Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 19:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karaoiroa Iah ibukin ana motikitaeka (1-10)

    • Ana mare te Tiibutetei (7-9)

  • Te tia toka n te aoti ae mainaina (11-16)

  • Ana baka te Atua (17, 18)

  • E konaaki te man ae tiritiri (19-21)

19  Imwin aei ao I ongo te bwai ae kaanga te bwanaa ae korakora ae bwanaaia te koraki aika mwaitikurikuri i karawa. A taku: “Kam na karaoiroa Iah!*+ Ana bwai Atuara te kamaiu ma te neboaki ma te mwaaka,  ibukina bwa a koaua ana motikitaeka ao a raraoi.+ Bwa e a tia ni karekea kain te kabekaau are kakannato are kamwaraea te aonnaba n ana wene ni bure,* ao e a irantangai raraaia ana toro aika mena i bain neiei.”*+  Ao a a manga kangai ngkekei naba n te kauatai: “Kam na karaoiroa Iah!*+ Ao e aetorake bubuni buen neiei n aki totoki.”+  Ao a katorobubua ni bobaraaki unimwaane ake 24+ ma baike a maiu ake aman,+ n taromauria te Atua are tekateka i aon te kaintokanuea, ao a taku: “Amen! Kam na karaoiroa Iah!”*+  Ao e otinako naba te bwanaa man te kaintokanuea ae kangai: “Karaoiroa Atuara, ngkami ni kabane aika ana toro+ aika kam maakua, aika mangori ma aika kakannato.”+  Ao I ongo te bwai ae kaanga te bwanaa ae bwanaaia te koraki aika mwaitikurikuri i karawa ae kaanga karongoaan raan aika bati, ao kaanga rebwerebwen te baa ae rangi ni korakora. A taku: “Kam na karaoiroa Iah,*+ ibukina bwa e a moana tautaekana bwa te uea,+ Iehova* ae Atuara ae Moan te Mwaaka!+  Ti na kimwareirei ao ti na kakatonga, ao ti na anganna neboana, ibukina bwa e a roko ana tai ni mare te Tiibutetei ao e a tauraoi neiere buuna nakon te mare.  Eng, e kariaiakaki neiei bwa e na kunnikainna n te rinen ae raoiroi ae raneanea ae itiaki, bwa e tei te rinen ae raoiroi ibukin aia mwakuri aika raraoi te koraki aika itiaki.”*+  Ao e taku nakoiu, “Korea ae kangai: A a kukurei akana kaoaki nakon te baka n amwarake ibukin ana mare te Tiibutetei.”+ Ao e taku naba nakoiu: “A boni koaua ana taeka te Atua aikai.” 10  Ao I katorobubua ni bobaraaki i waena bwa N na taromauria. Ma e taku nakoiu: “Taratara raoi! Tai karaoa anne!+ Bon te toro naba ngai n ai arom ao n ai aroia tarim ake a mwiokoaki n te mwakuri ni kaotiota taekan Iesu.+ Taromauria te Atua!+ Bwa e kauekea te taetae ni burabeti kaotiotan taekan Iesu.”+ 11  Ao I nora karawa bwa e uki, ao akea bwa I a nora te aoti ae mainaina.+ Ao aran teuare toka i aona, Kakaonimaki+ ao Koaua,+ ao e momotikitaeka ma ni buaka n te raoiroi.+ 12  A takarokaro matana n ai aron te ai,+ ao iai baunuea aika bati i aon atuna. Iai arana ae koreaki ae akea temanna ae ataia ma bon tii ngaia, 13  ao e kunnikainna n te kauaatao ae memea* n te raraa, ao e aranaki bwa Ana Taeka+ te Atua. 14  Ao e rimwiaki irouia te taanga ni buaka ake i karawa aika toka i aoia aoti aika mainaina, ao a kunnikaiaki n te rinen ae raoiroi ae mainaina ae itiaki. 15  Ao e otinako mai wina te kabaang ae abwabwaki ae kakang,+ ae e na oreiia iai natannaomata, ao e na kaiririia n aron te tia kawakintiibu ae iai okona ae te biti.+ E toutoua naba te nne ni kamanti kureebe are nnen te un are unin te Atua ae Moan te Mwaaka.+ 16  Ao iai arana ae koreaki i aon ana kauaatao, eng, i aoni boton rangana, ae aia Uea ueea ao aia Toka tooka.+ 17  Ao I nora te anera riki temanna ae tei n taai, ao e takarua n te bwanaa ae korakora ao e taku nakoia mannikiba ni kabane aika kibakiba i nukani karawa:* “Banemai ikotaki nakon ana baka n amwarake te Atua,+ 18  bwa kam na kang irikoia ueea ao irikoia mataniwi n te taanga ni buaka ao irikoia aomata aika korakora+ ao irikoia aoti ao irikoia taan toka i aoia,+ ao irikoia aomata ni kabane, aika inaomata ao aika tooro ao aika mangori ao aika kakannato.” 19  Ao I nora te man are tiritiri ma uean aonnaba ma aia taanga ni buaka, aika ikotaki bwa a na buakana teuare toka i aon te aoti ma ana taanga ni buaka.+ 20  Ao e tauaki te man ae tiritiri, ma te burabeti ni kewe+ are karaoi kanikina aika kamimi i matan te man ae tiritiri, are e burebureiia te koraki ake e reke irouia ana kanikina te man ae tiritiri+ ao te koraki ake a taromauria katotongana.+ A bane n tewenakoaki ngke a maiu nako nanon te nama ae te ai ae ura n te burimton.*+ 21  Ma a kamateaki ake nikiraia n ana kabaang ae abwabwaki teuare toka i aon te aoti,+ are te kabaang are otinako mai wina. Ao a bane ni ngae mannikiba n irikoia.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “mai bain neiei.”
Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Ke, “tabu.”
Ke tao, “katimtimwaki.”
Te taetae ni Kuriiti ae kabonganaaki ikai e taekina annang, ike a kikiba iai mannikiba.
Nora Nanon Taeka.