Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

LOLENI! No. 5 2017 | Ifyo Mwingaicingilila no Kucingilila Bambi—nga Kwacitika Amasanso

Cinshi cacindamina ukuipekanishisha libela ku masanso?

Baibolo itila: “Uwacenjela nga amona ububi alabelama; imbula mano shena shapitapo no kukandwa.”—Amapinda 27:12.

Ino magazini ilelondolola ifyo tufwile ukucita ilyo takulaba ubusanso, ilyo bwacitika, na pa numa ya busanso.

 

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ifyo Mwingaicingilila no Kucingilila Bambi—nga Kwacitika Amasanso

Ifi kuti fyalenga mwapusuka no kupususha bambi.

Ifyo Mufwile Ukucita pa Kuti Mulebomfya Bwino Amafuta na Malaiti

moneni inshila shitatu umo mwingabomfya bwino amafuta na malaiti pa—ng’anda, pa musebo, na lintu mulebomba fye incito shimbi.

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Inkondo

Kale abena Israele nga balelwa inkondo, balelwila mwi shina lya kwa Lesa wabo, Yehova. Bushe ici cilepilibula ukuti Lesa alasuminisha abantu ukulwa inkondo muno nshiku?

IFINGAAFWA ULUPWA

Bushe Caliba fye Bwino Ukulayangala Ifyangalo Ifingatuletela Amasanso?

Abacaice abengi balangala ifyangalo ifingabaletela amasanso pa kuti bamone ifyo bangakumanisha ukucita. Bushe na iwe ulafwaya ukwangalako ifi ifyangalo?

IFYALO NA BANTU

Kazakhstan

Kale abena Kazakhstan tabaleikala pa cifulo cimo inshita iitali kabili baleikala mu tumayanda twa matenti uto beta ukuti yurt. Bushe ifyo bekala muno nshiku filanga shani ifyo ifikolwe fyabo fyaleikala?

IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA

Ifyo Ifipaanga fya Tunama twa Muli Bemba Fimoneka

Ifyo ifipanga fyatunama twa muli bemba fipangwa ne fyo fimoneka filalenga filecingilila sana utunama tubamo.

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Cinshi Inte sha kwa Yehova Bashilwilako Inkondo?

Inte sha kwa Yehova baishibikwa ukuti balakaana ukulwako inkondo. Ishibeni ico tushilwilako inkondo.