«Әҝәр Аллаһ һәр шеји, о ҹүмләдән мәним фикирләрими, нәјә еһтијаҹ дујдуғуму билирсә, онда дуа етмәк нәјә лазым?» — дејә соруша биләрсиниз. Јахшы суалдыр. Мәҝәр Иса пејғәмбәр дә демәмишди ки, Аллаһ «Ондан бир шеј истәмәздән әввәл, сизин нәјә еһтијаҹ дујдуғунузу билир»? (Матта 6:8). Бу, Давуд пејғәмбәрә дә мәлум иди. О јазмышды: «Сөзләрими дилә ҝәтирмәмишдән әввәл, ја Рәбб, һамысыны билирсән» (Мәзмур 139:4). Бәс онда Јарадана нијә дуа етмәлијик? Бунун ҹавабыны билмәк үчүн ҝәлин Мүгәддәс Китабда Аллаһын садиг бәндәләринин дуалары һагда дејиләнләрә фикир верәк *.

«Аллаһа јахынлашын,О да сизә јахынлашаҹаг» (Јагуб 4:8).

 ДУА ИНСАНЫ АЛЛАҺА ЈАХЫНЛАШДЫРЫР

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова * Аллаһ садиг бәндәләри һагда һәр шеји билир. Амма Ону марагландыран тәкҹә гуру фактлар дејил (Мәзмур 139:6; Ромалылара 11:33). Аллаһын һәдсиз јаддашы инсанлар һагда мәлуматларын сахланылдығы компүтер јаддашындан олдугҹа фәрглидир. О, бизим ән дәрин фикирләримизлә јахындан марагланыр, чүнки истәјир ки, биз Она јахынлашаг (Мәзмур 139:23, 24; Јагуб 4:8). Буна ҝөрә Иса пејғәмбәр Аллаһын бизим зәрури еһтијаҹларымыздан аҝаһ олдуғуну билдији һалда, өз давамчыларыны Аллаһа дуа етмәјә тәшвиг едирди (Матта 6:6—8). Биз нә гәдәр Јараданымызла үрәјимиздән кечәнләри бөлүшсәк, бир о гәдәр Она јахынлашарыг.

Бәзән елә анлар олур ки, биз дуада нә дејәҹәјимизи билмирик. Белә вахтларда Аллаһ һәтта бизим дилә ҝәтирә билмәдијимиз һиссләри билир. О, вәзијјәтимизә там бәләд олдуғундан еһтијаҹларымызы буна ујғун өдәјир (Ромалылара 8:26, 27; Ефеслиләрә 3:20). Биз биләндә ки, Аллаһ бизим шәхси һәјатымызла, һәтта ән ҹүзи шејләрлә белә јахындан марагланыр, өзүмүзү Она јахын һисс едирик.

АЛЛАҺ БҮТҮН ДУАЛАРА ҸАВАБ ВЕРИР?

Мүгәддәс Китаб бизи әмин едир ки, Аллаһ-Таала садиг бәндәләринин дуаларына ҹаваб верир, амма елә дуалар вар ки, Аллаһ онлара ҹаваб вермир. Бунун да сәбәбләри Мүгәддәс Китабда ачыгланыр. Мисал үчүн, гәдимдә Исраилдә зоракылыг баш алыб ҝедәндә Аллаһ Өз пејғәмбәри Јешајаја халгына нөвбәти сөзләри демәји тапшырмышды: «Сиз әл ачыб Мәнә јалваранда ҝөз јумаҹағам. Нә гәдәр чох дуа етсәниз дә, јенә гулаг асмајаҹағам. Әлләриниз ганла долудур» (Јешаја 1:15). Ајдындыр ки, Аллаһын ганунларына сајмазјана јанашанлар вә ја јанлыш нијјәтлә дуа едәнләр Аллаһын онларын дуаларына ҹаваб верәҹәјини ҝөзләмәмәлидирләр (Сүлејманын мәсәлләри 28:9; Јагуб 4:3).

Мүгәддәс Китабда дејилир: «О, ирадәсинә мүвафиг олан һәр бир диләјимизи ешидир» (1 Јәһја 5:14). Бу о демәкдирми ки, Аллаһ Она ибадәт едән һәр кәсин диләјини автоматик олараг јеринә јетирир? Әлбәттә ки јох. Мәсәлән, ҝөтүрәк Аллаһа сәдагәтлә хидмәт едән һәвари Павели. О, үч дәфә Аллаһа јалвармышды ки, бәдәнини дешән тиканы ондан узаглашдырсын (2 Коринфлиләрә 12:7, 8). Ола билсин ки, Павел хроники ҝөз хәстәлијиндән әзијјәт чәкирди. Ким билир, бу, она неҹә ағры верирди! Аллаһ Павелә шәфа вермәк әнамы вермишди, һәтта бир адамы дирилтдији белә мәлумдур, амма өз хәстәлијинә дөзмәли олмушду (Һәвариләрин ишләри 19:11, 12; 20:9, 10). Аллаһын дуаларына вердији ҹаваб истәдији кими олмаса да, Павел ҹавабы миннәтдарлыгла гәбул етди (2 Коринфлиләрә 12: 9, 10).

Дүздүр, гәдимдә јашамыш Аллаһын бәзи хидмәтчиләри өз дуаларына мөҹүзәви шәкилдә ҹаваб алмышдылар (2 Падшаһлар 20:1—7). Амма о дөврдә белә бу чох надир һалларда олурду. Аллаһын гәдимдәки бәзи садиг бәндәләри дуаларынын узун мүддәт ҹавабсыз галдығыны сананда нараһат олмаға башлајырдылар. Пејғәмбәр Давуд Аллаһа демишди: «Ја Рәбб, нә вахтадәк, јохса әбәдиликми мәни унудаҹагсан?» (Мәзмур 13:1). Анҹаг садиг Давуд Јеһова Аллаһын дәфәләрлә онун дадына јетдијини, хилас етдијини јадына саланда јенидән үрәјиндә Аллаһа гаршы етибар јаранмышды. Елә һәмин дуада о дејир: «Сәнин мәһәббәтинә ҝүвәнирәм» (Мәзмур 13:5). Давуд пејғәмбәр кими, бу ҝүн Аллаһа ибадәт едән инсанларын да дуаларына ҹаваб аланадәк әзмлә дуа етмәләри лазым ҝәлә биләр (Ромалылара 12:12).

«Биз Аллаһа мүраҹиәт едәндә әминик ки, О, ирадәсинә мүвафиг олан һәр бир диләјимизи ешидир» (1 Јәһја 5:14).

 АЛЛАҺ ДУАЛАРА НЕҸӘ ҸАВАБ ВЕРИР?

Аллаһ зәрури еһтијаҹларымыза лагејд дејил

Әсаслы сәбәбләрә ҝөрә севән валидејн һәр дәфә ушағынын истәдији шеји истәдији вахт вермир. Буна бәнзәр тәрздә, Аллаһ да дуаларымыза дүшүндүјүмүз кими вә ја ҝөзләдијимиз анда ҹаваб вермәјә биләр. Лакин әмин ола биләрик ки, Јараданымыз гајғыкеш ата кими, бизим, һәгигәтән дә, еһтијаҹ дујдуғумуз шеји лазым олан вахта вә лазыми тәрздә верәҹәк (Лука 11:11—13).

Аллаһ дуаларымыза Мүгәддәс Китаб васитәсилә дә ҹаваб верир

Аллаһын дуаларымыза вердији ҹаваб илк бахышдан сезилмәјә биләр

Туталым, узун мүддәтдир ки, сизи нараһат едән бир проблем һагда дуа едирсиниз. Дуаларымыза мөҹүзәви шәкилдә ҹаваб алмадығымыз үчүн дүшүнмәлијикми ки, Јеһова онлары ҹавабсыз гојуб? Јахшы оларды ки, биз Аллаһын илк бахышдан сезилмәјән дәстәјини ҝөрмәјә чалышаг. Мисал үчүн, елә ола биләр ки, гајғыкеш достумуз дүз вахтында дадымыза чатсын (Сүлејманын мәсәлләри 17:17). Ола билсин, ону сизин јаныныза Аллаһ јөнәлдиб. Аллаһ дуаларымыза Мүгәддәс Китаб васитәсилә дә ҹаваб верир. Онун Кәламыны охујаркән гаршымыза чәтин вәзијјәтин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едәҹәк һикмәтли мәсләһәт чыха биләр (2 Тимотејә 3:16, 17).

Аллаһ бизә дәстәк олаҹаг достларымызы дүз вахтында јанымыза ҝөндәрә биләр

Чох вахт Аллаһ Она дуа едәнләрин шәхси проблемләрини арадан галдырмыр, әксинә, һәмин проблемә таб ҝәтирмәләри үчүн онлара ҝүҹ верир (2 Коринфлиләрә 4:7). Мәсәлән, Иса пејғәмбәр үзләшәҹәји дәһшәтли бир сынағын Аллаһын адыны рүсвај едәҹәјиндән горхурду. Буна ҝөрә Ондан хаһиш етди ки, бу сынағын гаршысыны алсын. Лакин Јеһова ону үрәкләндирмәк үчүн јанына бир мәләк ҝөндәрди (Лука 22:42, 43). Буна бәнзәр тәрздә, Јеһова бизә тәсәлли верәҹәк достумузу дүз вахтында јанымыза ҝөндәрә биләр (Сүлејманын мәсәлләри 12:25). Бу көмәк илк бахышдан сезилмәдији үчүн Јеһованын дуаларымыза вердији бу ҹүр ҹаваблары ҝөрмәјә чалышмалыјыг.

Аллаһ дуаларымыза ҹаваб вермәјин вахтыны билир

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Күлли-Ихтијар Аллаһ тәвазөкар инсанлара «вахты ҝәләндә» лүтф ҝөстәрир (1 Петер 5:6). Әҝәр бизә елә ҝәлирсә ки, үрәкдән етдијимиз дуаларын ҹавабы ҝеҹикир, Јеһованын бизә гаршы етинасыз олдуғу гәнаәтинә ҝәлмәмәлијик. Биздән фәргли олараг, һәр шејдән хәбәрдар олан Јараданымыз дуаларымыза ҹаваб вермәјин мүнасиб вахтыны ҝөзләјир.

«Тәвазөкар олуб гүдрәтли Аллаһа бојун әјин. Вахты ҝәләндә О, сизи уҹалдаҹаг» (1 Петер 5:6).

Бир нүмунәјә бахаг. Дејәк ки, балаҹа оғлунуз велосипед истәјир. Сиз онун хаһишини дәрһал јеринә јетирәҹәксиниз? Әҝәр ушағыныза велосипед алмаг һәлә тездирсә, дүшүнә биләрсиниз ки, ону инди јох, вахты чатанда алсаныз јахшыдыр. Әҝәр биз дуа етмәјә давам етсәк, Јеһова да вахты ҝәләндә бизи үрәјимизин истәкләринә чатдыраҹаг (Мәзмур 37:4).

ӘМИН ОЛУН КИ, ЈЕҺОВА ДУАЛАРЫНЫЗЫ ДИНЛӘЈИР

Аллаһ истәмир ки, садиг бәндәләри усанмадан дуа етмәјин әбәс олдуғуну дүшүнсүнләр. Фикирләшә биләрсиниз ки, буну демәк етмәкдән асандыр. Һәгигәтән дә, әҝәр биз узун мүддәт һансыса проблемдән, јахуд да әдаләтсизликдән әзијјәт чәкириксә, Аллаһдан ҹаваб ҝөзләмәјә сәбримиз чатмаја биләр. Амма јахшы оларды ки, Иса Мәсиһин давамлы шәкилдә дуа етмәк барәдә дедији сөзләри унутмајаг.

Иса пејғәмбәр әдаләтсиз һакимдән дурмадан өз һаггыны тәләб едән бир касыб гадыны нүмунә чәкди (Лука 18:1—3). Һаким бир мүддәт она көмәк етмәкдән имтина етсә дә, сонра үрәјиндә фикирләшди:  «Ҝәрәк онун иши илә әлагәдар әдаләтли һөкм чыхарым ки, даһа ҝәлиб баш-бејними апармасын» (Лука 18:4, 5). Орижинал мәтнә әсасән, һаким дул гадынын ишинә она ҝөрә әдаләтлә бахды ки, гадын «онун ҝөзүнүн алтыны гаралтмасын» вә ја мәҹази диллә десәк, «онун адына хәләл јетирмәсин *». Әҝәр һаким өз адына ҝөрә касыб дул гадына көмәк етдисә, онда гајғыкеш Јараданымызын «Ондан ҝеҹә-ҝүндүз имдад диләјән сечилмишләри үчүн әдаләти» бәрпа едәҹәји нә гәдәр јәгиндир? Исанын дедији кими, Аллаһ «онлар үчүн әдаләти тезликлә бәрпа едәҹәк» (Лука 18:6—8).

«Дурмадан диләјин, сизә вериләҹәк» (Лука 11:9).

Бәзән Аллаһдан имдад вә ја лүтф диләмәкдән јорулсаг да, һеч вахт тәслим олмамалыјыг. Дурмадан дуа етмәклә Аллаһын бизә көмәк етмәсини сәмими-гәлбдән арзуладығымызы ҝөстәририк. Биз һәмчинин Јеһованын дуаларымыза неҹә ҹаваб вердијини өјрәнирик вә нәтиҹәдә Она даһа да јахын олуруг. Бәли, әмин ола биләрик ки, әҝәр диләмәјә давам етсәк, Јеһова дуаларымызы ҹавабсыз гојмајаҹаг (Лука 11:9).

^ абз. 3 Әҝәр биз истәјириксә ки, Аллаһ дуаларымызы гәбул етсин, ҝәрәк Онун бујруғуна сәмими-гәлбдән әмәл едәк. Белә етдијимиз тәгдирдә, бу мәгаләдә дејилдији кими, дуа етмәјин бизә хејри олаҹаг. Әлавә мәлумат үчүн Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән дәрҹ олунан «Мүгәддәс Китаб әслиндә нә өјрәдир?» китабынын 17-ҹи фәслинә баха вә ја www.јw.org/az-cyrl сајтына дахил ола биләрсиниз.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китабда ачыгланыр ки, «Јеһова» Аллаһын адыдыр.

^ абз. 22 Гәдим дөврләрдә Аллаһ Исраил һакимләриндән дул гадынлара вә јетим ушаглара хүсуси диггәтлә јанашмағы тәләб едирди (Ганунун тәкрары 1:16, 17; 24:17; Мәзмур 68:5).