Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Samwele 6:1-23

6  E lyo Davidi alonganike na kabili abaume bene bene aba mu Israele,+ amakana amakumi yatatu (30,000).  E lyo Davidi na bantu bonse abali nankwe baimine no kuya ku Baale-yuda+ ku kuyasenda icipao+ ca kwa Lesa wa cine, apaba ishina, ishina+ lya kwa Yehova wa mabumba,+ uwaikala pali bakerubi.+  Lelo, batekele icipao ca kwa Lesa wa cine pe celeta ilipya,+ ukucifumya ku ng’anda ya kwa Abinadabu,+ iyali pa muulu wa kapili; kabili Usa na Ahio,+ abana baume ba kwa Abinadabu, e balekumba ing’ombe ishaletinta iceleta ilipya.  Awe bacisendele ukufuma ku ng’anda ya kwa Abinadabu, iyali pa muulu wa kapili—ne cipao ca kwa Lesa wa cine; na Ahio ali pa ntanshi ya Cipao.  Kabili Davidi na ba mu ng’anda ya kwa Israele bonse balesefya ku cinso ca kwa Yehova balelisha ifilimba fya misango yonse ifyapangwa ku mbao sha mukupri na bansango+ ne filimba fya nsale+ no tuoma+ na malangu na malimba.+  Kabili basukile bafika apa kupumina ingano apa kwa Nakone, e lyo Usa+ atambike ukuboko ku cipao ca kwa Lesa wa cine no kucikata,+ pantu ing’ombe shapene shiciponye.  E lyo ubukali bwa kwa Yehova+ bwaishile pali Usa kabili Lesa wa cine alimwipeye+ palya pene pa kupama kwakwe, na o afwilile palya pene ku mbali ya cipao ca kwa Lesa wa cine.+  Kabili Davidi alifulilwe pantu Yehova akalipe nga nshi pa co Usa acitile, na ilya ncende yainikwe ati Perese-usa ukufika kuli buno bushiku.+  Kabili Davidi atiinine Yehova+ pali bulya bushiku no kusosa ati: “Bushe icipao ca kwa Yehova cikesa shani ku mwandi?”+ 10  Kabili Davidi tafwaile ukutwala icipao ca kwa Yehova uko aleikala ku Musumba wa kwa Davidi.+ E ico atile bacitwale ku ng’anda ya kwa Obed-edomu+ umwina Giti.+ 11  Kabili icipao ca kwa Yehova caikele mu ng’anda ya kwa Obed-edomu umwina Giti pa myeshi itatu; na Yehova alepaala+ Obed-edomu na ba mu ng’anda yakwe bonse.+ 12  Ilyashi lyasukile lyafika kuli Davidi ati: “Yehova napaala ing’anda ya kwa Obed-edomu pa mulandu wa cipao ca kwa Lesa wa cine.” E lyo Davidi aile ku kusenda icipao ca kwa Lesa wa cine ukufuma mu ng’anda ya kwa Obed-edomu ukucitwala ku Musumba wa kwa Davidi ninshi balesekelela.+ 13  Nomba ilyo abasendele+ icipao ca kwa Yehova batampwile intampulo mutanda (6), ilyo line fye aipeye ing’ombe iilume na kana ka ng’ombe akaina.+ 14  Kabili Davidi alecinda nasamwa pa cinso ca kwa Yehova, alecinda na maka yakwe yonse, ninshi nafwala efode+ wapangilwa ku bushishi bwa kolokondwe. 15  Kabili Davidi na ba mu ng’anda ya kwa Israele bonse baletwala icipao+ ca kwa Yehova ninshi baleaula+ no kulisha intandala.+ 16  Nomba ilyo icipao ca kwa Yehova cafikile mu Musumba wa kwa Davidi, Mikali,+ umwana mwanakashi wa kwa Shauli, alengeele pe windo no kumona Imfumu Davidi ilecilauka no kucinda pa cinso ca kwa Yehova; ali-isuulile+ mu mutima wakwe.+ 17  Awe baingishe icipao ca kwa Yehova no kucibika pa ncende ya ciko mwi tenti ilyo Davidi acipangiile;+ e lyo Davidi atuulile amalambo ya koca+ na malambo ya mutende+ kuli Yehova. 18  Ilyo Davidi apwishishe ukutuula amalambo ya koca na malambo ya mutende, apaalile+ abantu mwi shina lya kwa Yehova+ wa mabumba. 19  Kabili, ayakenye+ abantu bonse, ibumba lyonse ilya kwa Israele, abaume na banakashi, cila muntu umukate umo no mukate wapangilwa ku fisabo fya tuncindu ne fimama fya myangashi,+ e lyo abantu baile cila muntu ku mwakwe. 20  Nomba ilyo Davidi aile ku kupaala aba mu ng’anda yakwe,+ na Mikali,+ umwana mwanakashi wa kwa Shauli, afumiine ku kusengela Davidi, e lyo atile: “Ifyo yaicindamika lelo imfumu ya kwa Israele+ ilyo yacilafuula pa menso ya babomfi ba iko abanakashi, ifyo umuwelewele aifuula umubili onse!”+ 21  Na o Davidi atile kuli Mikali: “Ni ku cinso ca kwa Yehova nacilasamwa, kabili ndesefya ku cinso ca kwa Yehova,+ uwansalile+ ukuba intungulushi pa bantu ba kwa Yehova abena Israele ukucila wiso na ba mu ng’anda yakwe bonse. 22  Kabili nkailenga ukusuulwa ukucila ne fyo nacicita,+ kabili nalailenga uwa fye mu menso yandi; kabili na ku babomfi banakashi abo ulumbwile, nalaicindamikila+ mu menso yabo.” 23  E ico, Mikali,+ umwana mwanakashi wa kwa Shauli, tali no mwana ukufika na ku bushiku bwa mfwa yakwe.

Amafutunoti