Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДА

Инсанлар нијә дуа едир?

Инсанлар нијә дуа едир?

Сиз мүнтәзәм олараг дуа едирсинизми? Бир чох инсанлар, һәтта бәзи атеистләр белә дуа едирләр. Ҝөрәсән, инсанлар нәјә ҝөрә дуа едирләр? Франсада кечирилән бир сорғуја әсасән, Франса вәтәндашларынын јарысы «садәҹә өзләрини јахшы һисс етмәк үчүн» вахташыры олараг дуа едир вә ја медитасија едир. Бир чох авропалылар кими, онлар да буну ибадәт нијјәти илә етмирләр. Әксинә, онлар «дуанын сакитләшдириҹи» тәсири олдуғуну билдикләриндән долајы буну едирләр. Бәзи диндарлар белә анҹаг ишләри дүшәндә Аллаһа әл ачыр вә ҝөзләјирләр ки, бүтүн диләкләри дәрһал јеринә јетәҹәк (Јешаја 26:16).

Бәс сиз неҹә? Садәҹә фикирләриниздән баш ачмаг үчүнмү дуа едирсиниз? Аллаһа инанан бир инсан кими, дуа етмәјин фајдасыны өз һәјатынызда ҝөрмүсүнүзмү? Јохса сизә елә ҝәлир ки, дуаларыныз ҹавабсыз галыр? Мүгәддәс Китабы охусаныз ҝөрәҹәксиниз ки, дуа садәҹә сакитләшдириҹи васитә дејил, әксинә, Аллаһа јахынлашмаг үчүн дәјәрли бир әнамдыр.