Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFILECITIKA MU CALO | EUROPE

Ku Europe

Ku Europe

Nangu ca kuti kale mu Europe abantu balitemenwe sana ifya mapepo, pali ino nshita babika fye amano ku fintu fimbi. Na lyo line, pa mulabasa palaba amalyashi ayengamupapusha pa filecitika mu Europe ayo na Baibolo yalandapo.

 

Umwana Alakula Bwino nga Aleumfwa Ishiwi lya Banyina

Abafwailisha pa fintu mu Milan, ku Italy, basanga ukuti abana abafyalwa ilyo imyeshi ya kufyalilwapo ishilakumana, balatendeka ukukula bwino nga ca kuti baleumfwa ishiwi lya banyina. E ico balipangako akantu kamo ako bafwika abana ku kuboko ilyo bacili mu cipatala pa kuti balekutika kwi shiwi lya banyina. Aka kantu kalapashanya ishiwi lya banyina ilyo umwana aleumfwa ilyo aali munda. Aba abafwailisha batile, “Umwana uwafyelwe ilyo imyeshi ya kufyalilwapo ishilakumana, alakula bwino nga ca kuti atendeka bwangu ukumfwa ishiwi lya banyina.”

IFYO BAIBOLO ILANDA: “Nateka umweo wandi kabili nautalalika ngo mwana uwasumuka uuli pa molu ya kwa nyina.”—Amalumbo 131:2.

Abana abo Abafyashi Batasha sana Balaba ne Cilumba

Ilyo abafwailisha pa fintu mu Netherlands bafwailishe pa bana 565, basangile ukuti abana abo abafyashi beba ukuti “balicindama sana ukucila abana bambi” e lyo na balya abo “babikako sana amano ukucila abana bambi,” balaba sana ne cilumba kabili bamona kwati balicindama ukucila abana bambi. Uwalembele pali ili ilyashi atile, “Abana nga balebeba ku bafyashi babo ukuti balicindama sana, nabo balatendeka ukumona kwati balicindama ukucila abana bambi. Nomba ukucita ifi takwawama.”

IFYO BAIBOLO ILANDA: “Nde-eba imwe bonse ukuti mwilaitunga ukucila pa fyo mwaba; lelo mube abaicefya mu matontonkanyo yenu.”—Abena Roma 12:3.

Abantu Abacila Imyaka 100 Tabafwaya Ukufwa

bafwailisha pa fintu aba pa Heidelberg University mu Germany, batile, nangu ca kuti abakalamba abacila imyaka 100 balalwalilila kabili balafilwa ukucita ifintu ifingi, tabafwaya ukufwa nangu panono. Abakoloci batatu pa bakoloci 4 abo baleipusha, baleti tabafwaya ukufwa nangu panono kabili balesha ukulaikala bwino. Balabombesha pa kuti balecita ifintu ifyo bafwaya ukucita, balikwata isubilo, balitemwa ukuba no mweo, tabaleka ukuya ku mapepo kabili balafwaya ukulacita ifisuma.

TONTONKANYENI PALI ICI: Nga fintu Baibolo ilanda pali Lukala Milandu 3:11, cinshi ifi tufwaya ukwikala umuyayaya filanga?