Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2015

«Иман јолунда дәјанәтли олун»

«Иман јолунда дәјанәтли олун»

«Иман јолунда дәјанәтли олун,.. мөһкәмләнин» (1 КОР. 16:13).

НӘҒМӘ: 60, 64

1. а) Ҹәлилә дәнизиндә гопан туфанда Бутрусла нә баш верди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.) б) Нәјә ҝөрә Бутрус батмаға башлады?

ҜЕҸӘНИН бир аләмидир. Туфан Ҹәлилә дәнизини өз ҹәнҝинә алыб. Һәвари Бутрус вә диҝәр шаҝирдләр ҝүҹ-бәла илә авар чәкирләр. Бирдән онлар сујун үзү илә ҝәлән Исаны ҝөрүрләр. Бутрус Исаны сәсләјиб хаһиш едир ки, сујун үстү илә ҝедиб она јахынлашмаға изин версин. Иса ону чағырыр. Бутрус гајыгдан чыхыб тәлатүмлү дәнизин сәтһи илә Исаја тәрәф ҝедир. Амма чох кечмәмиш Бутрус батмаға башлајыр. Бәс буна нә сәбәб олур? О, фыртынаја бахыр вә горхуја дүшүр. Бутрус Исаны чағырыр, Иса тез Бутрусу тутуб дејир: «Еј аз иманлы, нә үчүн шүбһә етдин?» (Мәт. 14:24—32).

2. Бу мәгаләдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

2 Ҝәлин Бутрусун башына ҝәлән һадисәдә иманла бағлы үч мәгамы нәзәрдән кечирәк: 1) Бутрус әввәлҹә Аллаһын көмәјинә неҹә иман етди, 2) о, нә үчүн иманыны итирди вә 3) јенидән иман етмәјә она нә көмәк етди? Бу үч мәгамы нәзәрдән кечирмәклә ҝөрәҹәјик ки, «иман јолунда неҹә дәјанәтли» ола биләрик (1 Кор. 16:13).

 АЛЛАҺЫН КӨМӘЈИНӘ ИМАН

3. Бутрус нәјә ҝөрә гајыгдан чыхды вә биз буна бәнзәр һансы аддымы атмышыг?

3 Бутрусун мөһкәм иманы вар иди. Белә ки, Иса ону чағыранда о, гајыгдан чыхыб сујун үстү илә ҝетди. Бутрус инанырды ки, Аллаһ Өз ҝүҹү илә Исаја неҹә көмәк олмушдуса, она да елә көмәк олаҹаг. Ејнилә, биз дә өзүмүзү Аллаһа һәср едиб вәфтиз олунанда буну иманымыз сајәсиндә етмишдик. Иса бизи давамчысы олмаға, онун изләри илә ҝетмәјә сәсләмишди. Биз һәм Аллаһа, һәм дә Исаја иман етмиш вә инанмышдыг ки, онлар бизә мүтләг дајаг олаҹаглар (Јәһ. 14:1; 1 Бутрус 2:21 ајәсини охујун).

4, 5. Нәјә ҝөрә иман дәјәрлидир?

4 Иман һәгигәтән дә олдугҹа дәјәрлидир. Бутрус иманы сајәсиндә сујун үзү илә ҝәздији кими, биз дә иманымыз сајәсиндә инсан ағлына сығмајан ишләр ҝөрмәјә мүвәффәг олуруг (Мәт. 21:21, 22). Мәсәлән, чохларымыз өз хасијјәтимизи вә әмәлләримизи елә дәјишмишик ки, әввәлләр бизи таныјанлар ҝөзләринә инана билмирләр. Бүтүн бунлар Јеһованын көмәји сајәсиндә мүмкүн олуб, чүнки биз бу аддымлары иманла атмышыг. (Колослулара 3:5—10 ајәләрини охујун.) Имандан ирәли ҝәләрәк өзүмүзү Аллаһа һәср едәндә биз Онунла достлашдыг. Буна исә һеч вахт өз ҝүҹүмүзлә наил ола билмәздик (Ефес. 2:8).

5 Иманымыз бизә һәлә дә ҝүҹ верир. Иман сајәсиндә биз фөвгәлбәшәр дүшмәнимиз Иблисин һүҹумларыны дәф едирик (Ефес. 6:16). Бундан әлавә, Јеһованын көмәјинә архаландығымыз үчүн чәтин вахтларда чох нараһат олмуруг. Јеһова дејир ки, имандан ирәли ҝәләрәк Онун ишләрини биринҹи јерә гојсаг, О, бизи корлуг чәкмәјә гојмајаҹаг (Мәт. 6:30—34). Үстәлик, иманымыз сајәсиндә һеч бир инсанын өз әмәјилә әлдә едә билмәјәҹәји бир әнамы, әбәди һәјаты алаҹағыг (Јәһ. 3:16).

ДИГГӘТ ЈАЈЫНАНДА ИМАН ЗӘИФЛӘЈИР

6, 7. а) Бутрусу әһатә едән фыртынаны вә далғалары нә илә мүгајисә етмәк олар? б) Нәјә ҝөрә иманымызын зәифләјә биләҹәјини унутмамалыјыг?

6 Сујун үстүндә ҝәзән Бутрусу әһатә едән күләк вә далғалары мәсиһи һәјатында үзләшдијимиз сынаглар вә тәләләрлә мүгајисә етмәк олар. Бу чәтинликләр нә гәдәр шиддәтли олса да, биз Јеһованын көмәји илә мөһкәм гала биләрик. Јадыныздадырса, Бутрусу батыран күләк вә ја бөјүк далғалар дејилди. Һадисәләрин ардыҹыллығына фикир верин: «Фыртынаја баханда [Бутрус] горхуб батмаға башлады» (Мәт. 14:30). Бутрусун диггәти Исадан јајынды вә о заман онун иманы зәифләди. Биз дә «фыртынаја» бахмаға башласаг, диггәтимиз онун ҝүҹүнә ҹәмләнәҹәк вә Јеһованын бизә көмәк едәҹәјинә шүбһә едиб батмаға башлајаҹағыг.

7 Биз унутмамалыјыг ки, иманымыз зәифләјә биләр. Чүнки Мүгәддәс Китабда да иманын зәифләмәси, итмәси барәдә данышылыр вә дејилир ки, бу, «бизә әнҝәл төрәдән ҝүнаһ»дыр (Ибр. 12:1). Бутрусун нүмунәсиндән ҝөрүндүјү кими, диггәтимизи лазым олмајан шејләрә ҹәмләсәк, иманымыз тез бир заманда зәифләјә биләр. Бәс бу тәһлүкәнин бизим дә башымызын үстүнү кәсдирдијини неҹә мүәјјән едә биләрик? Ҝәлин бир нечә суалла өзүмүзү јохлајаг.

8. Аллаһын вәдләринә олан иманымыз неҹә зәифләјә биләр?

8 Аллаһын вәдләринә олан иманым әввәлки кими ҝүҹлүдүр? Мәсәлән, Аллаһ вәд едиб ки, бу шәр дүнјаны дағыдаҹаг. Анҹаг биз бу дүнјадакы әјләнҹәләрә алудә олмушугса,  онда Аллаһын вәдләринә иманымыз зәифләјә биләр, сонун, һәгигәтән дә, јахын олдуғуна шүбһә етмәјә башлајарыг (Һәб. 2:3). Башга бир вәзијјәти ҝөтүрәк. Аллаһ фидјә гурбанлығы әсасында бизи бағышладығыны дејир. Анҹаг биз кечмишдә етдијимиз ҝүнаһлара ҝөрә һәлә дә виҹдан әзабы чәкириксә, онда Јеһованын бүтүн ҝүнаһларымызы бағышладығына шүбһә етмәјә башлајаҹағыг (Һәв. 3:19). Нәтиҹәдә хидмәтдә севинҹимизи итириб гејри-фәал олаҹағыг.

9. Диггәтимиз шәхси марагларымыза ҹәмләнибсә, нә баш верә биләр?

9 Аллаһа әввәлки кими ҹанла-башла хидмәт едирәм? Һәвари Булус демишди ки, Јеһова Аллаһын јолунда сәјлә чалышсаг, үмидимизи ахырадәк мөһкәм сахлајаҹағыг. Анҹаг биз өз шәхси марагларымыза диггәтимизи ҹәмләмишиксә, мәсәлән, ибадәтимизә мане олан ҝәлирли ишә дүзәлмишиксә, нә баш верәр? Иманымыз зәифләјәр вә биз тәнбәлләшиб Јеһоваја ҹандәрди хидмәт едәрик (Ибр. 6:10—12).

10. Биз башгаларыны бағышлајанда Јеһова Аллаһа иман етдијимизи неҹә ҝөстәририк?

10 Хәтримә дәјән адамы бағышламаг мәнә чәтиндир? Кимсә хәтримизә дәјәндә биз һиссләрә гапыла биләрик. Биздә белә бир истәк јарана биләр ки, ја ҝедиб онун ҹавабыны верәк, ја да үмумијјәтлә онунла данышмајаг. Анҹаг бағышлајанда Јеһоваја иман етдијимизи ҝөстәририк. Неҹә ки, бизим ҝүнаһларымыз бизи Аллаһын гаршысында борҹлу едир, бизә гаршы ҝүнаһ ишләдән адам да бизә борҹлу олур (Лука 11:4). Һәмин адамы бағышлајанда биз Јеһованын буна ҝөрә бизә лүтф ҝөстәрәҹәјинә инанырыг вә инанырыг ки, Јеһованын лүтфүнү газанмаг даһа дәјәрлидир, нәинки һәмин адамы борҹуну гајтармаға мәҹбур етмәк. Исанын шаҝирдләри дә дәрк  едирдиләр ки, бағышламаг үчүн иман лазымдыр. Иса онлара гаршы һәтта дәфәләрлә ҝүнаһ едән шәхси бағышламалы олдугларыны дејәндә онлар јалвардылар: «Иманымызы артыр» (Лука 17:1—5).

11. Мәсләһәтдән фајдаланмаг имканыны неҹә әлдән верә биләрик?

11 Мәнә мәсләһәт вериләндә аҹығыма ҝәлир? Мәсләһәт вериләндә мәсләһәтдән фајдаланмаға чалышын, мәсләһәтдә, јахуд мәсләһәт верән кәсдә сәһв ахтармајын (Мәс. 19:20). Белә етсәк, Јеһова кими дүшүнмәји өјрәнмәк имканыны әлдән верә биләрик.

12. Мәсиһинин Јеһованын Өз халгына рәһбәр тәјин етдији гардашларын архасынҹа һәмишә дејинмәси нәдән хәбәр верир?

12 Мәсул гардашларын архасынҹа дејинирәм? Исраиллиләр бәд хәбәр ҝәтирән он кәшфијјатчыја гулаг асанда Муса илә Һарунун гарасынҹа дејинмәјә башладылар. Онда Јеһова Мусаја деди: «[Бу адамлар] нә вахта гәдәр Мәнә иман етмәјәҹәкләр?» (Сај. 14:2—4, 11). Әслиндә, исраиллиләр дејинмәклә Аллаһа инанмадыгларыны ҝөстәрдиләр, чүнки Муса илә Һаруну мәһз О, башчы тәјин етмишди. Әҝәр биз дә Аллаһын Өз халгына рәһбәр тәјин етдији инсанларын архасынҹа һәмишә дејинириксә, бу, бизим Аллаһа иманымызын зәифләдијини ҝөстәрир.

13. Иманымызда зәиф ҹәһәтләр ашкар етсәк, нәјә ҝөрә мәјус олмамалыјыг?

13 Әҝәр өзүнүзү јохлајанда иманынызда зәиф ҹәһәтләри ашкар етсәниз, мәјус олмајын. Һәтта һәвари Бутрус да горхуја дүшмүш вә шүбһәләрә гапылмышды. Иса һәрдән һәвариләрин һамысыны иманларынын аз олдуғуна ҝөрә мәзәммәт едирди (Мәт. 16:8). Бунунла белә, биз Бутрусдан нүмунә ҝөтүрә биләрик. Ҝөрүн о, шүбһәләрә гапылыб батмаға башлајандан сонра нә етмишди.

ИМАНЫНЫЗЫ МӨҺКӘМЛӘНДИРМӘК ҮЧҮН ИСАЈА БАХЫН

14, 15. а) Бутрус батмаға башлајанда нә етди? б) Ҝөзүмүзү Исадан ајырмамаг нә демәкдир?

14 Бутрус фыртынаја бахыб батмаға башлајанда өзү үзүб гајыға гајыда биләрди. Бутрус јахшы үзүрдү, буна ҝөрә дә о, һәтта гејри-иради олараг үзмәјә башлајарды (Јәһ. 21:7). Анҹаг о, өзүнә ҝүвәнмәди, јенидән диггәтини Исаја јөнәлдиб ондан көмәк истәди. Биз дә иманымызда зәифлик һисс едириксә, Бутрусдан нүмунә ҝөтүрмәлијик. Буну неҹә едә биләрик?

15 Бутрус јенидән диггәтини Исаја јөнәлтдији кими, биз дә «ҝөзүмүзү иманымызын Өндәри вә камилләшдирәни Исадан» ајырмамалыјыг. (Ибраниләрә 12:2, 3 ајәләрини охујун.) Сөзсүз ки, Бутрусдан фәргли олараг, биз Исаны ҝөрмүрүк. Анҹаг онун тәлимләрини, әмәлләрини арашдырыб онлара ујғун давранмагла биз, мәҹази диллә десәк, ҝөзүмүзү Исадан ајырмајаҹағыг. Исадан нүмунә ҝөтүрәрәк бир нечә аддым ата биләрик. Бу аддымлар бизә иманымызы мөһкәмләндирмәјә көмәк едәҹәк.

Диггәтимизи Исанын нүмунәсинә ҹәмләсәк вә онун изләрилә ҝетсәк, иманда дәјанәтли олаҹағыг (15-ҹи абзаса бахын)

16. Иманымызы мөһкәмләндирмәк үчүн Мүгәддәс Китабы неҹә арашдырмалыјыг?

16 Мүгәддәс Китаба етибарынызы мөһкәмләндирин. Иса әмин иди ки, Мүгәддәс Китаб Аллаһын Кәламыдыр вә орада ән јахшы мәсләһәтләр јазылыб (Јәһ. 17:17). Биз дә Иса Мәсиһ кими буна әмин олмаг үчүн Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охујуб арашдырмалы вә өјрәндикләримиз барәдә дүшүнмәлијик. Мүгәддәс Китабын мүталиәсиндән әлавә, сизи марагландыран мөвзулары дәриндән арашдырын. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китаба әсасланан сүбутларын инҹәликләринә варараг бу дүнјанын сонунун јахын олдуғуна әминлијинизи артыра биләрсиниз. Артыг јеринә јетмиш пејғәм бәрликләри арашдырараг Мүгәддәс Китабын ҝәләҹәклә бағлы вәдләринә иманынызы мөһкәмләндирин. Мүгәддәс Китабын сајәсиндә һәјатыны јахшылыға доғру дәјишән инсанларын нүмунәсини нәзәрдән кечирәрәк онун дәјәрли олдуғуна әминлијинизи артырын * (1 Салон. 2:13).

17. Нәјә ҝөрә Иса шиддәтли сынаглар гаршысында садиг гала билмишди вә сиз ондан неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрсиниз?

17 Јеһованын вәд етдији немәтләри дүшүнүн. Иса ҝөзүнү «гаршыда ону ҝөзләјән севинҹә» дикдији үчүн шиддәтли сынаглар гаршысында садиг галмышды (Ибр. 12:2). О, һеч вахт бу дүнјадакы шејләрә мејил салмырды (Мәт. 4:8—10). Сиз дә Исадан нүмунә ҝөтүрәрәк Јеһованын сизә вердији мөһтәшәм вәдләр барәдә дүшүнүн. Аллаһ бу шәр дүнјаны мәһв едәндән сонра етмәк истәдијиниз шејләри јазын вә ја шәклини чәкин. Сәбирсизликлә ҝөрүшмәк истәдијиниз дирилән инсанларын сијаһысыны тутун, онларла нә барәдә данышаҹағынызы гејд един. Бүтүн бунлара Аллаһын бәшәријјәтә јох, сырф сизә вердији вәдләр кими бахын.

18. Дуа иманы мөһкәмләндирмәјә неҹә көмәк едир?

18 Иманынызын артмасы үчүн дуа един. Иса шаҝирдләринә Јеһовадан мүгәддәс руһ диләмәји бујурмушду (Лука 11:9, 13). Мүгәддәс руһ диләјәркән иманынызын артмасы үчүн дә дуа един. Иман руһун бәһрәсинин бир һиссәсидир. Конкрет шеј үчүн дуа един, иманыныздакы һәр һансы бир зәиф ҹәһәти дәф етмәк үчүн Аллаһдан көмәк истәјин. Мәсәлән, әҝәр сизә бағышламаг чәтиндирсә, онда бунун үчүн Јеһовадан көмәк истәјин.

19. Өзүмүзә неҹә дост сечә биләрик?

19 Иманлы инсанларла достлуг един. Иса отуруб-дурдуғу адамлары, әләлхүсус да достларыны диггәтлә сечирди. Онун ән јахын достлары олан һәвариләр онун әмрләринә итаәт едәрәк иманлы вә садиг олдугларыны сүбут етмишдиләр. (Јәһја 15:14, 15 ајәләрини охујун.) Она ҝөрә сиз дә Исаја итаәт едән иманлы инсанлардан өзүнүзә дост сечин. Бир шеји дә унутмајын ки, әсил достлар бир-бири илә ачыг данышмалыдырлар, јери ҝәлсә, бир-биринә мәсләһәт вериб, мәсләһәти гәбул етмәлидирләр (Мәс. 27:9).

20. Башгаларына иманларыны мөһкәмләндирмәјә көмәк етмәјин бизә һансы фајдасы вар?

20 Башгаларына иманларыны мөһкәмләндирмәјә көмәк един. Иса һәм сөзләри, һәм дә әмәлләри илә шаҝирдләринин иманыны мөһкәмләндирирди (Марк 11:20—24). Биз дә онун нүмунәсини изләмәлијик, чүнки бу ишдә инсанлара көмәк едәндә бизим өз иманымыз да мөһкәмләнир (Мәс. 11:25). Тәблиғ едәндә, инсанлары өјрәдәндә Аллаһын мөвҹуд олдуғуну, бизим гејдимизә галдығыны вә Мүгәддәс Китабын Аллаһдан илһам алдығыны ҝөстәрән сүбутлар ҝәтирин. Баҹы-гардашлара да өз иманларыны мөһкәмләндирмәјә көмәк един. Онлардан кимсә зәифлик ҝөстәрәндә, мәсәлән, мәсул гардашларын архасынҹа дејинәндә дәрһал онлардан јан ҝәзмәјин. Әксинә, нәзакәтлә онлара иманларыны мөһкәмләндирмәјә көмәк един (Јһд. 22, 23). Әҝәр мәктәбдә охујурсунузса, тәкамүл нәзәријјәси кечиләндә јарадылышла бағлы иманынызы ҹәсарәтлә мүдафиә един. Сизин сөзләриниз мүәллимләрә вә шаҝирдләрә мүсбәт тәсир ҝөстәрә биләр.

21. Јеһова Аллаһ иманымызла бағлы һәр биримизә нә вәд едиб?

21 Аллаһын Иса васитәсилә ҝөстәрдији көмәјин сајәсиндә Бутрус өз горху вә шүбһәләринә үстүн ҝәлди вә илкин мәсиһиләр арасында иман сүтуну олду. Јеһова бизә дә иманда дәјанәтли олмаға көмәк едир. (1 Бутрус 5:9, 10 ајәләрини охујун.) Иманынызы мөһкәмләндирмәк үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалышын, чүнки бунун мүкафаты мисилсиздир.

^ абз. 16 Мәсәлән, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын күтләви нәшриндә чыхан «Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир» адлы рубрикаја бахын.