Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Impendwa 15:1-41

15  Kabili Yehova akonkenyepo ukusosa kuli Mose ati:  “Sosa ku bana ba kwa Israele, ati, ‘Ilyo mukafika mu calo ico mukalaikalamo, ico ndemupeela,+  kabili nga mwafwaya ukupeela umutuulo wa koca kuli Yehova,+ nampo nga mutuulo+ wa koca atemwa lilambo lya kulapilako umulapo waibela nangu ilya kuitemenwa fye+ nelyo ilya pa nshita ya mitebeto yenu,+ pa kuti mufutumwine Yehova akacena kasuma,+ ukufuma pa ng’ombe shenu atemwa pa mpaanga shenu;  uwaleeta umutuulo wakwe kuli Yehova afwile no kuleeta umutuulo wa ngano uwa buunga bwapeleka,+ ulupe lumo, ubwasakanamo amakapu yatatu aya mafuta.  Mukaleete umutuulo+ wa mwangashi, amakapu yatatu, pamo no mutuulo wa koca nelyo ilambo lya kana ka mpaanga kamo akalume.  Nga lilambo lya kwa sukusuku mukaleete umutuulo wa ngano uwa buunga bwapeleka, indupe shibili, ubwasakanamo amakapu yane aya mafuta.  Kabili mukaleete amakapu yane aya mwangashi ku kuba umutuulo wa mwangashi, uwa kuleta akacena akasuma kuli Yehova.  “‘Lelo nga mwafwaya ukutuula ing’ombe iilume ku kuba umutuulo+ wa koca atemwa ilambo lya kucita umulapo waibela+ nangu ukutuula amalambo ya mutende kuli Yehova,+  ukulunda pa ng’ombe iilume, mukaleete umutuulo+ wa ngano uwa buunga bwapeleka, indupe shitatu, ubwasakanamo amakapu mutanda (6) aya mafuta. 10  Kabili mukatuule umutuulo wa mwangashi,+ amakapu mutanda (6), ukabe umutuulo wa pa mulilo, uwa kuleta akacena kasuma kuli Yehova. 11  Ifi e fyo mukalecita ku ng’ombe iilume imo imo atemwa kuli sukusuku umo umo nangu ku mpaanga imo imo pa twana twa mpaanga utulume nelyo pa mbushi. 12  E fyo mukalecita ku nama imo imo iyo mwatuula, nangu shifule shani. 13  Ifi e fyo umwikashi onse akalecita pa kutuula umutuulo wa pa mulilo, uwa kuleta akacena kasuma kuli Yehova.+ 14  “‘Lelo mu kati kenu nga mwasangwa umulebeshi atemwa onse uuli mu kati kenu mu nkulo shenu shonse, kabili afwaya ukutuula umutuulo wa pa mulilo, uwa kuleta akacena kasuma kuli Yehova, akacite fye nga filya fine imwe mucita.+ 15  Imwe mwe lukuta pamo na balebeshi abo mwikala na bo, mukalekonka ifipope fimo fine.+ E fyo mukalecita mu nkulo shenu shonse umuyayaya. Umulebeshi akabe fye nga imwe pa ntanshi ya kwa Yehova.+ 16  Kuli imwe na ku mulebeshi uuli nenu kukabe fye ifunde limo no bupingushi bumo.’”+ 17  Kabili Yehova akonkenyepo ukulanda kuli Mose ati: 18  “Sosa ku bana ba kwa Israele, ati, ‘Ilyo mukengila mu calo ico ndemutwalako,+ 19  nga mwalya ifya muli cilya calo,+ mukaletuula umusangulo kuli Yehova. 20  Mukalesangula imikate iyapangwa ku buunga bwa nsembe ubwa fisabo fyabalilapo ukupya.+ Mukalesangula iyi mikate filya musangula imisangulo iifuma palya mupumina ingano. 21  Mu nkulo shenu shonse, mukalesangwilapo Yehova ubuunga bwa nsembe ubwa fisabo fyabalilapo ukupya. 22  “‘Nomba nga mwalufyanya kabili tamukonkele aya mafunde+ yonse ayo Yehova aebele Mose, 23  e kutila fyonse ifyo Yehova amwebele ukupitila muli Mose ukutula pa bushiku Yehova amupeele amafunde no kuya ku ntanshi mu nkulo shenu, 24  nga mwalufyanya fye mu kukanaishiba kabili ulukuta talwishibe, ninshi ulukuta lonse lukatuule umutuulo wa koca uwa ng’ombe iilume iinono, uwa kuleta akacena kasuma kuli Yehova, pamo no mutuulo wa ngano e lyo no mutuulo wa mwangashi ukulingana ne fyo bacita lyonse,+ e lyo no mwana wa mbushi umo ku kuba umutuulo wa pa lubembu.+ 25  Kabili shimapepo akafutileko+ ulukuta lonse ulwa bana ba kwa Israele, e lyo bakelelwa; pantu balufyenye mu kukanaishiba,+ kabili pa kulufyanya kwabo bakalete umutuulo wa koca kuli Yehova e lyo no mutuulo wa pa lubembu ku cinso ca kwa Yehova. 26  E lyo ulukuta lonse ulwa bana ba kwa Israele no mulebeshi uuli mu kati kabo, bakelelwa,+ pantu abantu bonse balufyenye fye mu kuluba. 27  “‘Kabili ngo muntu onse abembuka mu kuluba fye,+ uyo muntu akatuule imbushi iikota iya mwaka umo ku kuba umutuulo wa pa lubembu.+ 28  Kabili shimapepo akafutileko umuntu uwacitile ulubembu mu kuluba ku cinso ca kwa Yehova, pa kuti akalufute, kabili e fyo akelelwe pa lubembu ulo.+ 29  Ku muntu onse uwacita cimo mu kuluba, nampo nga mwina Israele nelyo mulebeshi uo mwikala na o, kukaba fye ifunde limo line.+ 30  “‘Lelo umuntu uwacita cimo ku mufulo fye,+ abe mwana calo nelyo mulebeshi, apo asose fya kupontela Yehova,+ uyo muntu akepaiwe.+ 31  Apo asuula+ amashiwi ya kwa Yehova kabili takonkele amafunde yakwe,+ uyo muntu akepaiwe.+ Akashingamwa pa lubembu lwakwe.’”+ 32  Nomba ilyo abana ba kwa Israele bali mu matololo, basangile umuntu umo aleteeba inkuni pa bushiku bwe sabata.+ 33  E lyo abamusangile aleteeba inkuni bamutwele kuli Mose na Aarone na ku lukuta lonse. 34  E ico balimulindike,+ pantu tacaishibikwe bwino bwino ico bali no kumucita. 35  E lyo Yehova atile kuli Mose: “Uyo muntu ukwipaiwa epaiwe,+ ulukuta lonse lumupoole amabwe ku nse ya nkambi.”+ 36  Awe ulukuta lonse lwamufumiishe ku nse ya nkambi no kumupoola amabwe kabili alifwile, ukulingana fye ne fyo Yehova aebele Mose. 37  Kabili Yehova akonkenyepo ukweba Mose ati: 38  “Sosa ku bana ba kwa Israele, kabili ubebe ukuti bakaicitile insenkebele ku fisempe fya fya kufwala fyabo mu nkulo shabo shonse, kabili bakabike umwando wa bluu pa muulu wa nsenkebele ishili ku mpela ya cisempe,+ 39  ‘Na sho shikabe nsenkebele kuli imwe, kabili mukaleshimona no kwibukisha amafunde+ yonse aya kwa Yehova no kuyakonka, kabili mwikalakonkelela imitima yenu na menso yenu,+ ifyo mulekonka kabili ifilemulenga ukucita bucilende.+ 40  Ici ca kumwafwa ukuti muleibukisha amafunde yandi no kulayakonka pa kuti mube aba mushilo kuli Lesa wenu.+ 41  Nine Yehova Lesa wenu, uwamufumishe mu calo ca Egupti pa kuti mbe Lesa wenu.+ Nine Yehova Lesa wenu.’”+

Amafutunoti