Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2015

Јеһованын әвәзолунмаз мәһәббәти

Јеһованын әвәзолунмаз мәһәббәти

«Ҝөрүн Атамыз бизә неҹә дә бөјүк мәһәббәт бәхш едиб» (1 ЈӘҺ. 3:1).

НӘҒМӘ: 91, 13

1. Һәвари Јәһја мәсиһиләри нәјә сәсләјир вә нә үчүн?

ҺӘВАРИ ЈӘҺЈАНЫН биринҹи мәктубунун үчүнҹү фәслинин биринҹи ајәсиндә јазылмыш сөзләр инсаны дүшүнмәјә вадар едир. «Ҝөрүн Атамыз бизә неҹә дә бөјүк мәһәббәт бәхш едиб» сөзләри илә һәвари Јәһја мәсиһиләри Аллаһын мәһәббәтинин бөјүклүјү һагда, Онун Өз севҝисини неҹә ҝөстәрмәси барәдә дүшүнмәјә сәсләјир. Јеһованын севҝисини дәрк едәндә бизим дә Она севҝимиз артыр, Онунла мүнасибәтләримиз мөһкәмләнир.

2. Нәјә ҝөрә бәзиләринә Јеһованын онлары севдијини баша дүшмәк чәтиндир?

2 Анҹаг Аллаһын инсанлары севмәси бәзиләри үчүн ағласығмаздыр. Онларын фикринҹә, Аллаһдан јалныз горхмаг вә Она итаәт етмәк лазымдыр. Јахуд јанлыш дини еһкамларын уҹбатындан бәзи инсанлар елә дүшүнүрләр ки, Аллаһ инсанлары севмир вә Ону севмәк мүмкүн дејил. Диҝәрләринә исә елә ҝәлир ки, әмәлләриндән асылы олмајараг, Аллаһ бүтүн инсанлары севир. Мүгәддәс Китабы өјрәндикҹә сизә мәлум олуб ки, Јеһованын әсас кејфијјәти мәһәббәтдир вә бундан ирәли ҝәләрәк О, Өз Оғлуну бизим уғрумузда гурбан вериб (Јәһ. 3:16; 1 Јәһ. 4:8). Бунунла белә, кечмишиниз вә ја алдығыныз тәрбијә уҹбатындан Аллаһын сизи севдијини баша дүшмәк сизә чәтин ола биләр.

3. Аллаһын бизи севдијини баша дүшмәјә бизә нә көмәк едәҹәк?

 3 Бәс Јеһованын бизә олан мәһәббәти өзүнү нәдә ҝөстәрир? Бу суала ҹаваб вермәк үчүн Јеһова Аллаһла бизим арамызда олан мүнасибәти баша дүшмәк лазымдыр. Бүтүн инсанлары јарадан Јеһовадыр. (Зәбур 100:3—5 ајәләрини охујун.) Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда Адәм «Аллаһын оғлу» адланыр. Һәмчинин Иса давамчыларына бујурмушду ки, Аллаһа «ҝөјләрдә олан Атамыз» дејә хитаб етсинләр (Лука 3:38; Мәт. 6:9). Јеһова бизә һәјат вердији үчүн Атамыздыр вә буна ҝөрә дә О, бизә өвлады кими бахыр. Садә диллә десәк, Јеһова гајғыкеш Ата кими бизи севир.

4. а) Јеһова инсанлардан фәргли олараг неҹә Атадыр? б) Бу вә нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

4 Инсан гејри-камилдир. Буна ҝөрә дә о, ата оланда нә гәдәр чалышса да, Јеһова кими гајғыкеш ата ола билмир. Әслиндә бәзи инсанларын валидејнләри илә бағлы чох аҹы хатирәләри вар. Валидејнләринин рәфтары онларын мәнәвијјатына, психолоҝијасына дәрин јаралар вуруб. Бу, чох кәдәрли һалдыр, әсил фаҹиәдир. Амма Јеһова белә Ата дејил (Зәб. 27:10). О, бизи севир вә гејдимизә галыр. Јеһованын севҝисини һисс етдикҹә, бизим дә Она севҝимиз артаҹаг (Јаг. 4:8). Бу мәгаләдә Јеһованын Өз мәһәббәтини тәзаһүр етдирдији дөрд саһәни арашдыраҹағыг. Нөвбәти мәгаләдә исә бизим Она севҝимизи ифадә едә биләҹәјимиз дөрд саһәни нәзәрдән кечирәҹәјик.

ЈЕҺОВА БИЗӘ ҺӘР ШЕЈ ВЕРИР

5. Һәвари Булус афиналылара Аллаһ барәдә нә демишди?

5 Һәвари Булус Афинада оланда шәһәрин аллаһларын вә илаһәләрин бүтләри илә долу олдуғуну ҝөрмүшдү. Оранын әһалиси елә дүшүнүрдү ки, онлара һәјаты вә һәр шеји бу аллаһлар вериб. Булус суса билмәјиб дилә ҝәлмишди: «Дүнјаны вә онун ичиндәки һәр шеји јарадан Аллаһ... һамыја һәјат, нәфәс — һәр шеј верир... Биз Онун сајәсиндә јашајырыг, һәрәкәт едирик вә мөвҹудуг» (Һәв. 17:24, 25, 28). Бәли, мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк Јеһова бизә јашамаг үчүн лазым олан һәр шеји верир. Ҝәлин ҝөрәк бу садә сөзләрдә неҹә дәрин мәна вар.

6. Јер күрәси Јеһованын бизи севдијини неҹә ҝөстәрир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

6 Ҝәлин Јер күрәсинә нәзәр салаг. Јеһова ону јарадыб «бәшәр оғулларына вериб» (Зәб. 115:15, 16). Алимләр Јер планетинә бәнзәр планет тапмаг үмиди илә күлли мигдарда пул сәрф едиб космосда тәдгигатлар апарырлар. Дүздүр, јүзләрлә планет кәшф олунуб, амма Јер күрәсиндән фәргли олараг, онларын һеч бири һәјатын мөвҹуд олмасы үчүн лазым олан мүрәккәб екосистемә малик дејил. Јер күрәси Аллаһын јаратдыглары арасында надир инҹидир. Тәсәввүр един, Сүд Јолу галактикасында вә ондан кәнарда мөвҹуд олан сајсыз-һесабсыз планетләр арасында јалныз Јер күрәсиндә инсанын јашамасы үчүн лазым олан шәраит мөвҹуддур. Анҹаг бу, азмыш кими, Јеһова бу планети ҝөзәл, раһат вә тәһлүкәсиз бир ев кими јарадыб бәшәријјәтә әрмаған едиб (Әшј. 45:18). Доғрудан да, Јеһова бизи чох севир. (Әјјуб 38:4, 7; Зәбур 8:3—5 ајәләрини охујун.)

7. Аллаһ бизи неҹә јарадыб вә бу, Онун севҝисини неҹә ҝөстәрир?

7 Јеһова бәшәријјәт үчүн ҝөзәл бир ев јаратса да, билир ки, инсанларын хошбәхт олмасы үчүн онлара башга бир шеј дә лазымдыр. Мәсәлән, ушаг валидејнләринин мәһәббәтини, гајғысыны дујанда өзүнү, сөзүн әсил мәнасында, хошбәхт һисс едир. Јеһова инсанлары Өз бәнзәриндә, Онун мәһәббәтини вә гајғысыны һисс етмәк  вә бу севҝијә һај вермәк баҹарығы илә јарадыб (Јар. 1:27). Бундан башга, Иса демишди: «Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну дәрк едәнләр хошбәхтдир» (Мәт. 5:3). Јеһова һәјатдан һәзз алмағымыз үчүн бизи һәр шејлә, һәм руһани, һәм дә мадди немәтләрлә бол-бол тәмин едир. Бәли, сәмави Атамыз бизи чох севир (1 Тим. 6:17; Зәб. 145:16).

ЈЕҺОВА БИЗӘ ҺӘГИГӘТИ ӨЈРӘДИР

8. Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, һагг Аллаһы бизи севир?

8 Адәтән, аталар өвладларыны севир вә онлары јанлыш јолдан горумаг истәјир. Анҹаг валидејнләрин чоху ушагларыны дүз јола јөнәлдә билмир, чүнки онлар Аллаһын Кәламында олан мәсләһәтләри рәдд едирләр. Бунун да ахыры чох вахт пешманчылыг, бәдбәхтлик олур (Мәс. 14:12). Лакин Јеһова «һагг Аллаһы»дыр (Зәб. 31:5). О, Өз өвладларыны севир вә бөјүк мәмнунијјәтлә һәгигәт нуруну сачыб онлара һәјатларынын һәр саһәсиндә, хүсусилә дә, ибадәт мәсәләсиндә јол ҝөстәрир. (Зәбур 43:3 ајәсини охујун.) Бәс Јеһова һансы һәгигәти ачыб вә бу, Онун бизи севдијини неҹә ҝөстәрир?

Мәсиһи аталар Јеһовадан нүмунә ҝөтүрүб өвладларына һәгигәти өјрәдирләр вә онлара сәмави Аталарына јахынлашмаға көмәк едирләр (8—10 абзаслара бахын)

9, 10. Јеһова Өзү барәдә вә бизим һаггымызда һәгигәти ачмагла бизи севдијини неҹә ҝөстәрир?

9 Ән әсасы, Јеһова бизә Өзү һаггында һәгигәти өјрәдир. О, адыны бизә ачыб. Мүгәддәс Китабда бу ад диҝәр адлардан даһа чох јазылыб. Бу јолла Јеһова Өзүнү бизә таныдыр вә бизи Өзүнә јахынлашдырыр (Јаг. 4:8). Јеһова һәмчинин бизә Өз кејфијјәтләрини, неҹә Аллаһ олдуғуну да ҝөстәрир. Каинат Јеһованын гүдрәтиндән, һикмәтиндән хәбәр верир. Мүгәддәс Јазылар исә Онун әдаләтини, әләлхүсус, интәһасыз мәһәббәтини үзә чыхарыр (Ром. 1:20). Јеһова тәкҹә ҝүҹлү, һикмәтли јох, һәм дә әдаләтли, өвладларыны севән Атадыр. Биз Јеһованын ҝөзәл кејфијјәтләрини өјрәндикҹә, Она даһа да јахынлашырыг.

10 Бизим рифаһымыз наминә, Јеһова һәмчинин бизә өзүмүз һагда, Онун гурулушунда тутдуғумуз јер барәдә һәгигәти дә ачыглајыр. Бу, Онун үмумдүнја аиләсинә сүлһ вә әмин-аманлыг ҝәтирир. Мүгәддәс Китабдан билирик ки, инсанлар сәрбәст, Аллаһа итаәт етмәдән јашамаг ихтијары илә јарадылмајыблар вә бу ҝерчәклији рәдд етмәјин ахыры аҹынаҹаглы олур (Әрм. 10:23). Бу, бизим хошбәхтлијимиз үчүн сон дәрәҹә ваҹибдир. Биз јалныз Аллаһын һакимијјәтинә бојун әјдијимиз тәгдирдә, архајын вә шад-хүррәм јашаја биләрик. Јеһованын бу ваҹиб һәгигәти ачмасы Онун бөјүк мәһәббәтинә дәлаләт едир.

11. Јеһованын һансы вәди Онун бизи севдијини вә гејдимизә галдығыны ҝөстәрир?

11 Өвладларыны севән ата онларын ҝәләҹәјини дүшүнүр, онларын долғун, мәналы һәјат јашамасыны истәјир. Тәәссүфләр олсун ки, чохлары ҝәләҹәјә наүмид бахыр, јахуд да һәјатларыны мүвәггәти фајда ҝәтирән мәгсәдләрә сәрф едирләр (Зәб. 90:10). Анҹаг Јеһова Атамыз бизә ҝөзәл ҝәләҹәк вәд едир. Бу исә бизим һәјатымыза әсил мәна гатыр.

ЈЕҺОВА ӨВЛАДЛАРЫНЫ ТӘРБИЈӘ ЕДИР

12. Јеһованын Габилә вә Бәруха вердији мәсләһәт Онун севҝисини вә гајғысыны неҹә ҝөстәрир?

12 Габил тәһлүкәли јолда оланда Јеһова мәсләһәт вериб ону бу јолдан чәкиндирмишди. О демишди: «Нијә гәзәбләниб гаш-габағыны салладын? Дүзәлиб јахшы иш ҝөрсән, мәҝәр ҝөзүмдә уҹалмазсан?.. Инди нә едәҹәксән, она [ҝүнаһа] үстүн ҝәләҹәксән?» (Јар. 4:6, 7). Әфсуслар олсун ки, Габил бу хәбәрдарлығы гулагардына вурмуш вә бунун алтыны чәкмишди  (Јар. 4:11—13). Әрәмја пејғәмбәрин мирзәси Бәрух јорулуб тагәтдән дүшәндә, мәјуслуға гапыланда Јеһова она мәсләһәт вериб проблеминин көкүнү ҝөстәрди. Габилдән фәргли олараг, Бәрух Јеһованын мәсләһәтини гәбул етди вә һәјатыны горуду (Әрм. 45:2—5).

13. Нәјә ҝөрә Јеһова садиг бәндәләринин сынагларла үзләшмәсинә јол верир?

13 Һәвари Булус јазмышды: «Јеһова кими севирсә, ону тәрбијә едир, лазым ҝәлсә, оғул кими гәбул етдији һәр кәси ҹәзаландырыр» (Ибр. 12:6). Тәрбијә тәкҹә ҹәза вермәк демәк дејил. Тәрбијәнин мүхтәлиф формалары вар. Мәсәлән, Мүгәддәс Китабда адлары чәкилән бир чох мөмин инсанлар шиддәтли сынагларла үзләшмишдиләр, амма бу сынаглар вахты Јеһова онлары тәрбијә едир, онлара тәлим верирди. Ҝөтүрәк, Јусифи, Мусаны вә Давуду. Онларын һәјаты һагда Мүгәддәс Китабда чох әтрафлы вә ајдын мәлумат вар. Бу мөмин инсанлар һагда охујанда ҝөрүрүк ки, Јеһова сынаглар вахты онлары тәк бурахмамышды. Һәмин сынаглар онлара чох шеј өјрәтмишди вә сонралар Јеһовадан тапшырыг аларкән бунун онлара бөјүк көмәји дәјмишди. Бу, бизи әмин едир ки, Јеһова Өз хидмәтчиләрини севир вә онлара гајғы ҝөстәрир. (Мәсәлләр 3:11, 12 ајәләрини охујун.)

14. Јеһованын вердији ҹәза Онун мәһәббәтини неҹә тәзаһүр етдирир?

14 Јеһованын бизә тәрбијә вермәси Онун мәһәббәтинин башга бир ҹәһәтини дә ҝөстәрир. Ҝүнаһ етмиш кәсләр Јеһовадан ҹәза аланда, амма сонра төвбә едәндә Јеһова онлары ҹомәрдликлә әфв едир (Әшј. 55:7). Бу, нә демәкдир? Давуд падшаһ Јеһованын әфвини белә тәсирли  сөзләрлә тәсвир етмишди: «Одур ҝүнаһларыны бағышлајан, дәрдләринә шәфа верән, одур сәнин һәјатыны гәбирдән гуртаран, башына мәһәббәт, мәрһәмәт таҹы гојан. Шәрг гәрбдән нә гәдәр узагдырса, ҝүнаһларымызы биздән о гәдәр узаглашдырды» (Зәб. 103:3, 4, 12). Ҝәлин һәмишә Јеһованын вердији мәсләһәти, тәрбијәни гәбул едәк вә өзүмүзү дүзәлдәк. Буна Јеһованын нәһајәтсиз мәһәббәтинин тәзаһүрү кими бахаг (Зәб. 30:5).

ЈЕҺОВА БИЗИ ҺИФЗ ЕДИР

15. Халгынын Јеһова үчүн әзиз олдуғуну нә ҝөстәрир?

15 Атанын мәсулијјәтинә аиләсини хата-баладан горумаг да дахилдир. Сәмави Атамыз Јеһова да мәһз белә едир. Мәзмурчу Јеһова барәдә демишди: «О, садиг бәндәләринин ҹаныны һифз едир, онлары писләрин әлиндән гуртарыр» (Зәб. 97:10). Ҝәлин белә бир нүмунәјә бахаг. Биз, адәтән, ҝөзүмүзү һәр шејдән горујуруг, онун үстүндә әсирик. Јеһова да Өз халгына ҝөз бәбәји кими јанашыр. (Зәкәријјә 2:8 ајәсини охујун.) Бәли, халгы Аллаһ үчүн чох әзиздир.

16, 17. Јеһова Өз халгыны неҹә һифз едир?

16 Јеһова Өз халгыны мүхтәлиф ҹүр горујур. Мәсәлән, О, мәләкләриндән истифадә едир (Зәб. 91:11). Бир дәфә бир мәләк 185 000 нәфәрлик Ашшур ордусуну бир ҝеҹәнин ичиндә гырыб Јерусәлими хилас етмишди (2 Пад. 19:35). Мәләкләр һәвари Бутрусу, Булусу вә башгаларыны зиндандан азад етмишди (Һәв. 5:18—20; 12:6—11). Бизим ҝүнләрдә дә Јеһованын әли зәиф дејил. Африкадакы филиалларын бирини зијарәт етмиш баш идарәнин нүмајәндәси билдирмишди ки, дини вә сијаси тоггушмалар өлкәни тар-мар етмишди. Өлкәдә хаос, анархија һөкм сүрүрдү. Дөјүшләр, сојғунчулуг, гәтл, зорлама һаллары баш алыб ҝедирди. Бизим баҹы-гардашларын чоху өз әмлакларыны, бир сөзлә һәр шејләрини итирмишдиләр. Бунунла белә онлардан биринин дә олсун ҹанына хәтәр дәјмәмишди. Онларын әһвалыны сорушанда һамысы үзүндә тәбәссүм ҹаваб вермишди: «Шүкүр олсун Јеһоваја, һәр шеј јахшыдыр». Онлар Аллаһын севҝисини ачыг-ајдын ҝөрмүшдүләр.

17 Бәзи һалларда Јеһова изин верир ки, дүшмәнләр садиг бәндәләринин ҹанына гыјсын. Буна Стефаны нүмунә ҝәтирмәк олар. Анҹаг Јеһова үмумиликдә халгыны Иблисин һијләләриндән хәбәрдар едәрәк онлары горујур (Ефес. 6:10—12). Аллаһ Өз Кәламы вә тәшкилатынын тәгдим етдији нәшрләр васитәсилә бизим ҝөзүмүзү ачыр ки, тәһлүкәләрдән өзүмүзү горујаг. Мәсәлән, ҝәлди-ҝедәр вар-дөвләтә, әхлагсыз вә зоракы әјләнҹәләрә алудә олмајаг, Интернетдән һәддән артыг истифадә етмәјәк. Бәли, Јеһова Аллаһ гајғыкеш Ата кими Өз халгынын рифаһыны вә әмин-аманлығыны дүшүнүр.

БӨЈҮК ШӘРӘФ

18. Јеһованын сизи севмәси сиздә һансы һиссләри доғурур?

18 Јухарыда садалананлар Јеһованын бизи севдијини ҝөстәрән бир нечә нүмунәдир. Бунлар барәдә дүшүнәндә биз дә Муса пејғәмбәрин кечирдији һиссләри кечиририк. О, ибадәтдә кечирдији узун һәјатына нәзәр салараг демишди: «Сүбһ тездән бизи мәһәббәтинлә дојуздур ки, шаграг сәсимиз јүксәлсин, өмүр боју севинҹимиз ашыб-дашсын» (Зәб. 90:14). Јеһованын бизи севдијини дәрк етмәк, бу севҝини дујмаг бизим үчүн ән бөјүк шәрәф, ән ҝөзәл немәтдир. Бу барәдә дүшүнәндә биз дә һәвари Јәһја кими ҹуша ҝәлиб дејирик: «Ҝөрүн Атамыз бизә неҹә дә бөјүк мәһәббәт бәхш едиб» (1 Јәһ. 3:1).