Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  May 2016

“Naako, Reireinia Aomata Mai Buakoia Botannaomata Nako Bwa A na Riki Bwa Taan Rimwiu”

“Naako, Reireinia Aomata Mai Buakoia Botannaomata Nako Bwa A na Riki Bwa Taan Rimwiu”

“Naako, reireinia aomata mai buakoia botannaomata nako bwa a na riki bwa taan rimwiu ao bwabetitoiia . . .  ao reireinia bwa a na kakairi ni bwaai ni kabane ake I tua nakoimi.”—MAT. 28:19, 20.

ANENE: 141, 97

1, 2. Baikara titiraki aika rio man ana taeka Iesu ake ni Mataio 24:14?

E NGAE ngkana a kukurei iroura aomata ke e korakora kaitaraakira irouia, ma angiina a ataia ae a rangi ni kinaaki Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabane n aia mwakuri n uarongorongo. Ko bae n tia ni boo ma aomata n am mwakuri ni minita ake a taekinna bwa a aki kakoauai ara koaua, ma a karineira ibukin te mwakuri ae ti karaoia. N aron ae ti ataia, e taetae ni burabetinna Iesu bwa e na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea n te aonnaba ni kabutaa. (Mat. 24:14) Ma ti kangaa n ataia ae ara mwakuri aei boni kakoroani bukin ana taetae ni burabeti Iesu? Ti kan rarabakau n iangoan ae boni ngaira ae ti karaoa te mwakuri aei?

2 A bati botaki n Aro aika a iangoia bwa a tataekina te Euangkerio ke te rongorongo ae raoiroi. Ma n angiin te tai, e onoti aia mwakuri tii nakon aroia ni kaongoia tabemwaang baika a reiakin ibukin Iesu, aia kabwarabwara n aia Aro, ke waaki ni kanakobwanaa rinanon te terewitin ke te intanete. Ake tabeman a iangoia bwa a uarongorongo rinanoni buokaia aomata n aroia n riki bwa taokita, neeti, ke taan reirei. Ma tera aroni baikai ni kabotauaki  ma baike e tua Iesu nakoia taan rimwina bwa a na karaoi?

3. Baikara baika aua aika a riai ni karaoi taan rimwin Iesu n aron ae kaotaki ni Mataio 28:19, 20?

3 E koaua bwa taan rimwin Iesu a na tii taningaiia aomata bwa a na kawariia? E bon aki! Imwini kautan Iesu ao e tuangia taan rimwina aika bubua ma bubua ni kangai: “Naako, reireinia aomata mai buakoia botannaomata nako bwa a na riki bwa taan rimwiu ao bwabetitoiia . . .  ao reireinia bwa a na kakairi ni bwaai ni kabane ake I tua nakoimi.” (Mat. 28:19, 20) A riai ni karaoaki baika aua. Ti riai ni karikiia bwa taan rimwini Kristo, ni bwabetitoiia, ao n reireinia, ma tera ae ti riai ni karaoia moa? E taku Iesu: “Naako”! Ni kaineti ma te tua aei, e taku te tia rabakau temanna i aon te Baibara: “Te taeka ae ‘naako’ bon tabeia taan onimaki n tatabemania bwa a nako tao rinanoni kawai ke rinanoni marawa.”Mat. 10:7; Ruka 10:3.

4. Tera ae nanonaki n te riki bwa “taan akawa aika [konaia] aomata”?

4 E nanona Iesu tii aia kakorakora taan rimwina n tatabemania nako, ke te mwakuri ae baireaki ae a botaki ni mwakuria? Kioina ngkai e aki kona temanna ni kawariia “botannaomata nako,” e kainnanoaki ngkanne te mwakuri ae baireaki raoi ae aia mwakuri aomata aika bati. Aio te bae nanonna Iesu ngke e kaoia taan rimwina bwa a na riki bwa “taan akawa aika [konaia] aomata.” (Wareka Mataio 4:18-22.) Te aeka n akawa are e nanonna bon tiaki are e kabongana iai te iaia ao te abea te tia akawa ae tii temanna, ao n tekateka n tataningaa katikana iroun te ika. Ma boni kabonganaan taiani karaun, ae te mwakuri korakora ae n tabetai e a kainnanoaki iai aia kakorakora aomata aika bati.Ruka 5:1-11.

5. Baikara titiraki aika aua aika riai ni kaekaaki ao bukin tera?

5 Ngkana ti kan ataia bwa antai aika tataekina te rongorongo ae raoiroi ni boong aikai ni kakoroa bukin ana taetae ni burabeti Iesu, ti riai ni kaekai titiraki aika aua aikai:

  • Tera te rongorongo ae riai n tataekinaki?

  • Tera bukini karaoan te mwakuri aei iroura?

  • Baikara aanga aika riai ni kabonganaaki?

  • Tera aron raababan ao maanin te mwakuri aei?

Ti na buokaki ni kaekaan titiraki aikai n ataiia iai aomata aika karaoa te mwakuri ni kakamaiu aei, ao ni kamatoa naba iai ara motinnano ae ti na teimatoa ni kakaraoia.1Tim. 4:16.

TERA TE RONGORONGO AE RIAI N TATAEKINAKI?

6. E aera ngkai ko kakoauaa bwa a tataekina te rongorongo ae eti Ana Tia Kakoaua Iehova?

6 Wareka Ruka 4:43. E tataekina Iesu “te rongorongo ae raoiroi ae taekan [te] Tautaeka n Uea,” ao e kantaningaiia taan rimwina bwa a na karaoia naba. Antai te koraki aika tataekina te rongorongo anne nakoia “botannaomata nako”? E teretere raoi te kaeka bwa bon tii Ana Tia Kakoaua Iehova. A kakoauaa naba aei taani kakaaitara tabeman. N te katoto, e tuangaki temanna te tia Kakoaua iroun te tama temanna bwa e a tia ni maeka n aaba aika kakaokoro, ao e a tia n titirakinia taani Kakoaua n aaba akanne bwa tera te rongorongo ae a tataekinna. Tera te kaeka nakoina? E taku te tama: “A bane ni baba bwa titeboo aia kaeka ae kangai: ‘Te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea.’” Ma a bon aki “baba” taani Kakoaua akanne bwa a katiteuanaaki n aia taeka n aroia Kristian ni koaua. (1Kor. 1:10) Ana Tautaeka n Uea te Atua bon oin te rongorongo n Te Taua-n-Tantani ae Tataekina Ana Tautaeka n Uea Iehova. E tauraoi te  maekatin aei n taetae aika 254 ao e kaania 59 te mirion katotona aika boreetiaki, ao e a riki bwa te maekatin ae rangi ni butanako n te aonnaba.

7. Ti kangaa n ataia ae a aki tataekina te rongorongo ae eti mataniwi n Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia?

7 A aki tataekina Ana Tautaeka n Uea te Atua mataniwi n Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia. Ma ngkana a taekina te Tautaeka n Uea, a bati aika kabwarabwaraa bwa te namakin ke te bwai ae mena i nanon te Kristian. (Ruka 17:21) A aki buokiia aomata bwa a na ota ae Ana Tautaeka n Uea te Atua bon te tautaeka ni koaua i karawa ao Iesu Kristo te tia Tautaeka iai. E na katoki aia kangaanga nako botannaomata, ao e na waekoa ni kamauna te buakaka ni kabane man te aonnaba aei. (TeKao. 19:11-21) Ma a kukurei riki n ururinga Iesu n te Kiritimati ao te Itita. N taraana, a aki ataa te baere e na kakororaoia Iesu ngkana e a riki bwa te tia Tautaeka ae boou n te aonnaba. Kioina ngkai a aki ota n ana rongorongo Iesu, a a bon aki ataa naba bukin tataekinana.

TERA BUKINI KARAOAN TE MWAKURI AEI IROURA?

8. Tera bukina ae kairua ae karaoaki iai te mwakuri n uarongorongo?

8 Tera bukini karaoan te mwakuri n uarongorongo? Tiaki ibukin te karekemwane ao katean auti aika tamaroa. E taku Iesu nakoia taan rimwina: “Kam anganaki n akea boona, aanga naba n aki kabooaki.” (Mat. 10:8) Tiaki te bwai ni karikirake Ana Taeka te Atua. (2Kor. 2:17, te kabwarabwara mai nano) A aki riai naake a tataekina te rongorongo ni karekei aroia n te mwakuri ae a karaoia. (Wareka Mwakuri 20:33-35.) E ngae ngke e mataata te kaetieti aei, ma angia Aaro a tabe riki ma te rikomwane ibukini butin aia waaki. A riai ni kabooia mataniwi n aia Aro n ikotaki naba ma aia tia mwakuri aika bati. N tokina, a a rangi ni kaubwai mataniwi n Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia.TeKao. 17:4, 5.

9. A kangaa Ana Tia Kakoaua Iehova ni kaotia bwa a uarongorongo ni kaineti ma bukina ae riai?

9 Tera rongorongoia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kaineti ma te rikomwane? E boutokaaki aia mwakuri ni bwaintangira aika nako man te nano. (2Kor. 9:7) Akea te rikomwane n aia Tabo n Taromauri ke n aia bwabwaro. Ma n te ririki ae nako, a kabanea te aoa ae 1.93 te birion n tataekina te rongorongo ae raoiroi ao ni kairi reirei n te Baibara aika raka i aon ruaiwa te mirion ni katoa namwakaina n akea booia. E kamimi bwa a aki tii mwakuri n akea booia ma a kukurei naba ni mwanena oin aia kabanemwane. E taekina aia mwakuri Ana Tia Kakoaua Iehova te tia kakaae temanna ni kangai: “Te bwai ae a uaiakinna bon te uarongorongo ao te angareirei. . . . E karako aia kabanemwane ngkai akea mataniwin aia Aro.” Tera ngkanne bukini karaoan te mwakuri aei iroura? Ni kauarerekeana, ti karaoa te mwakuri aei man oin ara motinnano ibukin tangiran Iehova ao aomata. Te nano ni kan anga aei boni kakoroani bukin te taetae ni burabeti ae n Taian Areru 110:3. (Warekia.)

BAIKARA AANGA AIKA RIAI NI KABONGANAAKI?

Ti uarongorongo n taabo ake a kona n reke iai aomata (Nora barakirabe 10)

10. Tera aia anga n uarongorongo Iesu ma taan rimwina?

10 Tera aia anga Iesu ma taan rimwina n tataekina te rongorongo ae raoiroi? A kawariia aomata n taabo nako ake a kona n reke iai, n ana tabo te botannaomata ao ni mwengaia. E irekereke naba te mwakuri n uarongorongo ma ukeraia aomata aika tau ni kawaraki man te auti teuana ma teuana. (Mat. 10:11; Ruka 8:1; Mwa. 5:42; 20:20) E oti n te waaki ae baireaki raoi aei bwa akea te inanonano.

11, 12. Tera aroni kabotauan aia mwakuri Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia ma ana aomata Iehova ni kaineti ma tataekinan te rongorongo ae raoiroi?

 11 E koaua bwa a tataekina te rongorongo ae raoiroi Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia n aron Iesu? Ni koauana, a kukurei angia kaain Aaro ni katikua bwa taben te mataniwi ae kabooaki. Ma n oneani mwin are a na riki mataniwi n Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia bwa “taan akawa aika [konaia] aomata,” n taraana a tabeakinia riki aia “aomata” ake a a kaman kaaina aia Aro. N tabetai, a kataia ni kaungaia aia aomata bwa a na uarongorongo. N te katoto, ni moan 2001, ao e taekinna te Bobe ae John Paul II n te reta teuana bwa a riai n tataekina te Euangkerio kaain te Aro ao n ingainga naba n aron te abotoro Bauro are kangai: “I kaawa ngkana I aki tataekina te rongorongo ae raoiroi.” E reitia n taekinna te Bobe bwa e aki riai ni karaoaki tii irouia tabeman ake a a tia ni kataneiaaki, ma a riai ni karaoia kaain te Aro ni kabane. Ma iraman aika toua mwin te kaungaunga aei?

12 Tera rongorongoia Ana Tia Kakoaua Iehova? Bon tii ngaiia aika tataekinna bwa e a tia Iesu n tautaeka bwa te Uea ni moa man 1914. A ongeaba n ana kaetieti Iesu, bwa a moanibwaia te mwakuri n uarongorongo. (Mareko 13:10) E taekinaki ae kangai n te boki ae Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners: “Moan te kakawaki te mwakuri n uarongorongo irouia Ana Tia Kakoaua Iehova.” Ni kaineti ma ana taeka te tia kakoaua temanna, e tomaia nako te tia kororongorongo ni kangai: “Ngkana a nora ae baki, ae maroaa, ao ae aoraki, a kataia ni buokia, . . . ao a ururinga mwiokoaia ae kakawaki ae tataekinan te rongorongo man te Baibara ibukin tokin te aonnaba ao baika riai ni karaoaki ibukin te kamaiuaki.” A teimatoa Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabutaanako te rongorongo anne ni kabonganai aanga ake a kabonganai Iesu ma taan rimwina.

TERA ARON RAABABAN AO MAANIN TE MWAKURI AEI?

13. Tera aron raababan te mwakuri n uarongorongo?

13 E kabwarabwaraa raababan te mwakuri n uarongorongo Iesu ngke e taekina ae e na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi “n te aonnaba ni kabutaa.” (Mat. 24:14) A riai ni karekeaki taan rimwini Kristo “mai buakoia botannaomata nako.” (Mat. 28:19, 20) E nanonaki iai te mwakuri ni katobibia te aonnaba.

14, 15. Tera ae kakoauaaki iai bwa a kakoroa bukin ana taetae ni burabeti Iesu Ana Tia Kakoaua Iehova ibukin raababan nako te mwakuri? (Nora te taamnei ni moan te kaongora aei.)

14 Ti na rinanoi koaua tabeua bwa ti aonga n ota bwa a kangaa Ana Tia Kakoaua Iehova ni kakoroa bukin ana taetae ni burabeti Iesu ibukin raababan te mwakuri n uarongorongo. Tao 600,000 mwaitiia mataniwi n Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia n te United States, ma 1,200,000 tabun mwaitiia taani Kakoaua ibukin Iehova n te aba anne. Ni katobibia te aonnaba ao e raka teutana i aon 400,000 mwaitiia taama n te Aro ni Katorika n Rom. Iangoa  ngkai mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova aika wanua tabun te mirion aika tataekina te rongorongo ae raoiroi n aaba aika 240. Ai kamimira te mwakuri ae e a tia ni kakororaoaki ibukini karaoiroan ao neboan Iehova!TaiAre. 34:1; 51:15.

15 Ngkai Ana Tia Kakoaua Iehova ngaira, ti tangiria n tibwaa te rongorongo ae raoiroi nakoia aomata aika bati imwain rokon te toki. Ibukin aei, ti a tei n okoro iai n te mwakuri ae ti karaoia n rairan ao boreetian booki aika aanaki n te Baibara. A tibwaaki mirion ma mirion booki, maekatin, turaeki, ao beeba ni kakao ibukini bwabwaro ao te Kauring n akea booia. Ti a tia ni karaoi booki aika kakaokoro n taetae aika raka i aon 700. E raka i aon 200 te mirion katoton te Baibara ae Tabu—te Rairai ae te Aonnaba ae Boou ake a a tia ni boreetiaki n taetae aika 130 tabun. N te ririki ae nako, ti boreeti tao 4.5 te birion booki aika aanaki n te Baibara. E a tauraoi naba te rongorongo n ara atureti n te intanete n taetae aika raka i aon 750. Iai riki botaki n Aro aika karaoa te mwakuri aei?

16. Ti kangaa n ataia ae iai taamnein te Atua irouia Ana Tia Kakoaua Iehova?

16 E na maanra karaoan te mwakuri n uarongorongo are e taetae ni burabetinaki? E taekinna Iesu bwa e na teimatoa te mwakuri ae katobibia te aonnaba aei ni karokoa kabaneani boong, “ao ngkanne e a roko naba te toki.” Iai riki botaki n Aro aika teimatoa n tataekina te rongorongo ae raoiroi ni boong aika karuanikai aikai? A kona ni kangai tabeman ake ti boo ma ngaiia n te mwakuri ni minita: “Iai iroura te taamnei ae raoiroi ma ngkami kam karaoa te mwakuri.” Ma tiaki te koaua bwa nanomwaakara n te mwakuri aei, boni kakoauaan ae iai iroura taamnein te Atua? (Mwa 1:8; 1Bet. 4:14) A a tia botaki n Aro tabeua ni kataia ni karaoa te baere a kakaraoia Ana Tia Kakoaua Iehova, ma n angiin te tai a boni kabwaka. Ake tabeman a uarongorongo tii i nanon te tai ae uarereke ao a a manga okiri baike a taneiai ni kakaraoi. Ma iai tabemwaang ake a kataia naba ni kawari auti nako, ma ai tera ae a tataekinna? E mataata n te kaeka bwa a bon aki karaoa te mwakuri are e moani waakinna Kristo.

ANTAI RAOI AIKA TATAEKINA TE RONGORONGO AE RAOIROI NI BOONG AIKAI?

17, 18. (a) E aera ngkai ti kakoauaa bwa bon Ana Tia Kakoaua Iehova aika tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea ni boong aikai? (b) Ti kangaa ni kona n teimatoa ni waakina te mwakuri aei?

17 Antai raoi ni boong aikai aika tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea? Akea te nanououa bwa ti kona ni kangai: “Ana Tia Kakoaua Iehova!” E aera ngkai ti aki nanououa iai? Ibukina bwa ti tataekina te rongorongo ae eti, ae te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea. Ti kamanenai naba aanga aika eti ngkai ti kawariia aomata. Ti uarongorongo ni kaineti ma bukina ae riai ae te tangira, ao tiaki te karekemwane. Moan te raababanako ara mwakuri bwa ti roko irouia aomata man natannaomata nako ao taian taetae. Ao ti na teimatoa ni karaoa te mwakuri aei n aki toki, n te ririki teuana ma teuana, ni karokoa te toki.

18 Ti boni mimi n te baere tabe ni kakororaoaki irouia ana aomata te Atua ni kabaneani boong. Ma a kangaa ni kona n riki baikai ni kabane? E kaekaa aei te abotoro Bauro n ana reta nakoia I-Biribi: “Bon te Atua ae mwamwakuri i nanomi ibukini kukurein nanona, bwa kam aonga ni karekei nanomi ma ni mwakuri.” (IBir. 2:13) Ti bia bane n teimatoa ni kakorakoraaki iroun Tamara ae tatangira ngkai ti karaoa ara kabanea n tamaroa ao ni kakororaoa raoi ara mwakuri ni minita.2Tim. 4:5.