Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO June 2014

Muli luno Ulupungu muli ifipande fya kusambililamo ukutendeka mu mulungu wa August 4 ukufika ku 31, 2014.

“Ulewamya Umwenda Amakasa Yobe” pa Kuti Ulelunduluka

Kuti mwacita shani pa kuti kwiba ifya kumupumfyanya ukufikilisha amapange mwakwata aya kubombako imilimo mu cilonganino ca kwa Lesa?

Amepusho Ukufuma ku Babelenga

Bushe caliba fye bwino ku Bena Kristu Ukoca Umubili wa Muntu nga Afwa?

Kuti Twakoselesha Shani aba Bwananyina abo Baleka ku Bena Mwabo?

Belengeni pa mafya yalekanalekana ayo abo baleka bakwata.

“Uletemwa Yehova Lesa Obe”

Sambilileni umo Yesu aloseshe ilyo atile muletemwa Yehova no mutima onse, no mweo onse, no kutontonkanya kwenu konse.

“Uletemwa Umunobe nge fyo Waitemwa we Mwine”

Yesu aloseshe mwi ilyo atile tuletemwa abantu banensu? Kuti twabalanga shani ukuti twalibatemwa?

Bushe Muleibukisha?

Bushe mwalibelenga bwino bwino magazini ya Ulupungu lwa kwa Kalinda iya nomba line? Moneni nga kuti mwaibukisha ifyo mwasambilile.

Bushe Mumona Abanaka nge fyo Yehova Abamona?

Kuti mulemona bamunyinefwe ne nkashi abanaka nge fyo Yehova abamona.

Afweni aba mu Cilonganino Ukulalunduluka

Kuti twacita shani pa kwafwa abacaice na bamunyinefwe ababatishiwe nomba line ukulalunduluka?