Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ruka 5:1-39

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karekean iika n te kakai; taani moan rimwin Iesu (1-11)

  • E kaitiakaki te rebera (12-16)

  • E kamarurunga ae mate rabwatana Iesu (17-26)

  • Iesu e wetea Rewi (27-32)

  • Te titiraki ibukin te aki mamatam (33-39)

5  N te taina ngke e mena Iesu i rarikin te nama ae Kennetareta,* ao a a ibetutu te koraki i rarikina ma n ongora irouna n ana taeka te Atua.+  Ao e nori booti aika uowaa aika rooroo i rarikin te nama, ma a a tia n ruo taan akawa mai iai ao a teboki aia karaun.+  E tokara tewaana te booti mai buakoni booti akekei ae ana booti Timon, ao e tuangnga bwa e na atikianako ni kararoaa teutana ma te aba. Ao e tekateka ao e angareirei nakoia aomata aika bati man te booti.  Ngke e a tia n taetaenikawai, ao e taku nakon Timon: “Naako n are iabuti, ao kam a kabwakai naba ami karaun bwa kam aonga ni kona.”  Ma e kaeka Timon ni kangai: “Te tia Reirei, ti kangainaa n akawa ma ti aki kona,+ ma N na kabwakai karaun n am taeka.”  Ao ngke a karaoa aei, ao e a reke konaia* iika aika rangi ni mwaiti, ao a a moanna n raeuaaki iai aia karaun.+  Mangaia are a anoanoiia toaia ake n te booti are tewaana bwa a na roko ni buokiia, ao a roko, ao a kaai n on booti aikai, mangaia are a a kaan iinako.  Ngke e nora aei Timon Betero ao e katorobubua i matan Iesu ao e kangai: “Kararoako mairou te Uea, bwa te tia bure ngai.”  Bwa e rangi ni mimi ma raona ni batini konaia te ika ae reke, 10  ao ai aroia naba Iakobo ma Ioane ake natin Tebetaio,+ ake toan Timon. Ma e taku Iesu nakon Timon: “Tai manga maaku, bwa ni moa mangkai ao ai konam aomata aika maiu.”+ 11  Mangaia are a kaaerakei booti nakon te aba, ao a kitani bwaai ni kabane ao a iriria.+ 12  N te taina ngke e mena n te kaawa teuana, ao noria! iai te mwaane ae onrake n te rebera! Ngke e nora Iesu teuaei ao e katorobubua ni bobaraaki i aontano ao e onnonia Iesu ni kangai: “Te Uea ko kona ni kaitiakai+ ngkana ko kani karaoia.” 13  Mangaia are e arora baina ma n ringnga ao e kangai: “I kani karaoia. Ko na itiaki.” E a rina naba ni maunanako+ reberana. 14  Ao e tua nakon teuaei bwa e na aki tuanga temanna ao e kangai: “Ma naako kaotiko nakon te ibonga,* ao aanga am karea ibukini kaitiakam, n aron are e tua+ Mote, bwa a na nora kakoauaana+ ibonga.” 15  Ma e a butanako taekana, ao a a roko aomata aika uanao bwa a na ongora ao ni kamarurungaki man aorakia.+ 16  Ma e nanako nakon taabo aika raroanako bwa e na tataro iai. 17  N te bong teuana ngke e tabe n angareirei ao a tekateka ikekei Baritaio* ma taan angareirei i aon te Tua ake a roko mani kaawan nako Kariraia ma Iutaia ao mai Ierutarem, ao e mena mwaakan Iehova* irouna ni kaineti ma te katoki aoraki.+ 18  Ao noria! a uouota teuae mate rabwatana i aon te nne ni wene mwaane, ao a ukoukora angaia n rin ma ngaia bwa a na kawenea i matana.+ 19  Ma ngke e a aki reke irouia aroni karinana bwa e ibetutu te koraki, ao a a tamwarake nako taubukin te auti, ao a nnaia rikaaki ma nnena ni wene ae uarereke rimarenan te taubuki nako matan Iesu. 20  E taku Iesu ngke e nora aia onimaki: “Nao, a a kabwaraaki am bure.”+ 21  Ao a maroro i marenaia taani koroboki* ma Baritaio ni kangai: “E aera teuaei ngkai e a taetae ni bakannatua? Antai ae kona ni kabwarai buure? Tiaki tii te Atua?”+ 22  Ma e atai aia iango Iesu ao e kaekaia ni kangai: “E aera ngkai kam iango n aron aei i nanomi? 23  Bwa tera ae bebete riki taekinana, ‘A a kabwaraaki am bure,’ ke, ‘Teirake ao nakonako?’ 24  Ma ibukina bwa kam aonga n ataia bwa iai mwiokoan Natin te aomata i aon te aba ni kabwarai buure—” e taku nakon teuare mate rabwatana: “I tuangko, Teirake tabeka nnem ni wene ao naako nakoni mwengam.”+ 25  Ao e teirake i mataia, ao e tabeka te baere e wewene i aona ao e a nako naba ni mwengana ma n neboa te Atua. 26  Ao a kubanrou aomata ni kabane ao a neboa te Atua, ao a taonaki n te maaku ao a kangai: “Ti a tia n nori baika kamimi n te bong aei!” 27  Ao imwin aei, ao e nako ao e nora te tia rikoa te taekiti ae arana Rewi n tekateka n aobitin te taekiti, ao e taku nakoina: “Ko na riki bwa te tia rimwiu.”+ 28  Ao e kitani bwaai ni kabane teuaei, ao e teirake ao e a iria. 29  Ao e karaoa ana baka n amwarake ae bubura Rewi ibukin Iesu n ana auti, ao a amwarake* ma ngaiia+ taan rikoa te taekiti aika bati ao tabemwaang riki. 30  Ao a ngurengure iai Baritaio ma aia taani koroboki nakoia taan rimwin Iesu ni kangai: “E aera ngkai kam amwarake ma ni moi ma taan rikoa te taekiti ao taani bure?”+ 31  E kaekaia Iesu ni kangai: “A aki kainnanoa te taokita aomata aika marurung, ma a kainnanoia akana aoraki.+ 32  I roko bwa N na weteiia taani bure nakon te rairannano+ ao tiaki akana raoiroi.” 33  A taku nakoina: “A kakaraoa te aki mamatam taan rimwin Ioane ma ni kakorakora n tataro ni bubutii, ao a karaoia naba taan rimwia Baritaio, ma a amwamwarake ma ni momoi+ taan rimwim.” 34  E taku Iesu nakoia: “Tiaki kam aki kona ni karaoiia raoraon te tia mare te mwaane bwa a na aki mamatam ngkai e mena i rarikia? 35  Ma a na roko boong ake e na uotakinako iai te tia mare te mwaane+ mairouia, ao ngkanne, a nang aki mamatam ni boong akanne.”+ 36  E a manga taekina te kaikonaki nakoia ni kangai: “Akea ae e kona ni korea te moti ni kunnikai man te kauaatao ae boou ao n itua i aon te kauaatao ae mane. Ngkana e karaoa anne ao e na kounako te moti ni kunnikai ae boou ao e na aki botau ma te kunnikai are mane.+ 37  Akea naba te aomata ae atoa te wain ae boou i nanoni nne ni wain* aika bwaai nikawai. Ngkana e atoia, ao a na raeuaaki, ao e na burinako te wain ao a na raemengamenga nne ni wain. 38  Ma e riai n atoaki te wain ae boou nako nanoni nne ni wain aika boou. 39  Akea te aomata ae e a tia n nima te wain nikawai ae e na kan nima ae boou, bwa e na kangai, ‘E raoiroi riki are e bwai nikawai.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan Namani Kariraia.
Kuriiti, “a otabwaninia.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Nora Nanon Taeka.