Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Bushe Mulingile Ukufulilwa Lesa pa Fyabipa Ifimucitikila?

Bushe Mulingile Ukufulilwa Lesa pa Fyabipa Ifimucitikila?

SIDNEI uuli ne myaka 24 kabili uwikala ku Brazil, alilemene ilyo aponene bubi bubi ninshi aleangala pa menshi. Sidnei atendeke ukulaendela fye mu ncinga iyo bakunkulushishamo abalemana. Icamucitikile calengele aleyipusha ukuti, “Mulandu nshi ici cancitikiile? Cinshi Lesa asuminishishe ici ukuncitikila?”

Ifyabipa ificitika pamo nga amasanso yalekanalekana, ukulwala, ukufwilwa balupwa, utuyofi nelyo inkondo kuti fyalenga bamo bafulilwa Lesa. Ifintu fya musango uyu, kale fyatendeka ukucitika. Ku ca kumwenako, ifintu ifyabipa fyalicitikiile Yobo mukukonkana. Ku ca bulanda, Yobo alipeele Lesa umulandu pa fyamucitikiile. Atile: “Nalilila kuli imwe, lelo tamungasuka; Naiminina, pa kuti moneke kuli imwe. Mwayaluka no kuba umunkalwe kuli ine; ku kuboko kwa maka yenu ayengi mwaba umulwani wandi.”—Yobo 30:20, 21.

Yobo taishibe uwalengele amafya akwete, icalengele abe na aya amafya e lyo ne calengele Lesa ayasuminishe. Icawama ca kuti Baibolo yalitweba icalenga ifyabipa filetucitikila e lyo ne fyo tulingile ukucita nga fyatucitikila.

BUSHE LESA ALEFWAYA UKUTI ABANTU BALECULA?

Baibolo ilanda pali Lesa ukuti: “Imilimo yakwe yalifikapo, pantu inshila shakwe shonse mulinganya. Lesa uwa cishinka, uushaba na lufyengo; alilungama kabili alitambalala.” (Amalango 32:4) Bushe Lesa ‘uwalungama kabili uwatambalala’ kuti afwaya ukuti abantu balecula, nelyo bushe kuti abomfya utuyofi pa kubakanda na pa kufwaya ukuti babe ne mibele iisuma?

Te kuti acite ifi pantu Baibolo itila: “Ilyo umuntu atunkwa, etila: ‘Ni Lesa e ulentunka.’ Pantu takuli uwingatunka Lesa ukucita ifyabipa, kabili umwine tatunka umuntu iyo.” (Yakobo 1:13) Baibolo itweba ukuti ilyo Lesa abumbile abantu, baleikala bwino sana. Lesa abikile Adamu na Efa mu cifulo icisuma sana kabili alibapeele na fyonse ifyo balekabila, ukubikako fye no mulimo uwalebaletela insansa. Lesa abebele ati: “Fyaleni, fuleni, kumaneni pe sonde no kulimapo.” Ukwabula no kutwishika, Adamu na Efa balitemenwe pa fyo Lesa abacitiile.—Ukutendeka 1:28.

Na lyo line, imikalile tayaba nga filya yali kuli Adamu na Efa. Na kuba, imikalile ya bantu ileya ilebipilako fye. Kanshi amashiwi ya mu Baibolo ya cine ayatila: “Ifibumbwa fyonse fitetela capamo no kucululukila capamo ukufika kuli nomba.” (Abena Roma 8:22) Cinshi calenga?

CINSHI ABANTU BACULILA?

Pa kuti twishibe ico tuculila, tufwile ukwishiba icalengele abantu batendeke ukucula. Ilyo Adamu na Efa babatunkile kuli malaika uwapondokeele Lesa, uwaishileba Satana Kaseebanya, Adamu na Efa balikeene ukuti Lesa alebatungulula pantu tabakonkele ifunde ilyo Lesa abapeele ilya kuti tabalingile ukulya “ku muti wa kulenga ukwishiba ubusuma no bubi.” Satana aebele Efa ukuti Lesa ababepele fye filya abebele ukuti bali no kufwa nga bakaana ukumfwila ifyo abebele. Satana na kabili alibepeshe Lesa ukuti tafwaya abantu bakwata insambu shakuisalila icisuma ne cabipa. (Ukutendeka 2:17; 3:1-6) Ifyo Satana alandile fyalolele mu kuti abantu kuti balaikala bwino nga baleiteka abene. Kanshi ifyo Satana acitile fyalengele camoneka kwati Lesa talinga ukuteka.

Satana na kabili alitwishike nga ca kuti abantunse kuti babombela Lesa nga ca kuti talebapaala. Aebele Lesa pa muntu wa cishinka Yobo ati: “Bushe tamwamucingilila no kucingilila ing’anda yakwe na fyonse ifyo akwata? . . . Nomba, shi tambikeni ukuboko kwenu, mukumye na pa fyo akwata fyonse, mumone nga takamutuke pa menso yenu.” (Yobo 1:10, 11) Nangu ca kuti Satana alelanda pali Yobo, ifyo alandile fyalolele mu kuti icilenga abantu bonse balebombela Lesa ni co alabapaala.

 IFYO LESA ACITA PA KUSHININA SATANA

Finshi Lesa aacita pa kuti ashinine Satana? Apo alikwatisha amano, alicitapo icintu cimo icalenga twishibe ukuti Satana wa bufi kabili ico acita kuti calenga twilamupeela imilandu. (Abena Roma 11:33) Alileka abantu balaiteka pa kuti cishibikwe nampo nga ni Lesa nelyo bantu abalinga ukuteka.

Ifintu ifyabipa ificitika muno calo filanga fye apabuuta tuutu ukuti abantu balifilwa ukuiteka. Abantu balifilwa ukuleta umutende, umutelelwe ne nsansa, kabili balonaula ne sonde. Ici calenga twashininkisha ukuti ifyo Baibolo ilanda fya cine. Itila: “[Umuntu] takwata amaka ya kutungulula intampulo shakwe.” (Yeremia 10:23) Ni Lesa fye eka uwalinga ukuteka abantu kabili e wingalenga fye abantu baleikala umutende, baleba ne nsansa no kulaikala bwino, pantu ifi e fyo afwaya.—Esaya 45:18.

Bushe Lesa akafikilisha shani ifyo afwaya ukucitila abantu? Ibukisheni ukuti Yesu aebele abasambi bakwe ukulapepa ati: “Ubufumu bwenu bwise. Ukufwaya kwenu kucitwe pano isonde nga mu muulu.” (Mateo 6:10) E ico nomba line, Lesa akabomfya Ubufumu bwakwe ukufumyapo fyonse ifilenga abantu balecula. (Daniele 2:44) Takwakabe ubupiina, amalwele ne mfwa. Baibolo ilanda pa bapiina ukuti, Lesa “akapususha umulanda uulekuuta mutuule.” (Amalumbo 72:12-14) Baibolo ilanda na pa balwele ukuti, “Takuli umwikashi uukatila: ‘Nindwala.’” (Esaya 33:24) Yesu alandile na pa bafwa abo Lesa ebukisha ukuti: “Inshita ileisa ilyo bonse ababa mu nshiishi bakebukishiwa kabili bakomfwa ishiwi lyakwe no kufumamo.” (Yohane 5:28, 29) Ala ifyo Lesa atulaya filatusansamusha nga nshi!

Ukucetekela ifyo Lesa atulaya kulalenga twilamufulilwa

IFINGAMWAFWA UKULEKA UKUFULILWA LESA

Ilyo papitile imyaka 17 ukutula apo Sidnei, uo tulandilepo pa kubala, asangilwe mu busanso, atile: “Nshabalile ntontonkanyapo ukuti Yehova Lesa e walengele nsangwe muli ubu busanso, lelo pa kubala nalimufuliilwe. Inshiku shimo ndaba sana no bulanda, kabili limo no kulila ndalila nga natontonkanya pa fyo nalemana. Lelo Baibolo yalingafwa ukwishiba ukuti ilyo nali mu busanso, te Lesa walenkanda. Baibolo itila: ‘inshita ya fintu fyabula ukwenekela ifikila fye umuntu uuli onse.’ Ukulapepa kuli Yehova lyonse no kulabelenga amalembo yamo kulakosha bucibusa bwandi na Yehova kabili kulalenga ndeba ne nsansa.”—Lukala Milandu 9:11; Amalumbo 145:18; 2 Abena Korinti 4:8, 9, 16.

Nga tuletontonkanya pa calenga Lesa asuminishe ifyabipa ukulacitika ne fyo akafifumyapo mu kwangufyanya, kuti twaleka ukumufulilwa. Twalishininkisha ukuti Lesa “alalambula abamufwaisha.” Takalekeleshe umuntu nangu umo uumutetekela no kutetekela Umwana wakwe.—AbaHebere 11:6; Abena Roma 10:11.