Luka 7:1-50

7  Ilyo apwishishe ukulanda amashiwi yonse aya ku bantu, aingile mu Kapernahumu.+  Awe umusha wa mukalamba wa bashilika uo atemenwe nga nshi, alilwele kabili ali mupepi no kufwa.+  Ilyo umukalamba wa bashilika aumfwile ulwa kwa Yesu, atumine abakalamba ba baYuda ku kumwita ukuti ese aposhe umusha wakwe.  Awe baishile kuli Yesu balamupapaata nga nshi abati: “Uyu muntu nalinga ukuti mumwafwilishe,  pantu alitemwa uluko+ lwesu kabili e watukuuliile ne sunagoge.”  E ico Yesu aile na bo. Lelo ilyo apaleme ku ng’anda, umukalamba wa bashilika ninshi natuma kale ifibusa fyakwe ukuyamweba ati: “Mukwai, mwi-icusha, pantu nshalinga ukuti mwingile mwi samba lya mutenge wandi.+  E mulandu wine natila nshili uwalinga ukwisa kuli imwe. Lelo soseni fye amashiwi, no mubomfi wandi apole.  Pantu na ine wine nalikwata abo nakila, kabili ndi na bashilika abang’umfwila, kabili ndeba umo nati, ‘Kabiye!’ na o aya, na umbi ndamweba ati, ‘Isa!’ na o aisa, na ku musha wandi ntila, ‘Cita ici!’ na o acita.”+  Awe lintu Yesu aumfwile ifyo alandile, alipapile, kabili apilibukile kwi bumba lyalemukonka, no kutila: “Ndemweba nati, nshatala nsanga nangu umo uwa citetekelo icikalamba nge ci nangu fye ni mu Israele.”+ 10  Na balya batumine ilyo babwelele ku ng’anda, basangile umusha napola.+ 11  Awe pa numa fye ya ifi, aile ku musumba uo beta ati Naini, na basambi bakwe ne bumba ilikalamba baile nankwe. 12  Ilyo alepalamina ku mpongolo ya musumba, moneni! kwali umuntu uwafwa+ uo baletwala ku nse, umwana umwaume umo fye mpo+ uo nyina afyele. Kabili uyu mwanakashi ali ni mukamfwilwa. Ne bumba ilikalamba ilyafumine mu musumba lyali no yu mwanakashi. 13  Awe ilyo Shikulu amumwene fye, amumfwilile uluse,+ kabili amwebele ati: “Leka ukulila.”+ 14  Kabili alipaleme no kukumya ku musengele, na bamupingile baliminine, na o atile: “We mulumendo, Ndekweba nati, Ima!”+ 15  No mulumendo uwafwile alimine aikala, atendeka ukulanda, na Yesu amupeele kuli nyina.+ 16  Awe umwenso+ waikete bonse, kabili balacindika Lesa, abati: “Kasesema+ mukalamba naima muli ifwe,” kabili balandile abati, “Lesa napempula abantu bakwe.”+ 17  No lulumbi lwakwe ulu lwasalangene monse mu Yudea na mu mpanga yonse iyashingulukako. 18  Kabili abasambi ba kwa Yohane bamushimikile fyonse ifi.+ 19  Na o Yohane e pakwita abasambi bakwe babili no kubatuma kuli Shikulu pa kuti bayemwipusha ati: “Bushe ni we Uuleisa nelyo bushe tufwile ukulolela umbi?”+ 20  Ilyo bafikile kuli ena, batile: “Yohane Kabatisha atutuma kuli imwe ati, ‘Bushe ni we Uuleisa nelyo tufwile ukulolela umbi?’” 21  Mu nshita ilya aundepe abengi ku malwele+ ne ntenda no kufumya ifimipashi fyabipa, no kulenga impofu ishingi ukulamona. 22  E lyo ayaswike balya abasambi babili ati: “Kabiyeni,+ kashimikileni Yohane ifyo mwamona no kumfwa: impofu+ shileshibulwa amenso, abalemana bale-enda, aba fibashi baleundapwa na bankomamatwi baleumfwa, abafwa balebuushiwa, abapiina baleshimikilwa+ imbila nsuma.+ 23  Kabili wa nsansa uushitwishika* pali ine.”+ 24  Ilyo inkombe sha kwa Yohane shaile, atendeke ukweba amabumba pali Yohane ati: “Cinshi mwaile mu kumona mu matololo? Bushe litete ililetenkana ku mwela?+ 25  Nga cinshi kanshi mwaile mu kumona? Bushe muntu uufwele ifya kufwala ifyanaka bwino?+ Lelo abafwala ifya kufwala fyacindama kabili abailemena bekala mu mayanda ya shamfumu.+ 26  E co kanshi cinshi mwaile mu kumona? Bushe ni kasesema?+ Ee, ndemweba, nati, uwacila pali kasesema.+ 27  Ni pali uyu wine balemba ati, ‘Mona! Ndetuma inkombe yandi pa ntanshi yobe,+ iikakukungwila inshila ku ntanshi yobe.’+ 28  Ndemweba, nati, Mu bafyalwa ku banakashi tapaba uwacila+ pali Yohane; lelo uwacepesha mu bufumu bwa kwa Lesa mukalamba pali ena.”+ 29  (Na bantu bonse na bakasonkesha ba misonko ilyo baumfwile ifi, balandile ukuti Lesa mulungami,+ pantu babatishiwe ulubatisho lwa kwa Yohane.+ 30  Lelo abaFarise na baishibisha Amafunde basuulile amano+ ayo Lesa abapandile, pantu tababatishiwe.) 31  “Ni kuli bani kanshi ndepashanya abantu ba nkulo ino, kabili bapala bani?+ 32  Bapala abana abanono abekele pa maliketi balebilikishanya abati, ‘Natumulishisha imitoolilo, lelo tamucindile; natulila imisowa, lelo tamulilile.’+ 33  E fyo na Yohane Kabatisha alisa, talya umukate nangu ukunwa umwangashi, lelo mutila, ‘Aba ne cibanda.’+ 34  Ilyo Umwana wa muntu aisa, alalya no kunwa, lelo mutila, ‘Moneni! Umuntu umuliili kabili umunwi wa mwangashi, cibusa wa bakasonkesha na babembu!’+ 35  Lelo, ifintu ifyalungama ifyo umuntu acita+ e filanga ukuti wa mano.”+ 36  Awe umo umuFarise alemwita ukuti ayelya pamo nankwe ifya kulya. Na o aingile mu ng’anda+ ya muFarise no kwikala balalya. 37  Kabili moneni! umwanakashi uwaishibikwe mu musumba ukuti mubembu aumfwile ukuti ali mu ng’anda ya muFarise alelya, kabili aishile ne botolo+ lya mafuta ayanunkila. 38  Kabili ilyo aiminine lwa ku numa ku makasa yakwe, atendeke ukulila no kubomfya amakasa ya kwa Yesu ku filamba fyakwe kabili aleyakumuna ku mushishi wa ku mutwe wakwe. Kabili atomwene amakasa ya kwa Yesu no kuyasuba amafuta ayanunkila. 39  Awe ilyo umuFarise uwamwitile amwene ifi, asosele mu mutima wakwe ati: “Uyu muntu aba ni kasesema,+ nga naishiba umuntu ulemukumya ifyo aba, no musango wa uyu mwanakashi, ukuti mubembu.”+ 40  Lelo Yesu amwaswike ati: “Simone, pali ifyo ndefwaya ukukweba.” Na o atile: “Mwe Kasambilisha, landeni!” 41  “Abantu babili bali ne nkongole ku washimisha indalama; umo akongwele indalama badenari*+ imyanda isano (500), e lyo umbi amakumi yasano (50). 42  Nomba pa mulandu wa kuti tabakwete ica kumubwesesha, alibabelele uluse+ bonse babili. E ico nani pali aba babili uwingamutemwa sana?” 43  Simone ayaswike ati: “Kuti natila ni ulya abelele sana uluse.” Na o amwebele ati: “Walungika.” 44  E lyo apilibukile ku mwanakashi no kutila kuli Simone: “Bushe wamumona umwanakashi uyu? Njishile mu ng’anda yobe; lelo taumpeele amenshi+ ya kusamba amakasa yandi. Nomba uyu mwanakashi nabomfya amakasa yandi ku filamba fyakwe no kuyakumuna ku mushishi wakwe. 45  Tauntomwene;+ lelo uyu mwanakashi, ukutula apo nyingilile, talekele ukutomona amakasa yandi. 46  Taunsubile amafuta ku mutwe;+ lelo uyu mwanakashi nansuba ku makasa amafuta ayanunkila. 47  Pa mulandu wa ici, ndekweba, nati, imembu shakwe nangu shafula shani, nashelelwa,+ pantu atemenwe sana; lelo uo baelela panono, ninshi ukutemwa kwakwe kunono.” 48  E lyo amwebele ati: “Imembu shobe shaelelwa.”+ 49  Kabili abalelya nankwe pe tebulo balasosa mu mitima yabo, abati: “Bushe uyu muntu nani uwa kuti ale-elela ne membu?”+ 50  Lelo aebele umwanakashi ati: “Icitetekelo cobe nacikupususha;+ kabiye umutende.”+

Amafutunoti

Mu ciGriki yaba ati, “uushi-ipununa pali ine.”
Denari yali ni ndalama ya silfere iyo abena Roma balebomfya.