Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2015

Мәсиһә мәхсус јеткинлијә ҹан атын

Мәсиһә мәхсус јеткинлијә ҹан атын

«Мәсиһә мәхсус долғунлуғун инкишаф дәрәҹәсинә јетишәк» (ЕФЕС. 4:13).

НӘҒМӘ: 69, 70

1, 2. Һәр бир мәсиһи һансы саһәдә бөјүмәлидир? Нүмунә чәкин.

АДӘТӘН, евдарлыгда сәриштәли олан гадын мејвә аланда онун бөјүклүјүнә, јахуд гијмәтинә бахмыр. Әксинә, јетишмиш, ҝөзәл әтри, дады олан мејвә ахтарыр ки, ҹана хејри дәјсин. Бәли, о, бүтүн базары ҝәзиб там јетишмиш, дәјмиш мејвә алыр.

2 Јеһова да Өз хидмәтчиләринин јеткин олмасыны истәјир. Сөһбәт физики јох, руһани јеткинликдән ҝедир. Аллаһын јеткин хидмәтчиси олмаг һәр бир мәсиһинин амалыдыр. Һәтта инсан мүәјјән дәрәҹәдә инкишаф едиб өзүнү Јеһоваја һәср едәндән вә вәфтиз олунандан сонра да бөјүмәјә давам етмәлидир. Һәвари Булус Ефесдәки мәсиһиләрә руһани ҹәһәтдән бөјүмәли олдугларыны јазмышды. Онлары тәшвиг етмишди ки, «иманда бирлијә вә Аллаһын Оғлуну танымагда вәһдәтә, јеткин инсан сәвијјәсинә, Мәсиһә мәхсус долғунлуғун инкишаф дәрәҹәсинә» јетишсинләр (Ефес. 4:13).

3. Јеһованын мүасир халгы арасындакы вәзијјәт Ефес јығынҹағындакы вәзијјәтә неҹә бәнзәјир?

3 Һәвари Булус бу мәктубу јазанда Ефесдәки јығынҹаг артыг бир нечә ил иди ки, мөвҹуд иди. Бир чох шаҝирдләр руһани ҹәһәтдән јахшы инкишаф етмишдиләр. Бәзиләринә исә, һәлә бөјүмәк лазым иди. Бу ҝүн дә Јеһованын Шаһидләри арасында да  вәзијјәт ејни ҹүрдүр. Бир чох баҹы-гардашлар Аллаһа чохдандыр хидмәт едирләр вә артыг руһани ҹәһәтдән јеткинләшибләр. Анҹаг ајдын мәсәләдир ки, буну һамы барәдә демәк олмаз. Мисал үчүн, һәр ил минләрлә инсан вәфтиз олунур. Буна ҝөрә дә јығынҹагларда һәмишә руһани ҹәһәтдән јеткинләшмәли олан мәсиһиләр олур. Бәс сизин барәниздә нә демәк олар? (Кол. 2:6, 7).

МӘСИҺИ ЈЕТКИНЛИЈИ

4, 5. Јеткин мәсиһиләр нәдә бир-бириндән фәргләнирләр, бәс онларын ортаг ҹәһәти нәдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

4 Базарда дәјмиш мејвәләрә баханда ҝөрмәк олар ки, онларын һамысы ејни дејил. Бунунла белә, бу мејвәләрин һамысында онларын јетишдијини ҝөстәрән охшар әламәтләр олур. Ејнилә, јеткин мәсиһиләрин дә миллијјәти, кечмиши, сағламлығы, јашы вә һәјат тәҹрүбәси мүхтәлиф ола биләр. Онлар һәтта хасијјәтдә вә мәдәнијјәтдә дә бир-бириндән фәргләнирләр. Бунунла белә, онларын һамысында јеткинликдән хәбәр верән хүсусијјәтләр олур. Ҝәлин ҝөрәк бу, һансы хүсусијјәтләрдир.

5 Јеһованын јеткин хидмәтчисинин бүтүн һәјаты бир мәгсәд әтрафында ҹөвлан едир — о, Мәсиһдән нүмунә ҝөтүрүб онун изләри илә ҝедир (1 Бут. 2:21). Ҝәлин јадымыза салаг, Иса Мәсиһ ән ваҹиб нәји вурғуламышды? Инсанын Јеһованы бүтүн гәлбијлә, бүтүн варлығыјла вә бүтүн ағлыјла севмәсини, о ҹүмләдән, башгасыны өзүнү севдији кими севмәсини (Мәт. 22:37—39). Јеткин мәсиһи бу мәсләһәтә ујғун јашамаға чалышыр. Онун бүтүн һәјаты Јеһова илә мүнасибәтләрини һәр шејдән үстүн тутдуғуну ҝөстәрир. Һәмчинин белә мәсиһи инсанлары фәдакар мәһәббәтлә севир.

Јашлы мәсиһиләр ҹаван мәсул гардашлара дајаг олмагла һәлимлик ҝөстәрә биләрләр (6-ҹы абзаса бахын)

6, 7. а) Јеткин мәсиһиләри сәҹијјәләндирән хүсусијјәтләр һансылардыр? б) Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

6 Анҹаг биз баша дүшүрүк ки, тәкҹә мәһәббәтлә иш битмир. Јеткин мәсиһи руһун бәһрәсинә дахил олан диҝәр кејфијјәтләри дә тәзаһүр етдирмәлидир (Гал. 5:22, 23). Башга хүсусијјәтләр, мәсәлән, мүлајимлик, өзүнә һаким олмаг, сәбир дә ејнән ваҹибдир. Бу хүсусијјәтләр мүшкүл мәсәләләри әсәбиләшмәдән јолуна гојмаға, ејни заманда сарсыларкән үмиди итирмәмәјә көмәк едир. Јеткин мәсиһи мүталиә илә мәшғул оларкән Мүгәддәс Китаба әсасланан принсипләри дујмаға чалышыр ки, јахшы илә писи ајырд едә билсин. Сонра исә вердији гәрарларла јеткин олдуғуну ҝөстәрир. Мәсәлән, о, Мүгәддәс Китабла тәрбијә олунмуш виҹданынын сәсинә гулаг асыр. Јеһоваја бојун әјиб Онун јолларынын вә гајдаларынын өзүнүнкүндән үстүн олдуғуну гәбул едир *. Мүждәни үрәкдән тәблиғ едир вә јығынҹағын бирлијинә өз төһфәсини верир.

7 Јеһоваја нә гәдәр мүддәт хидмәт етмәјимиздән асылы олмајараг, һәр биримиз өзүмүздән сорушмалыјыг: «Һансы саһәләрдә мәнә һәлә дә инкишаф етмәк лазымдыр? Мәсиһә даһа чох бәнзәмәк үчүн нәдә дүзәлмәлијәм?»

«БӘРК ГИДА... ЈЕТКИН АДАМ ҮЧҮНДҮР»

8. Мәсиһ Мүгәддәс Јазылары нә дәрәҹәдә јахшы билирди?

8 Иса Мәсиһ Аллаһын Кәламыны әла билирди. Һәлә он ики јашы оланда о, мәбәддә мүәллимләрлә Мүгәддәс Јазылар барәдә  сөһбәт апармышды. Исаны динләјәнләрин һамысы онун зәкасына вә ҹавабларына валеһ олмушду (Лука 2:46, 47). Сонралар о, Аллаһын Кәламындан ситатлар ҝәтирәрәк өз әлејһдарларыны сусдурурду (Мәт. 22:41—46).

9. а) Руһани ҹәһәтдән бөјүмәк истәјән мәсиһинин һансы вәрдиши олмалыдыр? б) Мүгәддәс Китабы һансы мәгсәдлә мүталиә етмәк лазымдыр?

9 Иса Мәсиһин гојдуғу нүмунәјә ујғун олараг, руһани ҹәһәтдән бөјүмәк истәјән мәсиһи сәтһи биликлә гане олмамалыдыр. О дәрк етмәлидир ки, јеткин олмаг үчүн бәрк гида гәбул етмәк лазымдыр, буна ҝөрә дә һәмишә Мүгәддәс Китабын дәринликләринә баш вурмалыдыр (Ибр. 5:14). Ајдындыр ки, јеткин мәсиһи Аллаһын Оғлуну јахындан танымалыдыр (Ефес. 4:13). Сиз Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охујурсунуз? Вахтлы-вахтында шәхси мүталиә илә мәшғул олурсунуз? Һәр һәфтә чалышыб-вурушуб аиләви ибадәтә вахт ајырырсыныз? Аллаһын Кәламыны охујанда диггәтли олун, принсипләри баша дүшмәјә, Јеһованын дүшүнҹәләрини вә һиссләрини дујмаға чалышын. Сонра һәмин принсипләри һәјатынызда тәтбиг един, онлары рәһбәр тутараг гәрар верин. Беләҹә, Јеһоваја даһа да јахын олаҹагсыныз.

10. Билик јеткин мәсиһинин һәр ачылан ҝүнүнә неҹә тәсир едир?

10 Јеткин мәсиһи баша дүшүр ки, биликлә һәр шеј битмир. О, Јеһованын нәсиһәтини, принсипләрини севмәлидир. Бу, өзүнү онда бүрузә верир ки, о, һәјатыны өз истәкләринә ҝөрә јох, Јеһованын ирадәсинә ујғун олараг гурур. Үстәлик, мәсиһи кечмиш хасијјәтини вә давранышыны «әјниндән чыхармаға» чалышыр, «Аллаһын ирадәсинә әсасән вә һәгиги салеһликлә сәдагәтә ујғун јарадылмыш» јени, мәсиһәбәнзәр шәхсијјәтә бүрүнүр. (Ефеслиләрә  4:22—24 ајәләрини охујун.) Мүгәддәс Китаб Аллаһын мүгәддәс руһунун тәсири алтында јазылыб. Мәсиһи Мүгәддәс Китаб елминә дәриндән јијәләндикҹә, өјрәндикләринә севҝиси артдыгҹа, мүгәддәс руһ онун үрәјинә вә әглинә һаким кәсилир. Бу исә онун руһани инкишафына тәкан верир.

ВӘҺДӘТ ИЧИНДӘ БИРЛӘШӘК

11. Исаны неҹә инсанлар әһатә едирди?

11 Иса Мәсиһ јер үзүндә јашајанда өзү камил олса да, гејри-камил инсанларла әһатә олунмушду. Ону гејри-камил валидејнләр бөјүтмүшдү, гејри-камил баҹы-гардашлары илә илләрлә бир евдә јашамышды. Һәтта онун јахын давамчыларына да бу дүнјаја хас олан мәнәм-мәнәмлик, шөһрәтпәрәстлик јад дејилди. Мисал үчүн, Исанын едамындан әввәлки ҝеҹә һәвариләрин арасында онлардан кимин даһа бөјүк олмасы барәдә гызғын мүбаһисә дүшмүшдү (Лука 22:24). Амма Иса билирди ки, гејри-камил давамчылары руһани ҹәһәтдән бөјүјәҹәк вә вәһдәт ичиндә олан бир јығынҹаг тәшкил едәҹәк. Елә һәмин ахшам Иса дуа едиб сәмави Атасындан хаһиш етди ки, һәвариләри бир-бирини севсин вә араларында бирлик олсун. О, дуасында деди: «[Гој] араларында бирлик олсун. Ата, Сән мәнимлә, мән дә Сәнинлә вәһдәтдә олдуғум кими, гој онлар да бизимлә вәһдәтдә олсунлар... Биз бир олдуғумуз кими, онлар да бир олсунлар» (Јәһ. 17:21, 22).

12, 13. а) Ефеслиләрә 4:15, 16 ајәләри јығынҹагда бирлији горумағын ваҹиблијини неҹә вурғулајыр? б) Бир гардаш јығынҹагда бирлији горумағы неҹә өјрәнди?

12 Јеһованын јеткин хидмәтчиси јығынҹагда бирлик јаратмалыдыр. (Ефеслиләрә 4:1—6, 15, 16 ајәләрини охујун.) Бизим мәгсәдимиз одур ки, Аллаһын халгы һәмаһәнҝ сурәтдә бирләшсин вә бүтүн үзвләри гаршылыглы фәалијјәт ҝөстәрсин. Јеһованын Кәламына әсасән, бу бирлијә наил олмаг үчүн биздән һәлимлик тәләб олунур. Јеткин баҹы вә ја гардаш башгаларынын гејри-камиллији илә үзләшәндә белә, һәлимлик ҝөстәриб бирлији горумаға чалышыр. Јығынҹагда баҹы вә ја гардашын гејри-камиллији илә үзләшәндә нә едирсиниз? Јығынҹагда кимсә сизә гаршы һагсызлыг едәндә неҹә давранырсыныз? Хәтринизә дәјән адамла аранызда ашылмаз сәдд чәкирсиниз, јохса араныздакы учуруму бирләшдирмәк үчүн көрпү гурурсунуз? Јеткин мәсиһи сәдд чәкмир, көрпү гурур.

13 Уве адлы гардашын нүмунәсинә нәзәр салаг. Әввәлләр о, диндашларынын гејри-камиллији илә үзләшәндә дилхор олурду. Амма сонра гәрара ҝәлди ки, Мүгәддәс Китаб вә «Мүгәддәс Јазыларын дәрк едилмәси» енсиклопедијасы васитәсилә Давудун һәјатыны арашдырсын. Бәс нәјә ҝөрә мәһз Давудун? Уве дејир: «Давуд Јеһоваја ибадәт едән бәзи сојдашлары тәрәфиндән һагсызлыға мәруз галмышды. Мәсәлән, Талут падшаһ онун гәсдинә дурмушду, силаһдашлары ону дашгалаг етмәк истәјирди вә һәтта һәјат јолдашы она ришхәнд етмишди (1 Ишм. 19:9—11; 30:1—6; 2 Ишм. 6:14—22). Анҹаг Давуд һеч вахт јол вермирди ки, башгаларынын һәрәкәти онун Јеһоваја бәсләдији мәһәббәти мәһв етсин. Һәмчинин Давуд мәрһәмәтли иди. Мәндә исә бу хүсусијјәт чатышмырды. Шәхси мүталиә заманы өјрәндијим шејләр һәмиманлыларымын гејри-камиллијинә мүнасибәтими дәјишди. Мән даһа онларын сәһвләринин сијаһысыны тутмурам. Әксинә, јығынҹагда бирлији горумаг үчүн әлимдән ҝәләни едирәм». Сиз дә јығынҹагда бирлији горумаға чалышырсынызмы?

 АЛЛАҺЫ СЕВӘН ДОСТЛАР

14. Иса Мәсиһ неҹә инсанлардан өзүнә дост сечирди?

14 Иса Мәсиһ һамыја гаршы меһрибан иди. Кишиләр, гадынлар, ҝәнҹләр, јашлы инсанлар, һәтта ушаглар белә өзләрини онун јанында раһат һисс едирдиләр. Анҹаг Иса һәр кәси өзүнә дост сечмирди. О, садиг һәвариләринә демишди: «Әмрләримә әмәл едирсинизсә, мәним достларымсыныз» (Јәһ. 15:14). Иса сәдагәтлә ардынҹа ҝәлән вә сидги-үрәкдән Јеһоваја гуллуг едән инсанлардан өзүнә дост сечирди. Сән дә ҹан-дилдән Јеһоваја хидмәт едән инсанларла достлуг едирсән? Нәјә ҝөрә бу, ваҹибдир?

15. Јеткин мәсиһиләрин ҝәнҹләрә һансы хејри дәјә биләр?

15 Бир чох мејвәләр ҝүнәшин исти шүалары алтында лап јахшы јетиширләр. Буна бәнзәр тәрздә, баҹы-гардашларын исти мүнасибәти дә сизә јеткинләшмәјә көмәк едә биләр. Әҝәр сиз ҝәнҹсинизсә, јәгин дүшүнүб-дашынырсыныз ки, һәјатда һансы јолу тутасыныз. Белә олан һалда јахшы оларды ки, Јеһоваја хејли мүддәтдир хидмәт едән, јығынҹагда бирлији горујан диндашларла достлуг едәсиниз. Онлар һәјатын енишли-јохушлу јолларындан кечибләр, хидмәт едәркән мүәјјән чәтинликләри дәф етмәли олублар. Белә мәсиһиләр сизә ән дүзҝүн јолу тутмаға көмәк едә биләрләр. Онларла отуруб-дурсаныз, хејир тапарсыныз, дүзҝүн гәрарлар верәрсиниз вә јеткинлијә доғру ирәлиләјәрсиниз. (Ибраниләрә 5:14 ајәсини охујун.)

16. Бир ҝәнҹ баҹыја јашҹа бөјүк олан һәмиманлылары неҹә көмәк етмишди?

16 Мисал үчүн, Һелга адлы баҹы данышыр ки, ахырынҹы синифдә охујанда шаҝирдләр тез-тез өз мәгсәдләри барәдә сөһбәт едирдиләр. Онларын чоху университетдә тәһсил алмаг истәјирди ки, ҝәләҹәкдә јахшы јердә ишләјә билсин. Һелга бу барәдә јығынҹагдакы достлары илә сөһбәт етди. О дејир: «Јашҹа бөјүк олан достларымын мәнә бөјүк көмәји дәјди. Онлар мәни таммүддәтли хидмәтә һәвәсләндирдиләр. Ондан сонра мән беш ил өнҹүл кими хидмәт етдим. Инди онун үстүндән илләр кечиб. Мән чох хошбәхтәм ки, ҝәнҹлијимин бөјүк бир һиссәсини хидмәтә һәср етмишәм вә буна ҝөрә һеч дә пешман дејиләм».

17, 18. Руһани јеткинлик бизә нәдә көмәк едәҹәк?

17 Әсас амалымыз Исанын нүмунәсини изләмәк олса вә һәјатымызы буна ујғун олараг гурмаға чалышсаг, мәсиһи кими јеткинләшәҹәјик. Јеһоваја даһа да јахынлашаҹағыг вә үрәјимиз Она хидмәт етмәк истәји илә долуб-дашаҹаг. Инсан јалныз руһани ҹәһәтдән там јетишиб јеткин мәсиһи оланда Јеһоваја ән ҝөзәл шәкилдә хидмәт едә биләр. Иса давамчыларыны тәшвиг етмишди: «Гој сизин дә нурунуз инсанларын гаршысында парласын ки, онлар јахшы ишләринизи ҝөрүб ҝөјдәки Атанызы мәдһ етсинләр» (Мәт. 5:16).

18 Гејд олундуғу кими, јеткин мәсиһи јығынҹаға чох бөјүк фајда ҝәтирә биләр. Мәсиһинин јеткинлији онун Аллаһын әнамы олан виҹдандан неҹә истифадә етмәсиндә өз әксини тапыр. Виҹдан бизә мүдрик гәрарлар вермәјә неҹә көмәк едә биләр? Диндашларымызын виҹданын сәсинә гулаг асараг вердикләри гәрарлара биз неҹә јанашмалыјыг? Бу суалларын ҹавабыны нөвбәти мәгаләдә арашдыраҹағыг.

^ абз. 6 Мәсәлән, јашлы, тәҹрүбәли гардашын бәзи мәсулијјәтләри ҹаван гардаша өтүрүлә биләр вә ондан хаһиш олуна биләр ки, ҹаван гардаша бу мәсулијјәтләри иҹра етмәјә көмәк етсин.