ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ Апрел 2014 | Дуанын өнәми вармы?

Әҝәр Аллаһ еһтијаҹларымызы билирсә, дуа етмәјимизә еһтијаҹ вар? Мүгәддәс Китаб бу суала ҹаваб верир.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Инсанлар нијә дуа едир?

Аллаһа инанмајан бир чох инсанлар да дуа едирләр. Бунун сәбәби нәдир?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Дуанын өнәми вармы?

Аллаһ дуаларымыза мөҹүзәви шәкилдә ҹаваб вермәјә биләр.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЛАРЫ ДӘЈИШИР

Онлар бүтүн суалларыма Мүгәддәс Китабдан ҹаваб вердиләр!

Исолина Ламела католик раһибә иди. Сонрадан коммунист фәалчы олду. Һәр ики һалда да мәјус олмушду. Сонра о, Јеһованын Шаһидләринә раст ҝәлди, онлар она Мүгәддәс Китабдан һәјатын мәнасы һагда суала ҹаваб тапмаға көмәк етдиләр.

Јолданчыхаран шејләрә ујмамаг мүмкүндүр!

Ҝүҹлү ирадәјә саһиб олмаг үчүн үч аддым.

Билирсинизми?

Гәдим Ромада гачан гуллары нә ҝөзләјирди? Тир бәнөвшәји бојаны дүнјада ән баһалы боја едән нә иди?

Томас Емлин. Кафир, јохса һәгигәт тәрәфдары?

үгәддәс Китабдан өјрәндикләри ону нәинки Ирландија килсәсинин дүшмәнинә чевирди, һәтта Кралича Мәһкәмәси күрсүсүнә гаршысына ҝәтирди.

Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб

Иса Мәсиһ јер үзүндә сүлһү бәргәрар етмәк истигамәтиндә иш ҝөрүр.

Әлавә олараг сајтда

Һәјатын мәнасы нәдәдир?

«Һәјатын мәнасы нәдәдир?» суалыны өзүнүзә вермисинизми? Мүгәддәс Китабда бу суала верилән ҹавабы өјрәнин.