Inte sha kwa Yehova tabalwako inkondo pantu:

  1. Balomfwila Lesa. Baibolo itila ababomfi ba kwa Lesa “bakafula bapanga babo ukuti babe baplao” e lyo ‘tabakasambilile inkondo na kabili.’Esaya 2:4.

  2. Balomfwila Yesu. Yesu aebele umutumwa Petro ati: “Bwesesha ulupanga umo lwikala, pantu bonse ababomfya ulupanga bakafwa ku lupanga.” (Mateo 26:52) Kanshi Yesu alelanga ukuti abasambi bakwe tabakalebomfya ifyanso fya nkondo.

    Abasambi ba kwa Yesu balomfwila ifunde lyakwe ilya kuti tabafwile ukuba “aba muli ici calo,” e mulandu wine bashi-itumpila mu mapolitiki. (Yohane 17:16) Tabakalipa no kwimya ifyongo nga ca kuti tabatemenwe ifyacitika, kabili tabakaanya abasalapo ukwingila ubushilika.

  3. Balitemwa abantu banabo. Yesu aebele abasambi bakwe ukuti “muletemwana.” (John 13:34, 35) Ici calolele mu kuti bali no kukwata ababwananyina mwi sonde lyonse, ica kuti takuli nangu umo uwali no kulwisha munyina nelyo nkashi yakwe.1 Yohane 3:10-12.

  4. Bakonka ifyalecita Abena Kristu bakubalilapo. Icitabo ca Encyclopedia of Religion and War citila: “Abena Kristu ba kubalilapo tabalelwako inkondo, kabili tabalebombako ubushilika,” pantu balishibe ukuti umuntu nga alecita ifi “ninshi taba no kutemwa uko Yesu alandilepo kabili ninshi tatemwa abalwani bakwe.” Peter Meinhold, umwina Germany uwasambilila ifya mapepo, alandile pa Bena Kristu ba kubalilapo ati: “Abena Kristu tabaleingila incito ya bushilika.”

Tulafwa abantu mu bwikashi

Inte sha kwa Yehova bantu abasuma mu bwikashi kabili te balwani ba mu fyalo bekala. Tulacindika bakateka pantu tukonka ifyo Baibolo yatweba muli aya amalembo:

  • “Umuntu onse alenakila ubuteko.”Abena Roma 13:1.

  • “E ico peeleni ifya kwa Kaisare kuli Kaisare, ne fya kwa Lesa kuli Lesa.”Mateo 22:21.

E co tulakonka amafunde, tulalipila imisonko, kabili tulacita ifyo ubuteko bwalanda ifya kwafwa abantu mu bwikashi.