Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

 IFINGAAFWA ULUPWA | ICUPO

Ifyo Mwingacita nga ca Kuti Ifyo Mwatemwa te fyo Abena Mwenu Batemwa

Ifyo Mwingacita nga ca Kuti Ifyo Mwatemwa te fyo Abena Mwenu Batemwa

UBWAFYA UBUBAPO

Tutile mwalitemwa ukutamba nelyo ukuteya umupila e lyo abena mwenu bena batemwa ukubelenga. Mulacita ifintu ukulingana ne fyo fifwile ukuba kabili mulabikako sana amano, lelo abena mwenu te fyo baaba. Mwalitemwa ukulanda na bantu, lelo abena mwenu batemwa fye ukuba beka.

Nalimo kuti mwatila, ‘Ifyo natemwa fyalipusana sana ne fyo abena mwandi batemwa. Cinshi tushamwenene libela ilyo twaleishishanya?’

Nalimo mwalimweneko panono. Na lyo line, pali ilya nshita nalimo mwalesuulako fye, kanshi nangu mwalyupana, ifi fine e fyo mulingile ukulacita. Cino cipande calamwafwa ukulacita ifi. Na lyo line, lekeni tulande pa fintu fimo ifingalenga mwilatemwa ifintu fimo fine.

IFYO MUFWILE UKWISHIBA

Ifintu fimo ifyo mwingapusanamo filaba fikalamba. Icintu icikalamba icilenga abantu baleishishanya, kumona nga ca kuti nabalinga ukuupana. Kanshi abengi nga basanga ukuti balepusana mu fintu ifikalamba, tabopana pantu tabafwaya ukwingila mu cupo umwingaba amafya. Inga ca kuti mupusana fye mu tuntu utunono uto ababa mu cupo abali bonse bengapusanamo?

Takwaba abantu abomfwana fye mu fintu fyonse. Inshita shimo, abaupana kuti bapusana mu fintu fimo pamo nga ifi:

Ifyo batemwa. Ba Anna, * batile: “Nalitemwa ukwikala pa ng’anda, lelo abena mwandi bena balitemwa ukuya mu kunina impili e lyo no kuya mu mpanga mu kwangala pa nshiku ishingi.”

Imisango. Ba Brian batile: “Umwina mwandi nangu engakokola shani ukuya mu kulaala, alabuuka bwangu sana, lelo ine nga nshileele pa maawala 7 nelyo 8, ninshi nshabe bwino.”

Ifyo baaba. Nalimo kuti tamulandalanda, lelo abena mwenu bena balitemwa ukulanda. Ba David batile: “Nshatemenwe ukulanda pa mafya nalekwata ilyo nali umwaice, lelo umwina mwandi ena akuliile mu lupwa umo batemenwe ukulanda pa fili fyonse.”

Limo cilaba fye bwino nga tamwatemwa ifintu fimo fine. Ba Helena batile: “Ifyo ndefwaya ukucita kuti fyaba fye bwino, lelo ici tacipilibula ukuti e fingaba fye bwino.”

 IFYO MWINGACITA

Muletungilila abena mwenu. Ba Adam batile: “Umwina mwandi Karen tatemwa ifyangalo nangu fye panono. Na lyo line, alakonka ku fyangalo ifingi uko nja kabili na o alalumbako nga ndelumba. Karen na o, alitemwa ukuya ku fifulo basungila ifyo balenga e lyo ne fyo bapanga, kanshi na ine ndaya nankwe kuli ifi ififulo pa nshita yonse iyo alefwaya. Ndesha sana ukutemwa ifi fintu pantu alifitemwa.”—Ilembo ilingamwafwa: 1 Abena Korinti 10:24.

Mwilamona kwati ifyo mufwaya fye ukucita e fisuma. Ifyo abena mwenu batontonkanya pa fintu nalimo te kuti fibe ifyalubana pa mulandu fye wa kuti te fyo imwe muletontonkanya. Ifi e fyo na ba Alex balandile. Batile: “Nalemona kwati kwaba fye inshila imo iya kucitilamo ifintu, kabili nga wabomfya inshila imbi ifintu te kuti fibe bwino. Nomba apo nalyupa, nalisanga ukuti kwaliba inshila ishingi isha kucitilamo ifintu kabili inshila shonse kuti shabomba.”—Ilembo ilingamwafwa: 1 Petro 5:5.

Mwilaenekela ukulaumfwana muli fyonse. Ukulaumfwana takupilibula ukuti mwakulatontonkanya fye fimo fine. Kanshi mwilamona kwati mwalilufyenye ukupana na bena mwenu pantu fye mulapusana mu fyo mutontonkanya pa fintu fimo. Icitabo icitila The Case Against Divorce, citila: “Abaupana abengi balitemwa ukulanda ukuti, ‘Akulasanikwa nga tatwaupene.’” Na lyo line, ici icitabo calanda no kuti: “Inshiku isho muba ne nsansa na bena mwenu shilanga fye ukutila kuti mwatwalilila ukutemwana nangu ca kuti inshita shimo tamumfwana.” Kanshi “muleshipikishanya . . . nga umo ali ne ca kuilishanya ku munankwe.”—Abena Kolose 3:13.

Esheniko ifi: Lembeni ifintu ifyo mwatemwa pa bena mwenu e lyo ne fyo mwatemwa bonse babili. Lyena lembeni ifintu ifyo mwatemwa, lelo ifyo abena mwenu bashatemwa. Nalimo kuti mwasanga ukuti ifyo mushumfwanamo fintu ifishacindama no kucindama. Ifyo mulembele kuti fyalenga mwaishiba ifyo mwingalasuula kuli fimo e lyo ne fyo mwingalatungilila abena mwenu. Ba Kenneth batile: “Ndatemwa nga ca kuti umwina mwandi acita ifyo ndefwaya nangu ca kuti tacilafwaya, kabili nalishiba ukuti na o wine alatemwa nga nacita cimo cine. Nangu ca kuti ukucita ifi takwayanguka, ndacita ifi pa kuti umwina mwandi aleba ne nsansa.”—Ilembo ilingamwafwa: Abena Filipi 4:5.

^ par. 10 Amashina yamo ayali muli cino cipande te yabo.