Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mareko 13:1-37

KABWARABWARAANI KANOANA

 • TAIN TOKIN TE WAAKI AE NGKAI (1-37)

  • Buaka, mwaeiei, roongo (8)

  • E na taekinaki te rongorongo ae raoiroi (10)

  • Te rawawata ae korakora (19)

  • Rokon Natin te aomata (26)

  • Te kaikonaki ae te aroka ae te biiku (28-31)

  • Teimatoa n tantani (32-37)

13  Ngke e a otinako Iesu man te tembora ao e taku nakoina temanna mai buakoia taan rimwina: “Te tia Reirei, noria! Ai kamira atibu ma kateitei+ aikai!”  Ma e taku Iesu nakoina: “Ko nori kateitei aika rangi n tamaroa aikai? Bwa ane e na bon aki tiku ikai te atibu teuana i aon te atibu teuana n aki kabwakaaki.”+  Ngke e tekateka i aon te Maunga ae Oriweta ni kaitaraa te tembora, ao a titirakinna Betero, Iakobo, Ioane, ao Anterea, ngke tii ngaiia ni kangai:  “Tuangira, a na roko n ningai baikai, ao tera te kanikina are e na kotea te tai are a nang roko iai n tokia+ baikai ni kabane?”  Mangaia are e a tuangia Iesu ae kangai: “Tarataraingkami bwa akea ae e na burebureingkami.+  A bati aika a na roko n arau, ni kangai, ‘Bon teuarei ngai,’ ao a na burebureiia aomata aika bati.  Ma ngkana kam ongo karongoaani buaka ao rongorongoni buaka, tai maaku iai bwa a riai n roko baikai, ma e tuai n roko te toki.+  “Bwa e na teirake te natannaomata teuana ni buakana te natannaomata teuana, ao te tautaeka n uea teuana ni buakana te tautaeka n uea+ teuana, ao a na roko mwaeiein te aba n te tabo teuana ma teuana ao a na roko naba roongo.+ Baikai boni moan rikini kangaanga, kaanga ai aron te ariri imwain te bung.+  “Ma kam na tarataraingkami bwa ane a na kateingkami n te boowi,+ ao a na batiboingkami i nanon taian tinakoka*+ ao a na kateingkami i mataia kowana ma ueea ibukiu, bwa kam aonga ni kaotioti nakoia.+ 10  Ao e riai naba n tataekinaki moa te rongorongo ae raoiroi+ nakoia natannaomata ni kabane. 11  Ao ngkana a kairingkami bwa a na kateingkami n te boowi, ao tai moantaai n raraomaeakina aromi n taetae, ma kam na taekini baike kam anganaki n te tai anne, bwa tiaki ngkami ae kam taetae ma e taetae te taamnei ae raoiroi.+ 12  Irarikin anne, mwaane a na anga tariia nakon te mate, ao taama a na anga natiia, ao a na teirake naati n ekiianako aia karo, ma n anga ngaiia nakon te mate.+ 13  Ao ane kam na riribaaki irouia aomata ni kabane ibukin arau.+ Ma ane e a tia n nanomwaaka* ni karokoa te toki+ ao e na kamaiuaki.+ 14  “Mangaia are ngkana kam nora te bwai ae koro n ribaaki ae karika te kamaroaeaki,+ n tei n te tabo ae e aki riai n tei iai (e na kabongana wanawanana te tia wareware ibukini mataatana iai), ao ke a birinako nakoni maunga+ naake a mena i Iutaia. 15  Ane e mena i taubukin te auti,* e na aki ruo ke n rin n anai ana bwai n ana auti, 16  ao te aomata are mena n te tawaana e aki riai n okiri ana bwai ake a tiku imwina n anaa ana kauaatao. 17  Ai kananoangara aine aika bikoukou ao ake a kammammaia natiia ni boong akanne!+ 18  Teimatoa n tataro bwa e na aki riki aei n tain te kamwaitoro, 19  bwa boong akanne boni bongin te rawawata+ ae tuai ni kaoti mangke e moani karikibwai te Atua ni karokoa te tai anne, ao e na aki manga kaoti rimwi.+ 20  E koaua bwa ngkana e aki kakimototoi boong akanne Iehova,* ao akea te aomata* ae e na kamaiuaki. Ma e kakimototoi boong+ akanne ibukia te koraki ake e rineiia. 21  “Ao ngkana iai ae e kangai nakoimi, ‘Noria! Kai aei te Kristo,’ ‘Noria! Kai arei!’ ao tai kakoauaa.+ 22  Bwa a na teirake Kristo ni kewe ao burabeti ni kewe+ ao a na karaoi kanikina ma baika kamimi, bwa a aonga ni burebureiia naba ake a rineaki ngkana a kona. 23  Mangaia ae tarataraingkami,+ bwa I a tia n tuangingkami bwaai ni kabane aika a na riki, ngkai a tuai n roko. 24  “Ma ni boong akanne imwin te rawawata anne ao e na karooaki taai, ao e nang aki maama namwakaina,+ 25  ao a na bwaka itoi mai karawa, ao a na kaeieieaki baika korakora i karawa. 26  Ao a na nora Natin te aomata+ n roko n te nang ma te mwaaka ae korakora ao te mimitong.+ 27  Ao e na kanakoia ana anera ao a na ikotiia naake a rineaki ake ana aomata mai meang ao maiaki, mainiku ao maeao, mai tabon aonnaba nakon rabarabani karawa are teuana.+ 28  “Karekea reireiami mani kaikonakan te aroka ae te biiku: N te tai are e a manga bwebwerake iai mwaangana ma n riki baana, kam ataia iai bwa e a kaan te tai are a nang rikirake ma n uaa iai aroka.+ 29  Ai aromi naba, ngkana kam nori rikini baikai, kam a ataia iai bwa e a kaan Natin te aomata bwa bon ae i rarikin te mataroa.+ 30  I tuangingkami te koaua bwa e na aki mauna te roro aei ni karokoa rikini baikai ni kabane.+ 31  A na mauna+ karawa ma aonnaba, ma a na bon aki mauna+ au taeka. 32  “Akea ae e ataa te bong ke te aoa anne, a aki ataia anerani karawa ao e aki ataia naba te Nati, ma tii te Tama.+ 33  Teimatoa n taratara, teimatoa n tantani,+ bwa kam aki ataa te tai ae e a tia ni baireia te Atua.+ 34  Kaanga ai aron te aomata ae mwananga nakon te aba teuana, ae kitana ana auti ao e anga te mwioko nakoia ana toro+ ni katoaia n tatabemania nako n aia mwakuri, ao e tua nakon te tia teiakina te mataroa bwa e na teimatoa n tantani.+ 35  Mangaia are teimatoa n tantani, bwa kam aki ataa rokon+ teuare ana auti te auti, bwa tao n te moantairiki ke n te nukanibong ke n te karangaina* ke n te moaningabong,+ 36  bwa ngkana e karina n roko, ao e na aki kuneingkami ni matu.+ 37  Ma baika I tuangingkami, I bon tuangia naba aomata ni kabane: Teimatoa n tantani.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “ane e nanomwaaka.”
A borababaua taubukin angiin auti rimoa, ao a roroko iai aomata ni karaoi baika bati.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “akea te rabwata.”
Kuriiti, “n tangin te moa.”