Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Билирсинизми?

Билирсинизми?

Мүгәддәс Китабын јазылдығы дөврләрдә инсанын шүурлу шәкилдә палтарларыны ҹырмасы һансы мәнаны дашыјырды?

МҮГӘДДӘС КИТАБДА инсанларын палтарларыны ҹырдыгларыны ҝөстәрән бир нечә вәзијјәт тәсвир олунуб. Мүасир охуҹулар үчүн бу ҹүр һәрәкәт гәрибә ҝәлә биләр, лакин исраиллиләр арасында бу ҹүр һәрәкәт гәм, кәдәр, рүсвајчылыг, гәзәб вә ја мәјуслуг һиссинин ифадәси иди.

Мисал үчүн, гардашы Јусифи азад етмәк планы боша чыханда Рувен «палтарыны ҹырды», чүнки Јусиф артыг көләлијә сатылмышды. Аталары Јагуб Јусифин вәһши һејван тәрәфиндән парчаландығыны ҝүман едәндә «өз палтарларыны ҹырды» (Јар. 37:18—35). Өвладларынын өлүм хәбәрини ешидән Әјјуб «ҹүббәсини јыртды» (Әјјуб 1:18—20). Хәбәр ҝәтирән «палтарлары ҹырылмыш» һалда баш каһин Елинин јанына ҝәлиб она мәлумат верди ки, исраиллиләр дөјүшдә мәғлуб едилди, Елинин ики оғлу өлдүрүлдү вә әһд сандығы әлә кечирилди (1 Шам. 4:12—17). Јошија она охунан Ганунун сөзләрини ешидәндә вә халгынын сәһвләрини дәрк едәндә «палтарларыны ҹырды» (2 Пад. 22:8—13).

Исанын мәһкәмәсиндә баш каһин Кајафа ешитдикләрини һагсыз јерә күфр адландырараг «јахасыны [ҹырды]» (Мат. 26:59—66). Раввин адәт-әнәнәләриндә әмр едилир ки, кимсә Аллаһын адына күфр едилдијини ешидәрсә, мүтләг палтарларыны ҹырмалыдыр. Лакин Јерусәлим мәбәдинин мәһвиндән сонра диҝәр раввинләр гејд етмишдиләр ки, «Аллаһын адына күфр ешидән кәс артыг палтарларыны ҹырмасын, әкс һалда, онун палтарлары һиссәләрә бөлүнмүш әсҝиләрә чевириләҹәк».

Әҝәр инсан кәдәрлидирсә, сөзсүз ки, онун палтарыны ҹырмасы Аллаһын ҝөзүндә һеч бир мәна дашымыр. Буна ҝөрә дә Јеһова халгына демишди: «Палтарларынызы дејил, үрәјинизи јыртын, Аллаһыныз Рәббә тәрәф гајыдын» (Јоел 2:13).