Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mataio 10:1-42

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Abotoro ake 12 (1-4)

  • Kaetieti n te mwakuri ni minita (5-15)

  • A na bwainikirinaki taan rimwin Iesu (16-25)

  • Maaka te Atua ao tiaki aomata (26-31)

  • Tiaki te rau, ma te kabaang (32-39)

  • Butimwaeaia taan rimwin Iesu (40-42)

10  Mangaia are e weteiia taan rimwina ake 12 ao e angania te mwaaka ni kona ni kanakoia taimonio,+ ao ni katoki aeka n aoraki ma mamaara ni kabane.  Aikai araia abotoro ake 12:+ Te moani bon Timon ae atongaki naba bwa Betero*+ ma Anterea+ are tarina, Iakobo ma tarina are Ioane+ ake natin Tebetaio,  Biribo ma Baretoromaio,+ Toma+ ao Mataio+ are te tia rikoa te taekiti, Iakobo are natin Arebaio, ao Tataio,  Timon ae te Kananaian,* ao Iuta Itekariota are kamwanea+ Iesu imwina riki.  E kanakoia naaka 12 aikai Iesu nakoia aomata, ao e angania kaetieti aikai:+ “Tai nako ni kawariia akana tiaki I-Iutaia, ao tai kawari aia kaawa I-Tamaria,+  ma tii kakawariia tiibu aika bua aika tibun Iteraera.+  Kam na nako ao kam na uarongorongo ni kangai: ‘E a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.’+  Kamarurungia aoraki,+ kautiia maate, kaitiakiia rebera, ao kanakoia taimonio. Kam anganaki n akea boona, aanga naba n aki kabooaki.  Tai karekea te koora ke te tirewa ke te buraati n uotii i nanon ami bwauti ni mwane,+ 10  ke te buua n amwarake ibukin te mwananga, ke ni kauoua ami kunnikai,* ke ami kau ke okomi,+ bwa e riai bwa e na anganaki te tia mwakuri kanana.+ 11  “Ngkana kam rin n te kaawa ae bubura ke ae uarereke, kakaaea iai ae e tau ni kawaraki iroumi, ao maeka iai ni karokoa nakomi man te kaawa anne.+ 12  Ngkana kam rin n te auti, kamauriia kaaina ni kangai, ‘Te raoi iroumi,’ 13  ao ngkana a tau ni kawaraki kaaina, e na mena te raoi i aoia+ ma ngkana a aki tau, e na okiringkami ami raoi. 14  Ma ngkana e aki kani butimwaeingkami temanna ke n ongo ami taeka, kam na ioi tanoni waemi+ ngkana kam otinako man te auti ke te kaawa anne. 15  I tuangingkami te koaua, bwa e na bebete riki tuuaan te aba ae Totom ma Komora+ n te Bong ni Motikitaeka nakon tuuaan te kaawa anne. 16  “Noria! I kanakoingkami n ai aroia tiibu aika mena i buakoia kameaanti, mangaia ae kam na karaurau raoi n tarataraingkami n aroia naeta, ao e na itiaki nanomi n aroia taobe.+ 17  Tarataraingkami mairouia aomata bwa ane a na kateingkami n te boowi,+ ao a na kataereingkami+ i nanon aia tinakoka.*+ 18  Ao ane kam na katikaki nako mataia kowana ao ueea+ ibukiu, bwa kam na kaotioti nakoia, ao nakoia akana tiaki I-Iutaia.+ 19  Ma ngkana a kateingkami i mataia, ao tai raraomaeakina aromi n taetae ao baike kam na taekin, bwa kam na anganaki ami taeka n te tai naba anne.+ 20  Bwa kam aki taetae n tii ngkami ma e taetae taamnein Tamami iroumi.+ 21  Ao mwaane a na anga tariia nakon te mate, ao taama a na anga natiia nakon te mate, ao a na teirake naati n ekiianako aia karo, ma n anga ngaiia nakon te mate.+ 22  Ane kam na riribaaki irouia aomata ni kabane ibukin arau,+ ma ane e a tia n nanomwaaka* ni karokoa te toki ao e na kamaiuaki.+ 23  Ngkana a bwainikiriningkami n te kaawa teuana, ao birinako nakon are teuana,+ bwa I tuangingkami te koaua bwa a na aki buta aia kaawa tibun Iteraera iroumi imwain rokon Natin te aomata. 24  “E aki kakannato riki nakon ana tia reirei te tia rimwina, ao e aki kakannato riki te toro nakon ana toka.+ 25  E tau ngkana e katotonga aron ana tia reirei te tia rimwina, ao te toro e katotonga ana toka.+ Ngkana a atonga tokan te auti aomata bwa Beretebuba,*+ ao ai batira riki ngkanne atongaia kaaini batana iai? 26  Mangaia ae tai maakuia, bwa akea te bwai ae rabunaki ae e na aki kakaaki rabunana, ao akea te bwai ae raba ae e na aki ataaki n te taina.+ 27  Ae I tuangingkami n te bong ao tataekinna n te ngaina, ao ae I wirikirikia nakoimi, tataekinna i mataia aomata ni kabane.+ 28  Tai maakuia akana kona n tiringko ma a aki kona n tuka manga maium*+ n te tai ae e na roko, ma ko na maaka teuare kona ni kamaunako i Keenna.*+ 29  Tiaki a kabooaki uoman mannikiba aika tibaaro n te maibibi ni mwane ae uarereke?* Ma bon akea temanna i buakoia ae e na bwaka i aontano n aki ataaki iroun Tamami.+ 30  A bane ni warekaki naba irannatumi. 31  Mangaia ae tai maaku, bwa kam kakawaki riki nakoia tibaaro aika mwaiti.+ 32  “Ane e kaota tauani bukiu i mataia aomata,+ ao N na kaota naba tauani bukina i matan Tamau are i karawa.+ 33  Ma ane e kakeaai i mataia aomata ao N na manga kakeaa naba i matan Tamau are i karawa.+ 34  Tai taku bwa I roko bwa N na uota te rau nakon te aonnaba, I aki uota te rau ma I uota te kabaang.+ 35  Bwa I roko bwa N na karika te iraraure. E na kaitaraa tamana te nati te mwaane, ao te nati te aine e na kaitaraa tinana, ao buun te nati te mwaane e na kaitaraa tinani buuna.+ 36  Ni koauana, e na riki te aomata bwa aia kairiribai kaaini batana. 37  Ane e tangira riki tamana ke tinana nakoiu, e aki tau n riki bwa te tia rimwiu, ao ane e tangira riki natina te mwaane ke te aine nakoiu, e aki tau+ n riki bwa te tia rimwiu. 38  Ao ane e rawa n uota ana kai ni kammaraki* ma n irirai ao e aki tau+ n riki bwa te tia rimwiu. 39  Ane e kani karekea maiuna* ao e boni kabuaa, ma ane e kabuaa maiuna* ibukiu ao e na boni karekea.+ 40  “Ane e butimwaeingkami ao e butimwaeai naba, ao ane e butimwaeai ao e butimwaea naba Teuare kanakomaiai.+ 41  Ane e butimwaea te burabeti ibukina bwa te burabeti, e na anganaki kaniwangan te burabeti,+ ao ane e butimwaea te aomata ae raoiroi ibukina bwa e raoiroi, e na anganaki kaniwangan te aomata ae raoiroi. 42  Ane e anga tii te mwangko n ran ae mwaitoro nakon temanna mai buakoia aika mangori aikai ibukina bwa e atongaki bwa te tia rimwiu, ao I tuangingkami te koaua bwa e na bon aki kabuaa kaniwangana.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Iai nimaua arani Betero: E aranaki ikai bwa “Timon ae atongaki naba bwa Betero”; ni Mt. 16:16, “Timon Betero”; ni Mwa. 15:14, “Timion”; n Io. 1:42, “Keba”; ao n angiin te tai, “Betero,” n aron are ni Mt. 14:28.
Ke, “teuare ingainga nanona.”
Ke, “katataraa ami kunnikai.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ane e nanomwaaka.”
Te ara n nakoa ae kaineti nakon Tatan, are aia toka, ke aia tia tautaeka taimonio.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “n teuana te atirion.” Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.