Ubang Topiko

Kini nga serye dunay lainlaing topiko ug apil ani ang daghang artikulo nga gi-feature sa home page sa jw.org. Gamita kini nga mga artikulo ug video sa pagpalig-on sa imong pagtuo sa praktikal nga kaalam diha sa Bibliya.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Unsa nay Nahitabo sa Maayong Pamatasan?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Daghan na kaayo karon ang walay maayong pamatasan. Ang Bibliya nagpatin-aw kon ngano ug naghatag nig kasaligang giya para sa maayong sinultihan ug binuhatan.

Pagtratar sa mga Babaye​—Ang Giingon sa Bibliya

Gusto sa Diyos nga mobating luwas ang mga babaye. Sayra kon nganong importante para niya ang mga babaye ug kon unsay iyang himoon sa dili maayong pagtratar kanila.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Kanus-a Matapos ang mga Gubat?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Hapit nang matapos ang tanang gubat. Gipakita sa Bibliya kon sa unsang paagi ni mahitabo.

Sukli ang Kamingaw Pinaagi sa Pagtabang sa Uban—Kon Unsay Giingon sa Bibliya

Sayra ang duha ka paagi nga imong matabangan ang imong kaugalingon pinaagi sa pagtabang sa uban.

KAMPANYA SA MEMORYAL

Taposon ni Jesus ang Krimen

Unsaon nato pagpakita ang atong apresasyon sa tanang gihimo ni Jesus para nato ug sa iya pang himoon sa umaabot?

KAMPANYA SA MEMORYAL

Taposon ni Jesus ang Kapobrehon

Unsaon nato pagpakita ang atong apresasyon sa tanang gihimo ni Jesus para nato ug sa iya pang himoon sa umaabot?

KAMPANYA SA MEMORYAL

Taposon ni Jesus ang Gubat

Unsaon nato pagpakita ang atong apresasyon sa tanang gihimo ni Jesus para nato ug sa iya pang himoon sa umaabot?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Trinilyon ang Nagasto sa Gubat—Pero Kana ra bay Nasayang?

Sayra kon nganong ang mga bahandi sa kalibotan dili na gamiton para sa gubat ug kon sa unsang paagi mawala ang pait nga mga epekto sa gubat.

Daoga ang Kamingaw Pinaagi sa Pagpakighigala—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Niay duha ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo nga madaog ang kamingaw.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Tawo Nawad-an nag Pagsalig sa mga Politiko—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya nagdasig nga mag-amping kon kinsay atong saligan ug nagtudlo kon unsa gyoy makahatag natog mas maayong kaugmaon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Maggubat Kaha ang Tibuok Kalibotan?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gitagna sa Bibliya ang daghang gubat nga nahitabo karon ug kon sa unsang paagi matapos kining tanan.

Gimahal sa Diyos ang mga Amang

Sayra kon sa unsang paagi ang mga amang sa tibuok kalibotan nakabenepisyo sa edukasyon nga gitagana sa Diyos.

Nagkagrabeng Problema sa Kamingaw—Ang Giingon sa Bibliya

Sayra kon sa unsang paagi kadtong mibati nga nag-inusara magmalipayon gihapon karon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Naa bay Paglaom sa 2024?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang paglaom sa Bibliya makahatag nimo ug maayong kinabuhi karon ug sa umaabot.

PADAYON SA PAGBANTAY!

2023: Tuig nga Puno sa Kabalaka—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gipatin-aw sa Bibliya ang tinuod nga kahulogan sa mga panghitabo sa 2023.

Nagkadaghan ang Mibatig Kamingaw—Unsay Makatabang Nimo?

Niay duha ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo nga makaya ang kamingaw nga imong gibati.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nganong Kaylap Kaayo ang Pagdumot?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra kon unsay kahulogan sa pagdumot nga atong nakita sa kalibotan karon ug kon unsay himoon sa Diyos bahin niini.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Tibuok Kalibotang Krisis sa Tubig?

Sulbaron sa Gingharian sa Diyos ang dili kayang sulbaron sa tanang gobyerno sa tawo. Wagtangon niini ang mga hinungdan sa atong problema sa tubig.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nganong Lisod Para sa mga Tawo nga Makab-ot ang Kalinaw?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra ang tulo ka rason kon nganong wala matapos sa mga tawo ang mga gubat.

Ang Pagpangita ni Huldrych Zwingli sa Kamatuoran sa Bibliya

Niadtong mga tuig 1500, daghang kamatuoran sa Bibliya ang nadiskobrehan ni Zwingli ug natabangan niya ang uban nga himoon sab kini. Unsay atong makat-onan sa iyang kinabuhi ug tinuohan?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Kinsay Moluwas sa Inosenteng mga Tawo?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gitagna sa Bibliya nga ‘pahunongon sa Diyos ang mga gubat sa tibuok yuta.’ Sa unsang paagi?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang Armagedon ba Magsugod sa Israel?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang giingon sa basahon sa Pinadayag naghatag ug tubag bahin sa Armagedon.

Importante pa ba ang Kamatuoran?

Ang Bibliya makatabang nimo nga mailhan kon unsay tinuod diha sa kalibotan nga punog bakak.

Problema sa Ekonomiya—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Nahibalo ba ka nga ang Bibliya naghisgot ug gobyerno nga makasulbad sa tanang problema sa ekonomiya, apil ang pagkadili-patas?

Korap nga mga Politiko—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon sa unsang paagi ang Gingharian sa Diyos magtaganag Lider nga kasaligan kaayo, matinud-anon, ug dili korap.

Mga Problema sa Kinaiyahan—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon unsaon pagsulbad sa Gingharian sa Diyos ang tanang problema sa kinaiyahan.

Pag-atiman sa Panglawas—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon sa unsang paagi atimanon sa Gingharian sa Diyos ang atong panglawas.

Giyera—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon sa unsang paagi ang Gingharian sa Diyos magpatunghag tinuod nga kalinaw ug kasegurohan.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kanihit sa Pagkaon Karon?

Ang Diyos dili maoy hinungdan sa kanihit sa pagkaon, pero nagpasidaan siya nato bahin niini.

Vegan Lifestyle—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra kon ang pagkahimong vegan ba ang solusyon aron naay maayong kaugmaon ang atong planeta.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Grabeng mga Pagbaha—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra kon unsay kahulogan sa grabeng mga pagbaha sa tibuok kalibotan bahin sa atong panahon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Krisis sa Pagkaon sa Tibuok Kalibotan Tungod sa Giyera ug Climate Change—Unsay Giingon sa Bibliya?

Dili lang praktikal nga tambag ang gihatag sa Bibliya. Naghatag pod ni natog paglaom sa umaabot.

PADAYON SA PAGBANTAY!

2023 nga Summer Heat Wave sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gipakita sa Bibliya nga dili tugotan sa Diyos nga bug-os madaot ang yuta.

Pagtahod sa Kalainan sa Matag Tawo—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Kini nga mga teksto nagpakita kon sa unsang paagi ang Bibliya nagdasig nga magpakitag pakigdait ug pagtahod sa tanang tawo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Usa ka Taas ug Ranggo nga Health Official Nagpasidaan sa Epekto sa Social Media sa mga Batan-on—Unsay Giingon sa Bibliya?

Konsideraha ang tulo ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang sa mga ginikanan nga mapanalipdan ang ilang mga anak.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Mga Gobyerno sa Kalibotan Migastog Kapig $2 Trillion Para sa Militar—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya nagtagna nga ang gamhanang mga nasod magkompetensiyahay kon kinsay modominar sa kalibotan ug kini nagkinahanglag paggastog dako.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Artificial Intelligence—Panalangin o Tunglo?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gipakita sa Bibliya kon nganong ang mga tawo dili makapasalig nga ang bag-ong teknolohiya nga ilang giimbento magamit para sa kaayohan sa tanan.

Makabenepisyo Ka sa Sakripisyo ni Jesus

Unsa ang duha ka importanteng butang nga gitudlo ni Jesus kanato aron makabenepisyo ta sa iyang kamatayon?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang Gubat sa Ukraine Usa na ka Tuig—Unsang Paglaom ang Gihatag sa Bibliya?

Sayra ang bahin sa saad sa Bibliya nga ang tanang gubat matapos ra.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nagkadaghang Problema sa Mental Health sa mga Tin-edyer—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya naghatag ug praktikal nga tabang para sa mga tin-edyer nga naay problema sa mental health.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Gitay-og sa Kusog Kaayong Linog ang Turkey ug Syria—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya naghatag ug kahupayan ug paglaom niadtong naapektohan sa kusog kaayong linog nga mitay-og sa Turkey ug Syria.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Giabante sa mga Siyentista ang Doomsday Clock—Unsay Giingon sa Bibliya?

Bisag naay gihisgotan ang Bibliya nga kataposan, naghatag pod nig basehanan nga magpabiling positibo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Saksi ni Jehova ug ang Holocaust—Unsay Giingon sa Bibliya?

Daghan ang nahadlok nga naay mahitabo pag-usab nga sama sa Holocaust.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Imposible Bang Mawala ang Diskriminasyon sa Rasa?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Minilyong tawo ang nakakat-on gikan sa Bibliya kon unsaon pagtratar ang uban nga may pagtahod ug dignidad.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nganong Makapabahinbahin Pag-ayo sa mga Tawo ang Politika?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nagkagrabe ang pagkabahinbahin sa tibuok kalibotan tungod sa politika. Gihisgotan sa Bibliya ang solusyon—usa ka lider nga makapahiusa sa tanang tawo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Mga Rason nga Magmalaomon sa 2023—Unsay Giingon sa Bibliya?

Daghan ang malaomon sa pagsugod sa bag-ong tuig. Ang maayong balita sa Bibliya makatabang sa pagbaton ug positibong panghunahuna.

PADAYON SA PAGBANTAY!

2022: Tuig nga Punog Kabalaka—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya lang ang nagpatin-aw sa tinuod nga kahulogan sa bag-o lang nga mga panghitabo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang World Cup Makapahiusa ba Gyod sa mga Tawo?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang World Cup dili lang bahin sa football.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Posible Bang Magkahiusa ang mga Nasod Aron Malikayan ang Kalamidad nga Resulta sa Climate Change?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Tukmang gitagna sa Bibliya ang mga rason kon nganong dili masulbad sa gobyerno sa tawo ang climate change.

Gibalik sa Duha ka Maghuhubad ang Ngalan sa Diyos Diha sa Bag-ong Tugon

Nganong kinahanglang ibalik ang ngalan sa Diyos? Importante ba gyod ni?

Paghupay Alang sa mga Namatyan

Dihang mamatyan tag minahal, mobati tingali ta nga walay makasabot sa atong kasakit. Pero ang Diyos nakasabot sa atong gibati, ug siya makatabang nato.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Kinsa nga Lider ang Imong Pilion?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Bisan ang kuwalipikado kaayo nga tawo naay limitasyon, pero naay usa ka Lider nga makaseguro tang maayo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Politiko Nagpasidaan nga Hapit na ang Armagedon—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang paggamit ba ug mga nuclear weapon moresultag Armagedon?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Grabeng mga Hulaw—Unsay Giingon sa Bibliya?

Kini ba nga problema sa tibuok kalibotan masulbad? Naa bay paglaom sa umaabot?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Mga Kristohanon ug Gubat—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nagsunod ba gyod sa mga sugo ni Jesus ang mga Kristohanon nga nakigbahin sa gubat?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Grabeng Pagsaka sa Temperatura sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Posible ba nga dili na mapuy-an ang yuta?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Makapakurat nga Pagpamusil sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Naa pa bay paglaom nga matapos ang maong kapintasan?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang Pagkadaot sa Yuta—Unsay Giingon sa Bibliya?

Usa ka teksto sa Bibliya nagpadayag ug tulo ka butang bahin sa pagkadaot sa kinaiyahan nga nagpameligro sa atong planeta.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Pagsaka sa Presyo sa mga Palitonon sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nganong nag-atubang tag grabeng mga problema sa ekonomiya? Sa unsang paagi makatabang ang Bibliya?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Pagpamusil Diha sa Eskuwelahan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nganong nahitabo kini nga mga trahedya? Matapos pa kaha ang kapintasan?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Giyera sa Ukraine Nakapasamot sa Krisis sa Pagkaon sa Tibuok Kalibotan

Gitagna sa Bibliya ang krisis sa pagkaon sa tibuok kalibotan. Pero naghatag pod nig paglaom ug praktikal nga mga tambag kon unsaon pag-atubang niana.

PADAYON SA PAGBANTAY!

6 Milyon nga Namatay sa COVID—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya nagtagna bahin sa makamatay nga mga pandemic, naghatag ug makapahupay nga mensahe, ug nagpakita sa permanenteng solusyon niana.

Dagkong Linog—Unsay Gitagna sa Bibliya?

Tagda ang pipila sa dagkong linog sa di pa dugayng katuigan ug kon sa unsang paagi ang tagna sa Bibliya nagpasidaan nato sa hapit nang mahitabo.

Matapos pa ba ang Korapsiyon?

Sayra ang tulo ka rason kon nganong makasalig ka sa usa ka gobyerno nga dili gyod mohimog korapsiyon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagsimbag mga Imahen?

Giuyonan ba sa Diyos ang pagsimbag mga imahen o idolo?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Relihiyon ug ang Gubat sa Ukraine—Unsay Giingon sa Bibliya?

Lahi kaayo ang paagi sa paggamit sa mga lider sa relihiyon sa ilang impluwensiya sa nag-awayay nga grupo kon itandi sa gitudlo ni Jesus nga buhaton ug dili buhaton sa iyang mga sumusunod.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Refugee Crisis—Minilyon ang Mibiya sa Ukraine

Gihisgotan sa Bibliya ang tinuod nga mga hinungdan ug ang permanenteng solusyon niini.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ukraine Giatake sa Russia

Sayra ang kahulogan niini nga hitabo.

Makatabang ba ang Bibliya nga Mahunong Nimo ang Pagkaadik sa Droga?

Upat ka butang nga giingon sa Bibliya nga imong mahimo aron mahunong ang pagkaadik.

Climate Change ug ang Atong Kaugmaon—Unsay Giingon sa Bibliya?

Importante ba sa Diyos ang atong planeta ug ang mga nagpuyo niini?

Mobalik pa ba sa Normal ang Kinabuhi? Kon sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya sa Kalibotan nga Gibag-o sa Pandemic

Naay unom ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nato nga mahimong realistiko bahin sa umaabot ug sa pag-atubang sa posibleng mahitabo.

Angay Bang Moapil sa Politika ang Relihiyon?

Sa tibuok kalibotan, daghan sa nag-angkong sumusunod ni Jesu-Kristo ang nalangkit pag-ayo sa politika. Angay bang moapil sa politika ang mga Kristohanon?

Posible ba ang Patas nga Sistema sa Ekonomiya?

Naay gobyerno nga makadumala sa yuta sa maayo kaayong paagi, nga bug-os magwagtang sa kapobrehon ug kawalay-kasegurohan sa ekonomiya.

Grabeng Pagkadaot sa Klima—Makatabang ba Nimo ang Bibliya?

Ang tambag sa Bibliya makatabang nimo una pa, panahon, ug human sa kalamidad.

Matapos pa ba ang Terorismo?

Samtang dili pa mawala ang kahadlok ug kapintasan, naay duha ka sugyot ang Bibliya nga makatabang sa mga tawo sa pagsagubang sa mga epekto sa terorismo.

Hapit na Bang Matapos ang Kalibotan? Unsa ang Apokalipsis?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod, pero naay kalibotan nga matapos.

Ayawg Palimbong sa Dili Tinuod nga Impormasyon

Nagkadaghan ang dili tukma nga balita, sayop nga report, ug mga conspiracy theory, ug posible kining makadaot nimo.

Dihang Mamatyan ug Minahal

Sayra ang praktikal nga mga paagi nga imong mahimo sa pagsagubang sa kasubo.

Importante pa ba ang mga Sukdanan sa Bibliya Bahin sa Husto ug Sayop?

Tagda ang duha ka rason kon nganong importante kaayo ang moral nga mga sukdanan sa Diyos nga naa sa Bibliya.

Kon Unsaon nga Dili Sobrang Mabalaka

Unsang praktikal nga mga sugyot ug mga teksto sa Bibliya ang makatabang nimo nga dili sobrang mabalaka?

Tinuod nga Paglaom Alang sa Mas Maayong Kaugmaon

Nganong ang mga saad sa Bibliya lahi ra sa mga saad ug prediksiyon sa tawo?

Ang Relihiyon ba Usa ka Dakong Negosyo?

Sa ubang simbahan, kadaghanan sa manambong pobre pero ang ilang lider dato kaayo.

Pito ka Sekreto Alang sa Luwas ug Makapahimsog nga Pagkaon

Ang kinabuhi usa ka regalo, ug atong ikapakita nga ato ning gipabilhan pinaagi sa pag-atiman sa atong panglawas ug nianang sa atong pamilya. Sayra kon sa unsang paagi mahimo nimo kana.

Kinsay Makasalbar sa Yuta?

Sumala sa pipila ka eksperto sa kinaiyahan, ang ginahimo sa mga tawo karon nagpahinabog grabeng kadaot sa mga hayop ug tanom ug nagpameligro niini nga mapuo.

Paspas nga Pagdaghan sa Virus—Kon Unsay Imong Mahimo

Unsay imong himoon aron mapanalipdan ka sa pisikal, emosyonal, ug espirituwal dihang maapektohan ka sa paspas nga pagdaghan sa virus?

Dihang Mabalaka ang mga Lalaki—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Nagkadaghan ang nabalaka pag-ayo niining kuyaw ug lisod nga mga panahon. Kon duna kay grabeng gikabalak-an, makatabang ba nimo ang Bibliya?

Kon Unsaon Pagsagubang ang Pandemic Fatigue

Kon dili ta magbantay, posibleng anam-anam tang mawad-ag gana nga buhaton ang mga butang nga makatabang sa paglikay sa COVID-19.

Tinuod nga Hustisya—Posible pa Kaha?

Gipakita sa Bibliya nga ang makahatag ug tinuod nga hustisya mao ang Diyos, kinsa patas nga nagpabili sa kinabuhi sa matag tawo.

Ang Pag-release sa Rebisadong Spanish nga New World Translation

Sa unsang paagi gihubad sa mga translator ang Bibliya alang sa mga magbabasa sa tibuok kalibotan, diin ang usa ka pulong puwedeng lahi ug kahulogan sa ubang mga dapit?

Kon Unsay Imong Mahimo Dihang Kalit Kang Masakit

Unsang praktikal nga impormasyon sa Bibliya ang makatabang nimo dihang kalit kang masakit?

Kon Unsay Himoon Dihang Mogamay ang Kita

Tingali ma-stress ta kon kalit nga mogamay ang atong kita. Pero naay praktikal nga mga tambag ang Bibliya nga makatabang nimo.

Alkoholikong Ilimnon—Unsay Buhaton Aron Makontrolar ang Imong Pag-inom?

Lima ka sugyot nga makatabang nimo nga makontrolar ang imong pag-inom, bisan sa makapa-stress nga mga panahon.

Tabang Niadtong Giabuso Diha sa Panimalay

Dili nimo sala nga giabusohan ka ug wala ka mag-inusara.

Kon sa Unsang Paagi Magmalipayon Bisag Nag-inusara

Dihang nag-inusara ka, morag imposible nga makabaton kag paglaom, kalipay, ug katagbawan—pero dili nâ tinuod.

Nabuhi ba Kaniadto si Juan nga Tigbawtismo?

Ang historyano sa unang siglo nga si Josephus naghunahuna nga si Juan nga Tigbawtismo nabuhi kaniadto. Mao sab nay atong ikahinapos.

Karaang mga Rekord Nagpamatuod sa Gipuy-an sa Usa ka Tribo sa Israel

Ang Ostraca sa Samaria nagpamatuod sa impormasyon nga gihisgotan sa Bibliya.

Karaang mga Selyo—Unsa Kini?

Nganong importante kaayo ang karaang mga selyo, ug giunsa kini paggamit sa mga hari ug magmamando?

Tukma ba ang Paghulagway sa Bibliya sa Pagkabihag sa mga Hudiyo sa Babilonya?

Ang sekular ba nga mga basahon nagpamatuod sa gitagna sa Diyos nga kahimtang sa mga Hudiyo nga nabihag sa Babilonya?

Karaang Kinulit sa Ehipto Nagpamatuod sa Asoy sa Bibliya

Sayra kon sa unsang paagi ang usa ka karaang sinulat sa Ehipto nagpakita nga tinuod ang nasulat sa Bibliya.

Mga Balaod sa Diyos Bahin sa Kahinlo Abante Kaayo

Ang karaang nasod sa Israel nakabenepisyo pinaagi sa pagsunod sa abante kaayong mga balaod sa Diyos bahin sa kahinlo.

Anemia—Hinungdan, Simtoma, ug Tambal

Unsa ang anemia? Kini ba malikayan o matambalan?

Ang Nakubkoban sa mga Arkeologo Nagpamatuod nga Tinuod nga Tawo si Haring David

May mga kritiko nga nag-ingon nga dili tinuod nga tawo si Haring David sa Israel. Unsay nadiskobrehan sa mga arkeologo?

Ang Karaang Manuskrito Nagpamatuod sa Ngalan sa Diyos

Tan-awa ang ebidensiya nga ang balaang ngalan makita diha sa “Bag-ong Tugon.”

Sa Unsang Paagi Nagsugod ang Kinabuhi?

Ang tinuod, daghang edukadong tawo—apil ang ubay-ubayng siyentista—ang nagkuwestiyon sa teoriya sa ebolusyon.

Kon Unsaon Pagpangitag Teksto sa Imong Bibliya

Gilista dinhi ang 66 ka basahon sa Bibliya ug gihan-ay base sa pagkasunodsunod niini diha sa kadaghanang hubad sa Bibliya. Ang ngalan sa basahon gisundan sa kapitulo ug dayon sa bersikulo.

Ilang Gipabilhan ang Bibliya

Si William Tyndale ug Michael Servetus apil niadtong nagpameligro sa ilang kinabuhi ug reputasyon aron depensahan ang kamatuoran sa Bibliya bisan pa sa grabeng mga pagsupak ug hulga nga patyon.

Ilang Gipabilhan ang Bibliya​—Excerpt (William Tyndale)

Makita sa iyang gihimo ang iyang gugma sa Bibliya, nga hangtod karon kita nakabenepisyo niini.

PADAYON SA PAGBANTAY!

PADAYON SA PAGBANTAY!

Unsa nay Nahitabo sa Maayong Pamatasan?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Daghan na kaayo karon ang walay maayong pamatasan. Ang Bibliya nagpatin-aw kon ngano ug naghatag nig kasaligang giya para sa maayong sinultihan ug binuhatan.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Kanus-a Matapos ang mga Gubat?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Hapit nang matapos ang tanang gubat. Gipakita sa Bibliya kon sa unsang paagi ni mahitabo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Trinilyon ang Nagasto sa Gubat—Pero Kana ra bay Nasayang?

Sayra kon nganong ang mga bahandi sa kalibotan dili na gamiton para sa gubat ug kon sa unsang paagi mawala ang pait nga mga epekto sa gubat.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Tawo Nawad-an nag Pagsalig sa mga Politiko—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya nagdasig nga mag-amping kon kinsay atong saligan ug nagtudlo kon unsa gyoy makahatag natog mas maayong kaugmaon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Maggubat Kaha ang Tibuok Kalibotan?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gitagna sa Bibliya ang daghang gubat nga nahitabo karon ug kon sa unsang paagi matapos kining tanan.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Naa bay Paglaom sa 2024?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang paglaom sa Bibliya makahatag nimo ug maayong kinabuhi karon ug sa umaabot.

PADAYON SA PAGBANTAY!

2023: Tuig nga Puno sa Kabalaka—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gipatin-aw sa Bibliya ang tinuod nga kahulogan sa mga panghitabo sa 2023.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nganong Kaylap Kaayo ang Pagdumot?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra kon unsay kahulogan sa pagdumot nga atong nakita sa kalibotan karon ug kon unsay himoon sa Diyos bahin niini.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nganong Lisod Para sa mga Tawo nga Makab-ot ang Kalinaw?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra ang tulo ka rason kon nganong wala matapos sa mga tawo ang mga gubat.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Kinsay Moluwas sa Inosenteng mga Tawo?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gitagna sa Bibliya nga ‘pahunongon sa Diyos ang mga gubat sa tibuok yuta.’ Sa unsang paagi?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang Armagedon ba Magsugod sa Israel?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang giingon sa basahon sa Pinadayag naghatag ug tubag bahin sa Armagedon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Grabeng mga Pagbaha—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra kon unsay kahulogan sa grabeng mga pagbaha sa tibuok kalibotan bahin sa atong panahon.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Krisis sa Pagkaon sa Tibuok Kalibotan Tungod sa Giyera ug Climate Change—Unsay Giingon sa Bibliya?

Dili lang praktikal nga tambag ang gihatag sa Bibliya. Naghatag pod ni natog paglaom sa umaabot.

PADAYON SA PAGBANTAY!

2023 nga Summer Heat Wave sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gipakita sa Bibliya nga dili tugotan sa Diyos nga bug-os madaot ang yuta.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Usa ka Taas ug Ranggo nga Health Official Nagpasidaan sa Epekto sa Social Media sa mga Batan-on—Unsay Giingon sa Bibliya?

Konsideraha ang tulo ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang sa mga ginikanan nga mapanalipdan ang ilang mga anak.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Mga Gobyerno sa Kalibotan Migastog Kapig $2 Trillion Para sa Militar—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya nagtagna nga ang gamhanang mga nasod magkompetensiyahay kon kinsay modominar sa kalibotan ug kini nagkinahanglag paggastog dako.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Artificial Intelligence—Panalangin o Tunglo?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Gipakita sa Bibliya kon nganong ang mga tawo dili makapasalig nga ang bag-ong teknolohiya nga ilang giimbento magamit para sa kaayohan sa tanan.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang Gubat sa Ukraine Usa na ka Tuig—Unsang Paglaom ang Gihatag sa Bibliya?

Sayra ang bahin sa saad sa Bibliya nga ang tanang gubat matapos ra.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nagkadaghang Problema sa Mental Health sa mga Tin-edyer—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya naghatag ug praktikal nga tabang para sa mga tin-edyer nga naay problema sa mental health.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Gitay-og sa Kusog Kaayong Linog ang Turkey ug Syria—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya naghatag ug kahupayan ug paglaom niadtong naapektohan sa kusog kaayong linog nga mitay-og sa Turkey ug Syria.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Giabante sa mga Siyentista ang Doomsday Clock—Unsay Giingon sa Bibliya?

Bisag naay gihisgotan ang Bibliya nga kataposan, naghatag pod nig basehanan nga magpabiling positibo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Saksi ni Jehova ug ang Holocaust—Unsay Giingon sa Bibliya?

Daghan ang nahadlok nga naay mahitabo pag-usab nga sama sa Holocaust.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Imposible Bang Mawala ang Diskriminasyon sa Rasa?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Minilyong tawo ang nakakat-on gikan sa Bibliya kon unsaon pagtratar ang uban nga may pagtahod ug dignidad.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Nganong Makapabahinbahin Pag-ayo sa mga Tawo ang Politika?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nagkagrabe ang pagkabahinbahin sa tibuok kalibotan tungod sa politika. Gihisgotan sa Bibliya ang solusyon—usa ka lider nga makapahiusa sa tanang tawo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Mga Rason nga Magmalaomon sa 2023—Unsay Giingon sa Bibliya?

Daghan ang malaomon sa pagsugod sa bag-ong tuig. Ang maayong balita sa Bibliya makatabang sa pagbaton ug positibong panghunahuna.

PADAYON SA PAGBANTAY!

2022: Tuig nga Punog Kabalaka—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya lang ang nagpatin-aw sa tinuod nga kahulogan sa bag-o lang nga mga panghitabo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang World Cup Makapahiusa ba Gyod sa mga Tawo?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang World Cup dili lang bahin sa football.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Posible Bang Magkahiusa ang mga Nasod Aron Malikayan ang Kalamidad nga Resulta sa Climate Change?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Tukmang gitagna sa Bibliya ang mga rason kon nganong dili masulbad sa gobyerno sa tawo ang climate change.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Kinsa nga Lider ang Imong Pilion?—Unsay Giingon sa Bibliya?

Bisan ang kuwalipikado kaayo nga tawo naay limitasyon, pero naay usa ka Lider nga makaseguro tang maayo.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang mga Politiko Nagpasidaan nga Hapit na ang Armagedon—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang paggamit ba ug mga nuclear weapon moresultag Armagedon?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Grabeng mga Hulaw—Unsay Giingon sa Bibliya?

Kini ba nga problema sa tibuok kalibotan masulbad? Naa bay paglaom sa umaabot?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Mga Kristohanon ug Gubat—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nagsunod ba gyod sa mga sugo ni Jesus ang mga Kristohanon nga nakigbahin sa gubat?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Grabeng Pagsaka sa Temperatura sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Posible ba nga dili na mapuy-an ang yuta?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Makapakurat nga Pagpamusil sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Naa pa bay paglaom nga matapos ang maong kapintasan?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ang Pagkadaot sa Yuta—Unsay Giingon sa Bibliya?

Usa ka teksto sa Bibliya nagpadayag ug tulo ka butang bahin sa pagkadaot sa kinaiyahan nga nagpameligro sa atong planeta.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Pagsaka sa Presyo sa mga Palitonon sa Tibuok Kalibotan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nganong nag-atubang tag grabeng mga problema sa ekonomiya? Sa unsang paagi makatabang ang Bibliya?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Pagpamusil Diha sa Eskuwelahan—Unsay Giingon sa Bibliya?

Nganong nahitabo kini nga mga trahedya? Matapos pa kaha ang kapintasan?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Giyera sa Ukraine Nakapasamot sa Krisis sa Pagkaon sa Tibuok Kalibotan

Gitagna sa Bibliya ang krisis sa pagkaon sa tibuok kalibotan. Pero naghatag pod nig paglaom ug praktikal nga mga tambag kon unsaon pag-atubang niana.

PADAYON SA PAGBANTAY!

6 Milyon nga Namatay sa COVID—Unsay Giingon sa Bibliya?

Ang Bibliya nagtagna bahin sa makamatay nga mga pandemic, naghatag ug makapahupay nga mensahe, ug nagpakita sa permanenteng solusyon niana.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Pagsimbag mga Imahen?

Giuyonan ba sa Diyos ang pagsimbag mga imahen o idolo?

PADAYON SA PAGBANTAY!

Relihiyon ug ang Gubat sa Ukraine—Unsay Giingon sa Bibliya?

Lahi kaayo ang paagi sa paggamit sa mga lider sa relihiyon sa ilang impluwensiya sa nag-awayay nga grupo kon itandi sa gitudlo ni Jesus nga buhaton ug dili buhaton sa iyang mga sumusunod.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Refugee Crisis—Minilyon ang Mibiya sa Ukraine

Gihisgotan sa Bibliya ang tinuod nga mga hinungdan ug ang permanenteng solusyon niini.

PADAYON SA PAGBANTAY!

Ukraine Giatake sa Russia

Sayra ang kahulogan niini nga hitabo.

FRONT PAGE

Pagtratar sa mga Babaye​—Ang Giingon sa Bibliya

Gusto sa Diyos nga mobating luwas ang mga babaye. Sayra kon nganong importante para niya ang mga babaye ug kon unsay iyang himoon sa dili maayong pagtratar kanila.

Sukli ang Kamingaw Pinaagi sa Pagtabang sa Uban—Kon Unsay Giingon sa Bibliya

Sayra ang duha ka paagi nga imong matabangan ang imong kaugalingon pinaagi sa pagtabang sa uban.

KAMPANYA SA MEMORYAL

Taposon ni Jesus ang Krimen

Unsaon nato pagpakita ang atong apresasyon sa tanang gihimo ni Jesus para nato ug sa iya pang himoon sa umaabot?

KAMPANYA SA MEMORYAL

Taposon ni Jesus ang Kapobrehon

Unsaon nato pagpakita ang atong apresasyon sa tanang gihimo ni Jesus para nato ug sa iya pang himoon sa umaabot?

KAMPANYA SA MEMORYAL

Taposon ni Jesus ang Gubat

Unsaon nato pagpakita ang atong apresasyon sa tanang gihimo ni Jesus para nato ug sa iya pang himoon sa umaabot?

Daoga ang Kamingaw Pinaagi sa Pagpakighigala—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Niay duha ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo nga madaog ang kamingaw.

Gimahal sa Diyos ang mga Amang

Sayra kon sa unsang paagi ang mga amang sa tibuok kalibotan nakabenepisyo sa edukasyon nga gitagana sa Diyos.

Nagkagrabeng Problema sa Kamingaw—Ang Giingon sa Bibliya

Sayra kon sa unsang paagi kadtong mibati nga nag-inusara magmalipayon gihapon karon.

Nagkadaghan ang Mibatig Kamingaw—Unsay Makatabang Nimo?

Niay duha ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nimo nga makaya ang kamingaw nga imong gibati.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Tibuok Kalibotang Krisis sa Tubig?

Sulbaron sa Gingharian sa Diyos ang dili kayang sulbaron sa tanang gobyerno sa tawo. Wagtangon niini ang mga hinungdan sa atong problema sa tubig.

Importante pa ba ang Kamatuoran?

Ang Bibliya makatabang nimo nga mailhan kon unsay tinuod diha sa kalibotan nga punog bakak.

Problema sa Ekonomiya—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Nahibalo ba ka nga ang Bibliya naghisgot ug gobyerno nga makasulbad sa tanang problema sa ekonomiya, apil ang pagkadili-patas?

Korap nga mga Politiko—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon sa unsang paagi ang Gingharian sa Diyos magtaganag Lider nga kasaligan kaayo, matinud-anon, ug dili korap.

Mga Problema sa Kinaiyahan—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon unsaon pagsulbad sa Gingharian sa Diyos ang tanang problema sa kinaiyahan.

Pag-atiman sa Panglawas—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon sa unsang paagi atimanon sa Gingharian sa Diyos ang atong panglawas.

Giyera—Kon Unsay Himoon sa Gingharian sa Diyos

Sayra kon sa unsang paagi ang Gingharian sa Diyos magpatunghag tinuod nga kalinaw ug kasegurohan.

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Kanihit sa Pagkaon Karon?

Ang Diyos dili maoy hinungdan sa kanihit sa pagkaon, pero nagpasidaan siya nato bahin niini.

Vegan Lifestyle—Unsay Giingon sa Bibliya?

Sayra kon ang pagkahimong vegan ba ang solusyon aron naay maayong kaugmaon ang atong planeta.

Pagtahod sa Kalainan sa Matag Tawo—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Kini nga mga teksto nagpakita kon sa unsang paagi ang Bibliya nagdasig nga magpakitag pakigdait ug pagtahod sa tanang tawo.

Dagkong Linog—Unsay Gitagna sa Bibliya?

Tagda ang pipila sa dagkong linog sa di pa dugayng katuigan ug kon sa unsang paagi ang tagna sa Bibliya nagpasidaan nato sa hapit nang mahitabo.

Matapos pa ba ang Korapsiyon?

Sayra ang tulo ka rason kon nganong makasalig ka sa usa ka gobyerno nga dili gyod mohimog korapsiyon.

Makatabang ba ang Bibliya nga Mahunong Nimo ang Pagkaadik sa Droga?

Upat ka butang nga giingon sa Bibliya nga imong mahimo aron mahunong ang pagkaadik.

Climate Change ug ang Atong Kaugmaon—Unsay Giingon sa Bibliya?

Importante ba sa Diyos ang atong planeta ug ang mga nagpuyo niini?

Mobalik pa ba sa Normal ang Kinabuhi? Kon sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya sa Kalibotan nga Gibag-o sa Pandemic

Naay unom ka prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nato nga mahimong realistiko bahin sa umaabot ug sa pag-atubang sa posibleng mahitabo.

Angay Bang Moapil sa Politika ang Relihiyon?

Sa tibuok kalibotan, daghan sa nag-angkong sumusunod ni Jesu-Kristo ang nalangkit pag-ayo sa politika. Angay bang moapil sa politika ang mga Kristohanon?

Posible ba ang Patas nga Sistema sa Ekonomiya?

Naay gobyerno nga makadumala sa yuta sa maayo kaayong paagi, nga bug-os magwagtang sa kapobrehon ug kawalay-kasegurohan sa ekonomiya.

Grabeng Pagkadaot sa Klima—Makatabang ba Nimo ang Bibliya?

Ang tambag sa Bibliya makatabang nimo una pa, panahon, ug human sa kalamidad.

Matapos pa ba ang Terorismo?

Samtang dili pa mawala ang kahadlok ug kapintasan, naay duha ka sugyot ang Bibliya nga makatabang sa mga tawo sa pagsagubang sa mga epekto sa terorismo.

Hapit na Bang Matapos ang Kalibotan? Unsa ang Apokalipsis?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod, pero naay kalibotan nga matapos.

Ayawg Palimbong sa Dili Tinuod nga Impormasyon

Nagkadaghan ang dili tukma nga balita, sayop nga report, ug mga conspiracy theory, ug posible kining makadaot nimo.

Importante pa ba ang mga Sukdanan sa Bibliya Bahin sa Husto ug Sayop?

Tagda ang duha ka rason kon nganong importante kaayo ang moral nga mga sukdanan sa Diyos nga naa sa Bibliya.

Kon Unsaon nga Dili Sobrang Mabalaka

Unsang praktikal nga mga sugyot ug mga teksto sa Bibliya ang makatabang nimo nga dili sobrang mabalaka?

Tinuod nga Paglaom Alang sa Mas Maayong Kaugmaon

Nganong ang mga saad sa Bibliya lahi ra sa mga saad ug prediksiyon sa tawo?

Ang Relihiyon ba Usa ka Dakong Negosyo?

Sa ubang simbahan, kadaghanan sa manambong pobre pero ang ilang lider dato kaayo.

Kinsay Makasalbar sa Yuta?

Sumala sa pipila ka eksperto sa kinaiyahan, ang ginahimo sa mga tawo karon nagpahinabog grabeng kadaot sa mga hayop ug tanom ug nagpameligro niini nga mapuo.

Dihang Mabalaka ang mga Lalaki—Sa Unsang Paagi Makatabang ang Bibliya?

Nagkadaghan ang nabalaka pag-ayo niining kuyaw ug lisod nga mga panahon. Kon duna kay grabeng gikabalak-an, makatabang ba nimo ang Bibliya?

Kon Unsaon Pagsagubang ang Pandemic Fatigue

Kon dili ta magbantay, posibleng anam-anam tang mawad-ag gana nga buhaton ang mga butang nga makatabang sa paglikay sa COVID-19.

Tinuod nga Hustisya—Posible pa Kaha?

Gipakita sa Bibliya nga ang makahatag ug tinuod nga hustisya mao ang Diyos, kinsa patas nga nagpabili sa kinabuhi sa matag tawo.

Kon Unsay Imong Mahimo Dihang Kalit Kang Masakit

Unsang praktikal nga impormasyon sa Bibliya ang makatabang nimo dihang kalit kang masakit?

Kon Unsay Himoon Dihang Mogamay ang Kita

Tingali ma-stress ta kon kalit nga mogamay ang atong kita. Pero naay praktikal nga mga tambag ang Bibliya nga makatabang nimo.

Alkoholikong Ilimnon—Unsay Buhaton Aron Makontrolar ang Imong Pag-inom?

Lima ka sugyot nga makatabang nimo nga makontrolar ang imong pag-inom, bisan sa makapa-stress nga mga panahon.

Tabang Niadtong Giabuso Diha sa Panimalay

Dili nimo sala nga giabusohan ka ug wala ka mag-inusara.

Kon sa Unsang Paagi Magmalipayon Bisag Nag-inusara

Dihang nag-inusara ka, morag imposible nga makabaton kag paglaom, kalipay, ug katagbawan—pero dili nâ tinuod.

UBAN PANG TOPIKO

Ang Pagpangita ni Huldrych Zwingli sa Kamatuoran sa Bibliya

Niadtong mga tuig 1500, daghang kamatuoran sa Bibliya ang nadiskobrehan ni Zwingli ug natabangan niya ang uban nga himoon sab kini. Unsay atong makat-onan sa iyang kinabuhi ug tinuohan?

Makabenepisyo Ka sa Sakripisyo ni Jesus

Unsa ang duha ka importanteng butang nga gitudlo ni Jesus kanato aron makabenepisyo ta sa iyang kamatayon?

Gibalik sa Duha ka Maghuhubad ang Ngalan sa Diyos Diha sa Bag-ong Tugon

Nganong kinahanglang ibalik ang ngalan sa Diyos? Importante ba gyod ni?

Paghupay Alang sa mga Namatyan

Dihang mamatyan tag minahal, mobati tingali ta nga walay makasabot sa atong kasakit. Pero ang Diyos nakasabot sa atong gibati, ug siya makatabang nato.

Dihang Mamatyan ug Minahal

Sayra ang praktikal nga mga paagi nga imong mahimo sa pagsagubang sa kasubo.

Pito ka Sekreto Alang sa Luwas ug Makapahimsog nga Pagkaon

Ang kinabuhi usa ka regalo, ug atong ikapakita nga ato ning gipabilhan pinaagi sa pag-atiman sa atong panglawas ug nianang sa atong pamilya. Sayra kon sa unsang paagi mahimo nimo kana.

Paspas nga Pagdaghan sa Virus—Kon Unsay Imong Mahimo

Unsay imong himoon aron mapanalipdan ka sa pisikal, emosyonal, ug espirituwal dihang maapektohan ka sa paspas nga pagdaghan sa virus?

Ang Pag-release sa Rebisadong Spanish nga New World Translation

Sa unsang paagi gihubad sa mga translator ang Bibliya alang sa mga magbabasa sa tibuok kalibotan, diin ang usa ka pulong puwedeng lahi ug kahulogan sa ubang mga dapit?

Nabuhi ba Kaniadto si Juan nga Tigbawtismo?

Ang historyano sa unang siglo nga si Josephus naghunahuna nga si Juan nga Tigbawtismo nabuhi kaniadto. Mao sab nay atong ikahinapos.

Karaang mga Rekord Nagpamatuod sa Gipuy-an sa Usa ka Tribo sa Israel

Ang Ostraca sa Samaria nagpamatuod sa impormasyon nga gihisgotan sa Bibliya.

Karaang mga Selyo—Unsa Kini?

Nganong importante kaayo ang karaang mga selyo, ug giunsa kini paggamit sa mga hari ug magmamando?

Tukma ba ang Paghulagway sa Bibliya sa Pagkabihag sa mga Hudiyo sa Babilonya?

Ang sekular ba nga mga basahon nagpamatuod sa gitagna sa Diyos nga kahimtang sa mga Hudiyo nga nabihag sa Babilonya?

Karaang Kinulit sa Ehipto Nagpamatuod sa Asoy sa Bibliya

Sayra kon sa unsang paagi ang usa ka karaang sinulat sa Ehipto nagpakita nga tinuod ang nasulat sa Bibliya.

Mga Balaod sa Diyos Bahin sa Kahinlo Abante Kaayo

Ang karaang nasod sa Israel nakabenepisyo pinaagi sa pagsunod sa abante kaayong mga balaod sa Diyos bahin sa kahinlo.

Anemia—Hinungdan, Simtoma, ug Tambal

Unsa ang anemia? Kini ba malikayan o matambalan?

Ang Nakubkoban sa mga Arkeologo Nagpamatuod nga Tinuod nga Tawo si Haring David

May mga kritiko nga nag-ingon nga dili tinuod nga tawo si Haring David sa Israel. Unsay nadiskobrehan sa mga arkeologo?

Ang Karaang Manuskrito Nagpamatuod sa Ngalan sa Diyos

Tan-awa ang ebidensiya nga ang balaang ngalan makita diha sa “Bag-ong Tugon.”

Sa Unsang Paagi Nagsugod ang Kinabuhi?

Ang tinuod, daghang edukadong tawo—apil ang ubay-ubayng siyentista—ang nagkuwestiyon sa teoriya sa ebolusyon.

Kon Unsaon Pagpangitag Teksto sa Imong Bibliya

Gilista dinhi ang 66 ka basahon sa Bibliya ug gihan-ay base sa pagkasunodsunod niini diha sa kadaghanang hubad sa Bibliya. Ang ngalan sa basahon gisundan sa kapitulo ug dayon sa bersikulo.

Ilang Gipabilhan ang Bibliya​—Excerpt (William Tyndale)

Makita sa iyang gihimo ang iyang gugma sa Bibliya, nga hangtod karon kita nakabenepisyo niini.

Ilang Gipabilhan ang Bibliya

Si William Tyndale ug Michael Servetus apil niadtong nagpameligro sa ilang kinabuhi ug reputasyon aron depensahan ang kamatuoran sa Bibliya bisan pa sa grabeng mga pagsupak ug hulga nga patyon.

Sorry, walay termino nga motakdo sa imong gipili.