Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир

Онлар бүтүн суалларыма Мүгәддәс Китабдан ҹаваб вердиләр!

Онлар бүтүн суалларыма Мүгәддәс Китабдан ҹаваб вердиләр!
  • АНАДАН ОЛДУҒУ ИЛ: 1950

  • ӨЛКӘ: ИСПАНИЈА

  • КЕЧМИШДӘ: КАТОЛИК РАҺИБӘ

КЕЧМИШИМ.

Мән дүнјаја ҝәләндә валидејнләримин Галисијанын (шимал-гәрби Испанијада вилајәт) кәндиндә балаҹа бир фермасы вар иди. Сәккиз ушагдан дөрдүнҹүсү идим. Аиләмиз чох меһрибан вә хошбәхт иди. Һәмин дөврдә Испанијада аиләдә, ән азы, бир ушағын семинаријаја вә ја гадын монастырына ҝетмәси адәт иди. Бизим аиләдә исә бу аддымы үч нәфәр атды.

13 јашым оланда мән Мадриддәки гадын монастырына — бөјүк баҹымын олдуғу монастыра ҝетдим. Орадакы аб-һава һеч дә үрәкачан дејилди. Достлуг дејилән шеј јох иди, анҹаг гајда-ганунлар, дуалар вә заһид һәјат тәрзи. Сәһәрин ҝөзү ачылмамыш һамымызы дүшүнмәк үчүн кичик килсәјә јығырдылар, һалбуки чох вахт бејнимдә һеч бир фикир олмурду. Сонра биз дини маһнылар охујур, месса кечирирдик, өзү дә һамысы латынҹа олурду. Демәк олар ки, һеч нә баша дүшмүрдүм, мәнә елә ҝәлирди ки, Аллаһ мәндән чох узагдыр. Өмрүмдән ҝедән ҝүнләр амансыз сүкут ичиндә кечирди. Һәтта баҹымла ҝөрүшәндә белә анҹаг «Аве Марија» дејә биләрдик. Раһибәләр тәкҹә јемәкдән сонра, о да јалныз бир саат јарым, данышмаға иҹазә верирдиләр. Бурадакы һәјатла евимиздәки хошбәхт һәјат арасында дағлар гәдәр фәрг вар иди. Өзүмү тәҹрид олунмуш һисс едирдим вә тез-тез ағлајырдым.

Өзүмү һеч вахт Аллаһа јахын һисс етмәсәм дә, 17 јашымда раһибәлик анды ичдим. Мән мәндән ҝөзләнилдији үчүн раһибә олдум, амма чох кечмәди ки, Аллаһын мәни сечдијинә үрәјимдә шүбһәләр јаранды. Раһибәләр десәләр дә ки, бу ҹүр шүбһәләри оланлар ҹәһәннәм одунда јанаҹаглар, шүбһәләрим јенә дә галырды. Мән билирдим ки, Иса Мәсиһ өзүнү башгаларындан тәҹрид етмирди; әксинә, о, фәал шәкилдә инсанлара тәлим вермәклә вә көмәк етмәклә мәшғул иди (Матта 4:23—25). 20 јашыма чатанда раһибә олмаг үчүн артыг һеч бир сәбәб ҝөрмүрдүм. Буну баш раһибәјә билдирдим. Баш раһибә дејәндә ки, бу ҹүр шүбһәләрим варса, монастыры тәрк етмәјим даһа мәсләһәтдир, чох тәәҹҹүбләндим. Мәнә елә ҝәлир ки, о, башга гызлара тәсир едәҹәјимдән горхду. Сонда монастыры тәрк етдим.

Евә гајыданда валидејнләрим мәни чох анлајышла гаршыладылар. Амма кәндимиздә иш тапылмадығындан Алманијаја, гардашымын  јанына көчдүм. О, испан мүһаҹирләриндән ибарәт фәал коммунист дәстәсинә гошулмушду. Фәһләләрин һаглары вә киши-гадын бәрабәрлији уғрунда мүбаризә апаран бу инсанларын ичиндә өзүмү чох раһат һисс едирдим. Буна ҝөрә коммунист олдум вә групун үзвү олан бир инсанла аилә гурдум. Коммунистләрин әдәбијјатларыны пајлајырдым вә етираз јүрүшләриндә иштирак едирдим. Дүшүнүрдүм ки, фајдалы ишлә мәшғулам.

Лакин коммунистләрин бәзән тәблиғ етдикләри шејләрә ујғун јашамадыгларыны ҝөрәндә јенидән мәни мәјуслуг һисси бүрүдү. 1971-ҹи илдә бу групун ҝәнҹ үзвләри Франкфуртдакы Испанија консуллуғуну јандыранда шүбһәләрим даһа да артды. Онлар буну Испанијадакы диктатор режими алтында баш верән һагсызлыға етираз әламәти олараг етмишдиләр. Мән исә дүшүнүрдүм ки, бу, етираз билдирмәјин дүзҝүн үсулу дејил.

Бизим илк ушағымыз дүнјаја ҝәләндә әримә дедим ки, даһа коммунистләрин топлантыларында иштирак етмәјәҹәјәм. Чох тәнһа идим, чүнки көһнә коммунист јолдашларымдан һеч бири мәнә вә тәзә доғулан көрпәмә баш чәкмирди. «Һәјатын мәгсәди нәдәдир?» — дејә дүшүнүрдүм. Фикирләширдим: «Ҝөрәсән, ҹәмијјәти дүзәлтмәк үчүн бу гәдәр әлләшиб-вурушмағын мәнасы вар?»

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺӘЈАТЫМЫ НЕҸӘ ДӘЈИШДИ?

1976-ҹы илдә ики Јеһованын Шаһиди гапымызы дөјүб мәнә әдәбијјат тәклиф етди, мән дә ҝөтүрдүм. Һәмин адамлар икинҹи дәфә ҝәләндә онлара изтираблар, ајры-сечкилик вә һагсызлыгла бағлы чохлу суаллар вердим. Суалларымын һамысына Мүгәддәс Китабдан ҹаваб вердикләрини ҝөрәндә чох тәәҹҹүбләндим. Буна ҝөрә дә бөјүк мәмнунијјәтлә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разылыг вердим.

Әввәл-әввәл мәни јалныз фактлар марагландырырды. Амма Јеһованын Шаһидләринин Падшаһлыг залында кечирилән ҝөрүшләриндә иштирак етмәјә башлајанда һәр шеј дәјишди. Артыг о вахт бизим ики оғлумуз варды. Шаһидләр бизи өз машынлары илә јығынҹаға апарырдылар вә ҝөрүш заманы ушагларымыза бахмаға көмәк едирдиләр. Јеһованын Шаһиди олан бу инсанлар чох үрәјимә јатмышды.

Амма мәндә һәлә дә дини мәсәләләрлә бағлы бәзи шүбһәләр вар иди. Гоһумларыма дәјмәк үчүн бир ҝүн Испанијаја ҝетдим. Кешиш олан әмим мәни Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк фикримдән дашындырмаға чалышды. Амма орадакы Шаһидләрин мәнә чох көмәји дәјди. Алманијадакылар кими, онлар да мәним бүтүн суалларыма Мүгәддәс Китабдан ҹаваб верди. Алманијаја гајыданда јенидән Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладым. Лакин әрим даһа Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәмәди. 1978-ҹи илдә Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олундум.

МӘНӘ ФАЈДАСЫ.

Мүгәддәс Китабдан јијәләндијим дәгиг билик сајәсиндә мән һәјатын әсил мәнасыны тапдым вә дүзҝүн рәһбәрлик әлдә етдим. Мәсәлән, Аллаһын Кәламында әрли гадынлара әрләринә дәрин һөрмәтлә табе олмаг вә «Аллаһын ҝөзүндә чох гијмәтли олан сакит вә һәлим» овгат тәзаһүр етдирмәк бујрулур (1 Петер 3:1—4). Бу кими принсипләр мәнә бир һәјат јолдашы вә ана кими вәзифәми даһа јахшы иҹра етмәјә көмәк едир.

Јеһованын Шаһиди олдуғум ҝүндән артыг 35 ил кечиб. Аллаһы севән инсанларла бирҝә Аллаһа хидмәт етмәкдән бөјүк севинҹ дујурам вә мән чох шадам ки, беш ушағымдан дөрдү бу јолдадыр.