Imilimo 1:1-26

1  We Teofile,+ mwi buuku lya ntanshi e mo nalembele fyonse ifyo Yesu atendeke ukucita ne fyo alesambilisha,+  ukufika fye na pa bushiku asendelwe mu muulu,+ pa numa ya kupeela amafunde ku batumwa abo asalile ukupitila mu mupashi wa mushilo.+  Pa numa ya kucula kwakwe,+ Yesu kabili ailangile uwa mweo ku batumwa bakwe ukupitila mu bushininkisho bwine bwine ubwingi, pa kumoneka kuli bena mu nshiku amakumi yane (40) no kusosa ifya bufumu bwa kwa Lesa.+  Kabili ilyo alelanshanya na bo abebele ati: “Mwifuma mu Yerusalemu,+ lelo mulelolela ico Tata alaya,+ ico mwaumfwile kuli ine;  pantu Yohane, ena, alebatishisha mu menshi, lelo tapakapite inshiku ishingi, imwe mukabatishiwa mu mupashi+ wa mushilo.”  Nomba, ilyo balongene, bamwipwishe abati: “Mwe Shikulu, bushe ni pali ino nshita mulebwesesha ubufumu+ kuli Israele?”  Na o abebele ati: “Te mulimo wenu ukwishiba inshita atemwa imyaka,+ pantu Tata e wakwatapo amaka pali ifyo;+  lelo mukapokelela amaka+ ilyo umupashi wa mushilo ukesa pali imwe, kabili mukaba inte+ shandi mu Yerusalemu+ na mu Yudea monse na mu Samaria,+ na ku mpela ya pano isonde.”+  Cilya fye apwa ukulanda na bo, awe balamulolekesha ilyo alesendwa mu muulu,+ ne kumbi lyalimufimbile ica kuti baleka no kumumona.+ 10  Kabili cilya balelolekesha mu muulu ilyo aleya,+ moneni! kwamoneke abaume babili abafwele ifyabuuta+ beminine mupepi na bo, 11  kabili batile: “Mwe bena Galili, cinshi ico mwiminine pano mulelolesha mu muulu? Uyu Yesu uwasendwa pali imwe ukuya mu muulu akesa mu musango+ umo wine uo mwamumwenamo aleya mu muulu.” 12  E lyo babwelele+ ku Yerusalemu ukufuma ku lupili ulwitwa Ulupili lwa Miolife, ululi mupepi na ku Yerusalemu, apalepa ulwendo lwa bushiku bwe sabata.*+ 13  E ico, ilyo bafikile, baile mu muputule wa pa muulu,+ umo baleikala, Petro na Yohane, Yakobo na Andrea, Filipi na Toma, Bartolomeo na Mateo, Yakobo mwana Alfeo na Simone uwaleitwa ati uwapimpa, na Yuda mwana Yakobo.+ 14  Aba bonse baali no mutima umo uwa kulapepa lyonse,+ balepepela pamo na banakashi+ bamo na Maria nyina wa kwa Yesu pamo pene na bamunyina+ ba kwa Yesu. 15  Nomba mu nshiku shilya shine e mo Petro aimine mu kati ka ba bwananyina (ibumba lya bantu bonse pamo bali nalimo umwanda umo na makumi yabili [120]), no kutila: 16  “Mwe baume, bamunyinane, umupashi+ wa mushilo walandiile libela muli Davidi pali Yuda,+ uwatungulwile abaikete Yesu.+ Calilingile ukuti ili lembo lifikilishiwe+ 17  pantu ali pamo na ifwe,+ kabili alibombeleko uyu mulimo.+ 18  (E ico, uyu wine muntu, ashitile+ impanga mu malipilo ya bubifi,+ kabili ilyo aponene ubukupeeme,+ alepwike pa kati, na mala yakwe yonse yalifumine. 19  Kabili ici caishibikwe ku bekashi bonse aba mu Yerusalemu, e mulandu wine ilya mpanga mu lulimi lwabo bainikile ati, Akeldama, e kutila, Impanga ya Mulopa.) 20  Pantu mwi buuku lya Amalumbo, mwalembwa ati, ‘Ing’anda yakwe ishale icibolya, kabili pebapo umwikashi,’+ mwalembwa no kuti, ‘Lekeni umbi abuule bukangalila bwakwe.’+ 21  E ico nacilinga ukuti pa baume abaleba na ifwe mu nshita yonse iyo Shikulu Yesu aali na ifwe,+ 22  ukufuma fye ilyo abatishiwe kuli Yohane+ ukufika fye ne lyo asendelwe ku muulu,+ pasontwe umo uwali inte pamo na ifwe iya kubuuka kwa kwa Yesu.”+ 23  Awe baiminike babili, Yosefe uwitwa Barisaba, kabili uwaleitwa Yusti, na Matia. 24  Kabili bapepele, abati: “Mwe Yehova, mwe baishiba imitima ya bantu bonse,+ sonteni pali aba baume babili uo musalile, 25  alebomba uyu mulimo no kubuula ubutumwa,+ ifyo Yuda ashiile pa kukonka inshila yakwe umwine.” 26  E ico bapendwilile+ pali bena, kabili icipendwilo caponene pali Matia; awe bamusanshishe ku batumwa ikumi na umo (11).+

Amafutunoti

Ulu lwendo lwalepele nalimo imikono 2,000 (amamita 890) Moneni na Yoshua 3:4.