Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Samwele 12:1-25

12  E lyo Samwele asosele ku bena Israele bonse ati: “Moneni, ning’umfwa kwi shiwi lyenu pali fyonse ifyo mwasosele kuli ine,+ ukuti nkamusontele imfumu ya kumuteka.+  Nomba moneni, imfumu iilemutungulula!+ Ine ninkota,+ kabili ndi ne mfwi,+ e lyo abana bandi na bo, muli na bo,+ kabili ine nalibombela Lesa kabili nalimutungulula ukutula ku bwaice bwandi ukufika na ku bwa lelo.+  Ndi pano. Nshinineni pa menso ya kwa Yehova na pa menso ya wasubwa+ wakwe. Ni ng’ombe ya kwa nani napokele nelyo ni mpunda ya kwa nani napokele+ atemwa nani uo nafyenga atemwa nani uo natitikisha nangu ni kuli nani napokele indalama sha mafisakanwa ukuti nsuuleko ku cintu acita?+ Ndemubwesesha.”+  E lyo batile: “Tamwatufyengele, kabili tamwatutitikishe, kabili tamwapokele kantu nangu kamo ku minwe ya muntu.”+  Na o abebele ati: “Yehova ni nte pali imwe, no wasubwa wakwe+ ni nte buno bushiku ukuti tamusangile nangu cimo mu kuboko kwandi.”+ E lyo na bo batile: “Ni nte.”  Kabili Samwele asosele ku bantu ati: “Inte ni Yehova, uwabomfeshe Mose na Aarone kabili uwafumishe ifikolwe fyenu mu calo ca Egupti.+  E ico nomba iminineni, na ine nalamupingula pa cinso ca kwa Yehova no kumulondolwela imilimo yalungama+ yonse iya kwa Yehova iyo amucitila ne yo acitiile ifikolwe fyenu.  “Ilyo fye Yakobo afikile mu Egupti+ ne fikolwe fyenu fyatendeke ukulilila kuli Yehova ukuti afyafwe,+ Yehova atumine Mose+ na Aarone, ukuti batungulule ifikolwe fyenu ukufuma mu Egupti pa kuti bekale muli cino cifulo.+  Kabili balabile Yehova Lesa wabo,+ na o abapeele*+ mu minwe ya kwa Sisera+ umukalamba wa bashilika ba kwa Hasore na mu minwe ya baPelishiti+ na mu minwe ya mfumu ya kwa Moabu,+ kabili balelwa na bo. 10  Kabili batampile ukulilila kuli Yehova ukuti abaafwe+ kabili batile, ‘Natubembuka,+ pantu natupondokela Yehova no kubombela baBaali+ na baAstarte;+ nomba tupokololeni+ mu minwe ya balwani besu, pa kuti tumubombele.’ 11  Yehova na o atumine Yerubaali+ na Bedani na Yefta+ na Samwele+ no kumupokolola ku minwe ya balwani benu abamushingulwike, pa kuti mwikale umutende.+ 12  Ilyo mwamwene ukuti Nahashi+ imfumu ya bana ba kwa Amone amwimina, mwakoselepo fye ukunjeba amuti, ‘Iyo, kano imfumu e yo tulefwaya ukututeka!’+ nangu ca kuti Yehova Lesa e wali Imfumu yenu.+ 13  E ico nomba moneni imfumu iyo mwasala, iyo mwalombele;+ kabili moneni Yehova namupeela imfumu ya kumuteka.+ 14  Nga mwakulatiina Yehova+ no kumubombela+ no kumfwa kwi shiwi lyakwe,+ no kukanasuula+ ifipope fya kwa Yehova, imwe ne mfumu iikamuteka, e lyo Yehova Lesa wenu akaba na imwe. 15  Lelo nga tamwakomfwe kwi shiwi lya kwa Yehova+ kabili nga mukasuula ifipope fya kwa Yehova,+ ninshi ukuboko kwa kwa Yehova kukemina imwe ne fikolwe fyenu.+ 16  E ico nomba iminineni no kumona ici cintu icikalamba ico Yehova alecita ku menso yenu. 17  Bushe ubushiku bwa lelo te bwa kuseepamo ingano?+ Nalalilila+ kuli Yehova ukuti alete ukubulukuta ne mfula;+ e lyo mwishibe no kumona ukuti ububi mwacita bukulu+ mu menso ya kwa Yehova pa kulomba ukuti amupeele imfumu.” 18  Awe Samwele alilile kuli Yehova,+ na o Yehova aletele ukubulukuta ne mfula muli bulya bushiku,+ ica kuti abantu bonse batiinine sana Yehova na Samwele. 19  E lyo abantu bonse batendeke ukusosa kuli Samwele abati: “Pepeleniko+ ababomfi benu kuli Yehova Lesa wenu, pantu tatulefwaya ukufwa; pantu ku membu shesu shonse natulundako ububi bumbi ubwa kuilombela imfumu.” 20  E ico Samwele aebele abantu ati: “Mwitiina.+ Imwe mwalicita ubu bubi bonse. Lelo mwileka ukukonka Yehova+ kabili mufwile ukubombela Yehova ne mitima yenu yonse.+ 21  Kabili tamufwile ukuleka ukumukonka no kutampa ukukonka ifilubi fya fye+ ifishingaafwa kantu+ kabili ifishingamupokolola, pantu fya fye. 22  Pantu Yehova takaleke+ abantu bakwe pa mulandu we shina lyakwe ilikulu,+ pantu Yehova aitemenwe fye ukumulenga ukuba abantu bakwe.+ 23  Kabili ine, ca kutali fye ukuleka ukumupepelako+ pantu ninshi nabembukila Yehova; kabili mfwile ukumusambilisha+ inshila isuma+ kabili iyatambalala. 24  Lelo muletiina+ Yehova, kabili mulemubombela mu cishinka ne mitima yenu yonse;+ pantu moneni ifikalamba ifyo amucitila.+ 25  Lelo nga mukalacita ububi ku mufulo, mukonaulwa,+ imwe ne mfumu yenu kumo.”+

Amafutunoti

Mu ciHebere ishiwi lyabapo lya kuti, “abashitishe.”