Aba mu filonganino fya mapepo balalanda ifyalekanalekana pa ficitika nga ca kuti umuntu afwa. Na lyo line, Baibolo yalilondolola bwino bwino pa ficitika umuntu nga afwa.

Bushe mu muntu mwaliba cimo icishifwa nga ca kuti afwa?

IFYO ABANTU BALANDA

Abantu abengi basumina ukuti mu muntu mwaliba cimo icishifwa nga ca kuti afwa. Bamo batila umuntu nga afwa, alafyalilwa mu cintu cimbi. Bambi nabo batila umuntu nga afwa alaya ku cifulo cimbi pamo nga ku muulu nelyo ku mulilo wa pe.

IFYO BAIBOLO ILANDA

Baibolo tailanda ukuti mu muntu mwaliba icintu icishifwa nga afwa. Na kuba, ilanda pa muntu ukuti alafwa. Kasesema Esekiele, uo Lesa abomfeshe ukulembako Baibolo alandile ukuti umuntu alafwa. Baibolo na kabili yalibomfya amashiwi ya kuti “umuntu uwafwa” pa kulanda pa citumbi. (Ubwina Lebi 21:11) Kanshi Baibolo tailanda ukuti umuntu alikwata icintu icishifwa nga afwa.

“Umuntu uubembuka e ukafwa.Esekiele 18:20.

Bushe umweo no muntu fyalipusana?

IFYO ABANTU BALANDA

Umweo e ulenga umubili waba umuntu umutuntulu, lelo umuntu nga afwa, umweo ulafumamo.

IFYO BAIBOLO ILANDA

Baibolo ilanda ukuti umwanakashi alifyele abana (imyeo) e kutila abantu abatuntulu abalepema. (Ukutendeka 46:18) Na kuba, ishiwi lya ciHebere ilyo bapilibula muli Baibolo ukuti “abana,” kuti lyapilibulwa no kuti “umweo” nelyo “uulepema.” Inshita shimo, ili ishiwi balalibomfya na pa kulanda pa nama. Baibolo na kabili ilanda ukuti umweo ulafwaya ifya kulya. (Amalango 12:20) Bushe umweo auba fye cintu iciba mu muntu, kuti walafwaya ukupema nelyo ukulya? Ilingi line, Baibolo nga yalanda pe shiwi lya kuti “umweo” ninshi ilelanda pa muntu umutuntulu.

“Abana [nangu “imyeo”] abo afyele . . . bali 16.”Ukutendeka 46:18.

 Cinshi cicitika umuntu nga afwa?

IFYO BAIBOLO ILANDA

Baibolo yalilanda pa cicitika nga ca kuti umuntu afwa. Itila: “Ku Nshiishi . . . takwaba umulimo wa kubomba nangu kwelenganya nangu kwishiba nangu mano.” (Lukala Milandu 9:10) Na kabili Baibolo ilanda ukuti umuntu nga afwa, “abwelela ku mushili; ubushiku bulya bwine amatontonkanyo yakwe yaloba.” (Amalumbo 146:4) Kanshi umuntu nga afwa, tacita icintu nangu cimo, e co Baibolo ipashanishisha ukufwa ku kulaala “utulo.”—Mateo 9:24.

ICO CACINDAMINA.

Nga ca kuti umuntu mwatemwa afwa, kuti mwalafwaya ukwishiba amasuko ku mepusho pamo nga aya: Bushe umuntu nga afwa aba kwi? Finshi ficitika umuntu nga afwa? Bushe abafwa balacula? Apo Baibolo ilatweba ukuti abafwa tabeshiba akantu nangu kamo, tulasansamushiwa ukwishiba ukuti umuntu uo twatemwa nga afwa tacula. Na kabili tulasansamushiwa ukwishiba ukuti Yehova alitulaya ukuti ku nshita ya ku ntanshi, akabuusha abafwa.—Esaya 26:19.

“Abafwa, tabaishiba akantu nangu kamo.”Lukala Milandu 9:5.