Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси  |  апрел 2014

Јолданчыхаран шејләрә ујмамаг мүмкүндүр!

Јолданчыхаран шејләрә ујмамаг мүмкүндүр!

«Порнографијаја бахмаг фикрим јох иди. Интернетдә оланда бирдән екранда реклам чыхды. Биихтијар онун үстүнә басдым вә о ачылды» (КАМРАН) *.

«Ишдә гәшәнҝ бир гыз мәнимлә флирт етмәјә башлады. Вә бир ҝүн мәнә тәклиф етди ки, отелә ҝедиб “һәјатын дадыны чыхараг”. Нијјәтини о дәгигә баша дүшдүм» (ДЕВИД).

«ШИРНИКДИРИҸИ тәклифдән башга, мән нәдән десәниз имтина едә биләрәм». Дилләрә дүшмүш бу сөзләр бәзи инсанларын ширникдириҹи тәсирә вә тәклифә үрәкләринин дәринликләриндә, әслиндә, неҹә мүнасибәт бәсләдикләрини үзә чыхарыр. Амма елә инсанлар вар ки, онлар ширникдириҹи тәклиф вә тәсирләрә күрәјини јерә вурмаг истәдикләри јағы дүшмән кими бахырлар. Бәс сиз? Сиз белә шејләрлә гаршылашанда нә едирсиниз: дәрһал диз чөкүрсүнүз, јохса галиб ҝәләнәдәк мүбаризә апарырсыныз?

Сөз јох ки, бүтүн ширникдириҹи тәклиф вә тәсирләр бөјүк проблем төрәтмир. Мәсәлән, пајыныздан артыг ширин көкә јесәниз, чәтин ки, бу, сизин һәјатынызы мәһв етсин. Амма башга ширникдириҹи тәклифә, хүсусилә дә ҹинси әхлагсызлыға ҝәтириб чыхаран шејләрә ујсаныз, ахыры бөјүк фаҹиә илә гуртара биләр. Мүгәддәс Китабда хәбәрдарлыг едилир: «Гадынла зина едән ганмаздыр, өзүнү мәһв етмәк истәјән белә едәр»(Сүлејманын мәсәлләри 6:32, 33).

Әҝәр ширникдириҹи әхлагсыз тәклиф вә тәсирләрлә гәфил үзләшсәниз, неҹә реаксија верәҹәксиниз? Мүгәддәс Китабда белә дејилир: «Аллаһ истәјир ки, сиз мүгәддәс оласыныз вә ҹинси әхлагсызлыгдан узаг дурасыныз. Гој һәр кәс өз бәдәнини паклыгла вә ләјагәтлә идарә етмәји баҹарсын» (1 Салоникилиләрә 4:3, 4). Сиз белә ҝүҹлү ирадәјә неҹә саһиб ола биләрсиниз? Нөвбәти үч аддым сизә көмәк едә биләр.

Аддым 1. Ҝөзүнүзә јијә дурун

Ҝөзүнүзү һиссләрә сирајәт едән шәкилләрә зилләмәклә јанлыш арзуларынызы аловландыраҹагсыныз. Ҝөзләрлә арзу арасындакы әлагәдән долајы Иса пејғәмбәр белә хәбәрдарлыг етмишди: «Гадына бахыб она гаршы шәһвәтлә аловланан һәр бир адам артыг үрәјиндә онунла зина етмиш олур». О, бәдии шиширтмәдән истифадә едәрәк тәшвиг етди: «Она ҝөрә дә сағ ҝөзүн сәни ҝүнаһа сүрүкләјирсә, ону чыхарыб ат» (Матта 5:28, 29). Иса пејғәмбәр нәји вурғуламаг истәјирди? Јолданчыхаран шејләрә ујмамаг үчүн биз гәтијјәтли олмалыјыг вә бу кими шејләрлә ҝөзүмүзү шәнләндирмәмәлијик.

Еротик тәсвир ҝөрән кими ҝөзүнүзү чәкин

 Нүмунә үчүн: тәсәввүр един ки, ҝөзүнүз гајнаг заманы сычрајан парлаг ишыға саташыр. Нә едәҹәксиниз, ҝөзүнүзү дикиб бахаҹагсыныз? Әлбәттә ки, јох! Ја дөнүб ҝедәҹәксиниз, ја да ҝөзүнүзү тутаҹагсыныз ки, она зәрәр дәјмәсин. Бунун кими дә, ҝөзүнүз һансыса бир еротик тәсвирә саташса, фәрги јохдур — кағызда, екранда вә ја ҹанлы, тез үзүнүзү чевирин. Әглинизи јолухуҹу шејләрдән горујун. Әввәлләр порнографијадан асылылығы олан Хуан бөлүшүр: «Ҹәлбедиҹи бир гадын ҝөрәндә чох вахт ҝөзүмү чәкә билмирәм, јенә бахмаг истәјирәм. Өзүмү мәҹбур едирәм ки, үзүмү чевирим, бахмајым. Өз-өзүмә дејирәм: “Јеһоваја дуа ет! Буну етмәк елә бу дәгигә лазымдыр!” Дуа едәндән сонра бу истәјим өлүр» (Матта 6:9, 13; 1 Коринфлиләрә 10:13).

Ҝөрүн Аллаһа ибадәт едән Әјјуб нә дејиб: «Ҝөзләрим үчүн әһд етмишәм, ҝөзүм бир гыза бахармы?» (Әјјуб 31:1). Сиз дә белә әзмли ола биләрсиниз.

Мәсләһәт. Әҝәр ҝөзүнүз һансыса еротик тәсвирә саташса, тез ҝөзүнүзү чәкин. Мүгәддәс Китабда сөзләри гејд олунан мәзмурчуну тәглид един. О дуа едирди: «Гојма ҝөзләрим фани шејләрә бахсын» (Мәзмур 119:37).

Аддым 2. Фикирләринизә јијә дурун

Һамымыз ҝүнаһлы олдуғумуза ҝөрә вахташыры јанлыш арзулара гаршы мүбаризә апармалы олуруг. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр кәс өз нәфсинин торуна дүшәрәк јолдан чыхыб сынаныр. Сонра нәфс бојлу галыб ҝүнаһ доғур» (Јагуб 1:14, 15). Сиз јанлыш дүшүнҹәләр бурулғанына дүшмәмәк үчүн нә едә биләрсиниз?

Ағлыныза пис фикирләр ҝәлән кими дуа един

Үрәјиниздә јанлыш арзуларын ојандығыны һисс едәндә јадыныза салын ки, онлара неҹә реаксија верәҹәјинизи сиз сечирсиниз. Белә фикирләрлә мүбаризә апарын вә онлары башыныздан чыхарыб атын. Әхлагсыз хүлјаларын бејниниздә јурд салмасына изин вермәјин. Кечмишдә Интернет порнографијасына алудә олан Трој дејир: «Вар ҝүҹүмлә бејними пис фикирләрдән тәмизләмәјә чалышырдым. Бунун үчүн фикрими јахшы шејләрә ҹәмләјирдим. Бу һеч дә асан олмурду. Арада алынмаса да, ахырда фикирләримә нәзарәт етмәји өјрәндим». Елза адлы бир гадын јенијетмә вахты әхлагсыз тәклиф вә тәсирә ујмамаг үчүн мүбаризә апарырды.  О хатырлајыр: «Һәмишә нә иләсә мәшғул олурдум вә Јеһоваја дуа едирдим. Пис фикирләри һеч бејнимә јахын бурахмырдым».

Мәсләһәт. Ҝөрсәниз ки, әхлагсыз фикирләр сизә аман вермир, о дәгигә дуа един. Налајиг фикирләри бејниниздән атмаг үчүн «доғру, шәрәфли, салеһ, пак, севилмәли, тәгдирәлајиг, ләјагәтли, тәрифәлајиг нә варса, бунлар һаггында даима дүшүнүн» (Филипилиләрә 4:8).

Аддым 3. Аддымыныза фикир верин

Үрәјин истәкләри, ширникдириҹи тәклиф вә шәраит үст-үстә дүшәндә инсан чох асанлыгла ҝүнаһа јол верә биләр (Сүлејманын мәсәлләри 7:6—23). Гурбан олмамаг үчүн нә едә биләрсиниз?

«Интернетә анҹаг әтрафда адамлар оланда ҝирирәм»

Аллаһын Кәламында мүдрик мәсләһәт верилир: «Узагҝөрән габагҹадан шәри ҝөрүб ондан гачар, ҹаһил исә ирәли чыхар, зијан тапар» (Сүлејманын мәсәлләри 22:3). Атдығыныз аддыма фикир верин. Сизи ҹәнҹәлә сала биләҹәк вәзијјәтләри габагҹадан сезин вә онлардан узаг дурун (Сүлејманын мәсәлләри 7:25). Порнографија асылылығындан јаха гуртармыш Филип адлы бир киши дејир: «Компүтеримизи һамымызын ҝөрә биләҹәји јерә гојмушам вә она филтр програмлар гурашдырмышам. Интернетә анҹаг әтрафда адамлар оланда ҝирирәм». Ејнилә, јухарыда ады чәкилән Трој дејир: «Адамы јолдан чыхаран кинолара бахмамаға вә ҹинси мүнасибәтләр һагда әдәбсиз сөһбәтләр едән инсанлара гарышмамаға чалышырам. Өз әлимлә өзүмү тәһлүкәли вәзијјәтә салмаг истәмирәм».

Мәсләһәт. Дүрүст шәкилдә өз зәифликләринизи етираф един вә сизин үчүн әсил сынаг ола биләҹәк вәзијјәтләрдән гачмаг үчүн план гурун (Матта 6:13).

ДИЗ ЧӨКМӘЈИН!

Ишдир, бу гәдәр сәј ҝөстәрдикдән сонра зәиф дүшүб ширникдириҹи тәклиф вә тәсирә ујсаныз? Мәјуслуға гапылмајын вә һеч вахт мүбаризәдән ваз кечмәјин. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Салеһ једди дәфә јыхылса белә, јенә галхар» (Сүлејманын мәсәлләри 24:16). Бәли, Аллаһ бизә сәсләнир ки, јенә галхаг. Онун мәһәббәт долу сәсинә һај верәҹәксиниз? Онда һеч вахт Аллаһдан әлинизи үзмәјин, даима дуа един. Онун Кәламыны охујуб арашдырмагла иманынызы мөһкәмләндирин. Јеһованын Шаһидләринин јығынҹагларында иштирак едәрәк гәтијјәтинизи артырын. Аллаһ сөз верир ки, сизи гүввәтләндирәҹәк, көмәк едәҹәк. Бу, сизи даһа да үрәкләндирмәлидир (Јешаја 41:10).

Мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Камран дејир: «Порнографијаја бахмаг вәрдишими тәрҝидәнәдәк хејли әзијјәт чәкдим. Арада алынмаса да, Аллаһын көмәјилә буну баҹардым». Девид дә бөлүшүр: «Ҝөзүјумулу иш јолдашымла ҹинси әлагәјә ҝирә биләрдим, амма ирадәли олдум вә она “јох!” дедим. Тәмиз виҹдандан ҝөзәл нә ола биләр ки! Ән әсасы исә, билирәм ки, Јеһова Аллаһ мәнимлә гүрур дујур».

Ширникдириҹи тәклиф вә тәсирә синә ҝәриб мөһкәм дурсаныз, әмин олун ки, Аллаһ-Таала сизинлә дә гүрур дујаҹаг! (Сүлејманын мәсәлләри 27:11).

^ абз. 2 Бу мәгаләдә адлар шәртидир.