Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | PROČ JEŽÍŠ TRPĚL A ZEMŘEL?

Opravdu se to stalo?

Opravdu se to stalo?

Na jaře roku 33 n. l. byl Ježíš Nazaretský popraven. Byl falešně obviněn z pobuřování, krutě zbit a pověšen na kůl. Zemřel v mučivých bolestech. Bůh ho ale přivedl zpět k životu a o 40 dní později Ježíš vystoupil do nebe.

Tuto pozoruhodnou zprávu můžeme najít ve čtyřech evangeliích, která se nacházejí v Křesťanských řeckých písmech, nazývaných také jako Nový zákon. Opravdu k těmto událostem došlo? Tato otázka je rozhodně namístě. Kdyby se nestaly, znamenalo by to, že křesťanská víra je k ničemu a že naděje na věčný život v ráji není nic víc než pouhý sen. (1. Korinťanům 15:14) Na druhou stranu pokud se tyto události odehrály, je před lidmi krásná budoucnost, která se může týkat i vás. Jsou tedy zprávy v evangeliích pravdivé, nebo vymyšlené?

CO ŘÍKAJÍ FAKTA

Na rozdíl od vymyšlených příběhů jsou evangelia napsaná velmi přesně a podrobně. Například je v nich uvedena spousta skutečných míst, z nichž mnohá můžeme navštívit ještě dnes. Také se v nich  píše o skutečných lidech, jejichž existenci potvrzují i historikové. (Lukáš 3:1, 2, 23)

O samotném Ježíšovi se zmiňují i někteří autoři z prvního a druhého století. * Způsob, jakým evangelia popisují Ježíšovu smrt, se shoduje s tím, jak Římané tehdy prováděli popravy. Události jsou v nich navíc zapsané otevřeně, a to i když jde o chyby některých Ježíšových učedníků. (Matouš 26:56; Lukáš 22:24–26; Jan 18:10, 11) To všechno jasně nasvědčuje tomu, že pisatelé evangelií byli ve svých záznamech poctiví a přesní.

JAK TO BYLO S JEŽÍŠOVÝM VZKŘÍŠENÍM?

I když mnoho lidí uznává, že Ježíš skutečně žil a zemřel, někteří zpochybňují jeho vzkříšení. Dokonce ani Ježíšovi apoštolové zpočátku nevěřili, že opět žije. (Lukáš 24:11) Pochybnosti ale zmizely, když oni a další učedníci vzkříšeného Ježíše při různých příležitostech sami viděli. A jednou ho vidělo dokonce víc než 500 lidí. (1. Korinťanům 15:6)

I když učedníkům hrozilo uvěznění a smrt, odvážně o Ježíšově vzkříšení říkali všem lidem. Mluvili o tom i s těmi, kdo ho nechali popravit. (Skutky 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32) Byli by učedníci tak odvážní, kdyby si tím nebyli naprosto jistí? Právě to, že ke vzkříšení opravdu došlo, stojí za tím, že křesťanství mělo a stále má velký vliv na společnost.

Zprávy o Ježíšově smrti a vzkříšení, které jsou v evangeliích, splňují všechny požadavky věrohodného historického záznamu. Když si je pečlivě přečtete, pomůže vám to uvěřit, že se tyto události opravdu staly. Svou důvěru ještě víc posílíte, když pochopíte, proč se to všechno odehrálo. To je vysvětleno v následujícím článku.

^ 7. odst. Tacitus, který se narodil asi v roce 55 n. l., napsal: „Christus, od něhož jméno [křesťané] pochází, vytrpěl hrdelní trest za vlády Tiberia z rukou jednoho z našich prokurátorů, Pontského Piláta.“ O Ježíšovi se také zmínil Suetonius (první století), židovský historik Josephus (první století) a Plinius Mladší, místodržitel Bithýnie (začátek druhého století).