«Биз севирик, чүнки әввәлҹә Аллаһ бизи севди» (1 ЈӘҺ. 4:19).

НӘҒМӘ: 56, 138

1, 2. Һәвари Јәһјанын сөзләринә әсасән, Аллаһ бизә Ону севмәји неҹә өјрәдир?

АТА өвладларына нәјисә өјрәтмәк истәјирсә, биринҹи нөвбәдә өзү онлара нүмунә гојмалыдыр. Һәвари Јәһја јазмышды: «Биз севирик, чүнки әввәлҹә Аллаһ бизи севди» (1 Јәһ. 4:19). Идеал ата образы олан Јеһова Өз мәһәббәтилә нүмунә гојуб ҝөстәрир ки, биз Ону неҹә севмәлијик.

2 Бәс әввәлҹә Јеһованын бизи севдији нәдән ҝөрүнүр? Һәвари Булус јазмышды: «Аллаһ исә Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ром. 5:8). Белә бир гурбан вермәклә, јәни иманлы инсанларын уғрунда Оғлуну фидјә олараг вермәклә Јеһова әсил мәһәббәтин нә демәк олдуғуну ҝөстәрди. Әсил мәһәббәт өзүнү сәхавәтдә, фәдакар әмәлләрдә ҝөстәрир. Аллаһын бу ҹомәрд һәрәкәти сајәсиндә бизим үчүн Она јахынлашмаг, Онун мәһәббәтини дујмаг вә бунун мүгабилиндә Она мәһәббәт ҝөстәрмәк мүмкүн олуб (1 Јәһ. 4:10).

3, 4. Аллаһ севҝиси неҹә изһар олунмалыдыр?

3 Мәһәббәт Аллаһын ән әсас кејфијјәтидир. Буна ҝөрә дә бир нәфәр Исадан сорушанда ки, Аллаһын илк әмри һансыдыр, о, белә ҹаваб вермишди: «Аллаһын Јеһованы бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла, бүтүн ағлынла вә вар ҝүҹүнлә сев» (Марк 12:30).  Исанын сөзләриндән өјрәнирик ки, Аллаһа мәһәббәт илк нөвбәдә үрәкдә олмалыдыр. Аллаһы бүтүн гәлбимизлә севмәјинҹә Ону разы сала билмәрик. Амма ајәдән ҝөрүндүјү кими, варлығымыз, ағлымыз вә ҝүҹүмүз дә кәнарда галмамалыдыр. Бу о демәкдир ки, әсил Аллаһ севҝиси садәҹә үрәкдә дујулан һисс дејил. Аллаһы севириксә, Онун јолунда руһани вә физики габилијјәтләримизи дә ишә салмалыјыг. Микә пејғәмбәрин сөзләринә әсасән, Јеһова Аллаһ биздән мәһз буну истәјир. (Микә 6:8 ајәсини охујун.)

4 Сәмави Атамыза әсил мәһәббәт бәсләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? Биз Онун јолунда һеч нәјимизи әсирҝәмәмәлијик. Иса Мәсиһин дедији кими, физики, емосионал вә руһани габилијјәтләримизи Она фәда етмәјә һазыр олмалыјыг. Кечән мәгаләдә Јеһованын Өз өвладларына мәһәббәтини изһар етдији дөрд саһәни нәзәрдән кечирдик. Инди исә ҝәлин ҝөрәк Јеһова биздән нә ҝөзләјир, биз Она севҝимизи неҹә ҝөстәрә биләрик вә Она олан мәһәббәтимизи аловландырмаг үчүн нә едә биләрик.

ЈЕҺОВАЈА ШҮКР ЕДИН

5. Јеһованын етдикләринин мүгабилиндә биз нә етмәлијик?

5 Кимсә сизә һәдијјә верәндә нә едирсиниз? Јәгин ки, неҹәсә миннәтдарлығынызы билдирирсиниз. Үстәлик, ондан неҹәҝәлди јох, јахшы истифадә едирсиниз. Иса Мәсиһин шаҝирди Јагуб јазмышды: «Һәр бир ҝөзәл пај вә һәр бир камил немәт јухарыдан, сәмави нурларын Атасындан назил олур. О, көлҝә кими дәјишкән дејил» (Јаг. 1:17). Јеһова јашамағымыз вә хошбәхт олмағымыз үчүн усанмадан бизи һәр шејлә тәмин едир. Бу, бизи Ону севмәјә тәшвиг етмир?

6. Јеһованын немәтләриндән мәһрум олмамаг үчүн исраиллиләр нә етмәли идиләр?

6 Јеһова әсрләр бојунҹа исраиллиләрин назыны чәкмиш, һәм руһани, һәм дә мадди немәтләри башларындан төкмүшдү (Ган. 4:7, 8). Бу немәтләри һәмишә дадмаг үчүн онлар Аллаһын ганунларына итаәт етмәли, о ҹүмләдән, торпағын ҝәтирдији «илк мәһсулун ән јахшысыны» мүнтәзәм олараг Јеһоваја тәгдим етмәли идиләр (Чых. 23:19). Бунунла да исраиллиләр мәһәббәтинә вә немәтләринә ҝөрә Јеһоваја миннәтдар олдугларыны ҝөстәрә биләрдиләр. (Ганунун тәкрары 8:7—11 ајәләрини охујун.)

7. Өз сәрвәтимизлә Јеһованы неҹә шәрәфләндирә биләрик?

7 Бәс бизим барәмиздә нә демәк олар? Бу ҝүн биздән гурбан ҝәтирмәк тәләб олунмаса да, өз сәрвәтимизи Аллаһын јолунда сәрф етмәклә Аллаһы севдијимизи ҝөстәрә биләрик (Мәс. 3:9). Јәни биз саһиб олдуғумуз шејләрлә Аллаһы шәрәфләндиририк. Мәсәлән, биз Падшаһлыг ишини һәм јашадығымыз јердә, һәм дә дүнја мигјасында мадди ҹәһәтдән дәстәкләјирик. Имканлы вә ја имкансыз олмағымыздан асылы олмајараг, бу јолла Аллаһы севдијимизи ҝөстәрә биләрик (2 Кор. 8:12). Анҹаг Јеһоваја мәһәббәти башга ҹүр дә тәзаһүр етдирмәк олар.

8, 9. Јеһованын вәдләринә етибар етмәк Ону севмәклә неҹә бағлыдыр? Нүмунә чәкин.

8 Јадыныздадырса, Иса өз давамчыларына јемәјә-ҝејмәјә ҝөрә нараһат олмамағы, Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутмағы бујурмушду. О демишди ки, сәмави Атамыз нәјә еһтијаҹ дујдуғумузу билир (Мәт. 6:31—33). Аллаһын бу вәдинә нә дәрәҹәдә етибар етмәјимиз Она олан мәһәббәтимизин дәринлијини ҝөстәрир, чүнки мәһәббәт вә етибар бир-бири илә сых бағлыдыр. Етибар олмајан јердә севҝидән данышмаг  олмаз (Зәб. 143:8). Буна ҝөрә дә өзүмүздән соруша биләрик: «Мәгсәдләримдә вә һәјат тәрзимдә Јеһованы әсил мәһәббәтлә севдијим әкс олунур? Јашадығым һәр ҝүн Јеһованын еһтијаҹларымы өдәмәјә гадир олдуғуна инандығымы ҝөстәрир?»

9 Мајк адлы мәсиһи дә Аллаһы бу ҹүр севир вә Она етибар едир. Ҝәнҹ оланда Мајкын ән бөјүк арзусу башга өлкәдә хидмәт етмәк иди. О евләнди, ики өвлады олду, анҹаг бу арзусу сөнмәди. Тәләбат олан јерләрдә хидмәт едән баҹы-гардашлар барәдә охујанда Мајкын аиләси һәвәсләниб һәјатыны садәләшдирмәк гәрарына ҝәлди. Онлар бөјүк евләрини сатыб бина евинә көчдүләр. Мајкын тәмизлик иши илә бағлы бизнеси вар иди. О, бизнесини кичилтди вә арашдырыб өјрәнди ки, хариҹи өлкәдән Интернет васитәсилә бизнесини неҹә идарә едә биләр. Нәһајәт ки, о, аиләликҹә башга өлкәјә көчә билди. Ики ил севинҹлә орада хидмәт едәндән сонра Мајк деди: «Биз Исанын Мәтта 6:33 ајәсиндә јазылан сөзләринин доғрулуғуну өз үзәримиздә һисс етдик».

ҺӘГИГӘТ БАРӘДӘ ДҮШҮНҸӘЛӘРӘ ДАЛЫН

10. Давуд падшаһын нүмунәсиндән ҝөрүндүјү кими, Јеһова барәдә өјрәндикләримиз һагда дүшүнмәјин һансы фајдасы вар?

10 Тәхминән үч мин ил әввәл Давуд падшаһ сәманы сејр едәндә илһамланараг јазмышды: «Ҝөјләр Аллаһын әзәмәтини бәјан едир, асиман әлләринин ишиндән данышыр». Даһа сонра Аллаһын ганунундакы һикмәтдән тәсирләнәрәк демишди: «Јеһованын гануну камилдир, ҹана гүввәт верир, Јеһованын өјүдләри етибарлыдыр, нашы адамы мүдрик едир». Давуд бу ҹүр дүшүнҹәләрә даландан сонра јазмышды: «Гој ағзымдан чыхан сөзләр, гәлбимдәки дүшүнҹәләр Сәни мәмнун етсин, еј Јеһова, гајам, хиласкарым!» Бәли, Аллаһын ишләри барәдә дүшүнмәјин сајәсиндә Давудла Аллаһ арасында исти вә сых мүнасибәт јаранырды (Зәб. 19:1, 7, 14).

11. Аллаһы севириксә, Мүгәддәс Јазылардан алдығымыз билији неҹә ишләтмәлијик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

11 Бу ҝүн биз Јеһованын јаратдыглары барәдә вә нијјәти илә бағлы ҝөрдүјү ишләр һагда даһа чох билирик. Дүнја инсанлара али тәһсил алмағы тәлгин едир. Анҹаг тәҹрүбә ҝөстәрир ки, чох вахт али тәһсил далынҹа ҝедәнләрин Аллаһа мәһәббәти сојујур вә иманы түкәнир. Мүгәддәс Китаб исә бизи тәкҹә билији севмәјә јох, һәмчинин һикмәт вә дәрракә газанмаға сәсләјир. Бу о демәкдир ки, биз Аллаһын вердији билији дүзҝүн ишләтмәји өјрәнмәли, һәм өзүмүзә, һәм дә башгаларына фајда вермәлијик (Мәс. 4:5—7). Аллаһ «истәјир ки, һәр ҹүр инсан хилас олуб һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнсин» (1 Тим. 2:4). Биз Падшаһлыг мүждәсини тәблиғ етмәјә, инсанлара Аллаһын бәшәријјәт үчүн олан мөһтәшәм нијјәтини өјрәтмәјә ҹан гојмагла Ону севдијимизи ҝөстәририк. (Зәбур 66:16, 17 ајәләрини охујун.)

12. Бир баҹы Јеһовадан алдығы һәдијјәјә неҹә јанашмышды?

12 Һәтта ушаглар да руһани билији гијмәтләндирмәклә Јеһованы севдикләрини ҝөстәрә биләрләр. Шанон адлы баҹы дејир ки, 11 јашы оланда валидејнләри ону вә 10 јашлы баҹысыны «Аллаһа сәдагәт» адлы вилајәт топлантысына апармышды. Програмын бир һиссәсиндә ушаглара онлар үчүн ајрылмыш јердә отурмағы тапшырдылар. О, бир аз һәјәҹан кечирсә дә, ҝедиб орада әјләшди. Бир гәдәр сонра ҝәнҹләрин һәр биринә «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» адлы ҝөзәл бир  китаб һәдијјә етдиләр. Бу, онун үчүн ҝөзләнилмәз сүрприз олду. Алдығы бу һәдијјә Шанонун Јеһова илә мүнасибәтинә неҹә тәсир етди? Шанон дејир: «О вахт мән ахыр ки, Јеһованын реал олдуғуну вә шәхсән мәни чох, лап чох севдијини баша дүшдүм. Биз неҹә дә хошбәхтик ки, Уҹа Аллаһымыз Јеһова бизә сәхавәтлә белә ҝөзәл, мүкәммәл һәдијјәләр верир».

АЛЛАҺЫН МӘСЛӘҺӘТ ВӘ ТӘРБИЈӘСИНИ ГӘБУЛ ЕДИН

13, 14. Јеһованын мәсләһәтинә олан мүнасибәтимиз Ону севдијимизи неҹә ҝөстәрир?

13 Мәсәлләр 3:12 ајәсиндә дејилир: «Ата әзиз оғлуну, Јеһова да севдији кәси тәнбеһ едәр». Бәс Јеһова бизи тәрбијә едәндә буна неҹә јанашмалыјыг? Һәвари Булус ҝерчәклији ҝөстәрәрәк јазмышды ки, «ҹәза о анда инсана севинҹ јох, ағры ҝәтирир». Бу сөзләрлә Булус тәрбијәнин дәјәрини вә ваҹиблијини азалтмырды, чүнки ардынҹа белә демишди: «Сонрадан исә бу јолла тәрбијә олунмуш адамларда салеһлијин сүлһ бәһрәсини јетишдирир» (Ибр. 12:11). Әҝәр биз Јеһованы севириксә, Ондан мәсләһәт аларкән шикајәтләнмәмәли, инҹимәмәлијик. Бәзиләри үчүн бу, чох чәтиндир. Анҹаг Аллаһы севдијимиз үчүн биз Онун мәсләһәтини гәбул едиб дүзәлирик.

14 Мәлаки пејғәмбәрин ҝүнләриндә бир чох јәһудиләр Аллаһын мәсләһәтини гулагардына вурурдулар. Онлар Јеһованын тәгдимәләрлә бағлы вердији ганунлары веҹләринә алмырдылар. Она ҝөрә дә Јеһова онлары сәрт шәкилдә мәзәммәт етди. (Мәлаки 1:12, 13 ајәләрини охујун.) Вәзијјәт нә дәрәҹәдә ҹидд иди? Ҝөрүн Јеһова нә демишди: «Үзәринизә ләнәт јағдыраҹағам,.. хејир-дуанызы ләнәтә дөндәрәҹәјәм. Артыг хејир-дуанызы ләнәтә дөндәрмишәм, чүнки әмримә лагејдлик ҝөстәрирсиниз» (Мәл. 2:1, 2). Ҝөрүндүјү кими, Јеһованын мәсләһәтини рәдд етсәк, јахуд ону ваҹиб сајмасаг, Јеһова илә достлуғумузу итирәҹәјик.

Бу дүнјанын јох, Аллаһын мәсләһәтилә отуруб-дурун (15-ҹи абзаса бахын)

15. Биз өзүмүзү һансы әһвал-руһијјәдән горумалыјыг?

15 Худбинлијин, егоистлијин һөкм сүрдүјү  индики зәманәдә тәрбијә вә мәсләһәт барәдә данышмаг һәләм-һәләм асан дејил, о ки галды, ону гәбул едәсән. Мәсләһәти, тәрбијәни гәбул едәнләр дә чох вахт буну дејинә-дејинә едирләр. Анҹаг мәсиһиләрә бу зәманәјә ујғунлашмамаг мәсләһәт ҝөрүлүр. Биз Аллаһын камил ирадәсини дәрк етмәли вә она ујғун давранмалыјыг (Ром. 12:2). Јеһова тәшкилаты васитәсилә вахтлы-вахтында һәјатын мүхтәлиф саһәләри илә бағлы бизә мәсләһәтләр верир. Мәсәлән, әкс ҹинслә мүнасибәтдә өзүмүзү неҹә апармалыјыг, кимләрлә отуруб-дурмалыјыг, неҹә әјләнмәлијик. Бу мәсләһәтләрә ҹанла-башла әмәл етмәклә Јеһоваја миннәтдар олдуғумузу вә Ону сидги-үрәкдән севдијимизи ҝөстәририк (Јәһ. 14:31; Ром. 6:17).

ЈЕҺОВАЈА ЕТИБАР ЕДИН

16, 17. а) Гәрар гәбул едәркән нә үчүн Јеһованын фикрини нәзәрә алмалыјыг? б) Исраиллиләрин һәрәкәти Јеһованы үрәкдән севмәдикләрини вә Она етибар етмәдикләрини неҹә ҝөстәрди?

16 Адам балаҹа оланда тәһлүкә һисс едән кими гејри-иради олараг валидејнләринә сығыныр. Бөјүдүкҹә исә даһа чох өз ағлына ҝүвәнир, өзү гәрар верир. Анҹаг валидејнләри илә јахын мүнасибәти олан адам бөјүјәндә дә гәрар вермәздән әввәл онларла мәсләһәтләшир, онларын фикрини өјрәнир. Јеһова илә мүнасибәтләрә ҝәлдикдә дә бу беләдир. Аллаһын ирадәсини нәзәрә алмадан гәрар гәбул етсәк, бу, Аллаһы кифајәт гәдәр севмәдијимизи вә Она етибар етмәдијимизи ҝөстәрәҹәк. Анҹаг Јеһоваја үз тутсаг, О, бизә Өз руһуну вериб гәлбимиздә һәм арзу ојадаҹаг, һәм дә фәалијјәт ҝөстәрмәјимиз үчүн бизә ҝүҹ верәҹәк (Филип. 2:13).

17 Ишмуил пејғәмбәрин ҝүнләриндә исраиллиләр филиштлиләрлә дөјүшдә ағыр мәғлубијјәтә уғрадылар. Чыхылмаз вәзијјәтдә олан Аллаһын халгы көмәјә мөһтаҹ иди. Онлар дедиләр: «Ҝәлин Шилодан Јеһованын Әһд сандығыны ҝәтирәк. Гој јанымызда олсун вә бизи дүшмәнин әлиндән гуртарсын». Амма бунун ахыры пис гуртарды. «Чох бөјүк гырғын олду вә Исраил тәрәфиндән 30 000 пијада дөјүшчү һәлак олду. Үстәлик, Аллаһын сандығы дүшмән әлинә кечди» (1 Ишм. 4:2—4, 10, 11). Илк бахышдан елә ҝөрүнә биләр ки, Әһд сандығыны апармагла исраиллиләр Јеһоваја пәнаһ апармышдылар. Әслиндә исә онлар Јеһовадан мәсләһәт алмадылар, өз билдикләри кими һәрәкәт етдиләр, нәтиҹәси дә аҹынаҹаглы олду. (Мәсәлләр 14:12 ајәсини охујун.)

18. Мүгәддәс Китабда Јеһоваја етибар етмәклә бағлы нә дејилир?

18 Зәбур 42:5, 6 ајәләри ҝөстәрир ки, инсан әслиндә неҹә әһвал-руһијјәдә олмалыдыр. Орада јазылыб: «Сән Аллаһы ҝөзлә, чүнки мән һәлә Аллаһымы, Улу Хиласкарымы уҹалдаҹағам. Еј Аллаһым, көксүмдә гәлбим гырылыб. Буна ҝөрә... јада салырам Сәни». Бу сөзләрдә неҹә дә дәрин һиссләр, бөјүк мәһәббәт әкс олунуб! Сиз дә сәмави Атанызы бу ҹүр севир, Она ҝүвәнирсиниз? Һәтта бу белә олса да, Она етибарынызы даһа да артыра биләрсиниз. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет, өз ағлына ҝүвәнмә. Һәр ишиндә Ону дүшүн, О да јолларыны рәван едәр» (Мәс. 3:5, 6).

19. Јеһованы севдијинизи неҹә ҝөстәрәҹәксиниз?

19 Јеһова илк олараг Өзү бизи севмәклә ҝөстәрди ки, биз Ону неҹә севмәлијик. Ҝәлин Онун мүкәммәл нүмунәсини һәмишә јадымызда сахлајаг. Өмүр боју Ону бүтүн гәлбимизлә, бүтүн варлығымызла, бүтүн ағлымызла вә вар ҝүҹүмүзлә севдијимизи ҝөстәрәк (Марк 12:30).