Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

1 I-Korinto 1:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1-3)

  • E kaitaua te Atua Bauro ibukia l-Korinto (4-9)

  • E kaungaaki te katiteuanaaki (10-17)

  • Kristo boni mwaakan ao wanawanan te Atua (18-25)

  • Tii Iehova ae e na kamoamoaaki (26-31)

1  Ngai ae Bauro ae I weteaki bwa ana abotoro+ Kristo Iesu n ana kantaninga te Atua, ma tarira ae Tototene.  I koroboki nakoimi ngkami akana kam mena n ana ekaretia te Atua i Korinto,+ ake kam a tia ni katabuaki* bwa taan rimwini Kristo Iesu,+ ao kam weteaki bwa kam na riki bwa te koraki aika itiaki,* n ikotaki ma aomata ni kabane n taabo nako ake a taboa aran ara Uea ae Iesu Kristo,+ ae aia Uea ao ara Uea:  Ke e mena iroumi te akoi ae rianako ma te rau mairoun te Atua ae Tamara, ao te Uea ae Iesu Kristo.  I aki toki ni kaitaua te Atua ibukimi, ngkai e a tia n anganingkami ana akoi ae rianako rinanoni Kristo Iesu.  Bwa kam a kaubwai ni bwaai ni kabane i nanoni Kristo, n rabakaumi n taetae ao n ami atatai ni kabane,+  kioina ngkai a kaneneaki wakaami ni kaotiotan te Kristo+ nakoimi,  bwa kam aonga n aki tare ni bwaai n tituaraoi ni kabane, ngkai kam ingainga ni kantaningaa kaotakin ara Uea ae Iesu Kristo.+  E na kateimatoaingkami naba te Atua ni karokoa te toki, bwa e aonga n akea bukinami n ana bong ara Uea ae Iesu Kristo.+  E kakaonimaki+ te Atua nakon ana taeka are e weteingkami bwa kam na raona* Natina ae Iesu Kristo ae ara Uea. 10  Ao I kaumakingkami taari n aran ara Uea ae Iesu Kristo, bwa kam riai ni bane ni boraoi n ami taeka, ao e riai n akea te iraraure i marenami,+ ma kam na katiteuanaaki raoi n te iango ma te kantaninga ae tii te arona.+ 11  Bwa I kaongoaki taekami tariu irouia kaaini batani Koroe tabeman, bwa iai te kaiangatoa i marenami. 12  Te bwai ae I nanonna bwa kam kangai n tatabemaningkami nako: “Ngai raoni Bauro,” “Ma ngai raon Aboro,”+ “Ma ngai raoni Keba,”* “Ma ngai raoni Kristo.” 13  E bwenaua te Kristo? E aki kamateaki Bauro i aon te kai ibukimi, tiaki ngaia? Ke kam bwabetitoaki n arani Bauro? 14  I kaitaua te Atua ngkai akea iroumi ae I bwabetitoia, bwa tii Kiritebo+ ma Kaio,+ 15  bwa e aonga n akea ae e na taekinna bwa kam bwabetitoaki n arau. 16  Ao I bwabetitoiia naba kaaini batan Tetebana,+ ao I a aki uringnga ngkana iai riki ae I bwabetitoia. 17  Bwa e aki kanakoai Kristo bwa N na bwabwabetito, ma e kanakoai bwa N na tataekina te rongorongo ae raoiroi,+ tiaki n te rabakau n taetae,* bwa e kaawa ni matebuaka iai ana kai ni kammaraki* te Kristo. 18  Bwa bon te nanobaba rongorongon te kai ni kammaraki* irouia aika tabe ni mauna,+ ma boni kaotani mwaakan te Atua+ iroura ngaira aika ti tabe ni kamaiuaki. 19  Bwa e koreaki ae kangai: “N na kamaunai wanawanaia rorobuaka aika wanawana, ao N na kakeai* aia ataibwai taan rabakau.”+ 20  E nga te aomata ae wanawana? E nga te tia koroboki?* E nga te tia kani kauntaekaa te waaki ae ngkai i aon te aba?* Tiaki e karaoa wanawanan aon te aba te Atua bwa te nanobaba? 21  Bwa e ngae ngke e aki reke ataakin te Atua+ irouia kaain te aonnaba ni wanawanaia,+ ma e nora riaina te Atua ni wanawanana bwa e na uarongorongoaki taekan te baere nanobaba+ bwa a aonga ni kamaiuaki ake a kakoauaa. 22  Bwa a bubutii taiani mwakuri aika kamimi+ I-Iutaia, ao a ukera te wanawana I-Kuriiti, 23  ma ti uarongorongoa ngaira Kristo are kamateaki i aon te kai, ae te bwai ni kabwakabwaka nakoia I-Iutaia, ma bon te nanobaba irouia natannaomata,+ 24  ma nakoia ngkanne ake a weteaki ake I-Iutaia ma I-Kuriiti, e kaotaki rinanon te Kristo mwaakan ao wanawanan te Atua.+ 25  Ibukina bwa ana bwai te Atua ae taraa n nanobaba, e wanawana riki nakon ae iangoaki irouia aomata bwa te wanawana, ao ana bwai te Atua ae taraa ni mamaara, e korakora riki nakon ae korakora irouia aomata.+ 26  Bwa kam nora aroni weteami irouna taari, bwa a aki bati ni weteaki aika wanawana n aia taratara aomata,+ ao a aki bati naba aika korakora, ao a aki bati naba bwaanuea*+ aika weteaki, 27  ma e rinei bwain te aonnaba aika nanobaba te Atua, bwa e aonga ni kamaamaeia aomata aika wanawana, ao e rinei naba bwain te aonnaba aika mamaara te Atua, bwa e aonga ni kamaamaeia ake a korakora.+ 28  E rinei te Atua bwain te aonnaba aika iangoaki bwa a mangori ao baika a kakeaaki bongaia, ao aika tiaki oi ni bwai, bwa e na kakeai iai bongani baike oi ni bwai,+ 29  bwa e aonga n akea temanna* ae e na kamoamoa i matan te Atua. 30  Bwa boni ngaia ae karekea katiteuanaakimi ma Kristo Iesu, are e riki bwa te wanawana mairoun te Atua nakoira, ao te raoiroi,+ ao katabuara+ ao kainaomataara rinanon te kaboomwi,+ 31  bwa e aonga ni koro bukin are koreaki ni kangai: “Ane e kamoamoa ao ke e kamoamoaa taekan Iehova.”*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kaokoroaki ibukin te Atua.”
Ke, “tabu.”
Ke, “ibuokanibwai ma.”
E aranaki naba bwa Betero.
Ke, “te taetae ma te nanowanawana.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kanakoi.”
Ae taekan te aomata ae mwaatai n te Tua.
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “man utu aika kakannato.”
Kuriiti, “te iriko.”
Nora Buk. A5.