ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Сентјабр 2015

Бу сајда 2015-ҹи ил октјабрын 26-дан нојабрын 29-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Мәсиһә мәхсус јеткинлијә ҹан атын

Јеһоваја нә гәдәр мүддәт хидмәт етмәјимиздән асылы олмајараг, руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәлијик.

Виҹданыныз етибарлы бәләдчидир?

Ҝөрүн виҹдан мүалиҹә, әјләнҹә вә тәблиғлә бағлы ағыллы гәрар вермәкдә неҹә көмәк едә биләр.

«Иман јолунда дәјанәтли олун»

Бутрусун сујун үзү илә јеримәсиндән иманла бағлы нә өјрәнирик?

Јеһованын әвәзолунмаз мәһәббәти

Јеһованын сизи севдијини баша дүшмәјә вә ја буну гәбул етмәјә чәтинлик чәкирсиниз?

Јеһованы севдијинизи ҝөстәрин

Бу, садәҹә үрәјимиздә бәсләдијимиз һиссләр дејил.

LIFE STORY

Һәјатымы зәнҝинләшдирән немәтләр

Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олан Тед Јарачын һәјат јолдашы Мелита Јарачын һәјат һекајәсини охујун. О, өмрүнүн әлли илиндән чохуну јолдашы илә бирликдә таммүддәтли хидмәтдә кечирмишди.