Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  апрел 2014

Јеһова бизә нә үчүн нәзәр салыр?

Јеһова бизә нә үчүн нәзәр салыр?

«Рәббин ҝөзү һәр јерә бахар, писләрә, јахшылара нәзәр салар» (СҮЛ. МӘС. 15:3).

1, 2. Јеһованын бизә нәзәр салмасы мүшаһидә камераларынын изләмәсиндән нә илә фәргләнир?

БИР ЧОХ өлкәләрдә камераларындан, әсас етибарилә, нәглијјаты вә баш верән гәзалары мүшаһидә етмәк үчүн истифадә едилир. Гәза төрәдиб һадисә јериндән гачан шәхс камералара дүшүрсә, аидијјәти органлара ону тапмаг вә һәбс етмәк асан олур. Һәгигәтән дә, һәр јанда мүшаһидә камераларынын олмасы һадисә төрәдәнләрин ҹәзадан гачмасыны чәтинләшдирир.

2 Бәс һәр јанда гурашдырылмыш бу камералар бизә севән Атамыз Јеһованы неҹә хатырлатмалыдыр? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Онун ҝөзләри «һәр јерә бахар» (Сүл. мәс. 15:3). Бәс бу о демәкдирми ки, О, атдығымыз һәр аддыма нәзарәт едир? Вә ја бизи ҹәзаландырмаг үчүн сәһв бир иш тутмағымызы ҝөзләјир? (Јер. 16:17; Ибр. 4:13). Бу, һеч дә белә дејил! Јеһова буну, әсас етибарилә, бизи севдији вә ҝүзәранымызла марагландығы үчүн едир (1 Пет. 3:12).

3. Һансы беш үсулла Јеһова бизә нәзәр салыр?

3 Јеһованын севҝидән ирәли ҝәләрәк нәзәр салмасыны гијмәтләндирмәјә бизә нә көмәк едәҹәк? Ҝәлин ҝөрәк Јеһова бизә неҹә нәзәр салыр. О, буну 1) пис шејләрә мејил саланда  бизә хәбәрдарлыг етмәклә; 2) јолдан чыханда бизә дүзәлиш етмәклә; 3) Кәламы васитәсилә бизә рәһбәрлик вермәклә; 4) мүхтәлиф сынагларла үзләшәндә көмәк етмәклә; 5) дүз иш ҝөрәндә бизи мүкафатландырмагла едир.

БИЗӘ ХӘБӘРДАРЛЫГ ЕТМӘКЛӘ

4. Јеһова нә үчүн Габили хәбәрдар етмишди?

4 Әввәлҹә ҝәлин пис шејләрә мејил јарананда Аллаһын бизи неҹә хәбәрдар етдијини арашдыраг (1 Салн. 28:9). Хәбәрдарлыг етмәк мәгсәдилә Аллаһын бизә нәзәр салмасыны гијмәтләндирмәк үчүн Онун Габиллә неҹә рәфтар етдијинә диггәт јетирәк. Аллаһ ону гәбул етмәдијиндән о «бәрк [гәзәбләнмишди]». (Јарадылыш 4:3—7 ајәләрини оху.) Јеһова Габили «јахшы иш» ҝөрмәјә тәшвиг етди. Јеһова хәбәрдарлыг етди ки, әҝәр о белә етмәсә, «ҝүнаһ гапынын ағзында дуруб». Аллаһ она деди: «Сән она үстүн ҝәлмәлисән». Аллаһ Габилин верилән хәбәрдарлыға гулаг асыб Онун рәғбәтини газанмасыны истәјирди. Чүнки Аллаһын рәғбәтини газанмаг Онунла јахшы мүнасибәтләри горујуб сахламаға көмәк едәҹәкди.

5. Јеһова бизи һансы үсулларла хәбәрдар едир?

5 Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар? Јеһова үрәјимиздәкиләри ҝөрүр, мејилләримизи вә нијјәтләримизи Ондан ҝизләдә билмәрик. Мәһәббәтли Атамыз салеһлик јолу илә јеримәјимизи истәсә дә, бизи буна мәҹбур етмир. Биз пис шејләрә мејил саланда О, Кәламы олан Мүгәддәс Китаб васитәсилә бизә хәбәрдарлыг едир. Мәсәлән, һәр ҝүн Мүгәддәс Китабы охујанда пис шејләрә мејиллә вә зәрәрли тәсирләрлә мүбаризә апармағымыза көмәк едәҹәк парчалара раст ҝәлирик. Бундан әлавә, нәшрләримиздә үзләшдијимиз проблем вә онун өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләҹәјимиз мүзакирә олуна биләр. Үстәлик, јығынҹаг ҝөрүшләриндә лап јеринә дүшән мәсләһәтләр ешидә биләрик.

6, 7. а) Нәјә ҝөрә дејә биләрик ки, милјонларла инсан үчүн һазырланан нәшр Јеһованын сәнә олан мәһәббәтинин вә гајғысынын сүбутудур? б) Јеһованын шәхсән сәнә ҝөстәрдији гајғыдан һансы фајданы әлдә едә биләрсән?

6 Бүтүн бу үсулларла Јеһованын бизә хәбәрдарлыг етмәси Онун һәр биримизи ајры-ајрылыгда севдијинә вә нәзәр салдығына бариз сүбутдур. Һәгигәтән дә, әсрләрдир мөвҹуд олан Мүгәддәс Китабдакы сөзләр, Аллаһын тәшкилатынын милјонларла инсан үчүн һазырладығы нәшрләр вә ҝөрүшләрдә верилән мәсләһәтләр јығынҹағын һәр бир үзвү үчүн нәзәрдә тутулуб. Јеһова бүтүн бу үсулларла сәнин диггәтини Өз Кәламына јөнәлдир ки, мејилләриндә дәјишиклик едә биләсән. Буна ҝөрә дә демәк олар ки, Јеһова шәхсән сәнә мәһәббәтлә гајғы ҝөстәрир.

Мүгәддәс Китаб әсасында тәрбијә едилмиш виҹданымыз әтрафымыздакы тәһлүкәләрдән гачмаға көмәк едир (6, 7-ҹи абзаслара бах)

7 Аллаһын хәбәрдарлыгларына гулаг асмаг үчүн әввәла Онун бизим јахшылығымызы дүшүндүјүнә инанмалыјыг. Сонра исә Аллаһы кәдәрләндирә биләҹәк фикирләрдән азад олмаг үчүн Онун Кәламындан бәһрәләнмәлијик. (Јешаја 55:6, 7 ајәләрини оху.) Верилән хәбәрдарлыглара һај версәк, сонрадан пешман олаҹағымыз һәрәкәтләрдән гача биләрик. Лакин туталым, биз артыг пис шејләрә мејил салмышыг, бәс онда гајғыкеш Атамыз һансы нөвбәти көмәји тәгдим едир?

БИЗӘ ДҮЗӘЛИШ ЕТМӘКЛӘ

8, 9. Јеһованын хидмәтчиләри васитәсилә вердији мәсләһәт Онун гајғыкешлији һагда бизә нә дејир? Нүмунә чәк.

8 Едилән дүзәлиши гәбул едәндә, Јеһованын гајғысыны хүсусилә дәрк едирик. (Ибраниләрә 12:5, 6 ајәләрини оху.) Әслиндә, мәсләһәт вә ҹәза алмағы хошламырыг. Лакин инсанын сәнә нәјә ҝөрә белә бир мәсләһәт вердији үзәриндә дүшүнмәлисән.  Ола билсин о, бизим Јеһова илә мүнасибәтләримизә зәрәр вура биләҹәк бир һәрәкәтимизи ҝөрүб. Бәлкә дә, бизә мәсләһәт вермәздән өнҹә һиссләримиз һагда дүшүнүб. Јахуд Аллаһы разы салмаг үчүн һансы дәјишикликләр етмәли олдуғумузу бизә ҝөстәрә билсин дејә Мүгәддәс Китабдан мүнасиб ајәни тапмаг үчүн вахт ајырыб, баш сындырыб. Бу ҹүр мәсләһәтин Мәнбәји олан Јеһоваја етинасыз јанашма.

9 Ҝәлин бахаг, мәсләһәт верән кәс, Аллаһ кими, неҹә анлајыш ҝөстәрә биләр. Бир гардашда һәгигәтә ҝәлмәздән әввәл порнографијаја бахмаг вәрдиши олса да, о, бу вәрдишинә галиб ҝәлмишди. Амма бу мејил онда там өлмәмишди, санки алову сөнсә дә, көзү галмышды. Јени телефон аландан сонра бу мејил онда јенидән баш галдырды (Јаг. 1:14, 15).О, телефону илә порнографик сајтлара дахил олурду. Бир дәфә бир ағсаггала телефон лазым олдуғу үчүн о, өз телефонуну верди. Ағсаггал телефондан истифадә етмәјә башлајанда гаршысына мүәммалы сајтлар чыхды. Бу, руһани ҹәһәтдән тәһлүкә алтында олан гардашымызын хејринә гуртарды. О, вахтында мәсләһәт алды, верилән тәнбеһдән фајдаланды вә тәдриҹән бу пис мејилә үстүн ҝәлди. Биз неҹә дә миннәтдарыг ки, гајғыкеш сәмави Атамыз һәтта ҝизли ҝүнаһларымызы ҝөрүб бизә вахтында дүзәлиш едир!

КӘЛАМЫ ВАСИТӘСИЛӘ БИЗӘ РӘҺБӘРЛИК ВЕРМӘКЛӘ

10, 11. а) Сән Јеһованын рәһбәрлијини неҹә ахтара биләрсән? б) Бир аилә Јеһованын рәһбәрлијинә табе олмағын хејрини неҹә ҝөрдү?

10 Мәзмурчу Јеһоваја шүкр едир: «Нәсиһәтинлә мәнә јол ҝөстәрирсән» (Мәз. 73:24). Биз Јеһованын нәсиһәтләрини Онун нөгтеји-нәзәри әкс олунан Кәламындан тапа биләрик. Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етмәк руһани фајда вермәклә јанашы, мадди еһтијаҹларымызын өдәнилмәсинә дә көмәк едир (Сүл. мәс. 3:6).

11 Ҝәлин Филиппинин дағлыг бөлҝәси олан Масбатедә иҹарәјә јер ҝөтүрмүш бир фермерин әһвалатындан Јеһованын неҹә рәһбәрлик етдијинә бахаг. Бөјүк күлфәти доландырмаларына бахмајараг, о, арвады илә бирҝә даими пионер кими хидмәт едирди. Бир ҝүн мүлкәдар ҝөзләнилмәдән онлардан һәмин әразини тәрк етмәләрини тәләб етди. Бәс нәјә ҝөрә?  Чүнки онлары шәрләјиб, фырылдагчылыгда иттиһам етмишдиләр. Гардаш аиләсинин јашамасы үчүн һарадан ев тапаҹағыны билмирди. О, аиләсинә демишди: «Јеһова Өзү јетирәҹәк. Нә олурса-олсун, О, һәмишә бизим гејдимизә галыр». Гардашын үмиди боша чыхмады. Бир нечә ҝүндән сонра аиләјә дејилди ки, онларын һәмин әразини тәрк етмәләринә даһа еһтијаҹ галмады. Чүнки мүлкәдар бу мәсиһчи аиләсинин иттиһамлара бахмајараг, Мүгәддәс Китаб принсипләринә бағлы галыб һөрмәти вә сүлһү горудугларыны ҝөрдү. Бу, мүлкәдара о гәдәр ҝүҹлү тәсир етди ки, о, тәкҹә онларын орада галмаларына иҹазә вермәди, һәм дә әкиб-беҹәрмәләри үчүн әлавә торпаг саһәси дә верди. (1 Петер 2:12 ајәсини оху.) Бәли, һәјатын чәтинликләринин өһдәсиндән ҝәлмәјимиз үчүн Јеһова Кәламы васитәсилә бизә рәһбәрлик верир.

СЫНАГЛАРЛА ҮЗЛӘШӘНДӘ КӨМӘК ЕТМӘКЛӘ

12, 13. Аллаһын әзабларымызы ҝөрдүјүнә инанмаг нә заман чәтин ҝәлә биләр?

12 Бәзән елә олур ки, чәтинликләр саггыз кими узаныр. Ола билсин, биз хроники хәстәлик, аилә үзвләримизин арды-арасы кәсилмәјән тәзјигләри вә ја битмәк билмәјән тәгибләрлә мүбаризә апарырыг. Үстәлик, һәрдәнбир јығынҹагда киминләсә арамызда мүбаһисәнин јаранмасы бизи лап јыхыб сүрүјә биләр.

13 Мәсәлән, сәнә елә ҝәлә биләр ки, сәни ҝөзүмчыхдыја салыб ирад тутублар. Сән дүшүнә биләрсән: «Ахы Аллаһын тәшкилатында белә бир шеј олмамалыдыр». Анҹаг сәнә ирад тутан адам јығынҹагда мәсул гардашдыр вә башгалары онун һагда мүсбәт фикирдәдир. Сәнә гәрибә ҝәлә биләр: «Ахы бу, неҹә ола биләр? Мәҝәр Јеһова ҝөрмүр? Буна бир әнҹам чәкмәјәҹәк?» (Мәз. 13:1, 2; Һабаг. 1:2, 3).

14. Аллаһын бизим киминләсә шәхси проблемимизә мүдахилә етмәмәсинин сәбәбләриндән бири һансыдыр?

14 Мүдахилә етмәмәк үчүн Јеһованын әсаслы сәбәбләри ола биләр. Мәсәлән, сәнә елә ҝәлә биләр ки, әсас ҝүнаһкар гаршы тәрәфдир, амма Јеһова бу фикирдә олмаја биләр. Ола билсин, О, фикирләшир ки, сәнин тәгсирин даһа чохдур. Тутулан ирад писинә ҝәлсә дә, әслиндә, бу, үзәриндә ҹидди шәкилдә дүшүнмәјин үчүн лазыми мәсләһәт ола биләр. Рәһбәрлик Шурасында хидмәт етмиш Карл Клејн гардаш өз биографијасында Ҹ. Рутерфорд гардашын бир дәфә она сәрт төһмәт вердији барәдә данышыр. Бу һадисәдән бир гәдәр сонра Рутерфорд гардаш: «Салам Карл!» — дејәрәк Клејн гардашы ҝүләрүзлә саламлајыр. Лакин Клејн гардаш ондан һәлә дә инҹикли олдуғу үчүн онунла гуру-гуру саламлашмышды. Клејн гардашын јаман инҹидијини һисс едән Рутерфорд гардаш ону хәбәрдар етди ки, Иблисә јер вермәсин. Сонралар Клејн гардаш јазмышды: «Үрәјимиздә гардашымыза, хүсусилә дә о, һаглы олараг нәсә дејән заман кин сахлајырыгса, асанлыгла Иблисин тәләсинә дүшә биләрик» *.

15. Чәтин вәзијјәтләрә неҹә дөзә биләрик?

15 Бунунла белә, чәтинликләрин арадан галхмадығыны ҝөрәндә сәбримиз тарыма чәкилә биләр. Биз белә вәзијјәтә неҹә дөзә биләрик? Тәсәввүр ет ки, сән сүкан архасындасан вә маҝистрал јолда тыхаҹа дүшмүсән. Вә билмирсән бу, нә гәдәр чәкәҹәк. Бу вахт һөвсәлән даралса вә јолуну дәјишмәјә чалышсан, аза вә мәнзил башына чатмаг үчүн даһа чох вахт итирә биләрсән. Ејнилә, әҝәр Аллаһын Кәламынын ҝөстәрдији јолла ҝетсән, тыхаҹа бәнзәр вәзијјәтдән вахтында чыхаҹагсан.

16. Даһа һансы сәбәбә ҝөрә Јеһова чәтинликләримизә мүдахилә етмәмәк гәрарына ҝәлә биләр?

 16 Ола билсин, Јеһова бизә нәсә өјрәтмәк истәдији үчүн чәтинликләримизә мүдахилә етмир. (1 Петер 5:6—10 ајәләрини оху.) Анҹаг бу о демәк дејил ки, бизи чәтинликләрә Өзү салыр (Јаг. 1:13). Әксәр чәтинликләр дүшмәнимиз Иблисин башынын алтындан чыхыр. Бунунла белә, Аллаһ бу чәтинликләрдән руһани ҹәһәтдән јеткинләшмәјимиз үчүн истифадә едә биләр. О, чәкдијимиз әзијјәтләри ҝөрдүјү вә гејдимизә галдығы үчүн бизи әмин едир ки, бу, «гыса мүддәт» олаҹаг. Бәс чәтинликләрлә үзләшәндә Јеһованын сәнә нәзәр салдығына вә сәнә чыхыш јолу ҝөстәрәҹәјинә әминсәнми? (2 Кор. 4:7—9).

БИЗИ МҮКАФАТЛАНДЫРМАГЛА

17. Јеһова кимләри ахтарыр вә нә үчүн?

17 Сонда ҝөрәк, Аллаһ бизә һансы ән ваҹиб сәбәбә ҝөрә нәзәр салыр. Јеһова Ханани васитәсилә Аса падшаһа билдирмишди: «Рәббин ҝөзләри јер үзүнү сејр едир ки, үрәји бүтүнлүклә Онунла оланлары гүввәтләндирсин» (2 Салн. 16:9). Јеһова Асада бүтөв бир үрәк ҝөрмәди. Анҹаг әҝәр сән дүз јолда галмаг әзминдә олсан, О, сәни гүввәтләндирәҹәк.

18. Јахшы иш ҝөрүрүксә, Јеһовадан мүкафат алаҹағымыза нәјә ҝөрә әмин ола биләрик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

18 Аллаһ бизим јахшылыға дөнмәјимизи, јахшылығы севмәјимизи вә јахшылыг етмәјимизи истәдији үчүн бизә лүтф ҝөстәрир (Амос 5:14, 15; 1 Пет. 3:11, 12). Јеһова салеһ бәндәләринә нәзәр салыр вә онлары мүкафатландырыр (Мәз. 34:15). Ибрани мамачалар Шифра вә Пуанын нүмунәсинә диггәт јетирәк. Исраиллиләр Мисирдә гул кими зүлм чәкән дөврдә бу ики гадын фирондан доғулан ибрани оғланлары өлдүрмәк әмрини алмышды. Анҹаг онлар фирондан чох, Јеһовадан горхурду. Ҝөрүнүр, виҹданлары онлара көрпәләрин ҹанына гәсд етмәләринә јол вермирди. Онларын јахшы һәрәкәтләри Јеһованын нәзәриндән гачмады. Даһа сонра Јеһова онлара «аилә нәсиб етди» (Чых. 1:15—17, 20, 21). Бәзән бизә елә ҝәлә биләр ки, ҝөрдүјүмүз јахшы ишләр һеч ким үчүн әһәмијјәтли дејил. Амма Јеһова үчүн чох әһәмијјәтлидир. О, етдијимиз һәр јахшы иши ҝөрүр вә мүтләг әвәзини верәҹәк (Мат. 6:4, 6; 1 Тим. 5:25; Ибр. 6:10).

19. Бир баҹы јахшы ишләрин Аллаһын ҝөзүндән јајынмадығына неҹә әмин олду?

19 Австријада јашајан бир баҹы чәкдији зәһмәтин Аллаһын ҝөзүндән јајынмадығына әмин олду. О, маҹар олдуғу үчүн бир дәфә она маҹардилли бир мараглананын үнваныны вердиләр. О, ләнҝимәдән бу үнвана јолланды, лакин евдә һеч ким јох иди. Бу үнвана бир нечә дәфә ҝәләндән сонра һисс етди ки, евдә кимсә вар, амма гапыны ачмыр. О, әдәбијјат вә өзү һагда гыса мәлумат сахлады. Ил јарымдан сонра о, бу евә јенә дәјди вә будур гапы ачылыр! Меһрибан бир гадын баҹыны саламлајараг ичәри дәвәт едир: «Бујурун, кечин ичәри. Сизин сахладығыныз мәлуматы охудум вә о вахтдан ҝәлишинизи ҝөзләјирәм». Һәмин гадын кимјатерапија гәбул етдијиндән инсанларла ҝөрүшә билмирди. Баҹы онунла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлады. Бәли, Јеһова баҹынын зәһмәтинин мүкафатыны верди!

20. Јеһованын сәнә нәзәр салмасына неҹә јанашырсан?

20 Јеһова етдијин һәр шеји ҝөрүр вә сонда әвәзини верәҹәк. Аллаһын сәнә нәзәр салмасы гој сәндә елә һисс јаратмасын ки, сән ҹансыз бир мүшаһидә камерасынын нәзарәти алтындасан. Әксинә, гој бу, сәни, рифаһыны дүшүнән гајғыкеш Аллаһа даһа да јахын етсин!

^ абз. 14 Клејн гардашын биографијасы «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1984-ҹү ил 1 октјабр сајында (инҝ.) дәрҹ едилмишдир.