Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Luka 21:1-38

21  Nomba ilyo ainwine amenso, amwene abakankaala balepoosa ifya bupe fyabo mu cipao.+  Awe amwene na mukamfwilwa umo umupiina apoosamo utundalama tubili utwacepesha,+  kabili atile: “Ndemweba icine cine nati, Uyu mukamfwilwa, nangu mupiina, napoosamo ishingi ukucila isho bonse bapooselemo.+  Pantu bonse bapooselemo ifya bupe ukufuma pa fyuma fyabo, lelo uyu mwanakashi, nangu mupiina, apooselemo shonse isha kuliilamo isho acikwata.”+  Awe ilyo bamo balelanda pe tempele, ifyo baliyemfeshe ku mabwe ayasuma na ku fintu ifyo bapeele ubupe kuli Lesa,+  atile: “Ifi fintu ifyo mulemona nomba, inshiku shileisa ilyo tapakashale ilibwe apa nakalya pa muulu wa libwe ilibiye ilishakaponene pa nshi.”+  E lyo bamwipwishe abati: “Mwe Kasambilisha, ni lilali kanshi ifi fintu fikabako, kabili cinshi icikaba icishibilo ilyo ifi fintu fikabako?”+  Na o atile: “Cenjeleni ukuti bekamulufya;+ pantu abengi bakeshila mwi shina lyandi abati, ‘Nine,’ kabili, ‘Inshita naipalama.’+ Mwikabakonka.  Kabili ilyo mwaumfwa inkondo ne fimfulunganya; mwikatiina.+ Pantu ifi fintu fifwile ukubalilapo ukucitika, lelo impela yena tayakese apo pene.” 10  E lyo atile kuli bena: “Uluko lukemina uluko lumbi,+ no buteko bukemina ubuteko bumbi;+ 11  kabili kukaba ifinkukuma ifikalamba, na mu ncende shimo shimo mukaba ifikuko ne fipowe;+ kabili abantu bakamona ifya kutiinya kabili bakamona ifishibilo ifikalamba mu muulu.+ 12  “Lelo ilyo ifi fyonse tafilabako, abantu bakamwikata no kumucusha,+ no kumutwala ku masunagoge* na mu fifungo, no kumutwala ku shamfumu na ku balashi pa mulandu we shina lyandi.+ 13  Iyi ikaba e nshita ya kuti mukabashimikile.+ 14  E ico mwikatontonkanishisha kabela ifya kusosa pa kuipokolola,+ 15  pantu nkamupeela amashiwi ya kulanda e lyo na mano,* ayo bonse abalemulwisha tabakabe na maka ya kukaanya nelyo ukucincintila.+ 16  Kabili abafyashi+ benu na bamunyinenwe na balupwa ne fibusa, bakalamutwala ku cilye ca milandu kabili bakepaya bamo pali imwe;+ 17  kabili abantu bonse bakamupata pa mulandu we shina lyandi.+ 18  Lelo umushishi+ wa ku mitwe yenu tawakalobepo nangu umo. 19  Nga mwashipikisha e lyo mukaba aba mweo.+ 20  “Kabili ilyo mukamona abashilika bashinguluka+ umusumba wa Yerusalemu, mukeshibe ukuti uli mupepi no konaulwa.+ 21  E lyo abakaba mu Yudea bakatendeke ukufulumukila ku mpili, na bakaba mu kati ka uko bakafumemo, na bakaba mu mpanga iyashingulukako bekengila mu kati ka uko;+ 22  pantu shilya shikaba ni nshiku sha kukanda, pa kuti fyonse ifyalembwa fikacitike.+ 23  We bulanda ku banakashi abakaba na mafumo na bakalaonsha utunya muli shilya nshiku!+ Pantu kukaba ukucula ukukalamba pa calo kabili aba bantu bakakandwa; 24  kabili bakafwa ku lupanga kabili bakabasenda muli bunkole mu nko shonse;+ na bena fyalo bakanyantaula Yerusalemu, ikasuke aikumana inshita+ ya bena fyalo. 25  “Kabili mukaba ifishibilo umu mwaba akasuba+ no mweshi ne ntanda, ne nko sha pano isonde shikaba no bulanda, shikapelelwa pa mulandu wa kululuma kwa bemba+ no kusunkana kwa mabimbi,+ 26  na bantu bakalafwa umutombo pa mulandu wa mwenso+ na pa mulandu wa kulolela ifikacitikila aba pe sonde;+ pantu ifya maka ifya mu muulu fikatenkana.+ 27  E lyo bakamona Umwana wa muntu aleisa+ mwi kumbi ali na maka no bukata ubukalamba.+ 28  Lelo ilyo ifi fintu fikatendeka ukucitika, mukeminine no kwinuna imitwe yenu, pantu ninshi ukulubuka kwenu nakupalama.” 29  Awe abebele icilangililo ati: “Lolekesheni umukunyu ne miti yonse imbi:+ 30  Ilyo icili tailalemba, ilyo mwalolekesha, muleshiba mwe bene ukuti amainsa yali mupepi.+ 31  Ifyo fine na imwe, ilyo mwamona ifi filecitika, mwishibe ukuti ubufumu bwa kwa Lesa buli mupepi.+ 32  Ndemweba icine cine nati, Inkulo ino tayakapite nakalya mpaka fyonse ifi fikacitike.+ 33  Umuulu na pano isonde fikapita,+ lelo amashiwi yandi tayakapite nakalya.+ 34  “Lelo mucenjele epali imitima yenu yafinininwa ku buliili na kuli bucakolwa+ na ku masakamika+ ya mikalile, no bushiku bulya bwaisa pali imwe no kupumikisha+ 35  kwati citeyo.+ Pantu bukesa pali bonse abaikala pano isonde ponse.+ 36  E ico, mulelola+ inshita yonse no kulapepa amapepo ya kupapaata+ pa kuti mukapusuke kuli fyonse ifikacitika, no kwiminina pa ntanshi ya Mwana wa muntu.”+ 37  Kabili akasuba alesambilisha mwi tempele,+ no bushiku alefumamo, aya ku lupili ulo beta ati Ulupili lwa Miolife.+ 38  Na bantu bonse+ balecelela ukuya kuli ena mwi tempele mu kumumfwa.

Amafutunoti

Amasunagoge e mayanda abaYuda balepepelamo kabili e mo balebelengela amashiwi ya kwa Lesa.
Mu ciGriki yaba ati, “Nkakupeela akanwa na mano.”