Přejít k článku

Zemřel Ježíš na kříži?

Zemřel Ježíš na kříži?

Co říká Bible

 Mnozí pokládají kříž za hlavní symbol křesťanství. Avšak nástroj, který byl použit k Ježíšovu usmrcení, Bible nikde nepopisuje, takže nikdo nemůže vědět přesně, jaký měl tvar. Přesto Bible poskytuje důkazy, že Ježíš nezemřel na kříži, ale na vztyčeném kůlu.

 K označení předmětu, na kterém byl Ježíš usmrcen, Bible většinou používá řecké slovo stau·rosʹ. (Matouš 27:40; Jan 19:17) Toto slovo se sice často překládá jako „kříž“, ale mnozí odborníci se shodují na tom, že jeho základní význam ve skutečnosti je „vztyčený kůl“. a Podle díla A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament slovo stau·rosʹ „nikdy neznamená dva kusy dřeva spojené v nějakém úhlu“.

 Bible také používá jako synonymum ke slovu stau·rosʹ řecký výraz xyʹlon. (Skutky 5:30; 1. Petra 2:24) Toto slovo znamená „dřevo“, „trám“, „kůl“ nebo „strom“. b Autoři díla The Companion Bible tudíž docházejí k závěru: „V [novozákonní] řečtině není nic, co by dokonce jen naznačovalo, že se jedná o dva trámy.“

Schvaluje Bůh používání kříže při uctívání?

Crux simplex – latinský výraz pro jednoduchý kůl, na který byl přibit zločinec

 Bez ohledu na to, jaký tvar měl předmět, na kterém Ježíš zemřel, následující fakta a biblické verše ukazují, že kříž bychom při uctívání používat neměli.

  1.   Uctívání pomocí obrazů, soch nebo symbolů, včetně kříže, Bůh zavrhuje. Izraelitům zakázal používat při uctívání „podobu jakéhokoli symbolu“ a také křesťanům bylo řečeno: „Prchejte ... před modlářstvím.“ (5. Mojžíšova 4:15–19; 1. Korinťanům 10:14)

  2.   V prvním století křesťané při uctívání kříž nepoužívali. c Příklad apoštolů a nauky, jež předávali, jsou vzorem, kterého by se měli držet všichni křesťané. (2. Tesaloničanům 2:15)

  3.   Používání kříže má pohanský původ. d Když se staletí po Ježíšově smrti církve od Ježíšova učení odchýlily, bylo novým členům „dovolováno, aby si z velké části ponechali svá pohanská znamení a symboly“, včetně kříže. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Bible však neschvaluje, aby kvůli získávání nových věřících byly přejímány pohanské symboly. (2. Korinťanům 6:17)

a Viz Nový biblický slovník, redigoval J. D. Douglas, strana 538; Theological Dictionary of the New Testament, svazek VII, strana 572; The International Standard Bible Encyclopedia, revidované vydání, svazek 1, strana 825 a The Imperial Bible-Dictionary, svazek II, strana 84.

b Viz The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, strana 1165; A Greek-English Lexicon od H. G. Liddella a R. Scotta, deváté vydání, strany 1191 a 1192 a Theological Dictionary of the New Testament, svazek V, strana 37.

c Viz Encyclopædia Britannica, 2003, heslo „Cross“; The Cross​—Its History and Symbolism, strana 40 a The Companion Bible, Oxford University Press, dodatek 162, strana 186.

d Viz The Encyclopedia of Religion, svazek 4, strana 165; The Encyclopedia Americana, svazek 8, strana 246 a Symbols Around Us, strany 205–207.