubo, kag ginpanaptan ka? 39  San-o ka namon nakita nga nagmasakit ukon nabilanggo kag nagduaw kami sa imo?’ 40  Kag bilang sabat magasiling ang hari sa ila, ‘Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sang ginhimo ninyo ini sa isa sang labing kubos sining akon mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon.’ 41  “Nian, magasiling sia sa mga yara sa iya wala, ‘Palayo kamo sa akon, kamo nga ginpakamalaut, pakadto sa kalayo nga wala katapusan nga gin-aman sa Yawa kag sa iya mga anghel. 42  Kay gingutom ako, apang wala ninyo ako ginhatagan sing makaon, kag gin-uhaw ako, apang wala ninyo ako ginhatagan sing mainom. 43  Estranghero ako, apang wala ninyo ako pagbatuna sing maabiabihon; hubo, apang wala ninyo ako ginpanaptan; nagmasakit kag nabilanggo, apang wala ninyo ako gin-atipan.’ 44  Nian magasabat man sila, ‘Ginuo, san-o ka namon nakita nga gutom ukon nauhaw ukon estranghero ukon hubo ukon nagmasakit ukon nabilanggo kag wala kami nag-alagad sa imo?’ 45  Nian magasabat sia sa ila, ‘Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, Sang wala ninyo ginhimo ini sa isa sining mga labing kubos, wala ninyo ginhimo ini sa akon.’ 46  Kag maagom nila ang kamatayon nga walay katapusan, apang ang mga matarong magabaton sang kabuhi nga walay katapusan.”

Footnote

Mat 25:15 * Tan-awa ang Apendise 12.