Mateo 20:1-34

20  “Kay ang ginharian sang langit kaangay sa isa ka tawo, isa ka agalon sang panimalay, nga naglakat sing kaagahon pa sa pagpangita sing mga mamumugon para sa iya ulubasan.  Sang sia kag ang mga mamumugon nagsugtanay sa isa ka denario* ang adlaw, ginpadala niya sila sa iya ulubasan.  Kag sang naglakat sia sa mga ikatlo nga oras,* nakita niya ang iban nga nagatindog sa tiendahan nga wala sing ginaobra;  kag nagsiling sia sa ila, ‘Magkadto man kamo sa ulubasan, kag ihatag ko sa inyo kon ano ang nagakaigo.’  Gani nagkadto sila. Naglakat sia liwat sa mga ikan-om* kag ikasiam nga oras,* kag amo man ang ginhimo niya.  Sang ulihi, sa mga ikanapulog-isa nga oras* naglakat sia kag nakita niya ang iban pa nga nagatindog, kag nagsiling sia sa ila, ‘Ngaa nagatindog kamo diri sa bug-os nga adlaw nga wala sing ginaobra?’  Nagsiling sila sa iya, ‘Bangod wala sing nagpaobra sa amon.’ Nagsiling sia sa ila, ‘Magkadto man kamo sa ulubasan.’  “Sang sirom na, nagsiling ang agalon sang ulubasan sa iya tulugyanan, ‘Tawga ang mga mamumugon kag bayari sila sang ila mga suhol, sugod sa mga naulihi tubtob sa mga nauna.’  Sang nag-abot ang mga tawo nga nag-obra sugod sang ikanapulog-isa nga oras, nagbaton ang tagsa sa ila sang isa ka denario. 10  Gani, sang nag-abot ang mga nauna, naghinakop sila nga magabaton sila sing kapin pa; apang ang tagsa sa ila nagbaton man sang suhol nga isa ka denario. 11  Sang nabaton ini nagkumod sila batok sa agalon sang panimalay 12  kag nagsiling, ‘Ining mga naulihi nag-obra sing isa ka oras lamang; apang ang imo ginsuhol sa ila pareho lang sa amon nga nagpangabudlay sing lakas sa bug-os nga adlaw kag sa nagatagiti nga init!’ 13  Apang bilang sabat sa isa sa ila nagsiling sia, ‘Abyan, wala ako sing nahimo nga sala sa imo. Indi bala nagsugtanay kita sa isa ka denario? 14  Kuhaa ang para sa imo kag maglakat. Luyag ko hatagan ining naulihi sing pareho sa ginhatag ko sa imo. 15  Indi bala tugot sa akon ang paghimo sing luyag ko sa akon pagkabutang? Ukon malaut bala ang imo mata bangod ako maayo?’ 16  Sa sining paagi ang mga naulihi mauna, kag ang mga nauna maulihi.” 17  Sang manugtaklad na sa Jerusalem, gin-upod ni Jesus ang napulog-duha ka disipulo nga sila lang kag nagsiling sa ila sa dalanon: 18  “Yari karon! Mataklad kita sa Jerusalem, kag ang Anak sang tawo itugyan sa puno nga mga saserdote kag mga escriba, kag pamatbatan nila sia sing kamatayon, 19  kag itugyan sia sa mga tawo sang mga pungsod agod uligyaton kag lapdusan kag ilansang sa usok, kag sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.” 20  Nian nagpalapit sa iya ang iloy sang mga anak nga lalaki ni Zebedeo upod ang iya mga anak, kag nagyaub sia kag may ginpangabay sa iya. 21  Nagsiling sia sa iya: “Ano ang luyag mo?” Nagsiling sia sa iya: “Isiling mo nga ining duha ko ka anak maglingkod sa imo ginharian, ang isa sa imo tuo kag ang isa sa imo wala.” 22  Bilang sabat nagsiling si Jesus: “Wala ninyo mahibalui ang inyo ginapangayo. Makainom bala kamo sa kopa nga akon imnan?” Nagsiling sila sa iya: “Makainom kami.” 23  Nagsiling sia sa ila: “Mainom gid kamo sa akon kopa, apang ining paglingkod sa akon tuo kag sa akon wala indi ako ang magahatag, kundi ila ini sang mga gin-amanan sini sang akon Amay.” 24  Sang mabatian ini sang napulo, naakig sila sa duha ka mag-utod. 25  Apang gintawag sila ni Jesus kag nagsiling: “Nahibaluan ninyo nga ang mga manuggahom sang mga pungsod nagapakaginuo sa ila kag ang mga kadalagkuan may awtoridad sa ila. 26  Indi subong sini sa inyo; kundi ang bisan sin-o nga luyag mangin daku sa inyo mangin alagad ninyo, 27  kag ang bisan sin-o nga luyag mangin nahauna sa inyo mangin ulipon ninyo. 28  Subong nga ang Anak sang tawo nagkari, indi agod alagdon, kundi agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” 29  Karon samtang nagapagua sila sa Jerico ang isa ka daku nga kadam-an nagsunod sa iya. 30  Kag, yari karon! sang mabatian sang duha ka tawo nga bulag nga nagapungko sa higad sang dalan nga naglabay si Jesus, nagsinggit sila: “Ginuo, maluoy ka sa amon, Anak ni David!” 31  Apang ginsaway sila sang kadam-an nga maghipos; apang nagsinggit pa gid sila sing mabaskog: “Ginuo, maluoy ka sa amon, Anak ni David!” 32  Gani nagdulog si Jesus kag gintawag sila kag nagsiling: “Ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa inyo?” 33  Nagsiling sila sa iya: “Ginuo, buksi ang amon mga mata.” 34  Napahulag sang kaluoy, gintandog ni Jesus ang ila mga mata, kag sa gilayon nakakita sila, kag nagsunod sila sa iya.

Footnote

Mat 20:2 * Tan-awa ang nota sa 18:24.
Mat 20:3 * Mga alas 9 sa aga, nagaisip sugod sa pagbutlak sang adlaw.
Mat 20:5 * Mga alas 12 sa udto.
Mat 20:5 * Mga alas 3 sa hapon.
Mat 20:6 * Mga alas 5 sa hapon.