Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mataio 24:1-51

KABWARABWARAANI KANOANA

 • KANIKINAEAN OKIN AO TIKUN KRISTO (1-51)

  • Buaka, roongo, mwaeiei (7)

  • E na taekinaki te rongorongo ae raoiroi (14)

  • Te rawawata ae korakora (21, 22)

  • Kanikinaean Natin te aomata (30)

  • Te aroka ae te biiku (32-34)

  • Ai aron ana bong Noa (37-39)

  • Teimatoa n tantani (42-44)

  • Te toro ae kakaonimaki ao ae buakaka (45-51)

24  Ngke e a taonnako Iesu man te tembora, ao a kawaria taan rimwina bwa a na kaota nakoina te tembora ni kabutaa.  E kaekaia ni kangai: “Tiaki kam nori baikai ni kabane? Ma I tuangingkami te koaua, bwa ane e na bon aki tiku ikai te atibu teuana i aon te atibu teuana n aki kabwakaaki.”+  Ngke e tabe n tekateka i aon te Maunga ae Oriweta, ao a kawaria taan rimwina n tii ngaiia ao a taku: “Tuangira, a na roko n ningai baikai, ao tera te kanikina ae e na kaotia bwa ko a oki ma n tiku,*+ ao kanikinaean tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba?”*+  E kaekaia Iesu ni kangai: “Tarataraingkami bwa akea ae e na burebureingkami,+  bwa a bati aika a na roko n arau, ni kangai, ‘Te Kristo ngai,’ ao a na burebureiia aomata aika bati.+  Kam na ongo karongoaani buaka ao rongorongoni buaka, ma taraia bwa kam na aki maaku iai. Bwa a riai n roko baikai, ma e tuai n roko te toki.+  “E na teirake te natannaomata teuana ni buakana te natannaomata teuana, ao te tautaeka n uea teuana ni buakana te tautaeka n uea teuana,+ ao a na roko roongo+ ma mwaeiein te aba n te tabo teuana ma teuana.+  Baikai ni kabane boni moan rikini kangaanga, kaanga ai aron te ariri imwain te bung.  “Ane a na anga ngkami aomata bwa kam na karawawataaki+ ao a na kamateingkami,+ ao ane kam na riribaaki irouia natannaomata ni kabane ibukin arau.+ 10  A na bwaka aomata aika bati man te onimaki ao a na ikamwamwane ao a na kairiribai i marenaia. 11  A na bati burabeti ni kewe aika a na teirake ao a na burebureiia aomata aika bati,+ 12  ao e nang kerikaaki aia tangira angia aomata ibukin rikiraken te buakaka. 13  Ma ane e a tia n nanomwaaka* ni karokoa te toki ao e na kamaiuaki.+ 14  Ao e na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te Tautaeka n Uea, n te aonnaba ni kabutaa bwa te bwai ni kaotioti nakoia botannaomata ni kabane,+ ao ngkanne e a roko naba te toki. 15  “Mangaia are ngkana kam nora te bwai ae koro n ribaaki ae karika te kamaroaeaki, are e taekinaki rinanon Taniera are te burabeti bwa e tei n te tabo ae tabu,+ (e na kabongana wanawanana te tia wareware ibukini mataatana iai,) 16  ao ke a birinako nakoni maunga naake a mena i Iutaia.+ 17  Ane e mena i taubukin te auti,* e na aki ruo n anai ana bwai n ana auti, 18  ao e na aki oki n anaa ana kauaatao te aomata are mena n te tawaana. 19  Ai kananoangara aine aika bikoukou ao ake a kammammaia natiia ni boong akanne! 20  Teimatoa n tataro bwa e na aki roko birinakomi n tain te kamwaitoro ke n te bongi n Taabati, 21  bwa e na roko te rawawata ae korakora+ ae tuai ni kaoti mangke e moani karikaki te aonnaba ni karokoa ngkai, ao e na aki manga kaoti rimwi.+ 22  E koaua bwa ngkana a aki kakimototoaki boong akanne, ao akea te aomata* ae e na kamaiuaki, ma a na kakimototoaki boong akanne ibukia te koraki ake a rineaki.+ 23  “Ngkana iai ae e kangai nakoimi ‘Noria! Kai aei te Kristo,’+ ke ‘Kai arei!’ ao tai kakoauaa.+ 24  Bwa a na teirake Kristo ni kewe ao burabeti ni kewe+ ao a na karaoi kanikina aika kokorakora ma baika kamimi, bwa a aonga ni burebureiia+ naba ake a rineaki ngkana a kona. 25  Taraia! I a tia n tuangingkami. 26  Mangaia are ngkana a kangai nakoimi aomata, ‘Noria! E mena n te rereua,’ ao tai otinako, ke ‘Noria! E mena n ruu aika raba,’ ao tai kakoauaa.+ 27  Bwa n aron te itirua mai mainiku ae kia n nako maeao, ao ai arona naba ngkana e a oki ma n tiku* Natin te aomata.+ 28  Bwa ike e mena iai te mate,* ao a na ikotaki iai ikare.+ 29  “Imwin raoi te rawawata ni boong akanne, ao e na karooaki taai,+ ao e nang aki maama namwakaina, ao a na bwaka itoi mai karawa, ao a na kaeieieaki baika korakora i karawa.+ 30  Ao e na kaoti kanikinaean Natin te aomata i karawa, ao a na bane baronga n te aonnaba n ororei bwanibwania ibukin nanokawakia,+ ao a na nora Natin te aomata+ n roko i aon nangini karawa ma te mwaaka ao te mimitong ae korakora.+ 31  Ao e na kanakoia ana anera ma tangin te buu ae tangimwaaka, ao a na ikotiia naake a rineaki ake ana aomata mai meang ao maiaki, mainiku ao maeao, mai rabarabani karawa are teuana nakon rabarabana are teuana.+ 32  “Karekea reireiami man ae kaikonakaki n te aroka ae te biiku: N te tai are e a manga bwebwerake iai mwaangana ma n riki baana, kam a ataia iai bwa e a kaan te tai are a nang rikirake ma n uaa iai aroka.+ 33  Ai aromi naba, ngkana kam nori baikai ni kabane, kam na ataia iai bwa e a kaan Natin te aomata bwa bon ae i rarikin te mataroa.+ 34  I tuangingkami te koaua bwa e na aki mauna te roro aei ni karokoa rikini baikai ni kabane. 35  A na mauna karawa ma aonnaba, ma a na bon aki mauna au taeka.+ 36  “Akea ae e ataa te bong ma te aoa anne,+ a aki ataia anerani karawa ao e aki ataia naba te Nati, ma tii te Tama.+ 37  Bwa ai aron ana bong Noa,+ te tai are e a oki ma n tiku* iai Natin te aomata.+ 38  Bwa aroaroia aomata ake a maiu ni boong ake imwain te ieka, a amwamwarake ao a momoi, ao a imaremare mwaane ma aine, ni karokoa te bong are e a rin iai Noa i nanon te aake,+ 39  ao a aki muti ni karokoa rokon te ieka n uotiia nako ni kabane,+ mangaia are anne naba aron te tai are e a oki ma n tiku* iai Natin te aomata. 40  A na mena mwaane aika uoman n te tawaana, e na uotakinako temanna ao e na kitanaki are temanna. 41  A na tabe aine aika uoman ni kamantinta te uita, e na uotakinako temanna ao e na kitanaki are temanna.+ 42  Mangaia ae teimatoa n tantani, bwa kam aki ataa te bong are e na roko iai ami Uea.+ 43  “Ma kam na ataa te baei, bwa ngkana e ataia teuare ana auti te auti bwa te aoa iraua n te tairiki are e na roko iai te tia iraa,+ ao e na aki matu bwa e na aki kariaia niniakin ana auti.+ 44  Mangaia ae kam na tauraoi naba ngkami,+ bwa e na roko Natin te aomata n te aoa are kam taku bwa e na aki roko iai. 45  “Antai raoi te toro ae kakaonimaki ma ni wanawana, are e mwiokoia ana toka i aoia ana tabonibai bwa e na angangania kanaia n te tai ae riai?+ 46  Ai kukureira te toro anne, ngkana e roko ana toka ao e noria bwa e tabe ni karaoia!+ 47  I tuangingkami te koaua, bwa e na mwiokoia i aon ana bwai ni kabane. 48  “Ma ngkana e karaoa ae buakaka te toro ao e kangai i nanona, ‘E kiriaria n roko au toka,’+ 49  ao e moana oreaia raona n toro ao e amwarake ma ni moi ma aomata aika taani kokoro ni manging, 50  ao e na roko ana toka te toro anne, n te bong ae e aki kantaningaia ao n te aoa are e aki ataia,+ 51  ao e na katuuaaea n te aro ae kakaiaki ao e na anganna tibwangana i buakoia taani mwamwanaa te aba, ike e na tang ma n tenai bukini mwangaina ibukini bwaran nanona.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “ane e nanomwaaka.”
A borababaua taubukin angiin auti rimoa, ao a roroko iai aomata ni karaoi baika bati.
Ke, “akea te rabwata.”
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Te taetae ni Kuriiti ikai e kona n nanona rabwatan te aomata ke te man ae mate.
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”