Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Antai Aika A Kakaraoa Nanon Iehova ni Boong Aikai?

 REIREI 24

E Kangaa ni Mwanenaki Ara Mwakuri ni Katobibia te Aonnaba?

E Kangaa ni Mwanenaki Ara Mwakuri ni Katobibia te Aonnaba?

Nepal

Togo

Buritan

A boreetiaki n ara botaki ao a tibwatibwaaki n aki kabooaki mirion ma mirion Baibara ao booki riki tabeua ni katoa ririki. Ti katei Taabo n Taromauri ao aobiti n tararua, ao ti kateimatoai taraaraoia. Ti boutokaia nga ma nga kaain te utu ni Betaera ao mitinare, ao ti katauraoi baike a kainnanoaki n tain te kabuanibwai ae karina. Ma ko bae ni mimi ao ni kangai: ‘A mwanenaki mai ia baikai?’

Ti aki anga ara kabwianibwai, ti aki kabwakamwane ibukin rikira bwa Ana Tia Kakoaua Iehova, ke ni karemwangko. E ngae ngke e bati te mwane ae kainnanoaki ibukini boutokaan ara mwakuri n uarongorongo, ma ti aki bubutii te mwane. Tebubua tabun te ririki n nako, ao e taekinaki n te kauoua ni maekatin ae te Taua-n-Tantani bwa ti kakoauaa ae e boutokaira Iehova, ai ngaia are “ti aki riai ni bubutiia aomata te mwane ibukini boutokaan ara botaki,” ao bon anne te bwai ae ti aki karaoia!Mataio 10:8.

A boutokaaki ara mwakuri ni bwaintangira aika nako mai nanoia aomata. A bati aomata aika kakaitau ibukin ara mwakuri n angareirei ae aanaki man te Baibara, ao a anga aia bwaintangira ibukini boutokaan te mwakuri. A kukurei Taani Kakoaua ni kabanea aia tai, korakoraia, aia mwane, ao baike iai irouia, ibukini kakaraoan nanon te Atua i aon te aba ni kabutaa. (1 Rongorongo 29:9) Bon iai bwaoki ni bwaintangira n Taabo n Taromauri, ara tabo ni bobotaki ao ni bwabwaro ake a kona ni karini iai aia bwaintangira aomata ake a kani karaoa anne. Ke a kona naba ni bwaintangira rinanon ara atureti n te intanete ae jw.org. A reke bwaintangira n aaba nako mairouia aomata aika aki kaubwai, n aron are e karaoia te aine ae kainnano are e a tia ni mate buuna are e taekinna Iesu bwa e kabwakai uoua te maibibi n te nne ni mwane. (Ruka 21:1-4) Mangaia are a kona aomata nako ni ‘kaokoroi aia bwai’ bwa a na anga ae a ‘kataua i nanoia.’1 I-Korinto 16:2; 2 I-Korinto 9:7.

Ti kakoauaa bwa e na teimatoa Iehova ni kairi nanoia te koraki ake a kan ‘neboia n aia bwai nako’ ibukini boutokaan te mwakuri ibukin te Tautaeka n Uea, bwa e aonga ni kakororaoaki nanona.Taeka N Rabakau 3:9, BG.

  • E kangaa ni kaokoro ara botaki ma Aaro nako?

  • E kangaa aroni kamanenaani bwaintangira ake a nako mai nanoia aomata?