«Муса... бөјүјәндән сонра, иманы сајәсиндә, фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина етди» (ИБР. 11:24).

1, 2. а) Муса 40 јашында һансы гәрары верди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Нәјә ҝөрә Муса Аллаһын халгы илә бирҝә әзаблы һәјаты сечди?

МУСА Мисирдә ону неҹә бир ҝәләҹәк ҝөзләдијини јахшы билирди. О, тәмтәраглы имарәтләр ҝөрмүш, падшаһ аиләсиндә бөјүмүш, инҹәсәнәт, астрономија, ријазијјат вә диҝәр елмләр дә дахил олмагла, «мисирлиләрин бүтүн һикмәтинә [јијәләнмишди]» (Һәв. иш. 7:22). Белә ки, о, ади мисирлиләрин јалныз хәјал едә биләҹәји вар-дөвләтә, гүдрәтә вә нүфуза саһиб иди.

2 Лакин Муса 40 јашында өҝеј аиләсини тәәҹҹүбләндирә биләҹәк бир гәрар верди. О, ади мисирли кими јашамағы јох, ондан бетәрини, гулларла бирҝә јашамағы сечди. Чүнки Муса иман саһиби иди. (Ибраниләрә 11:24—26 ајәләрини оху.) О, иманы сајәсиндә әтрафындакы инсанларын ҝөрә билмәдији шејләри ҝөрүрдү. Бу мөмин бәндә «Ҝөзәҝөрүнмәз» Јеһоваја вә Онун вәдләринә иман едирди (Ибр. 11:27).

3. Бу мәгаләдә һансы үч суала ҹаваб тапаҹағыг?

3 Биз дә, Муса кими, ади ҝөзлә ҝөрүнмәјән шејләри ҝөрмәли, иман јијәси олмалыјыг (Ибр. 10:38, 39). Буна ҝөрә дә ҝәлин иманымызы мөһкәмләндирмәк үчүн Ибраниләрә 11:24—26 ајәләриндә Муса пејғәмбәр һагда јазыланлары нәзәрдән кечирәк. Һәмчинин ашағыдакы суалларын ҹавабыны тапаг: Муса иманы сајәсиндә ҹисмани арзулары неҹә үстәләди? Иман она тәһгирләрә бахмајараг, Аллаһын бујруғундан  бојун гачырмамаға неҹә көмәк етди? Нә үчүн Муса «ҝөзүнү алаҹағы мүкафатдан чәкмирди»?

О, ҸИСМАНИ АРЗУЛАРЫ ҮСТӘЛӘДИ

4. Муса «ҝүнаһдан... һәзз [алмаг]»ла бағлы нәји дәрк едирди?

4 Һәр шејә иман ҝөзү илә бахан Муса дәрк едирди ки, «ҝүнаһдан... һәзз [алмаг]» мүвәггәтидир. Анҹаг кимсә дүшүнә биләрди: бүтпәрәстлик вә спиритизмлә долу олан Мисир дүнја империјасына чеврилиб, Аллаһын халгы исә әзаб-әзијјәт ичиндәдир. Лакин Муса Аллаһын буну белә гојмајаҹағыны јахшы билирди. Ҹисмани истәкләринин далынҹа дүшән инсанлар илк бахышдан уғурлу ҝөрүнсәләр дә, о әмин иди ки, пислијин көкү мүтләг кәсиләҹәк. Елә буна ҝөрә дә о, «ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз [алмаг]» тәләсинә дүшмәди.

5. «Ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз [алмагдан]» гачмаға бизә нә көмәк едә биләр?

5 Бәс сән өзүнү «ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз [алмагдан]» неҹә горуја биләрсән? Унутма, ҝүнаһлы арзулар ҝәлди-ҝедәрдир. «[Дүнјанын] өз истәкләри илә бәрабәр кечиб» ҝетдијинә иман ҝөзү илә бах (1 Јәһ. 2:15—17). Төвбә етмәјән ҝүнаһкарларын агибәтини дүшүн. Онлар «сүрүшкән [јердәдирләр]... дәһшәт ичиндә итиб-батаҹаглар» (Мәз. 73:18, 19). Үрәјиндән ҝүнаһ ишләтмәк кечәндә өзүндән соруш: «Буну етмәклә әлимә нә кечәҹәк?»

6. а) Нәјә ҝөрә Муса «фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина етди»? б) Нәјә әсасән демәк олар ки, Муса дүзҝүн гәрар верди?

6 Мусанын иманы һәјатынын ахарына да тәсир етди. О, «бөјүјәндән сонра, иманы сајәсиндә, фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина етди» (Ибр. 11:24). Муса дүшүнмүрдү ки, сарајдакы сәлаһијјәти вә вар-дөвләти илә исраилли гардашларына көмәк едәрәк Аллаһа хидмәт едә биләр. О, Јеһованы бүтүн гәлби, варлығы вә ҝүҹү илә севирди (Ганун. т. 6:5). Мусанын гәрары ону бәлалардан горуду. Онун Мисирдә гојуб ҝетдији вар-дөвләти сонрадан исраиллиләрин өзләри дашыјыб-апардылар (Чых. 12:35, 36). Фирон алчалдылараг мәһв едилди (Мәз. 136:15). Амма Аллаһ Мусаны һифз етди вә бүтүн халгынын рифаһы наминә ону башчы тәјин етди. Вә беләҹә онун һәјатына әсил мәна гатылды.

7. а) Матта 6:19—21 ајәләринә әсасән, һансы ҝәләҹәјимизи дүшүнмәлијик? б) Руһани дәјәрләрә үстүнлүк вермиш бир нәфәрин нүмунәсини даныш.

7 Бәс Јеһованын ҝәнҹ хидмәтчиси кими, иман сәнин һәјатынын ахарына неҹә тәсир едә биләр? Јахшы олар ки, ҝәләҹәјини индидән дүшүнәсән. Аллаһын вәдләринә иман сәни һансы ҝәләҹәк үчүн «топламаға» тәшвиг едир: мүвәггәти, јохса әбәди? (Матта 6:19—21 ајәләрини оху.) Истедадлы балет рәггасәси Софи белә бир сечим гаршысында иди. Она тәгаүдлү тәһсил алмаг вә Бирләшмиш Штатларын балет труппаларында апарыҹы рол тәклиф олунмушду. «Инсанларын сәнә пәрәстиш етмәси ифадәолунмаз бир һиссдир. Өзүмү јашыдларымдан үстүн һесаб едирдим. Амма хошбәхт дејилдим», — дејә Софи етираф едир. Сонра о, «Ҝәнҹләрин суаллары. Һәјатымы нәјә һәср едим?» филминә (рус.) бахды. О бөлүшүр: «Анладым ки, дүнја мәнә шан-шөһрәт вә фанат ордусу верди, әвәзиндә исә, Јеһоваја ибадәтими әлимдән алды. Мән һәрарәтлә дуа етдикдән сонра гәрара ҝәлдим ки, балети атым». О, гәрарына ҝөрә пешман олмады ки? «Әввәлки һәјатым үчүн дарыхмырам. Инди дејә биләрәм ки, 100 фаиз хошбәхтәм. Һәјат јолдашымла бирҝә пионер кими хидмәт едирик. Дүздүр, шан-шөһрәтимиз, вар-дөвләтимиз олмаса да, Јеһовамыз, Мүгәддәс Китабы өјрәтдијимиз инсанлар вә руһани мәгсәдләримиз вар. Зәррә гәдәр дә пешман дејиләм».

8. Мүгәддәс Китабын һансы мәсләһәти ҝәнҹә дүзҝүн һәјат јолу сечмәјә көмәк едир?

8 Сәнин үчүн нәјин даһа јахшы олдуғуну  Јеһова билир. Муса демишди: «Ахы Аллаһын Рәбб сәндән нә истәјир? Јалныз буну истәјир: Ондан горх, тамамилә Онун јолуну тут, Ону сев, бүтүн гәлбинлә вә бүтүн варлығынла Аллаһын Рәббә ситајиш ет. Бу ҝүн хош ҝүзәранын үчүн сәнә бујурдуғум Рәббин әмр вә гајдаларына риајәт ет» (Ганун. т. 10:12, 13). Еј ҝәнҹ, индидән елә һәјат јолу сеч ки, Јеһованы «бүтүн гәлбинлә вә бүтүн варлығынла» севә вә Она хидмәт едә биләсән. Әмин ол, бу сечимин «хош ҝүзәранын үчүн»дүр.

О, АЛЛАҺЫН БУЈРУҒУНДАН БОЈУН ГАЧЫРМАДЫ

9. Алдығы тапшырыг Мусаја нәјә ҝөрә чәтин ҝәлә биләрди?

9 Муса «бир мәсһ олунмуш кими, дөздүјү тәһгирләри Мисирин бүтүн хәзинәләриндән даһа гијмәтли бир сәрвәт һесаб етди» (Ибр. 11:26). Муса исраиллиләри Мисир әсарәтиндән чыхартмаг үчүн «мәсһ олунмуш»ду. О, алдығы тапшырығын чәтин олаҹағыны, һәтта тәһгирсиз өтүшмәјәҹәјини јахшы билирди. Чүнки хејли әввәл бир исраилли ону әлә салыб демишди: «Сәни бизим үстүмүзә ким башчы вә һаким гојуб?» (Чых. 2:13, 14). Сонралар Муса өзү Јеһовадан сорушмушду: «Фирон мәнә неҹә гулаг асаҹаг?» (Чых. 6:12). Үзләшәҹәји тәһгирләрә әввәлҹәдән һазырлыглы олмаг үчүн о, горху вә нараһатчылығыны Јеһоваја ачыг билдирди. Бәс бу чәтин тапшырығын өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн Јеһова Мусаја неҹә көмәк едәҹәкди?

10. Јеһова вердији тапшырығын өһдәсиндән ҝәлмәси үчүн Мусаја неҹә көмәк етди?

10 Биринҹиси, Јеһова Мусаны архајын едиб деди: «Мән сәнинләјәм» (Чых. 3:12). Икинҹиси, Јеһова ону үрәкләндирмәк үчүн адынын мәнасынын бир јөнүнү она ачды: «Мән Олмаг Истәдијим Кәс Олаҹағам» * (Чых. 3:14, Јени Дүнја тәрҹүмәси). Үчүнҹүсү, Јеһова Мусанын Аллаһын елчиси олдуғунун сүбуту кими она мөҹүзә ҝөстәрмәк габилијјәти верди (Чых. 4:2—5). Дөрдүнҹүсү, Јеһова гардашы Һаруну Мусаја көмәкчи вә онун әвәзинә данышан натиг тәјин етди (Чых. 4:14—16). Муса Јеһованын вердији тапшырыглары јеринә јетирмәси үчүн хидмәтчисини һәр шејлә јарагландырдығына о гәдәр әмин олмушду ки, һәјатынын сонуна јахын хәләфи Јешуаја белә демишди: «Башынын үстүндә Рәбб ҝедәҹәк. О сәнинләдир, сәни атмаз вә тәрк етмәз. Горхуб чәкинмә!» (Ганун. т. 31:8).

11. Муса нәјин сајәсиндә Аллаһын тапшырығынын өһдәсиндән лајигинҹә ҝәлә билди?

11 Јеһованын дәстәји илә Муса «Мисирин бүтүн хәзинәләриндән даһа гијмәтли» һесаб етдији бу ағыр тапшырығын өһдәсиндән лајигинҹә ҝәлә билди. Һәр шеј бир јана, Күлли-Ихтијар Аллаһа хидмәт етмәк һара, фирона гуллуг етмәк һара?! Јахуд Мисирдә шаһзадә олмаг һара, Јеһованын мәсһ едилмиши олмаг һара?! Аллаһын садиг гулу алдығы тапшырығын алтындан үзүағ, алныачыг чыхдығы үчүн мүкафатландырылды. Онун Јеһова илә, јәни Исраил халгыны Вәд едилмиш дијара апараркән «бөјүк вә зәһмли» ишләр ҝөрмәсинә ҝүҹ верән Шәхслә сых достлуг мүнасибәти јаранды (Ганун. т. 34:10—12).

12. Јеһова бизә лајиг ҝөрдүјү һансы шәрәфи гијмәтләндирмәлијик?

12 Аллаһ бизә дә тапшырыг вериб. О, Өз Оғлу васитәсилә тәблиғ ишини һәвари Павелә вә диҝәрләринә һәвалә етдији кими, бизә дә һәвалә едиб. (1 Тимотејә 1:12—14 ајәләрини оху.) Һамымыз хош хәбәри бәјан етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүлмүшүк (Мат. 24:14; 28:19, 20). Бәзиләри таммүддәтли  хидмәтдә иштирак едир. Јеткин гардашлар јығынҹагда хидмәти көмәкчи вә ағсаггал кими башгаларына хидмәт едирләр. Лакин сәнин иманына шәрик олмајан аилә үзвләрин вә ја диҝәр инсанлар бу ҹүр шәрәфли хидмәтләри лаға гоја, һәтта ҝөстәрдијин фәдакарлыға ҝөрә сәни тәһгир едә биләрләр (Мат. 10:34—37). Әҝәр онларын бу мүнасибәти сәни руһдан салса, онда хидмәтә һәвәсин өләр вә бошуна ҹан гојдуғуну дүшүнә биләрсән. Бәс иман сәни бу чухурдан неҹә чыхара биләр?

13. Јеһова теократик тапшырыгларын өһдәсиндән ҝәлмәјимиз үчүн бизә неҹә көмәк едир?

13 Јеһованын сәнә дәстәк олмасыны иманла дилә. Горху вә нараһатчылығыны Онунла бөлүш. Үстәлик, бу иши сәнә Јеһова Өзү тапшырыб вә Өзү дә көмәк едәҹәк. Бәс неҹә? Елә Мусаја көмәк етдији кими. Биринҹиси, Јеһова әмин едәрәк дејир: «Сәни гүввәтләндирәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм. Садиг сағ әлимлә сәнә дајаг олаҹағам» (Јешаја 41:10). Икинҹиси, вәдләринин етибарлы олдуғуну сәнә хатырладыр: «Мән бунлары дедим, мүтләг јеринә јетирәҹәјәм, Мән нијјәт етмишәм, буну иҹра едәҹәјәм» (Јешаја 46:11). Үчүнҹүсү, хидмәтини иҹра етмәјин үчүн сәнә «инсан ҝүҹүндән үстүн олан [гүдрәт]» верир (2 Кор. 4:7). Дөрдүнҹүсү, вердији тапшырығы иҹра едә биләсән дејә гајғыкеш Атамыз сәнә дүнјанын һәр јериндән тәсәлли верән вә мөһкәмләндирән баҹы-гардашлар јетирир (1 Салон. 5:11). Беләликлә, хидмәтдә Јеһованын сәни һәр шејлә јарагландырдығыны ҝөрәндә иманын артаҹаг вә бу шәрәфли тапшырығы дүнја малындан гат-гат үстүн тутаҹагсан.

О, «ҜӨЗҮНҮ АЛАҸАҒЫ МҮКАФАТДАН ЧӘКМИРДИ»

14. Муса мүкафат алаҹағына нәјә ҝөрә әмин иди?

14 Муса «ҝөзүнү алаҹағы мүкафатдан чәкмирди» (Ибр. 11:26). Бәли, ҝәләҹәк һагда билији мәһдуд олса да, о, бу билијин һәјатынын ахарына тәсир етмәсинә јол верирди. Улу бабасы Ибраһим кими, Муса да Јеһованын өлүләри дирилтмәјә гадир олдуғуна инанырды (Лука 20:37, 38; Ибр. 11:17—19). Ҝәләҹәк хејир-дуалара әминлији сајәсиндә Муса 40 ил гачаг, 40 ил дә сәһрадакы һәјатына итки кими бахмырды. Аллаһын вәдләринин неҹә јеринә јетәҹәјини дәгигликлә билмәсә дә, о, иман ҝөзү илә ҝөрүнмәјән мүкафаты ҝөрә билирди.

15, 16. а) Ҝөзүмүзү алаҹағымыз мүкафатдан нә үчүн чәкмәмәлијик? б) Падшаһлыг сәнә һансы хејир-дуалары ҝәтирәҹәк?

 15 Бәс сән ҝөзүнү алаҹағын мүкафатдан чәкмирсән ки? Муса кими, биз дә Аллаһын вәдләри илә бағлы бир чох тәфсилатлардан бихәбәрик. Мәсәлән, бөјүк мүсибәт үчүн «тәјин едилмиш вахтын һачан ҝәләҹәјини [билмирик]» (Марк 13:32, 33). Лакин биз ҝөзләдијимиз Ҹәннәт барәдә Мусадан даһа чох билирик. Бүтүн тәфсилатлары билмәсәк дә, Аллаһын Падшаһлығы алтында сүрәҹәјимиз һәјатдан ҝөзүмүзү чәкмәмәк үчүн јетәринҹә мәлуматымыз вар. Јени дүнјаны ҝөзүмүзүн габағында ҹанландырмаг Падшаһлығын ишини биринҹи јерә гојмаға көмәк едәҹәк. Бир дүшүн: һаггында, демәк олар ки, һеч нә билмәдијин бир еви алардын? Тәбии ки, алмаздын! Ејнилә, биз намәлум ҝәләҹәк уғрунда дәридән-габыгдан чыхмаздыг. Биз Падшаһлығын рәһбәрлији алтында олаҹаг о ҝөзәл һәјаты иман ҝөзләримизлә ајдын ҝөрмәли вә бүтүн нәзәрләримизи она ҹәмләмәлијик.

Муса кими садиг инсанларла үнсијјәт етмәк бизә неҹә дә зөвг верәҹәк! (16-ҹы абзаса бах)

16 Аллаһын Падшаһлығы сәнин үчүн даһа да реал олсун дејә, ҝөзүнү Ҹәннәтдә сүрәҹәјин һәјатдан бир ан белә чәкмә. Тәхәјјүлүнү ишә сал. Мәсәлән, Мүгәддәс Китаб персонажларынын һәјаты һаггында охујаркән дүшүн: дириләҹәк бу инсанлардан нә сорушардын? Онлар сәнин бу ахыр ҝүнләрдәки һәјатынла бағлы нә илә марагланардылар? Тәсәввүр ет: бир нечә әср өнҹә јашамыш нәнә-бабаларымыза говушмаг вә онлара Аллаһын етдији ишләр һагда данышмаг неҹә дә мараглы олаҹаг. Һејванларын бир-бирини јемәдән јашадыгларыны сејр етмәк сәнә зөвг верәҹәк. Камиллијә јетишдикҹә ҝөр өзүнү Јеһоваја нә гәдәр јахын һисс едәҹәксән.

17. Ҝөзлә ҝөрүнмәјән мүкафатымызы зеһнимиздә ҹанландырмағын бизә һансы фајдасы вар?

17 Ҝөзлә ҝөрүнмәјән мүкафатымызы зеһнимиздә ҹанландырмаг бизә ирәли аддымламаға, севинҹ дујмаға вә әбәди ҝәләҹәјә зәманәт верәҹәк гәрарлар вермәјә көмәк едәҹәк. Павел мәсһ олунмушлара јазмышды: «Ҝөзлә ҝөрмәдијимиз шејә үмид едириксә, дөзүм ҝөстәриб ону ҝөзләјирик» (Ром. 8:25). Маһијјәт етибарилә, буну әбәди һәјата үмиди олан бүтүн мәсиһчиләрә шамил етмәк олар. Һәлә мүкафатымызы алмасаг да, иманымыз о гәдәр мөһкәмдир ки, алаҹағымыз мүкафаты сәбирлә ҝөзләмәкдән усанмырыг. Биз дә, Муса кими, Јеһоваја хидмәтдә кечирдијимиз илләрә итки кими бахмырыг. Әксинә, әминик ки, «ҝөрүнән шејләр мүвәггәти, ҝөзлә ҝөрүнмәјән шејләр исә әбәдидир». (2 Коринфлиләрә 4:16—18 ајәләрини оху.)

18, 19. а) Нәјә ҝөрә иманымызы горумаг үчүн чарпышмалыјыг? б) Нөвбәти мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

18 Иман бизә «ҝөзлә ҝөрүнмәјән шејләрин әслиндә мөвҹуд [олдуғуну]» ҝөрмәјә имкан верир (Ибр. 11:1). Ҹисмани дүшүнҹәли инсан Јеһоваја хидмәтин нә гәдәр дәјәрли олдуғуну дәрк етмир. Бу ҹүр инсан руһани дәјәрләри ағылсызлыг сајыр (1 Кор. 2:14). Биз исә дүнјанын ҝөзлә ҝөрмәдији шејләрә, әбәди јашајаҹағымыза вә дирилмәнин шаһиди олаҹағымыза әминик. Павелин ҝүнләриндә ону «бошбоғаз» ҹаһил адландыран фәрисејләр кими, бу ҝүн дә чохлары тәблиғ етдијимиз үмиди әсил ҹәфәнҝијат һесаб едир (Һәв. иш. 17:18).

19 Сән исә имансыз дүнјада иманыны горумаг үчүн чарпыш. Јеһоваја јалвар ки, «иманын түкәнмәсин» (Лука 22:32). Муса кими, ҝүнаһа гаршы ҝөзүачыг ол, хидмәтини вә әбәди һәјат үмидини ҝөз бәбәјин кими гору. Бәс ондан даһа нәләр өјрәнә биләрик? Нөвбәти мәгаләдә иманын Мусаја «Ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһы» ҝөрмәјә неҹә көмәк етдијини арашдыраҹағыг (Ибр. 11:27).

^ абз. 10 Бир Мүгәддәс Китаб алими Чыхыш 3:14 ајәсинә белә шәрһ вермишди: «Истәдијини јеринә јетирмәк үчүн Онун гаршысында һеч нә дура билмәз... Исраиллиләр үчүн бу ад [Јеһова] үмид вә сығынаҹаг галасы иди».