Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Samwele 23:1-29

23  Mu kuya kwa nshita, abantu baileshimikila Davidi abati: “Moneni, abaPelishiti balelwa na Keila,+ kabili balepokolola ne fya kulya fyabo.”+  E lyo Davidi aipwishe+ Yehova ati: “Bushe nje, no kuyauma abaPelishiti aba?” Na o Yehova ayaswike Davidi ati: “Kabiye, kabili ukome abaPelishiti no kupususha Keila.”  E lyo abantu ba kwa Davidi bamwebele ati: “Moneni! Apo muno mu Yuda+ tuletiina, cikacila nga twaya ku Keila ku kulwisha abashilika ba baPelishiti!”+  E ico Davidi abwekeshepo ukwipusha kuli Yehova.+ Yehova na o amwaswike no kutila: “Ima, kabiye ku Keila, pantu ndepeela abaPelishiti kuli iwe.”+  Awe Davidi aile na bantu bakwe ku Keila no kulwa na baPelishiti no kupokolola ifitekwa fyabo, no kwipaya abengi; e fyo Davidi apuswishe abekashi ba ku Keila.+  Nomba ilyo Abiatari+ mwana Ahimeleke afyukiile kuli Davidi ku Keila, asendele na efode+ mu minwe yakwe.  Mu kuya kwa nshita, baebele Shauli ukuti: “Davidi ali ku Keila.”+ E lyo Shauli atile: “Lesa namupeela* mu minwe yandi,+ pantu naisalila umwine pa kwingila mu musumba uwaba ne fiibi kabili uo babikako imipindo.”  Awe Shauli aitile abantu bonse ku kulwa, ukuya ku Keila, ku kuyashinga Davidi na bantu bakwe.  Na Davidi aishibe ukuti Shauli alepanga ukumucita ububi.+ E ico aebele Abiatari shimapepo ati: “Palamika efode kuno.”+ 10  E lyo Davidi atile: “Mwe Yehova Lesa wa kwa Israele,+ umubomfi wenu aumfwa ukuti Shauli alefwaya ukwisa ku Keila ku konaula umusumba pa mulandu wandi.+ 11  Bushe abena Keila bakampeela mu minwe yakwe? Bushe Shauli ali no kwisa nga mulya umubomfi wenu omfwilile? Mwe Yehova Lesa wa kwa Israele, shi ebeni umubomfi wenu.” Na o Yehova atile: “Akesa.”+ 12  E lyo Davidi atile: “Bushe abena Keila bali no kupeela ine na bantu bandi mu minwe ya kwa Shauli?” Yehova atile: “Bali no kumupeela mu minwe yakwe.”+ 13  Ilyo line fye Davidi aimine na bantu bakwe, abali napamo imyanda mutanda (600),+ no kufuma mu Keila no kuya bale-endauka konse uko bengendauka. Ilyo bashimikile Shauli ati Davidi nafyuka mu Keila, alekele ukumukonka. 14  E lyo Davidi aikele mu matololo ukwafisama, kabili aikele mu calo ca mpili mu matololo ya Sifi.+ Na Shauli alemufwayafwaya fye inshiku shonse,+ lelo Lesa tamupeele mu minwe yakwe.+ 15  Kabili Davidi aleikala fye uwa mwenso pantu Shauli aile ku kumusokota ilyo Davidi ali mu matololo ya Sifi mu Horesha.+ 16  Nomba Yonatani mwana Shauli aimine no kuya kuli Davidi ku Horesha, ku kumukoselesha+ ukuti atetekele sana Lesa.+ 17  Kabili amwebele ati: “Witiina;+ pantu Shauli tata takakwikate, na iwe ukaba imfumu+ pali Israele, na ine nkaba inkonkani yobe; kabili Shauli tata alishiba ifi.”+ 18  Awe bapangene icipangano+ bonse babili pa ntanshi ya kwa Yehova; kabili Davidi akonkenyepo ukwikala mu Horesha, na Yonatani aile ku ng’anda yakwe. 19  E lyo abena Sifi+ baile kuli Shauli ku Gibea,+ abati: “Davidi afiseme+ lwa mupepi na ifwe ukwafisama mu Horesha,+ pa kapili ka Hakila,+ akali ku kulyo kwa Yeshimone.+ 20  Nomba ukulingana na fyonse ifyo umutima wenu ulefwaya,+ mwe mfumu, mukonkeni na ifwe tuli no kumupeela mu minwe ya mfumu.”+ 21  E lyo Shauli atile: “Mube abapaalwa kuli Yehova,+ pantu mwanangulukila. 22  Shi kabiyeni, kafwailisheni na kabili, no kumona umo apita—onse uwamumwene kulya—pantu balinjeba ati alicenjela.+ 23  Kabili mukamone no kufwailisha monse umo afisama; e lyo mukesenjeba ifyo mukayamona, na ine nkaya na imwe; nomba nga aba mu calo, nkamufwayafwaya mu ndupwa*+ sha kwa Yuda.” 24  E lyo baimine no kuya ku Sifi+ ukutangilila Shauli, ninshi Davidi na bantu bakwe bali mu matololo ya Maone+ mu Araba+ ku kapinda ka ku kulyo aka Yeshimone. 25  Awe Shauli aileko na bantu bakwe ku kumufwaya.+ Ilyo baebele Davidi ulwa ici, apo pene atentemukile ku cilibwe+ no kwikala mu matololo ya Maone. Ilyo Shauli aumfwile, akonkele+ Davidi mu matololo ya Maone. 26  Asukile Shauli afika ku lubali lumbi ulwa lupili, na Davidi na bantu bakwe ku lubali lubiye ulwa lupili. E ico Davidi alyangufyenye ukufulumuka+ pa mulandu wa kwa Shauli; lelo Shauli na bantu bakwe balepalamina kuli Davidi na bantu bakwe ukuti babekate.+ 27  E lyo kwaishile inkombe kuli Shauli, aiti: “Angufyanyeni, kabiyeni, pantu abaPelishiti nabasansa icalo!” 28  E fyo Shauli alekele ukukonka Davidi+ no kuya ku kulwa na baPelishiti. E co bainikila palya pantu ati Icilibwe Casumbuka ica Malekano. 29  E lyo Davidi afumineko no kuyaikala ukwafisama ku En-gedi.+

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “namushitisha.”
AbaHebere bena baleti “mu makana ya kwa Yuda.”