Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

2 Samwele 20:1-26

20  Nomba kwali icinangwa ca muntu,+ ishina lyakwe ni Sheba,+ mwana Bikri umwina Benjamini, kabili alishishe intandala+ no kutila: “Tatuli bantu ba kwa Davidi, kabili tatuli na bupyani muli mwana Yese.+ Cila muntu alole kuli balesa+ bakwe, we Israele!”  Awe abaume ba kwa Israele bonse bafumine kuli Davidi no kutampa ukukonka Sheba mwana Bikri;+ lelo abaume ba kwa Yuda bena balambatile fye ku mfumu yabo ukufuma ku Yordani ukufika ku Yerusalemu.+  Awe Davidi afikile ku ng’anda yakwe ku Yerusalemu.+ E lyo imfumu yabuulile abanakashi ikumi (10),+ bakanakashi abo yashile ku kulinda ing’anda, no kubabika mu ng’anda beka, lelo yalebapeela ifya kulya. Kabili tayasendeme na bo,+ lelo bali abaisalilwa mpaka no bushiku bwa mfwa yabo, bali nga bamukamfwilwa nangu ca kuti umulume wabo ali no mweo.  E lyo imfumu yaebele Amasa+ ati: “Ita abaume ba kwa Yuda bese kuli ine mu nshiku shitatu, na iwe ukabe pano.”  Awe Amasa aile ku kwita abena Yuda; lelo taishile pa nshita bamupimiine.  E ico Davidi asosele kuli Abishai+ ati: “Uyu Sheba+ mwana Bikri akacita icibi kuli ifwe ukucila Abishalomu.+ Buula ababomfi+ ba kwa sokulu no kumukonka pa numa, epali asanga imisumba ya malinga no kutufyuka tulelolesha.”  Awe abaume ba kwa Yoabu+ na bena Kerete+ na bena Pelete+ ne mpalume shonse balimukonkele pa numa; bafumine mu Yerusalemu ku kukonka Sheba mwana Bikri.  Ilyo bapaleme ku libwe likalamba ilyaba mu Gibeone,+ Amasa+ alishile ku kubakumanya. Nomba Yoabu afwele ilaya lya bulwi; afwele ifya kufwala fya bulwi no lupanga mu musana, mu cikwama ca luko. Ilyo aseleleko, ulupanga lwalisomweke no kupona.  E lyo Yoabu aipwishe Amasa ati: “Bushe uli umutende munyinane?”+ Iminwe ya kwa Yoabu iya ku kulyo yaikete Amasa ku mwefu pa kuti amutomone.+ 10  Lelo Amasa, tabikileko amano ku lupanga ulwali mu minwe ya kwa Yoabu; na o amulashile+ mu lufumo kuli ulo lwine lupanga, na mala yakwe yapongolokele pa nshi, kabili tabwekeshepo ukumulasa iyo. Na o alifwile. E lyo Yoabu na Abishai munyina bakonkele Sheba mwana Bikri. 11  Kabili umulumendo umo uwa kwa Yoabu aiminine apali Amasa no kutila: “Onse uwatemwa Yoabu kabili onse uwaba kuli Davidi,+ akonke Yoabu!” 12  Ninshi Amasa ali fye mu mulopa+ pa kati ka musebo ukalamba. Ilyo uyo muntu amwene ukuti abantu bonse baleiminina, aseseshe Amasa ukufuma mu musebo amubika mu mpanga. Asukile amufimba ica kufwala, pantu amwene ukuti onse uwafika apo ali aleiminina.+ 13  Ilyo fye amufumishe mu musebo, abantu bonse balepita no kukonka Yoabu pa kufulumuna Sheba+ mwana Bikri. 14  Kabili Sheba apitile mu mikowa yonse iya kwa Israele ukuya ku Abele wa mu Bete-maaka.+ Na bena Bikri balilongene na bo no kumukonka. 15  Awe Yoabu na bantu bakwe baishileshinga Sheba mu Abele wa mu Bete-maaka no kutuulikila uyu musumba+ amaloba nge cibumba, apo na o washingulwikwe na maloba yatuulikwa nge cibumba. Na bantu bonse abali na Yoabu balenenuna ilinga, pa kuti baliwishe. 16  E lyo umwanakashi wa mano+ abilikishe ukufuma mu musumba ati: “Umfweni, umfweni mwe bantu! Shi soseni kuli Yoabu amuti, ‘Palamina kuno, no kuleka nande nobe.’” 17  Na o alipalamineko, e lyo umwanakashi atile: “Bushe ni we Yoabu?” na o atile: “Nine.” E lyo amwebele ati: “Umfwa amashiwi ya mubomfi obe umwanakashi.”+ Na o atile: “Ndeumfwa.” 18  E lyo atile: “Abena kale balesosa abati, ‘Lekeni bepushe mu Abele, kabili e fyo bakapwisha umulandu.’ 19  Ndeimininako abantu ba mutende+ kabili aba cishinka+ aba kwa Israele. Mulefwaya ukonaula umusumba+ kabili nyina muli Israele. Cinshi ico mulefwaila ukulofya+ ubupyani+ bwa kwa Yehova?” 20  E lyo Yoabu ayaswike ati: “Ine te kuti ndofye no konaula umusumba. 21  Umulandu te ifyo uli, lelo umuntu wa mu calo ca mpili ica kwa Efraimu,+ ishina lyakwe Sheba,+ mwana Bikri, aimishe ukuboko kwakwe ukulwisha Imfumu Davidi.+ Mutupeele fye uyo wine muntu,+ e lyo nalaya no kuleka uno musumba.”+ No mwanakashi atile kuli Yoabu: “Mona! Nalakupoosela umutwe+ wakwe ukufuma pa cibumba!” 22  Ilyo line umwanakashi aile ku bantu bonse no kulanda na bo mu mano yakwe,+ kabili baputwile umutwe wa kwa Sheba mwana Bikri, baupoosele kuli Yoabu. E lyo alishishe intandala+ no kuleka basalangane ukufuma ku musumba, cila muntu aile ku mwakwe; na o Yoabu abweleele ku Yerusalemu ku mfumu. 23  Kabili Yoabu ali mukalamba wa bashilika+ bonse aba kwa Israele; na Benaya+ mwana Yehoyada+ ali umukalamba wa bena Kerete+ na bena Pelete.+ 24  Adoramu+ ali mukalamba wa balembelwe ukubomba umulimo wa kupatikishiwa; na Yehoshafati+ mwana Ahiludi ali ni kalemba. 25  Sheva+ ali ni kalemba,+ Sadoke+ na Abiatari+ bali ni bashimapepo. 26  Kabili Ira umwina Yairi na o ali ni cilolo mukalamba+ uwa kwa Davidi.

Amafutunoti