Mateo 14:1-36

14  Sadto nga tion nabatian ni Herodes,* nga manugdumala sang distrito, ang balita tuhoy kay Jesus  kag nagsiling sia sa iya mga alagad: “Sia si Juan Bautista. Ginbanhaw sia gikan sa mga patay, amo kon ngaa makahimo sia sang gamhanan nga mga buhat.”  Kay ginpadakop ni Herodes si Juan kag gingapos sia kag ginbilanggo bangod kay Herodias nga asawa ni Felipe nga iya utod.  Kay si Juan nagsiling sa iya: “Indi tugot sa kasuguan nga pangasaw-on mo sia.”  Apang, bisan pa luyag niya nga patyon si Juan, nahadlok sia sa kadam-an, bangod ginakabig nila si Juan nga isa ka manalagna.  Apang sang ginsaulog ang kaadlawan ni Herodes, ang anak nga babayi ni Herodias nagsaot kag nahamuot gid si Herodes  amo nga nanumpa sia nga ihatag ang bisan ano man nga pangayuon niya.  Gani, sa sugyot sang iya iloy, nagsiling sia: “Ihatag diri sa akon ang ulo ni Juan Bautista nga nabutang sa bandehado.”  Bisan nagkasubo ang hari, bangod sa iya panumpa kag sa mga nagasaliay upod sa iya nagsugo sia nga ihatag ini; 10  kag nagpasugo sia kag ginpapugutan si Juan sa bilangguan. 11  Kag ginbutang ang iya ulo sa bandehado kag ginhatag sa dalaga, kag gindala niya ini sa iya iloy. 12  Sang ulihi, nag-abot ang iya mga disipulo kag ginkuha ang iya bangkay kag ginlubong, dayon naglakat sila kag ginbalitaan si Jesus. 13  Sang mabatian ini ni Jesus, naglakat sia kag nagsakay sa sakayan pakadto sa baw-ing nga duog agod mag-isahanon; apang sang nabatian ini sang kadam-an, nagsunod sila sa iya nga nagalakat lang gikan sa mga siudad. 14  Sang nagtakas sia nakita niya ang daku nga kadam-an; kag naluoy sia sa ila, kag gin-ayo niya ang mga masakiton sa ila. 15  Apang sang sirom na, ang iya mga disipulo nagpalapit sa iya kag nagsiling: “Ang duog baw-ing kag ang oras pasado na gid; palakta ang kadam-an, agod makakadto sila sa mga minuro kag makabakal sang pagkaon.” 16  Apang, nagsiling si Jesus sa ila: “Indi na kinahanglan nga maghalin sila: hatagi ninyo sila sang makaon.” 17  Nagsiling sila sa iya: “May yara lamang kita lima ka tinapay kag duha ka isda.” 18  Nagsiling sia: “Dalha ninyo ina diri sa akon.” 19  Nian ginsugo niya ang kadam-an nga magsaliay sa kahilamnan kag ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda, kag nangamuyo* sia nga nagatangla sa langit, kag sang natipiktipik na niya ang mga tinapay, ginhatag niya ini sa mga disipulo, kag ginpanagtag ini sang mga disipulo sa kadam-an. 20  Gani nagkaon ang tanan kag nabusog, kag gintipon nila ang nabilin sang mga tinipik, kag napulog-duha pa ka alat ang napuno. 21  Apang ang mga nagkaon mga lima ka libo ka lalaki, wala labot ang mga babayi kag kabataan. 22  Nian, ginsugo niya gilayon ang iya mga disipulo nga magsakay sa sakayan kag mag-una sa iya sa tabok, samtang ginpalakat niya ang kadam-an. 23  Sang ulihi, sang napalakat na niya ang kadam-an, nagtaklad sia sa bukid sing isahanon agod mangamuyo. Bisan pa nagob na ang gab-i, isa lamang sia didto. 24  Sa amo nga tion ang sakayan ginatos ka metro na ang kalayuon sa pangpang, nga ginalinggilinggi sang mga balod bangod ang hangin sumpong sa ila. 25  Apang sang kaagahon* na nagkadto sia sa ila, nga nagalakat sa dagat. 26  Sang nakita nila sia nga nagalakat sa dagat, nalisang ang mga disipulo, nga nagasiling: “Ginamatamata kita!” Kag nagsinggit sila sa kahadlok. 27  Apang gilayon nga naghambal si Jesus sa ila: “Magpakaisog kamo, ako ini; indi kamo magkahadlok.” 28  Bilang sabat nagsiling si Pedro sa iya: “Ginuo, kon ikaw ina, sugua ako sa pagpalapit sa imo sa ibabaw sang tubig.” 29  Nagsiling sia: “Kari!” Gani nagpanaug si Pedro sa sakayan kag naglakat sa ibabaw sang tubig kag nagpalapit kay Jesus. 30  Apang sang makita niya ang unos, hinadlukan sia, kag sang nagalugdang nagsinggit sia: “Ginuo, luwasa ako!” 31  Sa gilayon gin-untay ni Jesus ang iya kamot kag gin-uyatan sia kag nagsiling sa iya: “Ikaw nga diutay sing pagtuo, ngaa nagduhaduha ka?” 32  Kag sang nakasakay sila sa sakayan, nag-untat ang unos. 33  Nian ang mga yara sa sakayan nagyaub sa iya, nga nagasiling: “Matuod gid nga ikaw ang Anak sang Dios.” 34  Kag nagtabok sila kag nagdungka sa Genesaret. 35  Sang makilala sia, ang mga tawo sa amo nga duog nagpahibalo sa tanan nga duog sa palibot, kag gindala sa iya sang mga tawo ang tanan nga nagamasakit. 36  Kag nagpakiluoy sila sa iya nga matandog lamang nila ang sidsid sang iya panapton; kag ang tanan nga nakatandog sini nag-ayo sing bug-os.

Footnote

Mat 14:1 * Tan-awa ang nota sa Lu 3:1.
Mat 14:19 * Sa literal, “nagpakamaayo.”
Mat 14:25 * Tan-awa ang nota sa Mar 13:35.